Lék Parafizz 500 MG 500MG

Kód SÚKL
0205607  
Název LP
Parafizz 500 MG (Tbl Eff 60x500mg I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Šumivá tableta
Velikost balení
60 I
Síla
500MG
Typ balení
Strip
Účinné látky
Paracetamolum
ATC skupina
PARACETAMOL (N02BE01)

Složení

  1. Paracetamolum – 500 MG
  2. Acidum Citricum – PL MG
  3. Povidonum K30 – PL MG
  4. Natrii Hydrogenocarbonas – PL MG
  5. Saccharinum Natricum Dihydricum – PL MG
  6. Natrii Hydrogenocarbonas – PL MG
  7. Natrii Carbonas – PL MG
  8. Simeticonum – PL MG
  9. Polysorbatum 80 – PL MG
  10. Aspartamum – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls223613/2013 
 
Příbalová informace: Informace pro uživatele 
Parafizz 500 mg, šumivé tablety 
paracetamolum 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že 
si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 
  Pokud se do tří dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. Co je přípravek Parafizz 500 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Parafizz 500 mg užívat                                                     
3. Jak se přípravek Parafizz 500 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Parafizz 500 mg uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
1. Co je přípravek Parafizz 500 mg a k čemu se používá 
Tento léčivý přípravek obsahuje paracetamol, který patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných 
analgetika  a  antipyretika.  Tyto  léčivé  přípravky  potlačují  mírnou  až  středně  silnou  bolest  a  snižují 
tělesnou teplotu při horečce. 
Paracetamol se používá k úlevě  při bolestech hlavy,  zubů, migréně, neuralgických bolestech (bolest 
nervu), bolestivé menstruaci, revmatických bolestech, bolesti v krku a příznaků nachlazení a chřipky.  
K léčbě neuralgických a revmatických bolestí se tento léčivý přípravek používá pouze po poradě 
s lékařem. 
 
Pokud se Váš zdravotní stav po 3 dnech užívání tohoto přípravku nezlepší a nezačnete se cítit lépe, je 
nutné obrátit se na lékaře.  
 
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Parafizz 500 mg užívat 
Neužívejte přípravek Parafizz 500 mg: 
  jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
 
Upozornění a opatření              
Před  užitím  přípravku  Parafizz  500  mg  se  poraďte  se  svým  lékařem,  lékárníkem  nebo  zdravotní 
sestrou v následujících případech: 
  jestliže trpíte onemocněním ledvin; 
  jestliže trpíte onemocněním jater, a to včetně těch vyvolaných nadměrným požíváním alkoholu; 
  jestliže máte Gilbertův syndrom (lehkou žloutenku); 
  jestliže trpíte hemolytickou anemií (abnormální rozpad červených krvinek); 
  jestliže máte astma a jste citlivý na kyselinu acetylsalicylovou  
  jestliže trpíte dehydratací nebo chronickou podvýživou; 
  jestliže se léčíte přípravky, které obsahují paracetamol; 
  jestliže máte po léčbě paracetamolem horečku; 
  jestliže trpíte nedostatkem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (enzymový deficit). 
 
Další důležité informace  
Při užívání tohoto léčivého přípravku nepijte alkohol (např. víno, pivo, lihoviny). 
 
Pokud  Vám  lékař  paracetamol  sám  nepředepsal,  neužívejte  jej,  v případě  časté  konzumace 
alkoholu nebo onemocnění jater. V takovém případě alkohol během léčby nekonzumujte. Jestliže 
už proti bolesti užíváte nějaký jiný lék obsahující  paracetamol, neužívejte přípravek Parafizz 500 
mg, aniž byste se o tom poradil(a) se svým lékařem  nebo lékárníkem.  
 
Nikdy  si  neberte  více šumivých  tablet  přípravku  Parafizz  500  mg,  než  je  doporučeno.  Vyšší  dávka 
totiž nevede k většímu zmírnění bolesti; místo toho může vyvolat závažné poškození jater. Příznaky 
jaterního poškození se objevují nejdříve po několika dnech. Je proto důležité  abyste se obrátil(a) na 
svého lékaře co nejdříve, pokud jste požil(a) více tablet přípravku Parafizz 500 mg, než se doporučuje 
v této příbalové informaci.   
 
Děti a dospívající 
Nepoužívejte přípravek Parafizz 500 mg u dětí mladších 12 let.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Parafizz 500 mg  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Než začnete přípravek Parafizz 500 mg užívat, řekněte svému lékaři, pokud užíváte: 
  léky na ředění krve (léky proti srážlivosti krve, např. warfarin, jiné kumarinové přípravky); 
  léky užívané ke zmírnění pocitu na zvracení/ zvracení (např. metoklopramid, domperidon); 
  léky užívané ke snížení vysoké hladiny cholesterolu (kolestyramin) 
  probenecid (lék užívaný k léčbě vysoké hladiny kyseliny močové v krvi, např. při dně); 
  léky k léčbě horečky nebo mírné bolesti (kyselina acetylsalicylová, salicylamid); 
  léky jako rifampicin (napomáhající v boji s infekcí) a některé látky k léčbě epilepsie jako 
karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, primidon (léky užívané ke zmírnění nebo léčbě křečí); 
  léky užívané k léčbě epilepsie (lamotrigin); 
  léky užívané k léčbě tuberkulózy (isoniazid); 
  paracetamol může prodlužovat působení chloramfenikolu. 
 
Vliv přípravku Parafizz 500 mg na výsledky laboratorních vyšetření: 
Paracetamol může ovlivnit vyšetření na kyselinu močovou a cukr v krvi. 

 
 
Užívání přípravku Parafizz 500 mg s jídlem a pitím 
Na vstřebávání paracetamolu nemá jídlo významný vliv. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Pokud jste těhotná, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Parafizz 500 mg užívat.  
 
Paracetamol  přechází  do  mateřského  mléka.  Léčivé  dávky  paracetamolu  však  lze  během  kojení 
užívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Parafizz 500 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
Důležité informace o některých složkách přípravku Parafizz 500 mg 
Tento léčivý přípravek obsahuje 439,46 mg sodíku v jedné tabletě. Nutno vzít v úvahu u pacientů na 
dietě s nízkým obsahem sodíku.  
Tento léčivý přípravek obsahuje aspartam (což je zdroj fenylalaninu), může být škodlivý pro pacienty 
s fenylketonurií.  
 
3. Jak se přípravek Parafizz 500 mg užívá 
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší 12 let. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře,  lékárníka  nebo  zdravotní  sestry.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem, 
lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Přípravek Parafizz 500 mg je určen k perorálnímu podání (podání ústy). Tabletu vhoďte do sklenice 
plné vody a nechejte ji zcela rozpustit. Poté obsah sklenice okamžitě vypijte.  
 
V případě pochybností ohledně správné dávky přípravku Parafizz 500 mg se prosím poraďte se svým 
lékařem.  
 
Použití u dětí a dospívajících: 
  U dospívajících ve věku od 12 do 15 let a s tělesnou hmotností 41 až 50 kg jedna tableta v jedné dávce, 
kterou  v případě  potřeby  opakujeme  každých  4-6  hodin  s tím,  že  se  nesmí  přesáhnout  množství  4 
tablety denně. 
  Dospívající ve věku od 16 do 18 let a s tělesnou hmotností nad 50 kg: jako u dospělých. 
 
Dospělí: 
U dospělých a dospívajících (ve věku 16 let a starší, s tělesnou hmotností nad 50 kg, je obvyklá dávka 
jedna až dvě tablety přípravku  Parafizz 500 mg  opakovaně  každých  6  hodin, maximálně 8 tablet 
(4000 mg) za 24 hodin. 
 
U dospělých a dospívajících (ve věku 16 let a starší) s tělesnou hmotností do 50 kg je obvyklá dávka 1 
tableta přípravku Parafizz 500 mg, opakuje se každých 6 hodin, pokud je třeba. Maximální dávka 
paracetamolu nesmí přesáhnout během 24 hodin 60 mg na kg tělesné hmotnosti, tj. maximálně až do 

 
2000 mg (4 tablety) za 24 hodin. 
 
 
 
Jestliže  bolest  přetrvává  po  dobu  delší  než  5  dní  nebo  horečka  trvá  déle  než  3  dny,  popřípadě  se 
zdravotní stav zhorší nebo se objeví jiné příznaky, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. 
 
Bez konzultace s lékařem neužívejte přípravek Parafizz 500 mg déle než 10 dní.  
Pokud obtíže přetrvávají nebo se zhorší, vyhledejte lékařskou pomoc. Nepřekračujete doporučenou 
dávku.  
Přípravek Parafizz 500 mg se užívá bez ohledu na jídlo a pití.  
Porucha funkce ledvin: 
V případě středně těžké poruchy funkce ledvin: Obvyklá dávka je 500 mg opakovaně po 6 hodinách. 
 
V případě těžké poruchy funkce ledvin: Obvyklá dávka je 500 mg opakovaně po 8 hodinách. 
 
Porucha funkce jater: 
Máte-li potíže s játry, obraťte se, prosím, na svého lékaře. Lékař může rozhodnout o snížení dávky.  
 
U chronických alkoholiků se nesmí překročit dávka 2000 mg denně.  
 
Určené dávkování nepřekračujte. Přípravek nedávejte dospívajícím mladším 12 let.    
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Parafizz 500 mg, než jste měl(a):  
Příznaky předávkování paracetamolu mohou být v prvních 24 hodinách následující: bledost, pocit 
na  zvracení,  zvracení,  nechutenství  a  bolest  žaludku.  Jestliže  jste  požil(a)  tohoto  přípravku  více, 
než  jste  měl(a),  okamžitě  informujte  lékaře,  a  to  i  když  se  cítíte  dobře,  neboť  přílišné  množství 
paracetamolu může vést k pozdějšímu závažnému poškození jater. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Parafizz 500 mg:  
V případě  vynechání  jedné  dávky  si  další  dávku  vezměte  hned,  jakmile  si  to  uvědomíte,  pokud  se  už 
ovšem příliš nepřiblížila doba na dávku další. Mezi jednotlivými dávkami nezapomeňte dodržet interval 
minimálně čtyř hodin. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
V případě  jakýchkoliv  dalších  otázek  ohledně  užívání  tohoto  léčivého  přípravku  se  zeptejte  svého 
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přestaňte užívat přípravek Parafizz 500 mg a okamžitě vyhledejte svého lékaře, jestliže se u Vás 
objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka nebo hrdla, ztížené polykání, červené a svědivé otoky 
na kůži a potíže s dýcháním. 
 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihující méně než 1 z 1 000 pacientů): 
  Krvácení nebo poruchy srážlivosti (poruchy krevních destiček), snížená tvorba buněk, výrazný pokles 
počtu bílých krvinek, který může vést k těžkým infekcím (agranulocytóza), časté infekce v důsledku 
špatné funkce bílých krvinek nebo pokles počtu bílých krvinek (leukopenie), snížení počtu krevních 

 
destiček, čímž se zvyšuje nebezpečí krvácení nebo tvorby modřin (trombocytopenie), abnormální 
rozpad červených krvinek, který může vést k slabosti nebo bledosti kůže (hemolytická anemie), pokles 
počtu krvinek (pancytopenie), snížený počet neutrofilů v krvi (neutropenie). 
  Alergie (s výjimkou otoku obličeje, úst, rukou) 
  Deprese, zmatenost, pocit nereálných věcí 
  Třes, bolest hlavy 
  Poruchy zraku 
  Nadměrné nahromadění tekutiny pod pokožkou (otok) 
  Bolest břicha, průjem, pocit na zvracení, zvracení, krvácení  
  Abnormální  funkce jater, jaterní selhání, odumírání jaterních buněk (nekróza jater), žloutenka 
  Závratě, pocit celkově nedobrého zdravotního stavu nebo nejistoty (malátnost), horečka, ospalost, 
lékové interakce 
  Předávkování a otrava. 
 
Velmi vzácné (postihující méně než 1 z 10 000 pacientů): 
  Poškození jater (hepatotoxicita) 
  Okamžitá závažná alergická reakce (reakce z přecitlivělosti vyžadující ukončení léčby) 
  Nízké hladiny glukózy v krvi (hypoglykemie) 
  Zakalená moč a poruchy ledvin 
  Život ohrožující postižení kůže vyvolávající vyrážku, loupání kůže a vředy (epidermální nekrolýza) 
  Alergická reakce kůže (erythema multiforme) 
  Těžká, život ohrožující nemoc kůže vyvolávající vyrážku, loupání kůže, vředy (Stevens–Johnsonův 
syndorm) 
  Hromadění tekutin (otok) v oblasti hlasivek (hrtanu) 
  Těžká alergická reakce (anafylaktický šok) 
  Pokles počtu červených krvinek (anemie) 
  Těžká porucha funkce ledvin (ledvinové změny) 
  Onemocnění ledvin (intersticiální nefritida) 
  Krev v moči (hematurie) 
  Neschopnost močit (anuréza) 
  Žaludeční vředy a krvácení (gastrointestinální poruchy) 
  Neklid 
  Závažné kožní reakce 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
5. Jak přípravek Parafizz 500 mg uchovávat 
  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné 

 
do: a na štítku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce. 
  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
  Po rozpuštění tablety je roztok stabilní po dobu 8 hodin při teplotě do 25 °C, takže by se 
roztok měl spotřebovat v průběhu 8 hodin.  
  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek poškození, jako jsou 
hnědé nebo černé skvrny na tabletách, vyboulení tablet nebo  změna barvy tablet. 
  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek Parafizz 500 mg obsahuje:                                                                          
Léčivou látkou je paracetamol. Jedna šumivá tableta obsahuje paracetamolum 500 mg. 
Další složky jsou:                                                                                                                                
bezvodá kyselina citrónová (E330), povidon, hydrogenuhličitan sodný (E500), sodná sůl sacharinu 
(E954), uhličitan sodný (E500), simetikon (E900), polysorbát 80 (E443), aspartam (E951) 
Jak přípravek Parafizz 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení: 
Bílé  až  téměř  bílé,  kulaté,  ploché  tablety  se  zkosenými  hranami,  na  jedné  straně  s vyraženým 
kroužkem, na druhé straně hladké, o průměru 25,20 mm. 
 
Čtyřvrstvé laminované stripy v krabičkách. 
Velikost balení stripů: 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 50, 60, 100 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.   
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Cipla Europe NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antverpy 
Belgie  
 
Výrobci: 
Cipla (EU) Ltd, 4th Floor, 1 Kingdom Street, London, W2 6BY, Velká Británie 
 
S&D Pharma CZ, spol. s r.o.  
Sídlo společnosti: Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika 
Místo výroby:Theodor 28, 273 08 Pchery (areál Pharmos a.s.), Česká republika 
 
Cipla Europe NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Antverpy, Belgie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko  
:  Parafizz, 500 mg, brausetabletten 
Belgie  
:  Parafizz, 500 mg, comprimés effervescents. 
Bulharsko  
:  Parafizz, 500 mg, effervescent tablets 
Kypr  
:  Parafizz, 500 mg, effervescent tablets 
Česká republika  
:  Parafizz 500 mg, šumivé tablety 

 
Německo  
:  Paracetamol Cipla 500 mg Brausetabletten 
Dánsko  
:  Parafizz, 500 mg, brusetabletter 
Estonsko 
:  Parafizz 
Řecko  
:  Parafizz, 500 mg, effervescent tablets 
Španělsko  
:  ------ 
Finsko  
:  Paracip, 500 mg, poretabletti 
Chorvatsko  
:  Parafizz 500 mg šumeće tablete tablete 
Maďarsko  
:  Parafizz, 500 mg, pezsgőtabletta 
Itálie  
:  Parafizz, 500 mg, Compresse effervescenti. 
Litva  
:  Parafizz, 500 mg, Šnypščioji tabletė 
Lucembursko  
:  Parafizz, 500 mg, comprimés effervescents. 
Lotyšsko  
:  Paracip, 500 mg, Šķīdināmās tabletes 
Nizozemsko  
:  Paracip 500 mg, bruistabletten 
Norsko  
:  Paracip, 500 mg, brusetabletter 
Polsko  
:  Parafizz 
Rumunsko  
:  Parafizz 500 mg comprimate efervescente 
Švédsko  
:  Paracip, 500 mg, brustabletter 
Slovinsko  
:  Paracetamol Cipla, 500 mg, šumeča tableta 
Slovenská republika  
:  Paracetamol Cipla 500 mg šumivé tablety 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.10.2015.