Lék Parafizz 1000 MG 1000MG

Kód SÚKL
0205559  
Název LP
Parafizz 1000 MG (Tbl Eff 12x1000mg I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Šumivá tableta
Velikost balení
12 I
Síla
1000MG
Typ balení
Strip
Účinné látky
Paracetamolum
ATC skupina
PARACETAMOL (N02BE01)

Složení

  1. Paracetamolum – 1000 MG
  2. Acidum Citricum – PL MG
  3. Povidonum K30 – PL MG
  4. Natrii Hydrogenocarbonas – PL MG
  5. Saccharinum Natricum Dihydricum – PL MG
  6. Natrii Hydrogenocarbonas – PL MG
  7. Natrii Carbonas – PL MG
  8. Simeticonum – PL MG
  9. Polysorbatum 80 – PL MG
  10. Aspartamum – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls223612/2013 
Příbalová informace: Informace pro uživatele 
Parafizz 1000 mg, šumivé tablety 
paracetamolum 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že 
si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 
  Pokud se do tří dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. Co je přípravek Parafizz 1000 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Parafizz 1000 mg užívat                                                     
3. Jak se přípravek Parafizz 1000 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Parafizz 1000 mg uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
1. Co je přípravek Parafizz 1000 mg a k čemu se používá 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  paracetamol,  který  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  analgetika  a 
antipyretika. Tyto léčivé přípravky potlačují mírnou až středně silnou bolest a snižují tělesnou teplotu 
při horečce. 
Paracetamol se používá k úlevě při bolestech hlavy, zubů, migréně, neuralgických bolestech (bolest 
nervu), bolestivé menstruaci, revmatických bolestech, bolesti v krku a příznaků nachlazení a chřipky.  
 
K léčbě neuralgických a revmatických bolestí se tento léčivý přípravek používá pouze po poradě 
s lékařem. 
 
Pokud se Váš zdravotní stav po 3 dnech užívání tohoto přípravku nezlepší a nezačnete se cítit lépe, je 
nutné obrátit se na lékaře.  
 
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Parafizz 1000 mg užívat 
Neužívejte přípravek Parafizz 1000 mg: 
  jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
 
Upozornění a opatření              
Před  užitím  přípravku  Parafizz  1000  mg  se  poraďte  se  svým  lékařem,  lékárníkem  nebo  zdravotní 
sestrou v následujících případech: 
  jestliže trpíte onemocněním ledvin; 
  jestliže trpíte onemocněním jater, a to včetně těch vyvolaných nadměrným požíváním alkoholu; 
  jestliže máte Gilbertův syndrom (lehkou žloutenku); 
  jestliže trpíte hemolytickou anemií (abnormální rozpad červených krvinek); 
  jestliže máte astma a jste citlivý na kyselinu acetylsalicylovou); 
  jestliže trpíte dehydratací nebo chronickou podvýživou; 
  jestliže se léčíte přípravky, které obsahují paracetamol; 
  jestliže máte po léčbě paracetamolem horečku; 
  jestliže trpíte nedostatkem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (enzymový deficit). 
 
Další důležité informace  
Při užívání tohoto léčivého přípravku nepijte alkohol (např. víno, pivo, lihoviny). 
 
Tento léčivý přípravek není vhodný pro pacienty s tělesnou hmotností pod 50 kg. 
 
Pokud  Vám  lékař  paracetamol  sám  nepředepsal,  neužívejte  jej,  v případě  časté  konzumace 
alkoholu nebo onemocnění jater. V takovém případě alkohol během léčby nekonzumujte. Jestliže 
už proti bolesti užíváte nějaký jiný lék obsahující  paracetamol, neužívejte přípravek Parafizz 1000 
mg, aniž byste se o tom poradil(a) se svým lékařem  nebo lékárníkem.  
 
Nikdy si neberte více šumivých tablet přípravku Parafizz 1000 mg, než je doporučeno. Vyšší dávka 
totiž  nevede  k většímu  zmírnění  bolesti;  místo  toho může  vyvolat  závažné  postižení jater.  Příznaky 
jaterního poškození se objevují nejdříve po několika dnech. Je proto důležité  abyste se obrátil(a) na 
svého  lékaře  co  nejdříve,  pokud  jste  požil(a)  více  tablet  přípravku  Parafizz  1000  mg,  než  se 
doporučuje v této příbalové informaci.   
 
Děti a dospívající 
Nepoužívejte přípravek Parafizz 1000 mg u dětí a dospívajících mladších 16 let a s tělesnou hmotností 
pod 50 kg. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Parafizz 1000 mg  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Než začnete přípravek Parafizz 1000 mg užívat, řekněte svému lékaři, pokud užíváte: 
  léky na ředění krve (léky proti srážlivosti krve, např. warfarin, jiné kumarinové přípravky); 
  léky užívané ke zmírnění pocitu na zvracení (např. metoklopramid, domperidon); 
  léky užívané ke snížení vysoké hladiny cholesterolu (kolestyramin) 
  probenecid (lék užívaný k léčbě vysoké hladiny kyseliny močové v krvi např. při dně); 
  léky k léčbě horečky nebo mírné bolesti (kyselina acetylsalicylová, salicylamid); 
  léky jako rifampicin (napomáhající v boji s infekcí) a některé látky k léčbě epilepsie jako 
karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, primidon (léky užívané ke zmírnění nebo léčbě křečí); 
  léky užívané k léčbě epilepsie (lamotrigin); 
  léky užívané k léčbě tuberkulózy (isoniazid); 
  paracetamol může prodlužovat působení chloramfenikolu. 

 
 
Vliv přípravku Parafizz 1000 mg na výsledky laboratorních vyšetření: 
Paracetamol může ovlivnit vyšetření na kyselinu močovou a cukr v krvi. 
 
Užívání přípravku Parafizz 1000 mg s jídlem a pitím 
Na vstřebávání paracetamolu nemá jídlo významný vliv. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Pokud jste těhotná, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Parafizz 1000 mg užívat.  
 
Paracetamol  přechází  do  mateřského  mléka.  Léčivé  dávky  paracetamolu  však  lze  během  kojení 
užívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Parafizz 1000 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
Důležité informace o některých složkách přípravku Parafizz 1000 mg 
Tento léčivý přípravek obsahuje 533,51 mg sodíku v jedné tabletě. Nutno vzít v úvahu u pacientů na 
dietě s nízkým obsahem sodíku.  
Tento léčivý přípravek obsahuje aspartam (což je zdroj fenylalaninu), může být škodlivý pro pacienty 
s fenylketonurií.  
 
3. Jak se přípravek Parafizz 1000 mg užívá 
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší 16 let. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře,  lékárníka  nebo  zdravotní  sestry.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem, 
lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Přípravek Parafizz 1000 mg je určen k perorálnímu podání (podání ústy). Tabletu vhoďte do sklenice 
plné vody a nechejte ji zcela rozpustit. Poté obsah sklenice okamžitě vypijete.  
 
V případě pochybností ohledně správné dávky přípravku Parafizz 1000 mg se prosím poraďte se svým 
lékařem.  
 
Dospělí a dospívající (ve věku 16 let a starší) s tělesnou hmotností nad 50 kg: 
Užívejte  jednu  tabletu  přípravku  Parafizz  1000  mg  opakovaně  každých  6  hodin,  pokud  je  třeba,  
maximálně 4 tablety (4000 mg paracetamolu) za 24 hodin. 
 
 
Přípravek Parafizz 1000 mg není vhodný pro: 
  Děti a dospívající ve věku do 16 let  
  Dospělé nebo dospívající ve věku 16 až 18 let s tělesnou hmotností pod 50 kg.  
 
 
Jestliže  bolest  přetrvává  po  dobu  delší  než  5  dní  nebo  horečka  trvá  déle  než  3  dny,  popřípadě  se 

 
zdravotní stav zhorší nebo se objeví jiné příznaky, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. 
 
Bez konzultace s lékařem neužívejte přípravek Parafizz 1000 mg déle než 10 dní.  
Pokud obtíže přetrvávají nebo se zhorší, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Nepřekračujete 
doporučenou dávku.  
Přípravek Parafizz 1000 mg se užívá bez ohledu na jídlo a pití.  
Porucha funkce ledvin: 
V případě středně těžké poruchy funkce ledvin: Obvyklá dávka je 500 mg opakovaně po 6 hodinách. 
 
V případě těžké poruchy funkce ledvin: Obvyklá dávka je 500 mg opakovaně po 8 hodinách. 
 
Porucha funkce jater: 
Máte-li potíže s játry, obraťte se, prosím, na svého lékaře. Lékař může rozhodnout o snížení dávky.  
 
U chronických alkoholiků se nesmí překročit dávka 2000 mg denně. 
 
Tabletu o síle 1000 mg nedělte na poloviny, abyste dosáhli nižších dávek. Na trhu jsou k dispozici tablety 
s paracetamolem s nižší silou.  
  
 
Určené dávkování nepřekračujte. Přípravek nedávejte dospívajícím mladším 16 let.    
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Parafizz 1000 mg, než jste měl(a):  
Příznaky předávkování paracetamolu mohou být v prvních 24 hodinách následující: bledost, pocit 
na  zvracení,  zvracení,  nechutenství  a  bolest  žaludku.  Jestliže  jste  požil(a)  tohoto  přípravku  více, 
než  jste  měl(a),  okamžitě  informujte  lékaře,  a  to  i  když  se  cítíte  dobře,  neboť  přílišné  množství 
paracetamolu může vést k pozdějšímu závažnému poškození jater. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Parafizz 1000 mg:  
V případě  vynechání  jedné  dávky  si  další  dávku  vezměte  hned,  jakmile  si  to  uvědomíte,  pokud  se  už 
ovšem příliš nepřiblížila doba na dávku další. Mezi jednotlivými dávkami nezapomeňte dodržet interval 
minimálně čtyř hodin. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
V případě  jakýchkoliv  dalších  otázek  ohledně  užívání  tohoto  léčivého  přípravku  se  zeptejte  svého 
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přestaňte  užívat  přípravek  Parafizz  1000  mg  a  okamžitě  vyhledejte svého lékaře, jestliže  se  u 
Vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka nebo hrdla, ztížené polykání, červené a svědivé 
otoky na kůži a potíže s dýcháním. 
 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihující méně než 1 z 1000 pacientů): 
  Krvácení nebo poruchy srážlivosti (poruchy krevních destiček), snížená tvorba buněk, výrazný pokles 
počtu bílých krvinek, který může vést k těžkým infekcím (agranulocytóza), časté infekce v důsledku 
špatné funkce bílých krvinek nebo pokles počtu bílých krvinek (leukopenie), snížení počtu krevních 
destiček, čímž se zvyšuje nebezpečí krvácení nebo tvorby modřin (trombocytopenie), abnormální 

 
rozpad červených krvinek, který může vést k slabosti nebo bledosti kůže (hemolytická anemie), pokles 
počtu krvinek (pancytopenie), snížený počet neutrofilů v krvi (neutropenie). 
  Alergie (s výjimkou otoku obličeje, úst, rukou) 
  Deprese, zmatenost, pocit nereálných věcí 
  Třes, bolest hlavy 
  Poruchy zraku 
  Nadměrné nahromadění tekutiny pod pokožkou (otok) 
  Bolest břicha, průjem, pocit na zvracení, krvácení  
  Abnormální funkce jater, jaterní selhání, odumírání jaterních buněk (nekróza jater), žloutenka 
  Závratě, pocit celkově nedobrého zdravotního stavu nebo nejistoty (malátnost), horečka, ospalost, 
lékové interakce 
  Předávkování a otrava. 
 
Velmi vzácné (postihující méně než 1 z 10000 pacientů): 
  Poškození jater (hepatotoxicita) 
  Okamžitá závažná alergická reakce (reakce z přecitlivělosti vyžadující ukončení léčby) 
  Nízké hladiny glukózy v krvi (hypoglykemie) 
  Zakalená moč a poruchy ledvin 
  Život ohrožující postižení kůže vyvolávající vyrážku, loupání kůže a vředy (epidermální nekrolýza) 
  Alergická reakce kůže (erythema multiforme) 
  Těžká, život ohrožující nemoc kůže vyvolávající vyrážku, loupání kůže, vředy (Stevens–Johnsonův 
syndorm) 
  Hromadění tekutin (otok) v oblasti hlasivek (hrtanu) 
  Těžká alergická reakce (anafylaktický šok) 
  Pokles počtu červených krvinek (anemie) 
  Těžká porucha funkce ledvin (ledvinové změny) 
  Onemocnění ledvin (intersticiální nefritida) 
  Krev v moči (hematurie) 
  Neschopnost močit (anuréza) 
  Žaludeční vředy a krvácení (gastrointestinální poruchy) 
  Neklid 
  Závažné kožní reakce 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
5. Jak přípravek Parafizz 1000 mg uchovávat 
  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí a dospívajících.  
  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné 
do: na štítku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce. 

 
  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
  Po rozpuštění tablety je roztok stabilní po dobu 8 hodin při teplotě do 25 °C, takže by se 
roztok měl spotřebovat v průběhu 8 hodin.  
  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek poškození, jako jsou 
hnědé nebo černé skvrny na tabletách, vyboulení tablet nebo změna barvy tablet. 
  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek Parafizz 1000 mg obsahuje:                                                                          
Léčivou látkou je paracetamol. Jedna šumivá tableta obsahuje 500 mg paracetamolu. 
Další složky jsou:                                                                                                                                
Bezvodá kyselina citronová (E330), povidon, hydrogenuhličitan sodný (E500), sodná sůl sacharinu 
(E954), uhličitan sodný (E500), simetikon (E900), polysorbát 80 (E443), aspartam (E951) 
Jak přípravek Parafizz 1000 mg vypadá a co obsahuje toto balení: 
Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, na obou stranách hladké, o průměru 
25,20 mm. 
 
Čtyřvrstvé laminované stripy v krabičkách. 
Velikost balení stripů: 8, 10, 12, 16, 20, 32, 40, 50, 60, 100 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.   
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Cipla Europe NV 
Uitbreidingstraat 80 
2600 Antverpy  
Belgie  
 
Výrobci: 
Cipla (EU) Ltd, 4th Floor, 1 Kingdom Street, London, W2 6BY, Velká Británie 
 
S&D Pharma CZ, spol. s r.o.,  
Sídlo společnosti: Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika 
Místo výroby Theodor 28, 273 08 Pchery (areál Pharmos a.s.), Česká republika 
 
Cipla Europe NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Antverpy, Belgie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko  
:  Parafizz, 1000 mg, brausetabletten 
Belgie  
:  Parafizz, 1000 mg, comprimés effervescents. 
Bulharsko  
:  Parafizz, 1000 mg, effervescent tablets 
Kypr  
:  Parafizz, 1000 mg, effervescent tablets 
Česká republika  
:  Parafizz 1000 mg, šumivé tablety 

 
Německo  
:  Paracetamol Cipla 1000 mg Brausetabletten 
Dánsko  
:  Parafizz, 1000 mg, brusetabletter 
Estonsko  
:  Parafizz 
Řecko  
:  Parafizz, 1000 mg, effervescent tablets 
Španělsko  
:  Parafizz, 1000 mg, comprimidos efervescentes 
Finsko  
:  Paracip, 1000 mg, poretabletti 
Chorvatsko  
:  Parafizz 1000 mg šumeće tablete tablete 
Maďarsko  
:  Parafizz, 1000 mg, pezsgőtabletta 
Itálie  
:  Parafizz, 1000 mg, Compresse effervescenti. 
Litva  
:  Parafizz, 1000 mg, Šnypščioji tabletė 
Lucembursko  
:  Parafizz, 1000 mg, comprimés effervescents. 
Lotyšsko  
:  Paracip, 1000 mg, Šķīdināmās tabletes 
Nizozemsko  
:  Paracip 1000 mg, bruistabletten 
Norsko  
:  Paracip, 1000 mg, brusetabletter 
Polsko  
:  Parafizz 
Rumunsko  
:  Parafizz 1000 mg comprimate efervescente 
Švédsko  
:  Paracip, 1000 mg, brustabletter 
Slovinsko  
:  Paracetamol Cipla, 1000 mg, šumeča tableta 
Slovenská republika  
:  Paracetamol Cipla 1000 mg šumivé tablety 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.10.2015.