Lék Paracetamol Dr. Max 500MG

Kód SÚKL
0195007  
Název LP
Paracetamol Dr. Max (500mg Tbl Nob 12)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
12
Síla
500MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Paracetamolum
ATC skupina
PARACETAMOL (N02BE01)

Složení

  1. Paracetamolum – 500 MG
  2. Povidonum K30 – PL MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Maydis Amylum – PL MG
  5. Acidum Stearicum 50% – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls219939/2016 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
Paracetamol Dr.Max 500 mg tablety 
Paracetamolum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.  
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informaci nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárnika. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  

Pokud se po 3 dnech léčby horečky nebo po 5 dnech léčby bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud 
se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je přípravek Paracetamol Dr.Max a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paracetamol Dr.Max užívat 
3. 
Jak se přípravek Paracetamol Dr.Max užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Paracetamol Dr.Max uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Paracetamol Dr.Max a k čemu se používá 
 
Přípravek Paracetamol Dr.Max obsahuje léčivou látku paracetamol patřící do skupiny léků,  která se 
nazývá  analgetika  (léky  proti  bolesti).  Paracetamol  Dr.Max  se  používá  k úlevě  od  bolesti  a  pomáhá 
snižovat horečku. Přípravek se lze použít k léčbě mírné až středně silné bolesti a/nebo horečky.  
 
Paracetamol Dr.Max se používá ke zmírnění bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zubů, zad, svalů a 
kloubů, při bolestivé menstruaci a ke snížení horečky a bolesti provázejících chřipku a nachlazení. 
 
Paracetamol Dr.Max lze použít u dospělých a dospívajících, ale není vhodný k použití u dětí mladších 
12 let. 
 
Pokud se po 3 dnech léčby horečky nebo po 5 dnech léčby bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se 
Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paracetamol Dr.Max užívat 
 
Neužívejte přípravek Paracetamol Dr.Max 

jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) 

jestliže je Vám méně než 12 let 

jestliže je Vaše váha nižší než 40 kg 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím Paracetamol Dr.Max se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

jestliže užíváte jiné léky obsahující paracetamol, protože může dojít k závažnému poškození jater; 
1/6 

jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater (včetně Gilbertova syndromu nebo hepatitidy, tj. 
zánětu jater); 

jestliže máte nedostatek enzymu nazývaného glukózo-6-fosfátdehydrogenáza; 

jestliže máte hemolytickou anémii (abnormální odbourávání červených krvinek); 

jestliže pravidelně požíváte velké množství alkoholu, nikdy neužívejte víc než 4 tablety denně; 

jestliže trpíte astmatem a jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou; 

jestliže jste dehydratovaný(á) nebo trpíte chronickou podvýživou. 
 
V případě vysoké horečky, příznaků přidružené infekce nebo přetrvávání příznaků onemocnění po více 
než 3 dnech léčby se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Neužívejte paracetamol po delší dobu nebo ve vyšších dávkách, aniž byste se poradil(a) se svým lékařem 
nebo lékárníkem, protože: 

dlouhodobé užívání vysokých dávek léků určených k úlevě od bolesti, jako je paracetamol, může 
způsobit bolesti hlavy. Nezvyšujte dávku paracetamolu k léčbě této bolesti hlavy; 

pravidelné užívání léků proti bolesti, zejména kombinace různých látek tlumících bolest, může 
způsobit trvalé poškození ledvin včetně rizika selhání ledvin; 

náhlé přerušení dlouhodobého užívání vysokých dávek látek tlumících bolest může vést k bolesti 
hlavy, únavě, bolesti svalů, nervozitě a tělesným příznakům jako nevolnost, pocení, bušení srdce, 
bledost a jiné (tzv. vegetativní příznaky). Tyto příznaky vymizí během několika dnů. Do té doby 
neužívejte přípravky tlumící bolest bez porady s lékařem. 
 
Děti a dospívající 
Paracetamol Dr.Max není určen pro děti mladší než 12 let a děti, jejichž tělesná hmotnost je nižší než 
40 kg. 
 
Další léčivé přípravky a Paracetamol Dr.Max 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a, 
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Neužívejte  Paracetamol  Dr.Max  v kombinaci  s dalšími  léčivými  přípravky  obsahujícími 
paracetamol. 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka v případě, že užíváte některý z následujících léků: 

metoklopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení); 

cholestyramin (používaný ke snížení cholesterolu); 

warfarin  a  další  deriváty  kumarinu  (léky  na  ředění  krve)  v případě,  že  potřebujete  užívat 
paracetamol denně a dlouhodobě; 

salicylamid (proti bolesti); 

probenecid (lék k léčbě dny); 

isoniazid nebo rifampicin (léky k léčbě tuberkulózy); 

lamotrigin nebo fenytoin (léky k léčbě epilepsie); 

barbituráty nebo karbamazepiny (léky způsobující relaxaci a ospalost); 

třezalku tečkovanou (k léčbě deprese). 
 
Pokud se chystáte na laboratorní testy, (např. vyšetření krve, moči, alergologické testy, atd.) oznamte 
svému lékaři, že užíváte tento přípravek, protože by to mohlo ovlivnit výsledky těchto laboratorních 
testů. 
 
Paracetamol Dr.Max s jídlem, pitím a alkoholem 
Při užívání přípravku Paracetamol Dr.Max nepijte alkohol. 
 
2/6 
Těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
Studie s paracetamolem neprokázaly existenci nežádoucích účinků na průběh těhotenství nebo na zdraví 
plodu v těle matky. Paracetamol lze v doporučených dávkách užívat během těhotenství. 
Během  těhotenství  by  neměl  být  paracetamol  užíván  dlouhodobě,  ve  vysokých  dávkách  nebo 
v kombinaci s jinými léky. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
 
Kojení 
Přestože paracetamol se v malých množstvích vylučuje do mateřského mléka, nemá žádné nežádoucí 
účinky na kojené dítě. Kojící ženy mohou užívat paracetamol, pokud nepřekročí doporučenou dávku. 
V případě dlouhodobého užívání je třeba opatrnosti. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nepředpokládá se, že Paracetamol Dr.Max ovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat 
stroje.  
 
 
3. 
Jak se přípravek Paracetamol Dr.Max užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávka paracetamolu závisí na věku a tělesné hmotnosti pacienta; jednotlivá dávka přípravku je 10 až 
15 mg/kg tělesné hmotnosti. Maximální denní dávka je 60 mg/kg tělesné hmotnosti. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg 
Obvyklá dávka je 500 mg až 1000 mg každé 4 hodiny podle potřeby, maximálně 3 g denně. 
 
Děti a dospívající s tělesnou hmotností 41-50 kg (zhruba 12-15 let) 
Obvyklá dávka je 500 mg každé 4 hodiny podle potřeby, maximálně 3 g denně.  
 
Děti do 12 let: 
Nepodávejte dětem mladším než 12 let. 
 
Pacienti se sníženou funkcí ledvin 
U pacientů s poruchou funkce ledvin musí být dávka snížena nebo prodloužen interval mezi dávkami. 
V závislosti  na  závažnosti  poruchy  funkce  ledvin  může  být  interval  mezi  jednotlivými  dávkami 
přípravku prodloužen z 6 na 8 hodin. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Maximální denní dávka: 
  maximální denní dávka paracetamolu nesmí překročit 3 g 
  maximální jednotlivá dávka je 1000 mg 
 
Jestliže horečka přetrvává po 3 dnech léčby nebo jestliže bolest přetrvává po 5 dnech léčby nebo se 
zhorší nebo se objeví jiné příznaky, musíte léčbu ukončit a poradit se s lékařem. 
 
Neužívejte přípravek častěji než jednou za 4 hodiny. 
 

Jestliže  pravidelně  konzumujete  větší  množství  alkoholu,  nikdy  neužívejte  víc  než  4  tablety 
během 24 hodin. 
3/6 

Nepřekračujte stanovenou dávku. 

Dlouhodobé užívání přípravku, kromě případu na doporučení lékaře, může být zdraví škodlivé. 

Neužívejte tento přípravek, pokud to není nezbytně nutné. 

Interval mezi dávkami závisí na Vašich příznacích a maximální celkové denní dávce. Neměl by 
však nikdy být kratší než 4 hodiny. 

Nepoužívejte v kombinaci s jinými přípravky obsahujícími paracetamol. 

Jestliže  se  Vaše  příznaky  bolest  a/nebo  horečka  vrátí,  můžete  léčbu  přípravkem  Paracetamol 
Dr.Max zopakovat. 
 
Způsob podání: 
Tabletu  zapijte  sklenicí  vody  nebo  v případě  potřeby  rozpusťte  tabletu  ve  sklenici  vody  a  dobře 
promíchejte před vypitím. 
 
Jestliže jste užil(a) víc přípravku Paracetamol Dr.Max, než jste měl(a) 
V PŘÍPADĚ PŘEDÁVKOVÁNÍ SE IHNED PORAĎTE S LÉKAŘEM, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SE 
CÍTÍTE  DOBŘE,  vzhledem  k riziku  opožděného  závažného  poškození  jater.  K příznakům 
předávkování  paracetamolem  patří  nevolnost,  zvracení  a  ztráta  chuti  k jídlu.  K bezvědomí  obvykle 
nedochází. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Paracetamol Dr.Max 
Jestliže  jste  si  zapomněl(a)  vzít  dávku  svého  léku,  nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. Namísto toho pokračujte s další dávkou v původním intervalu. 
 
Máte-li  jakékoliv  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže a klasifikovány jako: 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) 

Poruchy krevních destiček (poruchy srážlivosti krve), poruchy kmenových buněk (poruchy buněk 
v kostní dřeni, z nichž se tvoří krvinky). 

Alergické reakce.  

Deprese, zmatenost, halucinace.  

Třes, bolest hlavy. 

Poruchy vidění. 

Edém (abnormální nahromadění tekutiny pod kůží). 

Bolest břicha, krvácení do žaludku nebo střeva, průjem, nevolnost, zvracení. 

Abnormální funkce jater, selhání jater, žloutenka (s příznaky jako zežloutnutí kůže a očí), nekróza 
jater (odumření jaterních buněk). 

Vyrážka,  svědění,  pocení, kopřivka,  červené  skvrny  na  kůži,  angioedém  s  příznaky  jako  otok 
obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka. 

Závratě, celkový pocit nepohody (malátnost), horečka, útlum, reakce s jinými léky. 

Předávkování a otrava.  
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) 

Poruchy  krvetvorby  (snížení  počtu  krevních  destiček,  bílých  krvinek  a  neutrofilů  v krvi, 
hemolytická anémie - abnormální rozpad červených krvinek). 

Nízká hladina glukózy v krvi. 

Hepatotoxicita (poškození jater chemickými látkami). 
4/6 

Zakalená moč a poruchy ledvin. 

Závažné alergické reakce vyžadující přerušení léčby. 

Bronchospasmus (potíže s dýcháním) u pacientů citlivých na kyselinu acetylsalicylovou a jiné 
protizánětlivé léky. 
 
Nežádoucí účinky o neznámé frekvenci (z dostupných údajů frekvenci nelze určit) 

Epidermální nekrolýza (život ohrožující onemocnění kůže). 

Erythema multiforme (alergická reakce nebo infekce kůže). 

Stevens-Johnsonův syndrom (závažné, život ohrožující onemocnění kůže). 

Nahromadění tekutiny v hrtanu, anafylaktický šok (závažná alergická reakce). 

Anémie (pokles počtu červených krvinek). 

Poškození ledvin (těžká porucha funkce ledvin). 

Intersticiální nefritida (zánětlivé onemocnění ledvin). 

Hematurie (krev v moči). 

Anuréza (neschopnost močit). 

Vliv na gastrointestinální trakt (žaludeční vředy a krvácení) a stísněný pocit. 
 
Jakmile  přestanete  přípravek  užívat,  tyto  nežádoucí  účinky  by  měly  odeznít.  Pokud  se  kterýkoli 
z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
 
 
5. 
Jak Paracetamol Dr.Max uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní  teplotní  podmínky uchovávání. Uchovávejte blistr 
v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Paracetamol Dr.Max obsahuje 
 
Léčivou látkou je paracetamolum. 
Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg. 
Pomocnými látkami jsou: povidon K 30 (E1201), mikrokrystalická celulosa (E460), kukuřičný škrob a 
kyselina stearová (E570). 
 
Jak Paracetamol Dr.Max vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Paracetamol Dr.Max 500 mg jsou bílé, bikonvexní, podlouhlé tablety označené „P500“ na jedné 
straně a s půlící rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Tento  přípravek  je  dostupný  v baleních  obsahujících  10,  12,  16,  20,  24,  30  nebo  50  tablet 
v blistrech.  
 
5/6 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
Dr. Max Pharma Ltd. 
First Floor Roxburghe House 
273-287 Regent Street 
W1B 2HA London  
Velká Británie 
 
Výrobce
Genmed B.V, Röntgenlaan 37, 2719 DX Zoetermeer, Nizozemsko 
Medis International a.s., Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Česká republika 
 
Tento  přípravek  je  schválený  v  členských  státech  EEA  pod  následovnými  názvy
 
Česká republika 
Paracetamol Dr.Max 500 mg tablety 
Estonsko 
Paracetamol Genmed 
Litva 
Paracetamol Genmed 500 mg tabletės  
Lotyšsko 
Dailyal 500 mg tabletes 
Nizozemsko 
Denmeg 500 mg tabletten 
Polsko 
Paracetamol Dr.Max 
Slovenská republika 
Paracetamol Dr.Max 500 mg tablety 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 1. 2017. 
 
6/6