Lék Panadol Novum 500MG

Kód SÚKL
0173186  
Název LP
Panadol Novum (500mg Tbl Flm 20 I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
20 I
Síla
500MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Paracetamolum
ATC skupina
PARACETAMOL (N02BE01)

Složení

 1. Paracetamolum – 500 MG
 2. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
 3. Calcii Carbonas – PL MG
 4. Acidum Alginicum – PL MG
 5. Crospovidonum – PL MG
 6. Povidonum 25 – PL MG
 7. Magnesii Stearas – PL MG
 8. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 9. Parabena Natrica Mixta – PL MG
 10. Album Opadry Ys-1-7003 – PL MG
 11. Cera Carnauba – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls61280/2018 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Panadol Novum 500 mg potahované tablety 
 
paracetamolum 
 
 
Přečtětě  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.  
▪ 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
▪ 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
▪ 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
▪ 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě  jakýchkoli nežádoucích účinků, které  nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
▪ 
Pokud se do 3 dnů (v případě horečky) nebo do 5 dnů (v případě bolesti) nebudete cítit lépe nebo 
pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Tento lék užívejte bez porady s lékařem nejdéle 
7 dnů. Dětem nepodávejte přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny. 
 
 
V příbalové informaci naleznete:  
1. 
Co jsou potahované tablety Panadol Novum a k čemu se používají 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol Novum užívat  
3. 
Jak se Panadol Novum užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak Panadol Novum uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co jsou potahované tablety Panadol Novum a k čemu se používají 
 
Panadol Novum obsahuje paracetamol, léčivou látku tlumící bolest a horečku.  
 
Panadol Novum 500 mg tablety se vstřebávají rychleji než standardní paracetamolové tablety, léčivá látka 
se uvolňuje již 5 minut po požití.  
 
Panadol  Novum  nedráždí  žaludek,  nezpůsobuje  krvácení  a  mohou  jej  užívat  i  nemocní  se  žaludečními  a 
dvanáctníkovými vředy a osoby, které nesnášejí kyselinu acetylsalicylovou. 
 
Bez  porady  s lékařem  jsou  Panadol  Novum  tablety  určeny  k úlevě  při  bolesti  mírné  až  střední  intenzity, 
např.  při  bolesti  hlavy,  migréně,  bolesti  zad,  zubů  a  bolesti  při  menstruaci.  Panadol  Novum  též  přináší 
úlevu  od  nepříjemných  příznaků  chřipky  a  nachlazení,  jako  jsou  bolesti  svalů,  kloubů  a  bolesti  v krku,  a 
snižuje horečku.  
 
Pouze  po  poradě  s lékařem  se  přípravek  může  užívat  k potlačení  bolesti  při  některých  revmatických 
onemocněních např. artróze (degenerativní kloubní onemocnění) a neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu 
nervu). 
 
strana 1 (celkem 6) 
Panadol Novum je vhodný pro dospělé, dospívající a děti od 6 let. 
 
Pokud  se  do  3 dnů  (v případě  horečky)  nebo  do  5 dnů  (v případě  bolesti)  nebudete  cítit  lépe 
nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit  s lékařem.  Tento  lék  užívejte  bez  porady  s lékařem 
nejdéle 7 dnů. Dětem nepodávejte  přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol Novum užívat 
 
Neužívejte přípravek Panadol Novum: 
▪ 
jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 
▪ 
při těžkém jaterním selhávání; 
▪ 
při akutní žloutence. 
 
Upozornění a opatření: 
Před užitím přípravku Panadol Novum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
▪ 
jestliže máte poruchu funkce jater; 
▪ 
jestliže máte  sníženou funkcí ledvin (je nezbytné, abyste užívali nižší dávky paracetamolu);  
▪ 
při nedostatku enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy; 
▪ 
při hemolytické anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek); 
▪ 
pokud jste příliš hubený(á); 
▪ 
jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci po užití léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou 
anebo  jiných  léků  proti  bolesti  a  horečce  ze  skupiny  tzv.  nesteroidných  protizánětlivých  léčiv 
(nesteroidních antirevmatik), protože se nedá vyloučit podobná alergická reakce i po paracetamolu. 
 
Při užívání přípravku Panadol Novum je třeba zvláštní opatrnosti jestliže: 
▪ 
máte  závažnou  infekci  (sepsi),  jste  příliš  hubený(á)  nebo  máte  problémy  s požíváním  alkoholu, 
protože to může vést ke zvýšení rizika metabolické acidózy (hromadění kyselých látek v těle). 
Příznaky metabolické acidózy jsou: 
▪ 
hluboké, zrychlené, obtížné dýchání 
▪ 
nevolnost (pocit na zvracení), zvracení 
▪ 
ztráta chuti k jídlu. 
Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře. 
 
Pokud  užíváte  dlouhodobě  vyšší  dávky  přípravku  Panadolu  Novum,  bude  Vám  lékař  pravidelně 
kontrolovat  jaterní  funkce.  Nebezpečí  předávkování je totiž vyšší u pacientů s onemocněním jater. 
 
Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek Panadol Novum určen pro děti mladší 6 let.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Panadol Novum: 
Účinky přípravku Panadol Novum a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  
 
Obsahuje  paracetamol.  Neužívejte  současně  jiné  přípravky  obsahující  paracetamol,  používané  k léčbě 
bolesti nebo horečky, nebo jiné léky, které poškozují činnost jater. 
 
Poraďte  se  proto  s lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  jestliže  užíváte 
některý z následujících léků: 
▪ 
warfarin nebo jiné léky ke snížení srážlivosti krve: dlouhodobé užívání vyšších dávek paracetamolu 
může  zvýšit  účinek  těchto  léků;  občasné  současné  užívání  těchto  přípravků  však  nemá  významný 
vliv; 
strana 2 (celkem 6) 
▪ 
kyselina  acetylsalicylová  nebo  jiné  léčivé  přípravky  proti  bolesti  a  horečce  ze  skupiny  tzv. 
nesteroidních  protizánětlivých  léků  (současné  dlouhodobé  užívání  s přípravkem  Panadol  Novum 
může vést k poškození ledvin); 
▪ 
metoklopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení); 
▪ 
cholestyramin (ke snížení hladiny cholesterolu); 
▪ 
probenecid (k léčbě dny); 
▪ 
chloramfenikol a rifampicin (antibiotika); 
▪ 
fenobarbital (k léčbě epilepsie). 
 
Přípravek Panadol Novum s jídlem, pitím a alkoholem: 
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle.  
 
Během  léčby  se  nesmí  konzumovat  alkohol.  Dlouhodobá  konzumace  alkoholu  významně  zvyšuje  riziko 
poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Těhotné  ženy  mohou  přípravek  užívat  po  poradě  s lékařem.  Při  kojení  je  možné  přípravek  užívat  1 den, 
dále pouze po poradě s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Panadol Novum nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Panadol Novum obsahuje parabeny: 
Přípravek  obsahuje  směs  sodných  solí  parabenů  (E 215,  E 217,  E 219)  a  může  způsobit  alergické  reakce 
(pravděpodobně zpožděné). 
 
 
3. 
Jak se Panadol Novum užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého  lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek  je  určen  k perorálnímu  podání  (podání  ústy).  Tablety  se  zapíjejí  dostatečným  množstvím 
tekutiny. 
 
Minimální interval 4 hodiny mezi dávkami musí být dodržen. 
 
Nepřekračujte stanovené dávky.  
Užívání vyšších  než  doporučených  dávek může  vést  k riziku  závažného 
poškození jater.  
 
Vždy užívejte nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků onemocnění.  
 
Pokud  nedojde  při  léčbě  přípravkem  Panadol  Novum  do  3 dnů  ke  snížení  horečky  a  do  5 dnů  k ústupu 
bolesti  nebo  se  naopak  obtíže  zhorší,  vyskytnou  se  nové  příznaky  nebo  neobvyklé  reakce,  poraďte  se 
o další  léčbě  s lékařem.  Tento  lék  užívejte  bez  porady  s lékařem  nejdéle  7 dnů.  Dětem  nepodávejte 
přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny.  
 
strana 3 (celkem 6) 
Dospělí (včetně starších osob) a dospívající od 15 let: 
1 – 2 tablety podle potřeby až 4x denně s časovým odstupem nejméně 4 hodiny.  
 
Jedna  tableta  je  vhodná  u osob  s tělesnou  hmotností  34 – 60 kg,  2 tablety  u osob  s tělesnou  hmotností 
nad 60 kg.  
 
Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety). Maximální denní dávka je 4 g (8 tablet).  
 
Při dlouhodobé léčbě (déle než 10 dnů) by dávka za 24 hodin neměla překročit 2,5 g (5 tablet). 
 
Děti a dospívající do 15 let: 
Dospívající 12 - 15 let:  
500 mg paracetamolu (1 tableta) v časovém odstupu nejméně 4 – 6 hodin.  
 
Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 tableta. 
 
Maximální denní dávka je 3 g (6 tablet). Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin. 
 
Děti 6 – 12 let:  
250 – 500 mg paracetamolu (½ až 1 tableta) v časovém odstupu nejméně 4 – 6 hodin. 
 
Jednotlivá  dávka  je  ½ tablety  pro  děti  s tělesnou  hmotností  21 - 32 kg,  1 tableta  pro  děti  s tělesnou 
hmotností od 33 kg. 
 
Maximální denní dávka při tělesné hmotnosti 21 - 24 kg je 1,25g (2½ tablety), při tělesné hmotnosti 25 -
 32 kg je 1,5 g (3 tablety) a při tělesné hmotnosti 33 – 40 kg pak 2 g (4 tablety). 
 
Přípravek není určen pro děti mladší než 6 let. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater: 
Pacienti se sníženou funkcí ledvin nebo jater se před zahájením léčby musí poradit s lékařem. Dávkování 
určí lékař. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a): 
Ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na zvracení, zvracením a 
bledostí,  nebo  při  náhodném  požití  přípravku  dítětem  kontaktujte  ihned  svého  lékaře  nebo  nejbližší 
zdravotnické  zařízení.  Předložte  jim  požité  balení  a  tuto  příbalovou  informaci.  Předávkování 
paracetamolem  může  způsobit  závažné  poškození  až  selhání  funkce  jater.  V případě  předávkování  je 
nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek: 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  tabletu.  Užijte  obvyklou  dávku 
přípravku, jakmile si vzpomenete, a případnou další dávku užijte s časovým odstupem uvedeným v bodě 
3. výše. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
strana 4 (celkem 6) 
Přípravek je při dodržování doporučeného dávkování obvykle dobře snášen. 
 
Vzácně (u 1 až 10 osob z 10 000) se může vyskytnout kožní vyrážka (reakce z přecitlivělosti).  
 
Velmi vzácně (méně než u 1 osoby z 10 000) se může objevit zúžení průdušek, závažná alergická reakce, 
poruchy  funkce  jater  a  poruchy  krvetvorby.  Velmi  vzácně  byly  hlášeny  také  případy  závažných  kožních 
reakcí.  
 
Jestliže se u Vás objeví následující obtíže, přestaňte tento léčivý přípravek užívat a okamžitě informujte 
svého lékaře: 
▪ 
alergické  reakce,  které  mohou  být  závažné,  včetně  kožní  vyrážky,  svědění,  někdy  s otokem  rtů, 
jazyka, hrdla nebo tváře či dušnost; 
▪ 
kožní vyrážka nebo odlupování kůže či vřídky v ústech; 
▪ 
problémy  s dýcháním:  pravděpodobnost  výskytu  tohoto  nežádoucího  účinku  je  vyšší,  jestliže  jste 
problémy s dýcháním měl(a) již dříve po užití jiných léků proti bolesti (např. ibuprofen nebo kyselina 
acetylsalicylová); 
▪ 
neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení. 
 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 
Jak Panadol Novum uchovávat 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Panadol Novum  nepoužívejte  po  uplynutí doby použitelnosti  vyznačené na obalu.  Doba použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co Panadol Novum obsahuje: 
▪ 
léčivou látkou je paracetamolum 500 mg v jedné tabletě; 
▪ 
pomocné  látky  jsou  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  uhličitan  vápenatý,  kyselina  alginová, 
krospovidon typ A, povidon 25, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, směs sodných 
strana 5 (celkem 6) 
solí  parabenů  (E 215,  E 217,  E 219),  karnaubský  vosk,  potahová  soustava  Opadry  YS-1-7003  bílá 
(obsahuje oxid titaničitý (E 171), hypromelosu, makrogol, polysorbát 80). 
 
Jak Panadol Novum vypadá a co obsahuje balení 
Panadol  Novum  jsou  bílé  až  téměř  bílé  potahované  tablety  tvaru  tobolky,  z jedné  strany  s půlicí  rýhou, 
z druhé strany vyraženo “P” v kruhu. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost  balení:  10,  12,  20,  24,  30  tablet  v  průhledném  nebo bílém  neprůhledném  PVC/Al  blistru  a 
krabičce. 
Velikost balení: 10, 12, 20, 24, 30 tablet v průhledném nebo bílém neprůhledném PVC blistru / dvouvrstvé 
bezpečnostní Al / PET fólii a krabičce. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. 
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika 
email: cz.info@gsk.com 
 
Výrobci  
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Irsko 
nebo  
SmithKline Beecham S.A., Ctra. de Ajalvir, Km. 2,500, Alcalá de Henares, Madrid, Španělsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  
19. 3. 2018 
strana 6 (celkem 6)