Lék Panadol 500MG

Kód SÚKL
0172522  
Název LP
Panadol (500mg Tbl Flm 96)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
96
Síla
500MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Paracetamolum
ATC skupina
PARACETAMOL (N02BE01)

Složení

  1. Paracetamolum – 500 MG
  2. Maydis Amylum – PL MG
  3. Kalii Sorbas – PL MG
  4. Talcum – PL MG
  5. Acidum Stearicum 70% – PL MG
  6. Povidonum 25 – PL MG
  7. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
  8. Hypromellosum – PL MG
  9. Triacetinum – PL MG

Příbalová informace

 
 sp. zn. sukls162887/2016 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Panadol 
potahované tablety 
paracetamolum 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění  jako Vy. 
 
Pokud  se  u Vás  vyskytne    kterýkoli  z nežádoucích  účinků  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 
Co jsou potahované tablety Panadol  a k čemu se používají 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol  užívat  
3. 
Jak se Panadol  užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak Panadol  uchovávat  
6. 
Obsah balení  a další informace 
 
 
1. 

CO JSOU POTAHOVANÉ TABLETY PANADOL A K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ  
 
Panadol obsahuje paracetamol, léčivou látku tlumící bolest a horečku.  
 
Panadol nedráždí žaludek, nevyvolává krvácení, mohou jej užít i nemocní se žaludečními a dvanáctníkovými 
vředy a nemocní, kteří nesnášejí kyselinu acetylsalicylovou.  
 
Panadol  tablety  jsou  určeny  k úlevě  při  bolesti  hlavy,  migréně,  bolesti  zad,  zubů,  neuralgii  (bolest 
pociťovaná v průběhu nervu), bolesti doprovázející revmatická onemocnění zejména artrózu (degenerativní 
kloubní onemocnění) a bolesti při menstruaci.  
 
Panadol též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení, jako je bolest v krku, bolest svalů 
a kloubů a snižuje horečku.  
 
Je vhodný pro dospělé, dospívající a děti od 6 let. 
 
 
strana 1 (celkem 6) 
2. 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PANADOL UŽÍVAT 
 
Neužívejte přípravek Panadol: 
 
jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 
 
při závažném snížení funkce jater; 
 
při akutní žloutence. 
 
Upozornění a opatření: 
Přípravek Panadol obsahuje paracetamol, neužívejte jej současně s jinými léky obsahujícími paracetamol. 
 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
 
Během léčby tímto přípravkem nesmíte pít alkoholické nápoje.  
 
Před užitím přípravku Panadol se poraďte se svým lékařem, pokud: 
 
máte onemocnění jater; 
 
máte onemocnění ledvin; 
 
máte problémy s konzumací alkoholu; 
 
máte deficit enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy; 
 
máte hemolytickou anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek). 
 
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí pokud:  
 
máte závažnou infekci, protože ta může vést ke zvýšení rizika metabolické acidózy. 
Příznaky metabolické acidózy jsou: 

hluboké, zrychlené, obtížné dýchání; 

nevolnost (pocit na zvracení), zvracení; 

ztráta chuti k jídlu. 
 
Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře. 
 
Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek Panadol vhodný pro děti mladší než 6 let.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Panadol  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a) 
nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Neužívejte přípravek Panadol spolu s dalšími přípravku obsahujícími paracetamol. 
 
Účinky přípravku Panadol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
 
Před užitím přípravku Panadol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
 
jestliže užíváte léky ke snížení krevní srážlivosti (např. warfarin); 
 
jestliže užíváte léky proti nevolnosti a zvracení (např. metoklopramid, domperidon) nebo ke snížení 
hladiny tuků v krvi (cholestyramin); 
 
jesliže  užíváte  léky  obsahující  kyselinu  acetylsalicylovou  nebo  jiné  léky  proti  bolesti  a  horečce  ze 
skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých přípravků (nesteroidních antirevmatik); 
 
jestliže užíváte některá antibiotika (rifampicin, chloramfenikol); 
 
jestliže užíváte některé léky k léčbě dny (probenecid); 
 
jestliže užíváte některé léky k léčbě epilepsie (fenobarbital, lamotrigin); 
 
užíváte zidovudin (k léčbě infekce HIV); 
strana 2 (celkem 6) 
 
užíváte isoniazid (k léčbě tuberkulózy). 
 
Přípravek Panadol s jídlem, pitím a alkoholem: 
Během  léčby  se  nesmí  konzumovat  alkohol.  Dlouhodobá  konzumace  alkoholu  významně  zvyšuje  riziko 
poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem. 
 
Přípravek  se  může  podávat  nezávisle  na  jídle.  Užívání  po  jídle  může  vést  ke  sníženému  účinku 
paracetamolu. 
 
Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Těhotenství a kojení: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné přípravek užívat 1 den, dále 
pouze po poradě s lékařem.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek Panadol  nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 
JAK SE PANADOL  UŽÍVÁ  
 
Dospělí (včetně starších osob) a dospívající od 15 let:  
1 – 2 tablety dle potřeby až 4 x denně.  
 
1 tableta  je  vhodná  u osob  s tělesnou  hmotností  34 – 60 kg.  2 tablety  u osob  s tělesnou  hmotností  nad 
60 kg.  
 
Jednotlivé dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách.  
 
Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin.  
 
Tuto dávku neužívejte déle než 5 dní. Při dlouhodobém užívání by dávka za 24 hodin neměla překročit 2,5 g 
paracetamolu (tj 5 tablet Panadolu). 
 
Dospívající ve věku 12 – 15 let:  
1 tableta v časovém odstupu nejméně 4 – 6 hodin.  
 
Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin.  
 
Děti ve věku 6 - 12 let:  
250 – 500 mg paracetamolu (½ až 1 tableta).  
 
Jednotlivá dávka je ½ tablety pro děti o hmotnosti 21 – 32 kg. 1 tableta pro děti s hmotností od 33 kg.  
 
Jednotlivé dávky podávejte v časovém odstupu nejméně 4 – 6 hodin. 
 
strana 3 (celkem 6) 
Maximální  denní  dávka  při  hmotnosti  21 - 24 kg  je  1,25 g  (2 ½ tablety).  Maximální  denní  dávka  při 
hmotnosti  25 - 32  kg  je  1,5 g  (3 tablety).  Maximální  denní  dávka  při  hmotnosti  33 – 40 kg  je  2 g 
(4 tablety). 
 
Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny.  
 
Nepřekračujte doporučené dávkování.  
 
U pacientů se sníženou funkcí ledvin určí dávkování lékař. 
 
Upozornění: Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a): 
Ve  všech  případech podezření na  předávkování,  které  se  může  projevit pocitem  na zvracení, zvracením a 
bledostí,  nebo  při  náhodném  požití  přípravku  dítětem  kontaktujte  ihned  svého  lékaře  nebo  nejbližší 
zdravotnické zařízení. Předložte jim požité balení a tuto příbalovou informaci. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek: 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  tabletu.  Užijte  obvyklou  dávku 
přípravku,  jakmile  si  vzpomenete,  a  případnou  další  dávku  užijte  s   časovým  odstupem  uvedeným 
v bodě 3 výše. 
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Panadol  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí  vyskytnout 
u každého. 
 
Přestaňte přípravek užívat a informujte ihned svého lékaře, jestliže: 
 
se u Vás objeví alergické reakce jako např. kožní vyrážka nebo svědění, někdy doprovázená obtížemi 
s dýcháním nebo s otokem rtů, jazyka, hrdla nebo tváře; 
 
se u Vás objeví kožní vyrážka s olupováním kůže nebo vředy v ústech; 
 
jste dříve měl(a) dechové potíže po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných léků proti bolesti a 
horečce ze skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv a pokud podobné potíže máte po podání 
tohoto přípravku; 
 
u Vás dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin. 
 
Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000). 
 
Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000). 
 
Další nežádoucí účinky zahrnují: 
 
poruchy jaterních funkcí, selhání jater, žloutenka; 
 
pocit na zvracení a zvracení, průjem, bolest břicha; 
 
pocení; 
 
otoky; 
 
změny krevního obrazu. 
 
Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000). 
 
strana 4 (celkem 6) 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  
 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 
JAK PANADOL  UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C. 
 
Panadol    nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Panadol  obsahuje: 
 
léčivá látka: paracetamolum 500 mg v 1 potahované tabletě; 
 
pomocné  látky  jsou:    kukuřičný  škrob,  kalium-sorbát,  mastek,    kyselina  stearová  70%,  povidon 25, 
předbobtnalý kukuřičný škrob, potahová vrstva: hypromelosa, triacetin. 
 
Jak Panadol  vypadá a co obsahuje toto balení: 
Panadol  jsou    bílé  potahované  tablety  s půlicí  rýhou  na  jedné  straně,  na  druhé  straně  vyraženo 
trojúhelníkové logo. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
64 nebo 96  tablet: blistr Al / bílý neprůhledný PVC, krabička. 
 
100 nebo 300 tablet: bílá neprůhledná HDPE lahvička zajištěná AL fólií, bílý neprůhledný šroubovací uzávěr 
HDPE/PP s vložkou. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. 
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika 
email: cz.info@gsk.com 
 
Výrobce: 
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Co. Waterford, Irsko  
S.C. EUROPHARM S.A. 2 Panselelor St., Brasov, county of Brasov, Rumunsko 
strana 5 (celkem 6) 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.6.2016 
strana 6 (celkem 6)