Lék Gabanox 300MG

Kód SÚKL
0150769  
Název LP
Gabanox (300mg Cps Dur 500)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka
Velikost balení
500
Síla
300MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Gabapentinum
ATC skupina
GABAPENTIN (N03AX12)

Složení

  1. Gabapentinum – 300 MG
  2. Amylum Pregelificatum – PL MG
  3. Maydis Amylum – PL MG
  4. Talcum – PL MG
  5. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  6. Ferri Oxidum Flavum – PL PC
  7. Titanii Dioxidum – PL PC
  8. Aqua Purificata – PL PC
  9. Natrii Laurilsulfas – PL MG
  10. Gelatina – 100 PC

Příbalová informace

Sp.zn. sukls189075/2017 
 
Příbalová informace: Informace pro uživatele 
 
Gabanox 100 mg tvrdé tobolky 
Gabanox 300 mg tvrdé tobolky 
Gabanox 400 mg tvrdé tobolky 

 
Gabapentinum 
 
Přečtěte si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci (viz bod 4). 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 
Co je přípravek Gabanox a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gabanox užívat 
3. 
Jak se přípravek Gabanox užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Gabanox uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Gabanox a k čemu se používá 
 
Gabanox  patří  do  skupiny  léčivých  přípravků  používaných  k léčbě  epilepsie  a periferní  neuropatické 
bolesti (dlouhodobá bolest v důsledku poškození nervů). 
 
Léčivou látkou přípravku Gabanox je gabapentinum (gabapentin). 
 
Přípravek Gabanox se používá k léčbě: 
 
Různých forem epilepsie
 (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale 
nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše Gabanox k léčbě epilepsie, pokud Vaše 
současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Gabanox 
k Vaší současné léčbě. Gabanox může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně. 
 
Periferní  neuropatická  bolest  (dlouho  přetrvávající  bolest,  která  je  způsobena  poškozením  nervů). 
Periferní  neuropatická  bolest  (vyskytující  se  zejména  v  nohou  a/nebo  pažích)  může  být  zapříčiněna 
nejrůznějšími  onemocněními,  jako  je  např.  diabetes  (cukrovka)  nebo  pásový  opar.  Pocity  bolesti  lze 
popsat  jako  palčivé,  pálící,  pulzující,  pronikavé,  bodavé,  ostré,  stahující,  bolestivé,  brnění,  znecitlivění, 
píchání jehličkami apod. 
 
 
1/9 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gabanox užívat 
 
Neužívejte Gabanox 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  gabapentin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 
v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Gabanox se poraďte se svým lékařem: 
-  jestliže trpíte onemocněním ledvin; lékař Vám může předepsat jiný rozvrh dávkování. 
-  jestliže jste na hemodialýze (k odstranění odpadních látek z důvodu selhání ledvin), informujte lékaře, 
pokud zaznamenáte svalovou bolest a/nebo slabost. 
-  jestliže trpíte příznaky jako přetrvávající bolest žaludku, nevolnost a zvracení, ihned kontaktujte svého 
lékaře, jelikož se může jednat o příznaky akutní pankreatitidy (zánět slinivky břišní) 
-  jestliže máte onemocnění nervového systému, poruchu dýchání nebo je Vám více než 65 let, lékař Vám 
může předepsat jiný režim dávkování. 
 
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy zneužívání léku a vzniku závislosti. Poraďte se se svým 
lékařem, pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zneužíváním léků nebo závislostí. 
 
Malý  počet  pacientů  léčených  antiepileptiky,  jako  je  gabapentin,  měl  myšlenky  na  sebepoškození  či 
sebevraždu. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře. 
 
Důležité informace o možných závažných reakcích 
U  malého  počtu  lidí  užívajících  přípravek  Gabanox  se  vyskytnou  alergické  reakce  nebo  potenciálně 
závažné kožní reakce, které se, pokud nejsou léčeny, mohou rozvinout na závažnější problémy. Je nutné, 
abyste tyto příznaky znal(a) a mohl(a) je během léčby přípravkem Gabanox sledovat. 
 
Přečtěte  si  popis  těchto  příznaků  v  části  4  této  příbalové  informace  v  odstavci  "Ihned  kontaktujte 
svého lékaře, jestliže po užití přípravku zaznamenáte některý z následujících příznaků, neboť mohou být 
závažné“. 
 
Pokud pociťujete slabost, citlivost nebo bolest svalů a současně se necítíte dobře, případně máte horečku, 
můžete  trpět  neobvyklým  rozkladem  svalových  buněk,  což  je  život  ohrožující  stav,  který  může  vést  k 
poruše  ledvin.  Můžete  rovněž  zaznamenat  změnu  barvy  moči  a  změny  ve  výsledcích  krevních  testů 
(konkrétně  zvýšení  hladiny  krevní  kreatinfosfokinázy).  Pokud  zaznamenáte  jakýkoli  z  uvedených 
příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Gabanox  
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Lékaře  (nebo  lékárníka)  informujte  zejména  v případě,  že 
užíváte  nebo  jste  v nedávné  době  užíval(a)  přípravky  k léčbě  epileptických  záchvatů  (křečí),  přípravky 
k léčbě  poruch  spánku,  deprese,  úzkosti  nebo  jakýchkoli  jiných  neurologických  či  psychiatrických 
problémů.  
 
Léky obsahující opioidy, například morfin 
Užíváte-li léky obsahující opioidy (například morfin), oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože 
opioidy  mohou  zvýšit  účinek  přípravku  Gabanox.  Kromě  toho  může  kombinace  přípravku  Gabanox  s 
opioidy vyvolat příznaky, jako je ospalost a/nebo útlum dýchání. 
 
 
 
 
2/9 
Antacida pro trávení 
Je-li Gabanox užíván současně s antacidy (léky proti kyselosti žaludku), které obsahují hliník nebo hořčík, 
může  být  sníženo  vstřebávání  přípravku  Gabanox  ze  žaludku.  Doporučuje  se  proto  užívat  Gabanox 
nejdříve 2 hodiny po podání antacida. 
 
Přípravek Gabanox 

se  podle  předpokladů  vzájemně  neovlivňuje  s  jinými  antiepileptiky  nebo  ústy  užívanými 
antikoncepčními tabletami. 

může  ovlivnit  některé  laboratorní  testy.  Pokud  máte  podstoupit  vyšetření  moči,  řekněte  svému 
lékaři nebo nemocničnímu personálu, jaký lék užíváte. 
 
Přípravek Gabanox s jídlem 
Léčivý přípravek Gabanox se užívá s jídlem nebo bez něj. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Léčivý  přípravek  Gabanox  neužívejte  v těhotenství,  neurčí-li  lékař  jinak.  Ženy,  které  mohou  otěhotnět, 
musí používat spolehlivou antikoncepci. 
 
Nebyly  provedeny  žádné  studie  sledující  užití  gabapentinu  těhotnými  ženami.  U jiných léků,  užívaných 
k léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození vyvíjejícího se dítěte, zvláště bylo-li užíváno více 
léků pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství se proto snažte užívat, pokud možno, pouze jeden 
lék pro léčbu záchvatů, a to pod dohledem lékaře. 
 
Jestliže během léčby přípravkem Gabanox otěhotníte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
těhotenství, ihned kontaktujte svého lékaře. Nepřerušujte náhle léčbu tímto léčivým přípravkem, může to 
vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky. 
 
Kojení 
Gabapentin,  léčivá  látka  přípravku  Gabanox,  přechází  do  mateřského  mléka.  Vzhledem  k tomu,  že 
nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení se během léčby přípravkem Gabanox nedoporučuje. 
 
Plodnost  
Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Léčivý přípravek Gabanox může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl(a) byste řídit, obsluhovat 
složitější stroje nebo  provádět jiné  potenciálně nebezpečné  činnosti, dokud si nebudete jistý(á), že tento 
lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Gabanox užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná. 
 
 
3/9 
Epilepsie, doporučená dávka je: 
 
Dospělí a dospívající: 
Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat 
dávku.  Zahajovací  dávka  se  pohybuje  obvykle  v  rozmezí  300-900  mg  denně.  Poté  může  být  dávka 
postupně zvýšena dle pokynů lékaře až na maximální dávku 3600 mg denně a Váš lékař Vám sdělí, že 
máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 dávek denně, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.  
 
Děti ve věku od 6 let a starší:  
Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena 
nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. Obvyklá dávka 
kontrolující  epilepsii  je  25-35  mg/kg/den.  Obvykle  je  podávána  ve  3  jednotlivých  dávkách,  tobolky  se 
užívají každý den, 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer. 
 
Přípravek Gabanox se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let. 
 
Periferní neuropatická bolest, doporučená dávka je: 
 
Dospělí 
Užijte počet tobolek tak, jak Vám řekl Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. 
Úvodní  dávka  bude  obvykle  v rozmezí  300  až  900 mg  denně.  Poté  může  být  dávka  postupně  zvýšena 
podle pokynů lékaře, až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto 
dávku rozdělenou do 3 dávek denně, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer. 
 
Jestliže máte problémy s ledvinami nebo jste na hemodialýze 
Jestliže máte problémy s ledvinami nebo docházíte na hemodialýzu, lékař Vám může předepsat odlišný 
rozvrh dávkování a odlišnou dávku. 
 
Jste-li  starší  pacient  (nad  65  let),  můžete  užívat  obvyklou  dávku  přípravku  Gabanox,  pokud  nemáte 
problémy  s  ledvinami.  Pokud  máte  potíže  s  ledvinami,  Váš  lékař  Vám  může  předepsat  jiné  dávkovací 
schéma a/nebo dávky. 
 
Jestliže  máte  pocit,  že  účinek  přípravku  Gabanox  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  co  nejdříve  to  sdělte 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Způsob podání  
Gabanox je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tobolky s dostatečným množstvím vody. 
 
Gabanox nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Gabanox, než jste měl(a) 
Užití vyšších dávek, než jaké jsou doporučeny, může vést ke zvýšení nežádoucích účinků, včetně ztráty 
vědomí, závrati, zdvojeného  vidění, setřelé, nevýrazné  řeči, ospalosti a průjmu. Jestliže jste užil(a) více 
přípravku  Gabanox,  než  Vám  předepsal  lékař,  ihned  kontaktujte  svého  lékaře,  nebo  jděte  na  nejbližší 
lékařskou pohotovost. Vezměte s sebou tobolky, které jste zatím neužil(a), obal od přípravku a příbalovou 
informaci, aby bylo možné určit, jaký lék jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Gabanox 
Zapomenete-li  užít  dávku,  užijte  ji,  jakmile  si  vzpomenete,  pokud  ještě  není  čas  na  další  dávku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Gabanox 
4/9 
Nepřestávejte užívat Gabanox, dokud Vám neřekne Váš lékař. Je-li Vaše léčba ukončena, je třeba učinit 
tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat Gabanox náhle nebo dříve, než Vám řekne Váš 
lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Ihned  kontaktujte  svého  lékaře,  jestliže  po  užití  přípravku  zaznamenáte  jakýkoli  z  následujících 
příznaků, neboť mohou být závažné: 
 
•  závažné  kožní  reakce,  které  vyžadují  okamžitou  lékařskou  péči,  otok  rtů  a  obličeje,  kožní 
vyrážka  a  zčervenání  kůže  a/nebo  vypadávání  vlasů  (může  se  jednat  o  příznaky  závažné 
alergické reakce). 

•  nepřestávající bolest žaludku, nevolnost a zvracení, jelikož se může jednat o příznaky akutní 
pankreatitidy (zánět slinivky). 
•  Potíže s dýcháním, které mohou v případě, že jsou závažného charakteru, vyžadovat k zajištění 
normálního dýchání naléhavou a intenzivní péči 
•  přípravek Gabanox může vyvolat závažné či život ohrožující reakce, které mohou postihnout 
kůži nebo jiné části Vašeho těla, jako játra či krevní buňky. Při tomto druhu reakce můžete, ale 
nemusíte  mít  vyrážku.  Může  být  nutná  hospitalizace  nebo  ukončení  léčby  přípravkem 
Gabanox. Ihned kontaktujte svého lékaře, jestliže budete mít následující příznaky: 
•  kožní vyrážku 
•  kopřivku 
•  horečku 
•  otok uzlin, který neustupuje 
•  otok rtů a jazyka 
•  zežloutnutí kůže nebo očního bělma 
•  neobvyklou tvorbu modřin či krvácení 
•  závažnou únavu či slabost 
•  neočekávanou svalovou bolest 
•  časté infekce. 
 
Tyto  příznaky  mohou  být  prvními  projevy  závažné  reakce.  Lékař  Vás  musí  vyšetřit,  aby  mohl 
rozhodnout, jestli nadále můžete užívat přípravek Gabanox.  
 
Jestliže jste na hemodialýze, informujte lékaře, jestliže zaznamenáte svalovou bolest a/nebo slabost. 
 
Mezi další nežádoucí účinky patří: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): 
 
•  virová infekce 
•  pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace 
•  únava, horečka. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 

5/9 
•  pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce  močových cest, infekce, zánět v uchu nebo 
jiné infekce 
•  nízký počet bílých krvinek 
•  nechutenství, zvýšená chuť k jídlu 
•  vztek  na  jiné  osoby,  zmatenost,  kolísání  nálady,  depresivní  nálady,  úzkost,  nervozita,  obtíže 
s myšlením 
•  křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost kůže, snížení 
smyslového  vnímání  (znecitlivění),  poruchy  koordinace,  neobvyklé  pohyby  očí,  zesílené,  oslabené 
nebo chybějící reflexy 
•  rozmazané vidění, dvojité vidění 
•  točení hlavy 
•  vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév 
•  ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose 
•  zvracení, nucení na zvracení, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací potíže, 
zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání 
•  otok obličeje, podlitiny, vyrážka, svědění, akné 
•  bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby 
•  potíže s erekcí (impotence) 
•  otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce 
•  snížení počtu bílých krvinek, zvýšení tělesné hmotnosti 
•  náhodná zranění, zlomeniny, odřeniny. 
 
V klinických studiích bylo u dětí navíc často hlášeno agresivní chování a trhavé pohyby. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 
•  alergické reakce jako kopřivka 
•  omezená pohyblivost 
•  zrychlený srdeční tep 
•  otok obličeje, trupu a končetin 
•  abnormální výsledky krevních testů ukazující na onemocnění jater 
•  mentální porucha 
•  pád 
•  zvýšení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou) 
•  agitovanost (stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů). 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000): 
•  ztráta vědomí 
•  snížení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou). 
•  Potíže s dýcháním, mělké dýchání (útlum dýchání) 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
•  anafylaxe (závažná, potenciálně život ohrožující alergická reakce zahrnující obtížné dýchání, otok rtů, 
hrdla a jazyka a hypotenzi (nízký krevní tlak) vyžadující akutní léčbu). 
 
Po uvedení na trh byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: 

•  snížení počtu krevních destiček 
•  halucinace 
•  potíže s abnormálními pohyby, jako je svíjení, mimovolní pohyby a ztuhlost 
•  zvonění v uších 
6/9 
•  skupina  nežádoucích  účinků,  které  mohou  zahrnovat  otok  lymfatických  uzlin  (ojedinělé  malé 
vyvýšené bouličky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater a vyskytují se současně  
•  zežloutnutí kůže a očí (žloutenka) 
•  akutní selhání ledvin; inkontinence (únik moči) 
•  zbytnění prsní tkáně, zvětšení prsů 
•  nežádoucí  účinky  po  náhlém  vysazení  gabapentinu  (úzkost,  poruchy  spánku,  nevolnost,  bolest, 
pocení), bolest na hrudi 
•  kolísání hladiny glukosy v krvi u pacientů s diabetem (cukrovkou) 
•  rozpad kosterní svaloviny (rhabdomyolýza)  
•  změna ve výsledcích krevních testů (zvýšená hladina kreatinfosfokinázy) 
•  problémy se sexuální funkcí, včetně neschopnosti dosáhnout orgasmu, opožděná ejakulace 
•  nízká hladina sodíku v krvi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41, Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Gabanox uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C. 
Blistry: Uchovávejte v původním balení, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Lahvičky na tablety: Udržujte lahvičku pevně uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace  
 
Co přípravek Gabanox obsahuje 
-  Léčivou látkou je: gabapentinum (gabapentin). 
 
Gabanox: 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 100 mg, 300 mg nebo 400 mg. 
 
Pomocnými látkami v tobolkách jsou: 
Obsah tobolky: předbobtnalý škrob, kukuřičný škrob, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
Obal  tobolky:  želatina,  natrium-lauryl-sulfát,  oxid  titaničitý  (E171),  žlutý  oxid  železitý  (E172)  (tobolky 
300 mg a 400 mg) a červený oxid železitý (E172) (tobolky 400 mg). 
7/9 
 
Jak přípravek Gabanox vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tvrdé tobolky 
 
Gabanox 100 mg tvrdé tobolky
 jsou tvrdé neprůhledné želatinové tobolky s bílou spodní i vrchní částí. 
Gabanox 300 mg tvrdé tobolky jsou tvrdé neprůhledné želatinové tobolky se žlutou spodní i vrchní částí. 
Gabanox 400 mg tvrdé tobolky jsou tvrdé neprůhledné želatinové tobolky s hnědou spodní i vrchní částí. 
 
Gabanox 100 mg tvrdé tobolky
Blistr PVC/PE/PVDC//Al: 7, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tvrdých tobolek 
HDPE lahvička: 50, 100 tvrdých tobolek. 
 
Gabanox 300 mg tvrdé tobolky
Blistr PVC/PE/PVDC//Al: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 a 500 tvrdých tobolek 
HDPE lahvička: 50, 100 tvrdých tobolek. 
 
Gabanox 400 mg tvrdé tobolky
Blistr PVC/PE/PVDC//Al: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 a 500 tvrdých tobolek 
HDPE lahvička: 50, 100 tvrdých tobolek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika 
 
Výrobce 
Salutas Pharma GmbH 
Barleben 
Německo 
 
LEK S.A. 
Warszawa 
Polsko 
 
LEK Pharmaceuticals d.d. 
Ljubljana 
Slovinsko 
 
Lek Pharmaceuticals d.d. 
Lendava 
Slovinsko 
 
Sandoz GmbH 
Kundl 
Rakousko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko: 
 
Gabapentin Sandoz 100/300/400 mg - HartKapseln 
Belgie: 
 
Gabapentine Sandoz 100/300/400 mg harde capsules 
8/9 
Česká republika: 
Gabanox 100/300/400 mg tvrdé tobolky 
Dánsko: 
 
Gabapentin Sandoz 
Finsko: 
 
Gabapentin Sandoz 
Německo: 
 
Gabapentin Sandoz 100/300/400 mg Hartkapseln 
Itálie:   
 
Gabapentin Sandoz GmbH 100/300/400 mg capsule rigide 
Nizozemsko:   
Gabapentine Sandoz 100/300/400 mg, capsules, hard 
Norsko: 
 
Gabapentin Sandoz 
Portugalsko:   
Gabapentina Sandoz 
Španělsko: 
 
Gabapentina Sandoz 300/400 mg cápsulas duras EFG 
Švédsko: 
 
Gabapentin 1A-Farma 100 mg, hårda kapslar 
 
 
Gabapentin 1A-Farma 300 mg, hårda kapslar 
Gabapentin 1A-Farma 400 mg, hårda kapslar 
Velká Británie: 
Gabapentin Sandoz 100 mg Capsules 
Gabapentin Sandoz 300 mg Capsules 
Gabapentin Sandoz 400 mg Capsules 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 8. 2017 
 
 

9/9