Lék Paramax Rapid 1G

Kód SÚKL
0134602  
Název LP
Paramax Rapid (1G Tbl Nob 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
100
Síla
1G
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Paracetamolum
ATC skupina
PARACETAMOL (N02BE01)

Složení

  1. Paracetamolum – 1000 MG
  2. Povidonum – PL MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Carboxymethylamylum Natricum – PL MG
  5. Acidum Stearicum 50% – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

 
sp. zn. sukls167286/2015 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
PARAMAX Rapid 1 g tablety 
paracetamolum  
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je PARAMAX Rapid 1 g a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 1 g užívat 
3. 
Jak se PARAMAX Rapid 1 g používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je PARAMAX Rapid 1 g a k čemu se používá 
 
Přípravek PARAMAX Rapid 1 g patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika. 
 
Léčivou látkou přípravku PARAMAX Rapid 1 g je paracetamol. PARAMAX Rapid 1 g tlumí 
bolest a snižuje horečku.  
 
PARAMAX  Rapid  1  g  se  užívá  k  léčbě  bolestivých  stavů,  jako  jsou  bolesti  hlavy  včetně 
migrény, bolesti zad, zubů, bolestivá menstruace a dále ke snížení horečky.  
 
PARAMAX Rapid 1 g též přináší úlevu při bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku provázející 
chřipku a nachlazení. 
PARAMAX  Rapid  1  g  se  rovněž  užívá  k potlačení  bolesti  provázející  některá  revmatická 
onemocnění jako je osteoartróza a při neuralgii (silné bolesti pociťované v průběhu nervu). 
 
Vzhledem k obsahu léčivé látky je přípravek vhodný pro dospívající starší 15 let a dospělé. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 1 g užívat 
 
Neužívejte přípravek PARAMAX Rapid 1g: 
- jestliže jste přecitlivělý(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
- pokud trpíte závažným jaterním onemocněním, žloutenkou  
- jestliže trpíte závažnou hemolytickou anemií (druh chudokrevnosti)  
 
1/5 
 
Upozornění a opatření 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PARAMAX Rapid 1 g je zapotřebí: 
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním 
alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující 
paracetamol. 
Při podávání paracetamolu nemocným se změnami jaterních funkcí a u pacientů, kteří užívají 
dlouhodobě vyšší dávky paracetamolu, se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů. 
Pacienti se sníženou funkcí ledvin musí užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař. 
Při léčbě perorálními antikoagulancii (léky zabraňující srážení krve) a současném podávání 
vyšších dávek paracetamolu je nutná kontrola krevní srážlivosti.   
Pacienti s deficitem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy mohou přípravek užívat pouze 
po poradě s lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a PARAMAX Rapid 1 mg 
Účinky přípravku PARAMAX Rapid 1 g a jiných současně používaných přípravků se mohou 
vzájemně ovlivňovat.  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Informujte svého lékaře zejména pokud užíváte:  
-  warfarin (lék snižující krevní srážlivost), 
-  metoklopramid, domperidon, probenecid (k léčbě nevolnosti a zvracení), 
-  rifampicin, chloramfenikol (antibiotika), 
-  kyselinu acetylosalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky, 
-  probenecid (k léčbě dny), 
-  fenobarbital, fenytoin, lamotrigin (k léčbě epilepsie), 
-  zidovudin (k léčbě HIV, 
-  isoniazid (k léčbě tuberkulózy), 
-  karbamazepin (k léčbě epilepsie a bipolární poruchy),  
-  cholestyramin (na snížení tuků v krvi), 
-  jiné léky obsahující paracetamol. 
 
PARAMAX Rapid 1 g s jídlem a pitím 
Během užívání přípravku PARAMAX Rapid 1 g se nesmí konzumovat alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Těhotné  ženy  mohou  přípravek  užívat  po  předchozí  poradě  s lékařem.  V  případě  užívání 
během  těhotenství  je  nutné  použít  co  nejnižší  účinnou  dávku  po  co  nejkratší  dobu  a  při  co 
nejmenší četnosti opakování dávek. 
V období kojení je podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U  přípravku  PARAMAX  Rapid  1  g  je  ovlivnění  pozornosti  při  řízení  a  obsluze  strojů 
nepravděpodobné.  
 
3.  
Jak se PARAMAX Rapid 1 g užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
 
2/5 
 
Dávkování u dospívajících od 15 let a dospělých: 
Užívá se 1/2 tablety až 1 tableta (tj. 500 mg-1000 mg ) podle potřeby 1-4krát denně. 
Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s tělesnou hmotností vyšší než 60 kg. Pro 
osoby s tělesnou hmotností do 60 kg je vhodná jednotlivá dávka ½ tablety tj. 500 mg 
paracetamolu. 
 
Časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin 
u dospívajících. 
Maximální denní dávka je 4g paracetamolu tj. 4 tablety přípravku PARAMAX Rapid 1 g. 
 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
 
Pokud  trpíte  onemocněním  ledvin,  lékař  Vám  dávkování  přípravku  PARAMAX  Rapid  1  g 
upraví. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 1 g, než jste měl(a): 
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem  vyhledejte  neprodleně svého 
lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tuto příbalovou informaci, případně zbylé tablety 
vezměte sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).    
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 1 g 
Nezdvojujte následující dávku,  abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou  dávku 
přípravku,  jakmile  si  vzpomenete,  a  pak  pokračujte  v obvyklém  dávkování  v časových 
odstupech uvedených výše.  
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při dodržování doporučeného dávkování vyvolává paracetamol nežádoucí účinky jen vzácně.  
 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu: 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)  
-  mírné nežádoucí účinky ze strany trávicího traktu (pocit na zvracení, zvracení),  
-  zvýšené hodnoty jaterních enzymů. 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)  
-  alergická kožní reakce ve formě zarudnutí pokožky až kopřivky, 
-   poruchy krvetvorby snížení počtu krevních destiček a/nebo bílých krvinek), které obvykle 
vymizí po přerušení užívání přípravku,  
-  snížení počtu červených krvinek v důsledku jejich předčasného rozpadu (hemolytická 
anemie), 
-  bronchospazmus (zúžení průdušek a dýchací obtíže) nebo anafylaktický šok (těžká 
alergická reakce), 
-  závažné kožní reakce, 
-  poškození jater. 
3/5 
 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5.  
Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  blistru,  obalu  na 
tablety  a  krabičce  za  Použitelné  do:.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni 
uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6.  
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek PARAMAX Rapid 1 g obsahuje 
Léčivou látkou je paracetamolum 1 g v jedné tabletě 
Pomocnými látkami jsou: Povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl 
karboxymethylškrobu, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g vypadá a co obsahuje toto balení 
PARAMAX Rapid 1 G jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách 
tablety. Délka tablety je 22,5 mm a šířka 9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 
30 a 100 tablet 
Tablety jsou zabaleny v blistru nebo v obalu na tablety. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Varastokatu 8, Finsko 
 
Výrobce 
Vitabalans OY 
Varastokatu 7-9 
4/5 
 
Hämeenlinna 
13500 
Finsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena  
15. 3. 2017 
 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci. 
Vitabalans CZ, s.r.o. 
Na sádce 446/2 
14 900 Praha 4 
Česká republika 
5/5