Lék Paramax Rapid 1G

Kód SÚKL
0134600  
Název LP
Paramax Rapid (1G Tbl Nob 5)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
5
Síla
1G
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Paracetamolum
ATC skupina
PARACETAMOL (N02BE01)

Složení

  1. Paracetamolum – 1000 MG
  2. Povidonum – PL MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Carboxymethylamylum Natricum – PL MG
  5. Acidum Stearicum 50% – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

 
sp. zn. sukls167286/2015 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
PARAMAX Rapid 1 g tablety 
paracetamolum  
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
-  Pokud  se  do  3  dnů  nebudete  cítit  lépě  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je PARAMAX Rapid 1 g a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 1 g užívat 
3. 
Jak se PARAMAX Rapid 1 g používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je PARAMAX Rapid 1 g a k čemu se používá 
 
Přípravek PARAMAX Rapid 1 g patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika. 
 
Léčivou látkou přípravku PARAMAX Rapid 1 g je paracetamol. PARAMAX Rapid 1g tlumí 
bolest a snižuje horečku.  
 
PARAMAX Rapid 1 g se užívá k léčbě bolestivých stavů, jako jsou bolesti hlavy včetně 
migrény, bolesti zad, zubů, bolestivá menstruace, a dále ke snížení horečky.  
 
PARAMAX Rapid 1 g též přináší úlevu při bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku provázející 
chřipku a nachlazení. 
Po  poradě  s lékařem  je  možné  užívat  přípravek  při  neuralgii  (silné  bolesti  pociťované 
v průběhu  nervu)  různého  původu  a  bolesti  doprovázející  některá  revmatická  onemocnění 
(artróza). 
 
 
Vzhledem k obsahu léčivé látky je přípravek určen pro dospívající starší 15 let a dospělé. 
 
 
 
 
1/5 
 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 1g užívat 
 
Neužívejte přípravek PARAMAX Rapid 1g: 
- jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 
- pokud trpíte závažným jaterním onemocněním, žloutenkou  
- jestliže trpíte závažnou hemolytickou anemií (druh chudokrevnosti)  
 
Upozornění a opatření 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PARAMAX Rapid 1 g je zapotřebí: 
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním 
alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující 
paracetamol. 
Při podávání paracetamolu nemocným se změnami jaterních funkcí a u pacientů, kteří užívají 
dlouhodobě vyšší dávky paracetamolu, se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů. 
Pacienti se sníženou funkcí ledvin musí užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař. 
Při  léčbě  perorálními  antikoagulancii  (léky  zabraňující  srážení  krve)  a  současném  podávání 
vyšších dávek paracetamolu je nutná kontrola krevní srážlivosti.   
Pacienti s deficitem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy mohou přípravek užívat pouze 
po poradě s lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a PARAMAX Rapid 1 mg 
Účinky přípravku PARAMAX Rapid 1 g a jiných současně používaných přípravků se mohou 
vzájemně ovlivňovat.  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Informujte svého lékaře zejména pokud užíváte:  
-  warfarin (lék snižující krevní srážlivost), 
-  metoklopramid, domperidon, probenecid (k léčbě nevolnosti a zvracení), 
-  rifampicin, chloramfenikol (antibiotika), 
-  kyselinu acetylosalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky, 
-  probenecid (k léčbě dny), 
-  fenobarbital, fenytoin, lamotrigin (k léčbě epilepsie), 
-  zidovudin (k léčbě HIV, 
-  isoniazid (k léčbě tuberkulózy), 
-  karbamazepin (k léčbě epilepsie a bipolární poruchy),  
-  cholestyramin (na snížení tuků v krvi), 
-  jiné léky obsahující paracetamol. 
 
PARAMAX Rapid 1 g s jídlem a pitím 
Během užívání přípravku se nesmí konzumovat alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné ženy mohou přípravek užívat po předchozí poradě s lékařem. V případě užívání 
během těhotenství je nutné použít co nejnižší účinnou dávku po co nejkratší dobu a při co 
nejmenší četnosti opakování dávek. 
V období kojení je podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.  
 
2/5 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U přípravku PARAMAX Rapid 1 g je ovlivnění pozornosti při řízení a obsluze strojů 
nepravděpodobné.  
 
3.  
Jak se PARAMAX Rapid 1 g užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování u dospívajících od 15 let a dospělých: 
Užívá se 1/2 tablety až 1 tableta (tj. 500-1000 mg) podle potřeby 1-4krát denně. 
Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s tělesnou hmotností vyšší než 60 kg. Pro 
osoby s tělesnou hmotností do 60 kg je vhodná jednotlivá dávka ½ tablety, tj. 500 mg 
paracetamolu. 
 
Časový  odstup  mezi  jednotlivými  dávkami  je  nejméně  4  hodiny  u  dospělých  a  4-6  hodin 
u dospívajících. 
Maximální denní dávka je 4 g paracetamolu, tj. 4 tablety přípravku PARAMAX Rapid 1 g. 
 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
 
Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku 
PARAMAX Rapid 1 g poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování. 
 
Upozornění: 
Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, 
vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento 
lék užívejte bez porady s lékařem proti bolesti nejdéle 7 dnů. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 1 g, než jste měl(a): 
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte neprodleně svého 
lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tuto příbalovou informaci, případně zbylé tablety 
vezměte s sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).    
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 1 g: 
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku 
přípravku, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v obvyklém dávkování v časových 
odstupech uvedených výše. 
 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při dodržování doporučeného dávkování vyvolává paracetamol nežádoucí účinky jen vzácně.  
 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu: 
 
3/5 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)  
-  mírné nežádoucí účinky ze strany trávicího traktu (pocit na zvracení, zvracení),  
-  zvýšené hodnoty jaterních enzymů. 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů)  
-  alergická kožní reakce ve formě zarudnutí pokožky až kopřivky, 
-  poruchy krvetvorby (snížení počtu krevních destiček a/nebo bílých krvinek), které obvykle 
vymizí po přerušení užívání přípravku,  
-  snížení  počtu  červených  krvinek  v důsledku  jejich  předčasného  rozpadu  (hemolytická 
anemie),  
-  bronchospazmus  (zúžení  průdušek  a  dýchací  obtíže)  nebo  anafylaktický  šok  (těžká 
alergická reakce),  
-  závažné kožní reakce, 
-  poškození jater. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  
Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo  dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, obalu na 
tablety a krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6.  
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek PARAMAX Rapid 1 g obsahuje 
Léčivou látkou je paracetamolum 1 g v jedné tabletě 
Pomocnými látkami jsou: Povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, 
kyselina stearová 50%, magnesium-stearát. 
 
 
 
4/5 
 
Jak přípravek PARAMAX Rapid 1 g vypadá a co obsahuje toto balení 
PARAMAX Rapid 1 g jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách 
tablety. Délka tablety je 22,5 mm a šířka 9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 
5 tablet 
15 tablet 
Tablety jsou zabaleny v blistru nebo v obalu na tablety. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Varastokatu 8, Finsko 
 
Výrobce 
Vitabalans OY 
Varastokatu 7-9 
Hämeenlinna 
13500 
Finsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  
15. 3. 2017 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci. 
Vitabalans CZ, s.r.o. 
Na sádce 446/2 
149 00 Praha 4 
Česká republika 
5/5