Lék Drytec 2,5-100GBQ

Kód SÚKL
0014002  
Název LP
Drytec (2,5-100gbq Rad Gen 4gbq)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Radionuklidový generátor
Velikost balení
4GBQ
Síla
2,5-100GBQ
Typ balení
Krabička
Účinné látky
Natrii Pertechnetas (99mtc), Natrii Chloridi Isotonica
ATC skupina
DIAGNOSTICKÁ RADIOFARMAKA (V09)

Složení

  1. Natrii Pertechnetas (99mtc) – 100 GB
  2. Natrii Chloridi Isotonica

Příbalová informace

sp.zn.sukls22186/2014 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
DRYTEC 
2,5–100 GBq, radionuklidový generátor 
 
Technecistan-(99mTc) sodný 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li  jakékoli  další  otázky,  zeptejte  se  svého  lékaře  nukleární  medicíny,  který  bude  
dohlížet na postup vyšetření. 
   Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  
nukleární  medicíny.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  
Co je Drytec a k čemu se používá 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Drytec používat 
3.  
Jak se Drytec používá 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
5.  
Jak Drytec uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace  
 
1.  

Co je Drytec a k čemu se používá 
Toto léčivo je radiofarmaceutický přípravek určený pouze pro diagnostické použití. 
 
Drytec pomáhá rozpoznat onemocnění. 
  
Drytec je „radionuklidový generátor“. Používá se k přípravě „radiofarmaceutického léčiva“.   
Tato  kapalina  se  podává  před  zobrazováním  a  napomáhá  pomocí  speciální  kamery  zobrazit  část 
uvnitř Vašeho těla.  
  Obsahuje účinnou látku nazvanou „technecistan sodný“.  
  Je-li kapalina injikována, může být zobrazena nad povrchem Vašeho těla speciální kamerou 
použitou pro zobrazování. 
  Zobrazení  může  lékaři  nukleární  medicíny  ukázat,  jak  některé  části  Vašeho  těla  fungují, 
např. štítná žláza, slinné žlázy, mozek, slzné kanálky a srdce.  
  Některým lidem se tento lék podává pro zobrazení v těle cirkulujících tekutin, jako je krev.  
  Může být použit ke zjištění krvácení do střeva. 
  Také  může  být  použit  k nalezení  malé  výchlipky,  kterou  mají  někteří  lidé  ve  stěně  střeva 
(„Meckelův divertikl“). 
 
Váš  lékař  nukleární  medicíny  nebo  zdravotní  sestra  Vám  vysvětlí,  která  část  Vašeho  těla  bude 
zobrazována. 
 
Použití přípravku Drytec zahrnuje vystavení radioaktivitě. Váš lékař nukleární medicíny zváží, zda 
klinický přínos, který získáte z vyšetření radiofarmakem, převáží riziko záření.  
 
 
1/6 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Drytec používat 
 
Nepoužívejte Drytec 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  technecistan-(99mTc)  sodný  nebo  na  kteroukoli  další  složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Nepoužívejte  Drytec,  týká-li  se  Vás  výše  uvedené.  Nejste-li  si  jistý(á),  sdělte  to  svému  lékaři 
nukleární medicíny nebo sestře. 
 
Upozornění a opatření  
Před  použitím  přípravku  Drytec  se  poraďte  se  svým lékařem  nukleární  medicíny.  Zvláštní 
pozornost věnujte: 
  Jestliže jste těhotná, nebo máte-li podezření na těhotenství. 
  Jestliže kojíte. 
  Máte-li dietu s nízkým obsahem sodíku.      
 
Před podáním přípravku Drytec byste měl(a):  
  Pít hodně vody  
  Jestliže se skenování používá k nalezení malé výchlipky, kterou mají někteří lidé ve stěně 
střeva  („Meckelův  divertikl“),  asi  3–4  hodiny  před  podáním  byste  měl(a)  mít  prázdný 
žaludek.  
 
Děti a dospívající  
Pokud jste mladší 18 let, promluvte si se svým lékařem nukleární medicíny. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Drytec 
Informujte svého lékaře nukleární medicíny o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu. Mohou to být i léčiva rostlinného původu. Je to proto, že některá léčiva mohou ovlivnit 
účinek přípravku Drytec.  
 
Před  zobrazováním  informujte  svého  lékaře  nukleární  medicíny  nebo  zdravotní  sestru,  zda 
neužíváte některé z léků uvedených níže. Ty mohou ovlivnit výsledek Vašeho zobrazení. 
 
Při zobrazení mozku 
  Methotrexat  (používaný  pro  mnoho  různých  onemocnění,  jako  například  revmatická 
artritida a některé druhy nádorů). 
 
Při
 zobrazení břicha 
  Atropin (používaný na srdce, svaly nebo oční potíže). 
  Isoprenalin (používaný při srdečních obtížích). 
  Léky proti bolestem. 
 
Nejste-li si jisti, že se Vás něco z výše uvedeného týká, poraďte se před podáním přípravku Drytec  
s Vaším lékařem nukleární medicíny nebo zdravotní sestrou. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nukleární medicíny dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Pokud  existuje  možnost,  že  byste  mohla  být  těhotná,  pokud  Vám  vynechala  perioda  nebo  pokud 
kojíte,  musíte  před  podáním  léčivého  přípravku  Drytec  informovat  lékaře  nukleární  medicíny.  
2/6 
Pokud si nejste jistá, je důležité se poradit se svým lékařem nukleární medicíny, který bude dohlížet 
na postup vyšetření. 
 
Pokud jste těhotná  
Lékař  nukleární  medicíny  Vám  podá  tento  přípravek  během  těhotenství  pouze  v případě,  že 
prospěch převáží rizika. 
 
Po podání přípravku Drytec nekojte, protože malá množství „radioaktivity“ se mohou vylučovat do 
mateřského mléka.  
 
Kojíte-li  
Váš lékař nukleární medicíny může s podáním přípravku Drytec počkat až kojení ukončíte. Není-li 
možné počkat, lékař nukleární medicíny Vás požádá: 
  přestat kojit a 
  použít pro Vaše dítě umělou kojeneckou výživu a  
  mateřské mléko odsávat a zlikvidovat. 
 
Prosím, poraďte se se svým lékařem nukleární medicíny, kdy můžete v kojení pokračovat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Zeptejte se svého lékaře nukleární medicíny, zda můžete po podání přípravku Drytec řídit vozidla a 
obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o přípravku Drytec
 
Při použití přípravku Drytec jste vystaven(a) radioaktivitě. 
  Před podáním léčiva Váš lékař nukleární medicíny vždy uváží možná rizika a přínosy tohoto 
přípravku.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nukleární medicíny. 
 
Drytec obsahuje chlorid sodný a vodu na injekci. 
 
 
3.  

Jak se Drytec používá 
Pro používání, manipulaci a likvidaci radiofarmak jsou přísné zákony. Drytec bude použit pouze ve 
zvláštních  kontrolovaných  prostorech.  S  tímto  produktem  budou  nakládat  pouze  lidé,  kteří  jsou 
vyškolení  a  kvalifikovaní  bezpečně  jej  používat.  Tyto  osoby  budou  věnovat  zvláštní  péči  pro 
bezpečné použití tohoto přípravku a budou Vás o svých činnostech informovat. 
 
Lékař nukleární medicíny dohlížející na postup bude rozhodovat o množství přípravku Drytec, které 
bude ve Vašem případě použito. Bude to nejmenší nezbytné množství k získání potřebné informace. 
Doporučené  množství,  obvykle  podávávané  dospělému,  se  pohybuje  v  rozmezí  2  až  925  MBq 
(megabecquerel, jednotka vyjadřující radioaktivitu). 
  
  Drytec se vždy používá pouze v nemocnici nebo na klinice. 
  Můžete být požádán(a) brát léčivo zabraňující vychytání radioaktivity ve Vaší štítné žláze. 
  Vysvětlí Vám všechno, co pro jeho bezpečné použití potřebujete vědět. 
 
O dávce, která bude pro Vás nejvhodnější, rozhodne lékař nukleární medicíny. 
 
Použití u dětí a dospívajících  
3/6 
U dětí a dospívajících bude podávané množství přizpůsobeno hmotnosti dítěte. Děti a dospívající 
mohou být požádáni použít lék k zablokování příjmu aktivity do štítné žlázy.  
 
Podávání přípravku Drytec a průběh vyšetření  
Drytec se podává intravenózně.  
 
Pro Vašeho lékaře nukleární medicíny je pro provedení vyšetření jedna injekce dostačující. 
 
Pro zobrazení slzných kanálků dostanete kapky do oka. 
 
Délka trvání vyšetření 
O obvyklé délce vyšetření Vás bude informovat Váš lékař nukleární medicíny. 
 
Po podání přípravku Drytec byste měli: 
  pokusit se jít na toaletu tak často, jak je to jen možné. 
 
Lékař  nukleární  medicíny  Vás  bude  informovat,  zda  budete  potřebovat  dodržovat  po  obdržení 
tohoto  léku  nějaká  zvláštní  opatření.  Máte-li  nějaké  dotazy,  obraťte  se  na  svého  lékaře  nukleární 
medicíny,  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Drytec, než jste měl(a)  
Předávkování  je  nepravděpodobné,  protože  obdržíte  pouze  jednu  dávku  přípravku  Drytec  pečlivě 
kontrolovanou lékařem nukleární medicíny, který dohlíží na postup vyšetření. Nicméně, v případě 
předávkování dostanete vhodnou léčbu.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  požití  přípravku  Drytec,  zeptejte  se  lékaře  nukleární 
medicíny, který dohlíží na postup vyšetření. 
 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
Toto radiofarmakum Vám dodá malé množství ionizujícího záření spojeného s minimálním rizikem 
rakoviny a vrozených abnormalit. 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. Ty mohou zahrnovat: 
  závratě, 
  bolest hlavy, 
  rozostřené vidění, 
  pocit na zvracení a zvracení, 
  průjem, 
  otok, bolest nebo zarudnutí v místě vpichu. 
 
Alergické reakce 
Máte-li alergickou reakci při zobrazení v nemocnici nebo na klinice, sdělte to ihned svému lékaři 
nukleární medicíny nebo zdravotní sestře. Příznaky mohou být: 
  kožní vyrážka, svědění, zrudnutí kůže, 
  otok tváře, 
  dýchací potíže. 
 
Ve vážnějších případech mohou reakce zahrnovat: 
  změnu ve Vaší srdeční frekvenci (zrychlení, zpomalení nebo nepravidelnost),  
4/6 
  bezvědomí (mdlobu). 
 
Pokud se některý z výše uvedených nežádoucích účinků vyskytne po Vašem odchodu z nemocnice 
nebo kliniky, jděte přímo na pohotovostní oddělení Vaší nejbližší nemocnice. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  zdravotní 
sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  

Jak Drytec uchovávat 
Tento  přípravek  nebudete  muset  uchovávat.  Za  jeho  uchovávání  v příslušných  prostorách  je 
zodpovědný  specialista.  Uchovávání  radiofarmak  bude  v souladu  s národními  předpisy  o 
radioaktivních látkách. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Následující informace je určena pouze pro odborníky. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co Drytec obsahuje 

  Léčivou látkou je technecistan-(99mTc) sodný. 
  Dalšími pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda na injekci.  
 
Jak Drytec vypadá a co obsahuje toto balení 
Drytec  je  radionuklidový  generátor.  Vnitřní  součásti  generátoru  jsou  uloženy  v plastovém  obalu 
opatřeném rukojetí pro přenášení.   
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
GE Healthcare Limited 
Amersham Place 
Little Chalfont 
Buckinghamshire HP7 9NA 
Velká Británie 
 
Výrobce 
GE Healthcare Limited 
The Grove Centre 
White Lion Road, Amersham 
Buckinghamshire HP7 9LL 
Velká Británie 
5/6 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
Česká republika 
M.G.P. spol. s r.o. 
Kvítková 1575 
760 01 Zlín 
Česká republika 
e-mail: mgp@mgp.cz 
tel.: +420 577 212 140 
fax: +420 577 211 724 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.2.2014 
6/6