Lék Ultop 20 20MG

Kód SÚKL
0013796  
Název LP
Ultop 20 (20mg Cps Dur 28)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka
Velikost balení
28
Síla
20MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Omeprazolum
ATC skupina
OMEPRAZOL (A02BC01)

Složení

 1. Omeprazolum – 20 MG
 2. Sacchari Sphaerae – PL MG
 3. Hypromellosum – PL MG
 4. Talcum – PL MG
 5. Titanii Dioxidum – PL MG
 6. Acidum Methacrylicum ET Ethylis Acrylas Polymerisatum 1:1 – PL MG
 7. Magnesii Subcarbonas Ponderosus – PL MG
 8. Saccharosum – PL MG
 9. Maydis Amylum – PL MG
 10. Natrii Laurilsulfas – PL MG
 11. Macrogolum 6000 – PL MG
 12. Natrii Hydroxidum – PL MG
 13. Titanii Dioxidum – PL PC
 14. Ferri Oxidum Rubrum – PL PC
 15. Gelatina – 100 PC
 16. Titanii Dioxidum – PL PC
 17. Ferri Oxidum Rubrum – PL PC
 18. Gelatina – 100 PC

Příbalová informace

 
sp. zn. sukls60256/2017 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Ultop 20 
enterosolventní tvrdé tobolky 
omeprazolum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Ultop 20 a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ultop 20 užívat 
3. 
Jak se přípravek Ultop 20 užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Ultop 20 uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Ultop 20 a k čemu se používá 
 
Přípravek Ultop 20 obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných 
„inhibitory  protonové  pumpy“.  Účinkují  tak,  že  snižují  množství  kyseliny,  která  se  tvoří  ve  Vašem 
žaludku. 
 
Přípravek Ultop 20 se používá k léčbě následujících stavů: 
 
U dospělých: 

refluxní choroby jícnu (GERD). Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, 
která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 

vředů horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy). 

vředů,  které  jsou  infikovány  bakterií  nazývanou  „Helicobacter  pylori“.  Pokud  máte  toto 
onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

vředů, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé léky“ 
(NSAID). Přípravek Ultop 20 lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAID. 

nadměrné  tvorby  žaludeční  kyseliny  způsobené  růstem  slinivky  břišní  (Zollinger-Ellisonův 
syndrom). 
 
U dětí: 
Děti od 1 roku a s hmotností ≥ 10 kg 

refluxní choroba jícnu (GERD). Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, 
která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 
U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na 
zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze. 
 
Děti od 4 let a dospívající 

vředů,  které  jsou  infikovány  bakterií  nazývanou  „Helicobacter  pylori“.  Pokud  má  Vaše  dítě 
tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 
 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ultop 20 užívat 
 
Neužívejte přípravek Ultop 20 

jestliže  jste  alergický(á)  na  omeprazol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, 
lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol). 

jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV). 
 
Neužívejte přípravek Ultop 20, pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného. Jestliže si nejste jistý(á), 
obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat přípravek Ultop 20. 
 
Upozornění a opatření 
Přípravek Ultop 20 může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Informujte ihned svého lékaře, pokud 
máte následující obtíže nebo pokud se tyto obtíže objeví v průběhu léčby: 

bez známých příčin jste více zhubnul(a) a máte potíže s polykáním. 

máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu. 

začal(a) jste zvracet potravu nebo krev. 

máte černou stolici (stolici s příměsí krve). 

máte  silný  a trvalý  průjem,  neboť  bylo  zjištěno,  že podávání  omeprazolu je spojeno  s  malým 
zvýšením rizika infekčního průjmu. 

máte závažné problémy s játry. 

pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku 
Ultop 20 a snižuje množství žaludeční kyseliny. 

pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A). 
 
Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co 
nejdříve  svému  lékaři,  protože  Vaši  léčbu  přípravkem  Ultop  20  bude  možná  nutné  ukončit. 
Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 
 
Jestliže  užíváte  přípravek  Ultop  20  dlouhodobě  (déle  než  1  rok),  lékař  Vás  pravděpodobně  bude 
pravidelně sledovat. Měl(a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a  pozorování, kdykoliv 
lékaře navštívíte. 
 
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je přípravek Ultop 20 po dobu delší než 1 rok, můžete 
mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému 
lékaři,  zda  trpíte  osteoporózou  nebo  užíváte  kortikosteroidy  (mohou  také  zvyšovat  riziko 
osteoporózy). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ultop 20 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Přípravek  Ultop  20  může  ovlivnit  účinek  jiných  léků  a  jiné  léky  mohou  ovlivnit  účinek  přípravku 
Ultop 20. 
 
Neužívejte přípravek Ultop 20, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV). 
 
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv: 

ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění) 

digoxin (k léčbě problémů se srdcem) 

diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo u epilepsie) 

fenytoin  (k  léčbě  epilepsie).  Pokud  užíváte  fenytoin,  lékař  Vás  bude  muset  sledovat,  když 
začnete užívat nebo přestanete užívat přípravek Ultop 20. 
 

léky,  které  se  používají  k ředění  krve,  např.  warfarin  a  jiné  blokátory  vitaminu  K  (ke  snížení 
srážlivosti  krve).  Lékař  Vás  bude  muset  sledovat,  když  začnete  užívat  nebo  přestanete  užívat 
přípravek Ultop 20. 

rifampicin (k léčbě tuberkulózy) 

atazanavir (k léčbě infekce HIV) 

takrolimus (v případech transplantace orgánů) 

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese) 

cilostazol  (k  léčbě  intermitentní  klaudikace,  tj.  bolesti  vznikající  při  chůzi,  kdy  dochází 
k nedokrvení svalů při porušení průtoku krve v dolních končetinách) 

sachinavir (k léčbě infekce HIV) 

klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin (trombů) 

erlotinib (používá se k léčbě různých typů rakoviny) 

methotrexát  (chemoterapeutikum  užívané  ve  vysokých  dávkách  k  léčbě  rakoviny)  –  jestliže 
užíváte  vysokou  dávku  methotrexátu,  lékař  může  dočasně  přerušit  Vaši  léčbu  přípravkem 
Ultop 20. 
 
Pokud  Vám  lékař  předepsal  antibiotika  amoxicilin  a  klarithromycin  a  současně  přípravek  Ultop  20 
k léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval(a) 
o všech lécích, které užíváte. 
 
Přípravek Ultop 20 s jídlem a pitím 
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Omeprazol  je  vylučován  do  mateřského  mléka,  ale  je  nepravděpodobné,  že  by  při  použití 
terapeutických  dávek  ovlivňoval  kojence.  Lékař  rozhodne,  zda  můžete  užívat  přípravek  Ultop  20 
v průběhu kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ultop 20 pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje a stroje. 
Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás 
objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ultop 20 obsahuje sacharosu. 
Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  obraťte  se  na  lékaře  předtím,  než  začnete  užívat 
tento přípravek. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Ultop 20 užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku. 
Doporučené dávky přípravku jsou uvedeny níže: 
 
Dospělí: 
 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu (GERD), např. pálení žáhy a kyselé regurgitace

Pokud  lékař  zjistil,  že  Váš  jícen  je  mírně  poškozen,  doporučená  dávka  přípravku  je  20  mg 
jednou  denně  po  dobu  4-8  týdnů.  Pokud  se  jícen  nezhojí,  může  Vám  lékař  doporučit  užívání 
dávky 40 mg po dobu dalších 8 týdnů. 

Pokud se jícen zhojil, doporučená pokračovací dávka přípravku je 10 mg jednou denně. 
 

Pokud jícen není poškozen, doporučená dávka přípravku je 10 mg jednou denně. 
 
Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed): 

Doporučená dávka přípravku je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, 
může Vám lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů. 

Pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. 
 
Léčba žaludečních vředů

Doporučená  dávka  přípravku  je  20  mg  jednou  denně  po  dobu  4  týdnů.  Pokud  nedojde  ke 
zhojení, lékař Vám může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů. 

Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů. 
 
Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů

Doporučená dávka přípravku je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 
40 mg jednou denně. 
 
Léčba  dvanáctníkových  a  žaludečních  vředů  způsobených  užíváním  NSAID  (nesteroidní 
protizánětlivé léky): 

Doporučená dávka přípravku je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. 
 
Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAID

Doporučená dávka přípravku je 20 mg jednou denně. 
 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 

Doporučená dávka přípravku je 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne. 

Lékař  Vám  předepíše  dvě  z  následujících  antibiotik:  amoxicilin,  klarithromycin  nebo 
metronidazol. 
 
Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené  růstem slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův 
syndrom)


Doporučená dávka přípravku je 60 mg denně. 

Lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat. 
 
Použití u dětí: 
 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace

Děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat přípravek Ultop 20. 
Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 
 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 

Děti  starší  než  4  roky  mohou  užívat  přípravek  Ultop  20.  Dávka  pro  děti  se  určí  na  základě 
tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 

Lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin. 
 
Způsob užívání tohoto přípravku 

Doporučuje se užívat tobolky ráno. 

Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 

Tobolky  spolkněte  celé  a  zapijte  polovinou  sklenice  vody.  Tobolky  nekousejte  ani  nedrťte. 
Tobolky  obsahují  potahované  pelety,  které  zabraňují  tomu,  aby  se  léčivá  látky  rozkládala 
v kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily. 
 
Co dělat v případě, že máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek. 
Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek: 

Otevřete  tobolku  a  obsah  spolkněte  a  zapijte  polovinou  sklenice  vody  nebo  vysypte  obsah 
tobolky  do  sklenice  s  vodou  prostou  oxidu  uhličitého  (neperlivá  voda),  kyselým  ovocným 
 
džusem (např. jablečný, pomerančový nebo ananasový) nebo jablečnou šťávou. 

Před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs vypijte hned nebo nejpozději do 
30 minut. 

Abyste  vypil(a)  veškerý  lék,  vypláchněte  dobře  sklenici  ještě  jednou  vodou  a  obsah  vypijte. 
Tuhé částečky obsahují léčivou látku – nekousejte je ani nedrťte. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ultop 20, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ultop 20, než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo na lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ultop 20 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas 
další  dávky,  vynechte  opomenutou  dávku.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  zaznamenáte  některý  z  následujících  vzácných,  ale  závažných  nežádoucích  účinků, 
přestaňte přípravek Ultop 20 užívat a ihned kontaktujte lékaře: 

náhlá  dušnost,  otok  rtů,  jazyka  a  hrdla  nebo  těla,  vyrážka,  slabost  nebo  potíže  s polykáním 
(těžká alergická reakce). 

zrudnutí  kůže  s  puchýři  nebo  olupováním  kůže.  Může  být  přítomno  závažné  puchýřovatění 
a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o „Stevens-Johnsonův syndrom“ 
nebo „toxickou epidermální nekrolýzu“. 

žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater. 
 
Další nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 

Bolest hlavy. 

Vlivy na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost. 

Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení. 

Nezhoubné polypy žaludku. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 

Otoky chodidel a kotníků. 

Poruchy spánku (nespavost). 

Závratě, slabost, pocit pálení kůže (brnění a mravenčení), ospalost. 

Pocit závratě (vertigo). 

Změny krevních testů při kontrole funkce jater. 

Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže. 

Zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). 

Celková nepohoda a ztráta energie. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) 

Problémy  s  krví,  např.  snížený  počet  bílých  krvinek  nebo  krevních  destiček.  To  může 
způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi. 

Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti. 
 

Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a křeče. 

Neklid, zmatenost nebo deprese. 

Poruchy chuti. 

Problémy s viděním, např. neostré vidění. 

Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus). 

Zánět střev (může vést k průjmu). 

Sucho v ústech. 

Zánět dutiny ústní. 

Infekce označovaná jako moučnivka, která může mít vliv na střeva a je způsobena plísní. 

Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu. 

Ztráta vlasů (plešatost). 

Kožní vyrážka po oslunění. 

Bolesti kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie). 

Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida). 

Zvýšená potivost. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob) 

Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (nedostatek bílých krvinek). 

Agresivita. 

Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace). 

Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku. 

Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno 
horečkou  a  bolestí  kloubů  (erythema  multiforme,  Stevens-Johnsonův  syndrom,  toxická 
epidermální nekrolýza). 

Svalová slabost. 

Zvětšení prsů u mužů. 
 
Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost z dostupných údajů nelze určit) 

Pokud užíváte přípravek Ultop 20 déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny 
hořčíku  v krvi.  Nízké  hladiny  hořčíku  se  projevují  únavou,  nechtěnými  záškuby  svalů, 
dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý 
z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles 
hladin  draslíku  a  vápníku  v  krvi.  Lékař  může  rozhodnout  o  provádění  pravidelných  kontrol 
hladiny hořčíku ve Vaší krvi. 

Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů. 
 
Přípravek  Ultop  20  může  ve  velmi  vzácných  případech  ovlivnit  bílé  krvinky,  což  může  vést  až 
k imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršeného 
stavu s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, 
poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých krvinek 
(agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval(a) lékaře o lécích, které užíváte. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
 
 
5. 
Jak přípravek Ultop 20 uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C.  Uchovávejte  v  původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ultop 20 obsahuje 

Léčivou  látkou  je  omeprazol.  Jedna  enterosolventní  tvrdá  tobolka  obsahuje  omeprazolum 
20 mg. 

Dalšími  složkami  jsou  zrněný  cukr  (sacharosa,  kukuřičný  škrob),  těžký  zásaditý  uhličitan 
hořečnatý,  hyprolosa,  natrium-lauryl-sulfát,  polysorbát  80,  kopolymer  MA/EA  1:1  30% 
disperze,  mastek,  makrogol  6000,  oxid  titaničitý  (E171)  v obsahu  tobolky,  oxid  titaničitý 
(E171),  červený  oxid  železitý  (E172)  a  želatina  ve víčku  tobolky  a  oxid  titaničitý  (E171), 
červený oxid železitý (E172) a želatina v tělu tobolky. 
 
Jak přípravek Ultop 20 vypadá a co obsahuje toto balení 
Dvoubarevné  tvrdé  želatinové  tobolky  s hnědorůžovou  vrchní  částí  a  světle  růžovou  spodní  částí 
plněné bílými až světle žlutými nebo světle růžovými peletami. 
 
Přípravek  Ultop  20,  enterosolventní  tvrdé  tobolky,  je  dostupný  v lahvičkách  po  14  nebo 
28 enterosolventních tvrdých tobolkách. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
31. 3. 2017