Lék Lodoz 5MG/6,25MG

Kód SÚKL
0013603  
Název LP
Lodoz (5mg/6,25mg Tbl Flm 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
30
Síla
5MG/6,25MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Bisoprololi Fumaras, Hydrochlorothiazidum
ATC skupina
BISOPROLOL A THIAZIDY (C07BB07)

Složení

  1. Bisoprololi Fumaras – 5 MG
  2. Hydrochlorothiazidum – 6,25 MG
  3. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  4. Magnesii Stearas – PL MG
  5. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  6. Maydis Amylum – PL MG
  7. Calcii Hydrogenophosphas – PL MG
  8. Roseum Opadry Y-1-1252 – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls191949/2014 
 
 

Příbalová informace: infomace pro pacienta 
 
Lodoz 2,5 mg/6,25 mg 
                                                                Lodoz 5 mg/6,25 mg 
Lodoz 10 mg/6,25 mg 
potahované tablety 
 
bisoprololi fumaras/hydrochlorothiazidum 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci.Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 
Co je přípravek Lodoz a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lodoz užívat 
3. 
Jak se přípravek Lodoz užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Lodoz uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Lodoz a k čemu se používá 
 
Lodoz obsahuje léčivé látky bisoprolol a hydrochlorothiazid: 
 
Bisoprolol patří do skupiny léků označovaných jako betablokátory a používá se pro snížení 
krevního tlaku. 
 
Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Pomáhá snižovat krevní tlak, protože zvyšuje 
množství soli a vody vylučované močí.  
 
Lodoz se používá pro léčbu mírné až středně vysoké hypertenze (vysoký krevní tlak). 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lodoz užívat 
 
Neužívejte přípravek Lodoz, pokud se u Vás objeví některé z následujících stavů:  

 
jestliže jste alergický(á) na bisoprolol a hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 
 
závažné astma, 
 
neléčený feochromocytom, což je vzácný nádor dřeně nadledvin, 
 
závažné poruchy krevního oběhu (jako je Raynaudův syndrom, který může způsobit brnění, 
zblednutí nebo zmodrání prstů na rukou nebo nohou), 
 
závažné onemocnění jater nebo ledvin, 
 
nízké hladiny draslíku v krvi, které nereagují na léčbu, 

 
zvýšení kyselosti krve (metabolická acidóza) jako důsledek závažného onemocnění. 
 
  neužívejte přípravek Lodoz, pokud jste těhotná nebo kojíte. 
 
Neužívejte přípravek Lodoz, pokud máte některou z následujících srdečních potíží: 
 
srdeční selhání, které není pod lékařskou kontrolou, 
 
velmi pomalá srdeční frekvence vyvolávající potíže, 
 
některá onemocnění srdce vyvolávající velmi pomalou srdeční frekvenci nebo nepravidelnou 
srdeční frekvenci (AV blok 2. nebo 3. stupně, sinoatriální blok, syndrom chorého sinu), 
 
srdeční šok, což je akutní závažné srdeční onemocnění vyvolávající nízký krevní tlak a oběhové 
selhání. 
 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím přípravku Lodoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčbu nikdy náhle 
neukončujte, zvláště pokud trpíte některými srdečními chorobami (ischemická choroba srdeční, např. 
angina pectoris). 
 
Před zahájením léčby informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů; Váš 
lékař může zvolit zvláštní péči (např. další léčbu nebo častější kontroly): 
 
 
jakékoli srdeční onemocnění, jako je srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu, Prinzmetalova 
angina, 
 
méně závažné poruchy krevního oběhu v končetinách (zvláště Raynaudův syndrom), 
 
poruchy ledvin a jater, 
 
feochromocytom (nádor dřeně nadledvin), 
 
chronické  onemocnění  průdušek  nebo  méně  závažné  astma;  Váš  lékař  zahájí  léčbu   nízkou 
dávkou  přípravku  Lodoz.  Prosím  informujte  Vašeho  lékaře  okamžitě,  pokud  se  objeví  u  Vás 
nové potíže při dýchání, kašel, sípání při cvičení a podobně.  
 
diabetes (cukrovka), 
 
poruchy štítné žlázy, 
 
lupénka, 
 
přísná dieta. 
 
Informujte svého lékaře také, pokud: 
 
jste někdy měl(a) dnu, protože Lodoz může zvýšit riziko záchvatů dny. 
 
podstoupíte celkovou anestézii (např. při chirurgickém výkonu), protože Lodoz může ovlivnit 
reakce Vašeho těla na anestézii. 
 
plánujete podstoupit desenzibilizační léčbu, protože Lodoz může zvýšit pravděpodobnost, že se 
u Vás vyskytne reakce z přecitlivělosti nebo že může být tato reakce závažnější. 
 
okamžitě ukončete léčbu a informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne zhoršení zrakové 
ostrosti (krátkozrakost) a náhlá bolest očí. 
 
U malého počtu pacientů se může vyskytnout kožní vyrážka po vystavení slunečnímu záření. Pokud 
k tomu  dojde,  chraňte  během  léčby  přípravkem  Lodoz  svou  kůži  před  slunečním  zářením  nebo 
umělým UV zářením. 
 
Další vyšetření 
Hydrochlorothiazid působí tak, že ovlivňuje rovnováhu soli a vody v těle. Váš lékař může provádět 
občas  kontrolu  této  rovnováhy.  To  je  zvláště  důležité,  pokud  se  u  Vás  objeví  další  stavy,  které  se 
mohou při poruše rovnováhy soli a vody v těle zhoršit. Váš lékař bude také čas od času kontrolovat 
hladiny tuků, kyseliny močové nebo glukózy v krvi. 
 
Děti a dospívající 
Zkušenost s užíváním Lodozu u dětí a dospívajících je limitována, proto se jeho použítí nedoporučuje. 
 2 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Lodoz 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Užívejte přípravek Lodoz spolu s jakýmikoli z následujících léků pouze po poradě s lékařem: 
 
některé  blokátory  vápníkového  kanálu  používané  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku,  anginy 
pectoris nebo nepravidelného srdečního rytmu, jako je verapamil nebo diltiazem,  
 
některé  léky  používané  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku,  jako  je  klonidin,  metyldopa, 
moxonidin, rilmenidin. Neukončujte užívání těchto léků bez porady se svým lékařem. 
 
lithium, což je lék pro léčbu deprese. 
 
Informujte  svého  lékaře,  pokud  užíváte  přípravek  Lodoz  s některým  z následujících  léků,  protože 
může být nutné zvláštní sledování: 
 
některé  blokátory  vápníkového  kanálu  používané  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku  nebo 
anginy  pectoris,  jako  je  nifedipin  nebo  amlodipin  (kalcioví  antagonisté  dihydropyridinového 
typu), 
 
léky,  které  vyvolávají  život  ohrožující  nepravidelnosti  srdečního  rytmu  (torsade  de  pointtes). 
Patří sem: 

léky  používané  pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (jako je: 
chinidin, disopyramid (antiarytmika třídy IA), amiodaron, sotalol, 

léky používané pro léčbu dalších chorob, jako je astemizol, bepridil, nitrožilně používaný 
erytromycin, halofantrin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vinkamin, 
 
další  léky  pro  léčbu  nepravidelného  nebo  abnormálního  srdečního  rytmu,  jako  je  lidokain, 
fenytoin, flekainid, propafenon (antiarytmika třídy I), 
 
léky užívané pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo léky, které mohou vyvolat nízký krevní 
tlak, jako nežádoucí účinek (např. tricyklická antidepresiva, barbituráty, fenothiaziny), 
 
ACE inhibitory používané pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhání, jako je 
kaptopril nebo enalapril, 
 
digoxin používaný pro léčbu srdečního selhání, 
 
antidiabetika, včetně inzulínu,  
 
léky pro léčbu nervového systému, které se používají pro stimulaci vnitřních orgánů nebo pro 
léčbu  glaukomu  (zelený  zákal)  označené  jako  parasympatomimetika  nebo  používané 
v podmínkách naléhavé péče pro léčbu závažných oběhových poruch (sympatomimetika), 
 
anestetika, která se podávají během chirurgického výkonu, 
 
betablokátory používané lokálně, jako jsou oční kapky pro léčbu glaukomu, 
 
nesteroidní protizánětlivé léky používané pro léčbu artritidy, bolesti nebo zánětu, 
 
léky,  které  mohou  vyvolat  ztráty  draslíku,  jako  je  amfotericin  B,  kortikosteroidy,  stimulační 
laxativa, 
 
léky snižující hladinu kyseliny močové v krvi a moči, 
 
léky snižující hladinu cholesterolu, jako je cholestyramin, kolestipol, 
 
meflochin používaný pro prevenci malárie, 
 
kortikosteroidy, protože mohou snižovat účinek přípravku Lodoz. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Existuje riziko, že léčba přípravkem Lodoz během těhotenství může poškodit plod nebo novorozence. 
 
Užívání tohoto léku během těhotenství a kojení se nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
 3 
Lodoz za normálních okolností neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vaše 
individuální odpověď na léčbu však může ovlivnit Vaši schopnost koncentrovat se a reagovat. Pokud 
k tomu dojde, neřiďte motorová vozidla nebo neobsluhujte stroje. 
 
 
3. 
 Jak se přípravek Lodoz užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá úvodní dávka přípravku je jedna tableta přípravku Lodoz 2,5 mg/6,25 mg denně. 
Pokud není snížení krevního tlaku dostatečné, dávka se zvýší na jednu tabletu přípravku Lodoz 
5 mg/6,25 mg denně a pokud je odpověď stále nedostatečná, pak se dávka zvýší na jednu tabletu 
přípravku Lodoz 10 mg/6,25 mg denně. 
 
Tablety se polykají a zapíjejí tekutinou. Tablety se nekousají. 
 
Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin 
U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater nebo ledvin není nutná úprava 
dávkování. 
 
Použití u dětí 
Nejsou k dispozici zkušenosti s léčbou u dětí, a proto není přípravek Lodoz u dětí doporučen.  
 
Užívání přípravku Lodoz s jídlem a pitím 
Lodoz může být užíván nezávisle na jídle, ale musí být užíván ráno. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lodoz, než jste měl(a) 
 
Pokud jste užil(a) více tablet přípravku Lodoz, než jste měl/a, informujte o tom ihned svého 
lékaře. V závislosti na stupni předávkování se Váš lékař rozhodne o nutných opatřeních. 
 
Příznaky předávkování zahrnují nízký krevní tlak, zpomalenou srdeční frekvenci, náhlé srdeční 
potíže, závratě, ospalost, náhlé dechové potíže, nízkou hladinu cukru v krvi. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lodoz 
Užijte vynechanou dávku co nejdříve poté, co si vzpomenete ve stejný den. Jinak pokračujte v další 
plánované dávce. Neužívejte více než 1 tabletu přípravku Lodoz najednou. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lodoz 
Nikdy  neukončujte  léčbu  přípravkem  Lodoz  bez  porady  s  lékařem.  Jinak  by  se  mohlo  Vaše 
onemocnění  zhoršit.  Pokud  musíte  léčbu  ukončit,  doporučí  Vám  obvykle  Váš  lékař  snižovat  dávku 
postupně. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (postihují méně než 1 osobu z 10): 
 
pocit chladu nebo necitlivosti rukou a nohou, 
 
únava, závratě, bolest hlavy. Tyto příznaky se vyskytují hlavně na začátku léčby. Jsou obecně 
mírné a obvykle vymizí během 1 až 2 týdnů po zahájení léčby. 
 
žaludeční nebo střevní potíže, jako je nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa. 
 
Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100): 
 4 
 
 
svalová slabost, křeče, pocit slabosti, 
 
zpomalení  srdeční  činnosti,  poruchy  srdeční  frekvence,  zhoršení  srdečního  selhání,  pokles 
krevního tlaku při vstávání, nebo sedání, 
 
poruchy spánku, deprese, ztráta chuti k jídlu, 
 
dechové potíže u pacientů, kteří trpí astmatem nebo prodělali chronické onemocnění dýchacích 
cest, 
 
zvýšení hladin kreatininu nebo močoviny v krvi, 
 
trávicí potíže, 
 
zvýšení hladin amylázy (enzym, který se podílí na trávení), 
 
porucha rovnováhy tekutin a elektrolytů, 
 
zvýšená  hladina  tuků,  cholesterolu,  kyseliny  močové  nebo  cukru  v krvi;  zvýšené  hladiny 
močoviny.  
 
 
Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1 000): 
 
noční můry, halucinace, 
 
alergické reakce, jako je svědění, náhlé návaly horka v obličeji nebo kožní vyrážka též po 
vystavení slunečnímu záření, kopřivka, malé fialově-červené skvrny na kůži vyvolané 
krvácením pod kůží (purpura),  
 
zvýšení hladiny některých jaterních enzymů, zánět jater, žluté zbarvení kůže a očí (žloutenka), 
 
porucha erekce, 
 
poruchy sluchu, 
 
alergická rýma, snížení tvorby slz, porucha zraku, 
 
snížení počtu bílých krvinek (leukocytopenie) nebo krevních destiček (trombocytopenie). 
 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000): 
 
podráždění a začervenání očí (konjunktivitida), vypadávání vlasů, 
 
nástup nebo zhoršení stávající lupénky (psoriáza); tvorba silných šupinatých ploch na kůži 
(kožní lupus erytematosus), 
 
bolest na hrudi, 
 
závažné snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza),  
 
zánět slinivky břišní, 
 
stav s nízkou kyselostí krve (metabolická alkalóza), 
 
mdloba. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Lodoz uchovávat 
 5 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Lodoz obsahuje 
 
Lodoz 2,5 mg/6,25 mg: 
  Léčivými látkami jsou bisoprololi fumaras a hydrochlorothiazidum. Jedna potahovaná tableta 
obsahuje bisoprololi fumaras 2,5 mg a hydrochlorothiazidum 6,25 mg. 
  Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: magnesium-stearát, krospovidon, kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob,  
mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý; 
Potah tablety: potahová soustava Opadry YS-1-6339G žlutá 
 
Lodoz 5 mg/6,25 mg: 
  Léčivými látkami jsou bisoprololi fumaras a hydrochlorothiazidum. Jedna potahovaná tableta 
obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg a hydrochlorothiazidum 6,25 mg. 
  Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mikrokrystalická 
celulóza, kukuřičný škrob, hydrogenfosforečnan vápenatý 
Potah tablety: potahová soustava Opadry Y-1-1252 růžová 
 
Lodoz 10 mg/6,25 mg: 
  Léčivými látkami jsou bisoprololi fumaras a hydrochlorothiazidum. Jedna potahovaná tableta 
obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg a hydrochlorothiazidum 6,25 mg. 
  Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mikrokrystalická 
celulóza, kukuřičný škrob, hydrogenfosforečnan vápenatý 
Potah tablety: potahová soustava Opadry YS-1-7003 bílá 
 
Jak přípravek Lodoz vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Lodoz 2,5 mg/6,25 mg: žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta na jedné straně znak srdce, na 
druhé straně „2.5“. 
 
Lodoz 5 mg/6,25 mg: růžová, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta na jedné straně znak srdce, na 
druhé straně „5“. 
 
Lodoz 10 mg/6,25 mg: bílá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta na jedné straně znak srdce, na 
druhé straně „10“. 
 
Každé balení obsahuje: 30 tablet 
 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
 6 
Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Německo 
 
 
Výrobce 
Merck KGaA, Darmstadt, Německo 
nebo 
Merck Santé s.a.s., Semoy, Francie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.6.2015. 
 
 
 7