Lék Ramil 1,25MG

Kód SÚKL
0013469  
Název LP
Ramil (1,25mg Tbl Nob 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
30
Síla
1,25MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Ramiprilum
ATC skupina
RAMIPRIL (C09AA05)

Složení

  1. Ramiprilum – 1,25 MG
  2. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  3. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
  4. Silica Praecipitata – PL MG
  5. Glycini Hydrochloridum – PL MG
  6. Glyceroli Dibehenas – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn. sukls193379/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
RAMIL 1,25 mg tablety 
RAMIL 2,5 mg tablety 
RAMIL 5 mg tablety 
RAMIL 10 mg tablety 
 
ramiprilum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek RAMIL a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RAMIL užívat 
3. 
Jak se přípravek RAMIL užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek RAMIL uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek RAMIL a k čemu se používá 
 
Přípravek RAMIL obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných 
ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin). 
 
Přípravek RAMIL účinkuje takto: 
  snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak; 
  uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy; 
  ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle. 
 
Přípravek RAMIL se může používat: 
  k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); 
  ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu; 
  ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli 
máte cukrovku nebo ne); 
  k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání); 
  jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním 
selháním. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RAMIL užívat 
 
Neužívejte přípravek RAMIL: 
  jestliže jste alergický(á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s 
 
1/8 
polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka; 
  jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být 
svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo 
očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním; 
  jestliže jste užíval(a) nebo v současné době užíváte sakubitril/valsartan, lék používaný k léčbě 
dlouhodobého typu srdečního selhání u dospělých; 
  pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem RAMIL pro Vás 
nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá; 
  pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální 
arteriální stenóza); 
  v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže „Těhotenství a kojení”); 
  pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení 
krevního tlaku obsahujícím aliskiren; 
  pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař. 
 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek RAMIL. Nejste-li si jistý(á), 
zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek RAMIL užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku RAMIL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře: 
  jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami; 
  jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším 
pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik 
(odvodňovací tablety) nebo dialýzou); 
  jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou 
(desenzibilizace); 
  zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu 
zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem RAMIL jeden den předem - poraďte se 
proto se svým lékařem; 
  zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy); 
  pokud  užíváte  léčivé přípravky,  které  mohou  snižovat  hladinu  sodíku  v  krvi, nebo  trpíte 
onemocněním,  při  kterém může docházet ke snížení  hladiny sodíku v krvi. Váš lékař může 
provádět pravidelné  krevní testy se zaměřením na hladinu sodíku v krvi, zejména jste-li vyššího 
věku; 
  pokud užíváte léčivé přípravky, které mohou zvyšovat riziko angioedému, závažné alergické reakce, 
jako např. mTOR inhibitory (např. temsirolimus, everolimus, sirolimus), vildagliptin, inhibitory 
neprilysinu (NEP) (jako např. racekadotril) nebo sakubitril/valsartan. Pro sakubitril/valsartan viz bod 
2 „Neužívejte přípravek RAMIL“; 
  jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus 
erythematodes; 
  pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. V 
prvních 3 měsících těhotenství se užívání přípravku RAMIL nedoporučuje a jeho užívání po 3. 
měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, viz bod níže „Těhotenství a 
kojení“; 
  jestli užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 
▪  blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB, také známé jako sartany - například valsartan, 
telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související 
s diabetem; 
▪  aliskiren. 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi.  
Viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek RAMIL“. 
 
 
2/8 
Děti a dospívající 
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku RAMIL nedoporučuje vzhledem k tomu, 
že dosud nebyla stanovena bezpečnost a účinnost přípravku RAMIL u dětí. 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem dříve, 
než začnete přípravek RAMIL užívat. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek RAMIL 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to kvůli tomu, že přípravek RAMIL může ovlivnit 
způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku RAMIL. 
 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou 
zeslabit účinek přípravku RAMIL. 
  Sakubitril/valsartan – užívaný k léčbě dlouhodobého typu srdečního selhání u dospělých (viz bod 
2 „Neužívejte přípravek RAMIL“. 
  Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé 
léky (tzv. NSAID), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová). 
  Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu 
nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní 
tlak. 
 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při 
současném užívání s přípravkem RAMIL zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.  
  Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu [např. nesteroidní protizánětlivé 
léky (tzv. NSAID), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová]. 
  Protinádorové léky (chemoterapie). 
  Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin. 
  Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid. 
  Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, 
amilorid, draselné soli, trimethoprim samostatně nebo v kombinaci s sulfamethoxazolem (k léčbě 
infekce způsobené bakteriemi) a heparin (proti srážení krve). 
  Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon. 
  Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi). 
  Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem). 
  Temsirolimus (k léčbě rakoviny). 
  Sirolimus, everolimus (používaný k prevenci odmítnutí transplantovaného štěpu). 
  Vildagliptin (používaný k léčbě diabetu 2. typu). 
  Racekadotril (užívaný k léčbě průjmu). 
  Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 
▪  pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace 
v bodě „Neužívejte RAMIL“ a „Upozornění a opatření“). 
 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Přípravek RAMIL 
může mít vliv na jejich účinek. 
  Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín. 
Přípravek RAMIL může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po 
dobu užívání přípravku RAMIL. 
  Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Přípravek RAMIL Vám může zvýšit 
množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi. 
 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než 
začnete přípravek RAMIL užívat. 
 
Přípravek RAMIL s jídlem, pitím a alkoholem 
  Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem RAMIL může způsobit, že budete pociťovat závrať 
 
3/8 
nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v 
období, kdy užíváte přípravek RAMIL, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může 
znásobit účinek léků snižujících krevní tlak. 
  Přípravek RAMIL se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se přípravek RAMIL nemá užívat a od 13. týdne těhotenství jej 
dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé. 
Otěhotníte-li během léčby přípravkem RAMIL, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou 
vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním. 
 
Kojení 
Pokud kojíte, nesmíte přípravek RAMIL užívat. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při léčbě přípravkem RAMIL můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby 
přípravkem RAMIL, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, 
neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje. 
 
 
3. 
Jak se přípravek RAMIL užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Užívání tohoto léčivého přípravku 
  Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu. 
  Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou. 
  Tablety nedrťte ani nežvýkejte. 
  Tablety přípravku Ramil 2,5 mg; 5 mg a 10 mg mají půlicí rýhu. Tabletu lze rozdělit na stejné 
dávky. 
 
Jaké množství léku je třeba užívat 
Léčba vysokého krevního tlaku 
  Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně. 
  Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou. 
  Maximální dávka je 10 mg jednou denně. 
  Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby  
přípravkem RAMIL diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat. 
 
Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody 
  Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně. 
  Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat. 
  Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. 
 
Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami 
  Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně. 
  Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat. 
  Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně. 
 
 
4/8 
Léčba srdečního selhání 
  Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně. 
  Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat. 
  Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách. 
 
Léčba po srdečním záchvatu 
  Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně. 
  Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat. 
  Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách. 
 
Starší pacienti 
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku RAMIL, než jste měl(a) 
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do 
nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení 
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek RAMIL 
Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte užívat přípravek RAMIL a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z 
následujících závažných nežádoucích účinků – možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou 
lékařskou pomoc:
 
  otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako 
svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek RAMIL. 
  závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního 
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, 
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém). 
 
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: 
  zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na 
hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody. 
  ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů. 
  snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. 
krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než 
obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o 
příznaky problémů s krví nebo kostní dření. 
  silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět 
slinivky břišní). 
  horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže 
nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) 
nebo poškození jater. 
 
Další nežádoucí účinky jsou: 
 
5/8 
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, 
prosím, svému lékaři. 
 
Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů) 
  Bolest hlavy nebo pocit únavy. 
  Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem RAMIL nebo když 
začnete užívat vyšší dávku. 
  Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si 
rychle sednete. 
  Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek 
(bronchitida), ztížené dýchání. 
  Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení. 
  Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže. 
  Bolest na hrudníku. 
  Křeče ve svalech nebo bolest svalů. 
  Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle. 
 
Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů) 
  Problémy s rovnováhou (vertigo). 
  Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži 
(parestézie). 
  Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti. 
  Poruchy spánku. 
  Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid. 
  Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu. 
  Otok střeva, tzv. „intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a 
průjmem. 
  Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech. 
  Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé. 
  Intenzivnější pocení než obvykle. 
  Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie). 
  Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše 
tělo zadržuje více vody než obvykle. 
  Zčervenání. 
  Rozmazané vidění. 
  Bolest kloubů. 
  Horečka. 
  Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen. 
  Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem. 
  Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem. 
 
Vzácné (mohou postihovat až 1 z  1 000 pacientů) 
  Pocit nejistoty nebo zmatenosti, poruchy rovnováhy, třes. 
  Červený a oteklý jazyk. 
  Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka. 
  Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka). 
  Kožní vyrážka nebo modřiny. 
  Skvrny na kůži a studené končetiny. 
  Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení. 
  Porucha sluchu a zvonění v uších. 
  Pocit slabosti. 
  Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství 
hemoglobinu – prokazuje se krevními testy. 
 
Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 z  10 000 pacientů) 
 
6/8 
  Vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle. 
 
Další hlášené nežádoucí účinky 
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik 
dní, sdělte to svému lékaři. 
  Problémy se soustředěním. 
  Otok úst. 
  Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem. 
  Méně sodíku v krvi než obvykle – prokázáno krevním testem. 
  Koncentrovaná moč (tmavé barvy), nevolnost, svalové křeče, zmatenost a záchvaty, které mohou 
být způsobeny nepřiměřenou sekrecí ADH (antidiuretického hormonu). Máte-li tyto příznaky, 
kontaktujte co nejdříve svého lékaře. 
  Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo 
jsou bolestivé (Raynaudův fenomén). 
  Zvětšení prsů u mužů. 
  Zpomalené nebo zhoršené reakce. 
  Pocit pálení. 
  Změny vnímání vůně. 
  Vypadávání vlasů. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek RAMIL uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek RAMIL obsahuje
 
  Léčivou látkou je ramiprilum: 
Jedna tableta přípravku RAMIL 1,25 mg obsahuje ramiprilum 1,25 mg. 
Jedna tableta přípravku RAMIL 2,5 mg obsahuje ramiprilum 2,5 mg. 
Jedna tableta přípravku RAMIL 5 mg obsahuje ramiprilum 5 mg. 
 
7/8 
Jedna tableta přípravku RAMIL 10 mg obsahuje ramiprilum 10 mg. 
 
  Pomocnými látkami jsou: 
RAMIL1,25 mg: Mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, srážený oxid 
křemičitý, glycin-hydrochlorid, glycerol-dibehenát. 
RAMIL 2,5 mg: Mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, srážený oxid 
křemičitý, glycin-hydrochlorid, glycerol-dibehenát, žlutý oxid železitý (E 172). 
RAMIL 5 mg: Mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, srážený oxid křemičitý, 
glycin-hydrochlorid, glycerol-dibehenát, červený oxid železitý (E 172). 
RAMIL 10 mg: Mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, srážený oxid křemičitý, 
glycin-hydrochlorid, glycerol-dibehenát. 
 
Jak přípravek RAMIL vypadá a co obsahuje toto balení 
RAMIL 1,25 mg: bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety, označené „R 1“ na jedné straně. 
RAMIL 2,5 mg: světle žluté, mírně skvrnité podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou 
stranách, označené „R 2“ na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
RAMIL 5 mg: světle růžové, mírně skvrnité podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou 
stranách, označené „R 5“ na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
RAMIL 10 mg: bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách, 
označené „R 10“ na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení ve stripu i v blistru: 
RAMIL 1,25 mg: 30, 90 tablet 
RAMIL 2,5 mg: 10, 30, 90 tablet 
RAMIL 5 mg: 10, 30, 90 tablet 
RAMIL 10 mg: 10, 30, 90 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 4. 2018. 
 
 
8/8