Lék Hartmannův Roztok Viaflo

Kód SÚKL
0013452  
Název LP
Hartmannův Roztok Viaflo (Inf Sol 10x1000ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Infuzní roztok
Velikost balení
10X1000ML
Síla
Typ balení
Vak
Účinné látky
Natrii Chloridum, Kalii Chloridum, Calcii Chloridum Dihydricum, Natrii Lactas
ATC skupina
ELEKTROLYTY (B05BB01)

Složení

  1. Natrii Chloridum – 6 GM
  2. Kalii Chloridum – 400 MG
  3. Calcii Chloridum Dihydricum – 270 MG
  4. Natrii Lactas – 3,2 GM
  5. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls66641/2015 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele  
HARTMANNŮV ROZTOK VIAFLO 
Léčivé látky: natrii chloridum, kalii chloridum, calcii chloridum dihydricum, natrii lactas  
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 
Co je přípravek Hartmannův roztok Viaflo a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hartmannův roztok Viaflo používat  
3. 
Jak se přípravek Hartmannův roztok Viaflo používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Hartmannův roztok Viaflo uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Hartmannův roztok Viaflo a k čemu se používá 
 
Přípravek Hartmannův roztok Viaflo je roztokem následujících látek ve vodě: 
-  chlorid sodný 
-  chlorid draselný 
-  dihydrát chloridu vápenatého 
-  laktát sodný 
Sodík, draslík, vápník, chlorid a laktát jsou chemické látky (elektrolyty) nacházející se v krvi. 
 
Přípravek Hartmannův roztok Viaflo se používá: 
-  k léčbě ztráty vody a chemických látek z těla (např. silným pocením, poruchou ledvin) 
-  k léčbě nízkého objemu krve v cévách (hypovolémie) nebo nízkého krevního tlaku (hypotenze).  
-  při metabolické acidóze (je-li krev příliš kyselá).  
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hartmannův roztok Viaflo používat 
 
Přípravek  Hartmannův  roztok  Viaflo,  NESMÍTE  dostat,  jestliže  trpíte  některými  z  následujících 
stavů 

-  jestliže novorozenec (mladší než 28 dní) dostává ceftriaxon (antibiotikum) 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  laktát  sodný  nebo  kteroukoli  další  složku  přípravku  Hartmannův 
roztok Viaflo (uvedenou v bodě 6). 
-  jestliže máte příliš tekutiny v mezibuněčném prostoru (extracelulární hyperhydratace) 
-  jestliže máte větší objem krve v cévách, než má být (hypervolémie) 
-  jestliže trpíte selháním ledvin (kdy Vaše ledviny nefungují správně a potřebujete dialýzu) 
-  jestliže  máte  nekompenzované  srdeční  selhání.  Takové  srdeční  selhání  není  vhodně  léčeno  
a vyvolává příznaky jako: 
       -   dušnost  
       -   otok kotníků 
-  jestliže máte zvýšené množství draslíku v krvi (hyperkalémie) 

 
-  jestliže máte zvýšené množství vápníku v krvi (hyperkalcémie) 
-  jestliže máte poruchu, při níž je krev příliš zásaditá (metabolická alkalóza)  
-  jestliže máte onemocnění jater, které vyvolává hromadění tekutiny v břiše (ascitická cirhóza) 
-  jestliže je Vaše krev příliš kyselá, což je život ohrožující stav (těžká metabolická acidóza) 
-  jestliže máte zvláštní typ metabolické acidózy (laktátová acidóza) 
-  jestliže trpíte těžkým jaterním onemocněním (při kterém játra nefungují správně a vyžadují velmi 
intenzívní léčbu) 
-  jestliže máte poruchu metabolismu laktátu (mléčnanu) (objevuje se při těžkém onemocnění jater, 
protože laktát je z těla odstraňován játry) 
-  jestliže  užíváte  srdeční  glykosidy  (kardiotonika)  používané  při  léčbě  srdečního  selhání,  např. 
digitalis nebo digoxin (viz také “Další léčivé přípravky a přípravek Hartmannův roztok Viaflo“). 
 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Hartmannův roztok Viaflo se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou  
v případě, že proděláváte nebo jste prodělal(a) některý z následujících stavů: 
-  pokud  dostáváte  ceftriaxon  (antibiotikum)  (viz  také  “Další  léčivé  přípravky  a  přípravek 
Hartmannův roztok Viaflo“) 
-  srdeční selhání 
-  dechové selhání (onemocnění plic) (za těchto okolností může být požadováno zvláštní sledování) 
-  nedostatečná funkce ledvin 
-  vyšší než normální hladiny chloridu v krvi (hyperchlorémie) 
-  vysoký krevní tlak (hypertenze) 
-  hromadění tekutiny pod kůží, které postihuje všechny části těla (celkový edém) 
-  hromadění tekutiny pod kůží, hlavně kolem kotníků (periferní edém) 
-  hromadění tekutiny v plicích (plicní edém) 
-  vysoký krevní tlak během těhotenství (preeklampsie) 
-  onemocnění, při němž se zvyšují hladiny hormonu aldosteronu (aldosteronismus) 
-  vyšší než normální hladiny sodíku v krvi (hypernatrémie) nebo jakýkoli jiný stav spojený s retencí 
sodíku (kdy tělo zadržuje nadměrné množství sodíku), např. léčba steroidy (viz také “Další léčivé 
přípravky a přípravek Hartmannův roztok Viaflo“). 
-  jakékoli srdeční onemocnění 
-  jakýkoli  stav,  při  kterém  máte  vyšší  pravděpodobnost  zvýšené  hladiny  draslíku  v krvi 
(hyperkalémie), např.: 
- selhání ledvin 
 
 
- nedostatečná funkce kůry nadledvin (toto onemocnění nadledvin ovlivňuje hormony  
 
 
  kontrolující koncentraci chemických látek v organismu těle) 
                        - akutní dehydratace (ztráta vody z těla, např. vlivem průjmu nebo zvracení) 
 
 
- rozsáhlé poškození tkání (např. při těžkých popáleninách) 
 
V těchto případech je nutné pečlivé sledování hladiny draslíku v krvi. 
-  jestliže  máte  onemocnění  spojené  s vysokými  hladinami  vitaminu  D  (např.  sarkoidóza,  nemoc 
postihující kůži a vnitřní orgány) 
-  jestliže máte ledvinové kameny 
-  jestliže máte nedostatečnou funkci jater 
-  diabetes (cukrovka) 
 
Jestliže dostáváte tuto infuzi, lékař Vám odebere vzorky krve a moči ke sledování: 
-  množství chemických látek, např. sodíku a draslíku, ve Vaší krvi (elektrolyty v plazmě) 
-  kyselost Vaší krve a moči (acidobazickou rovnováhu). 
 
Ačkoli  přípravek  Hartmannův  roztok  Viaflo  obsahuje  draslík,  neobsahuje  ho  takové  množství,  které  by 
mohlo léčit závažný nedostatek draslíku (velmi nízké hladiny draslíku v plazmě). 
 

 
Chlorid  vápenatý  může  být  nebezpečný,  je-li  injekčně  podáván  do  tělesných  tkání.  Proto  přípravek 
Hartmannův roztok Viaflo nesmí být podán injekcí do svalu (intramuskulární injekcí). Zároveň Váš lékař 
učiní všechna opatření, aby zabránil proniknutí roztoku do tkání kolem žíly. 
 
Přípravek Hartmannův roztok Viaflo nesmí být podáván stejnou jehlou jako krevní transfuze. Mohlo by 
dojít k poškození červených krvinek nebo k jejich shlukování. 
 
Jelikož přípravek Hartmannův roztok Viaflo obsahuje laktát (mléčnan, látka nacházející se v těle), může 
způsobit, že Vaše krev bude příliš zásaditá (metabolická alkalóza). 
 
Přípravek Hartmannův roztok Viaflo by měl být se zvláštní opatrností podáván dětem do 6 měsíců. 
 
Váš lékař vezme v úvahu, pokud dostáváte parenterální výživu (výživa dodávaná infuzí do žíly). 
Pokud přípravek Hartmannův roztok Viaflo dostáváte dlouhodobě, budete navíc dostávat určité živiny. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Hartmannův roztok Viaflo 
Informujte  svého  lékaře  nebo  zdravotní  sestru  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná  budete užívat.  
 
Zvláště důležité je, abyste informoval(a) lékaře, jestliže užíváte: 
-  ceftriaxon  (antibiotikum),  který  nemá  být  podáván  stejným  infuzním  setem,  pokud  není  důkladně 
propláchnut 
-  srdeční glykosidy (kardiotonika) používané k léčbě srdečního selhání, např. digitalis či digoxin, které  
      nesmí být použity spolu s přípravkem Hartmannův roztok Viaflo (viz také bod       
      „Přípravek Hartmannův roztok Viaflo NESMÍTE používat, jestliže trpíte některými z následujících    
       stavů...“). Efekt těchto léků může být zvýšen vápníkem. To může vést k život ohrožujícím změnám      
        srdečního rytmu  
 -    kortikosteroidy (protizánětlivé léky) 
 
Tyto léky mohou způsobit hromadění sodíku a vody v organismu, což může vést: 
 -    k otoku tkání z důvodu hromadění tekutiny pod kůží (edém) 
 -    k vysokému krevnímu tlaku (hypertenze). 
 
Následující léky mohou zvýšit množství draslíku v krvi. Tento účinek může ohrozit život. Zvýšení hladiny 
draslíku v krvi je pravděpodobnější, jestliže trpíte onemocněním ledvin. 
-  draslík-šetřící  diuretika  (některé  močopudné  léky,  např.  amilorid,  spironolakton,  triamteren)  (Pozn.: 
tyto léky mohou být obsaženy v kombinovaných léčivých přípravcích) 
-  inhibitory angiontesin-konvertujícího enzymu (ACE) (používané k léčbě vysokého krevního tlaku) 
-  antagonisté receptoru angiotensinu II (používané k léčbě vysokého krevního tlaku) 
-  takrolimus  (používaný  k  zabránění   odmítnutí  štěpu  po  transplantaci  a  k léčbě  některých  kožních 
onemocnění) 
-  cyklosporin (používaný k zabránění odmítnutí štěpu po transplantaci). 
 
Mezi jiné léky, které mohou ovlivnit nebo být ovlivněny přípravkem Hartmannův roztok Viaflo, patří: 
 -    thiazidová diuretika, např. hydrochlorothiazid či chlorthalidon 
-  vitamin D 
-  bisfosfonáty (používané k léčbě kostních onemocnění, např. osteoporózy) 
-  fluorid (na zuby a kosti) 
-  fluorochinolony skupina antibiotik zahrnující  ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin) 
-  tetracykliny (skupina antibiotik zahrnující tetracyklin) 
-  léky kyselé povahy jako 
  salicyláty k léčbě zánětu (kyselina acetylsalicylová) 
  barbituráty (léky na spaní) 

 
  lithium (používané k léčbě duševních onemocnění) 
-  léky zásadité povahy jako 
  sympatomimetika (povzbuzující léky jako efedrin a pseudoefedrin používané v přípravcích proti 
kašli a nachlazení). 
  jiné povzbuzující látky (např. dexamfetamin, fenfluramin) 
 
Přípravek Hartmannův roztok Viaflo s jídlem a pitím 
Zeptejte se svého lékaře, co můžete jíst a pít. 
 
Těhotenství , kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Přípravek Hartmannův roztok Viaflo může být bezpečně podán v těhotenství a při kojení. Lékař bude 
sledovat hladiny chemických látek ve Vaší krvi a množství tekutiny ve Vašem těle. 
 
Vápník se může dostat do nenarozeného dítěte placentou a po porodu mateřským mlékem. 
Pokud je však v těhotenství a při kojení do roztoku přidáván jiný lék, je zapotřebí: 
-  poradit se s lékařem 
-  přečíst si příbalovou informaci přípravku, který je do roztoku přidáván. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Předtím než budete řídit nebo obsluhovat stroje požádejte o radu Vašeho lékaře nebo lékárníka.  
 
 
3. 
Jak se přípravek Hartmannův roztok Viaflo používá 
 
Přípravek Hartmannův roztok Viaflo Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra. O tom, jaké množství 
roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne lékař podle Vašeho věku, tělesné hmotnosti, 
kondici a účelu léčby. Podávané množství může záviset i na jiných lécích, které užíváte. 
 
Přípravek Hartmannův roztok Viaflo Vám NESMÍ být podán, pokud v roztoku plavou částice nebo 
pokud je obal jakkoli poškozen. 
 
Přípravek  Hartmannův  roztok  Viaflo  Vám  bude  obvykle  podán  do  žíly  plastovou  hadičkou  připojenou  
k  jehle.  Na  infuzi  se  obvykle  používá  žíla  na  paži.  Lékař  však  může  rozhodnout  o  podání  přípravku  
i jiným způsobem.  
 
Všechen nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován. NESMÍ Vám být podán roztok z infuzního vaku, 
který již byl částečně použit. 
 
Jestliže jste dostal(a) více přípravku Hartmannův roztok Viaflo, než jste měl(a) 
 
Jestliže Vám je podáno nadměrné množství přípravku Hartmannův roztok Viaflo nebo Vám byl podán 
příliš rychle, může dojít k následujícím příznakům: 
-  převodnění a/nebo nadbytek sodíku (soli) v organismu s hromaděním tekutiny v tkáních (edém) 
vyvolávající otok  
-  hyperkalémie (vyšší než normální hladiny draslíku v krvi), zvláště u pacientů se selháním ledvin, 
vyvolávající příznaky jako: 
- mravenčení v rukou a nohou (parestézie) 
      - svalová slabost 
      - neschopnost hýbat se (paralýza) 
      - nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie) 

 
      - srdeční blokáda (velmi pomalý srdeční tep) 
      - srdeční zástava (srdce přestane tlouci, život ohrožující stav) 
      - zmatenost 
-  hyperkalcémie (vyšší než normální hladiny vápníku v krvi) vyvolávající takové příznaky jako: 
- snížení chuti k jídlu (anorexie) 
      - nevolnost 
      - zvracení 
      - zácpa 
      - bolest břicha 
      - duševní poruchy jako podrážděnost a deprese 
      - pití velkého množství vody (polydipsie) 
      - tvorba neobvykle velkého množství moči (polyurie) 
      - onemocnění ledvin v důsledku hromadění vápníku v ledvinách (nefrokalcinóza) 
      - ledvinové kameny 
       - kóma (bezvědomí) 
       - křídová chuť v ústech 
       - zčervenání (návaly horka) 
       - rozšíření cév v kůži (periferní vazodilatace) 
-  hypokalémie (nižší než normální hladiny draslíku v krvi) a metabolická alkalóza (když se krev 
stává příliš alkalická), zvláště u pacientů se selháním ledvin vyvolávající takové příznaky jako: 
      - změny nálady 
      - únava 
      - dušnost 
      - svalová ztuhlost 
      - svalové záškuby 
      - stahy svalů 
 
Jestliže se u Vás objeví uvedené příznaky, je nutné, abyste ihned informoval(a) lékaře. Infuze bude 
ukončena a budete léčen(a) podle příznaků.  
 
Pokud byl před předávkováním infuze do roztoku přidán jiný lék, i tento lék může vyvolat příznaky. 
Seznam možných příznaků naleznete v příbalové informaci přidávaného léku. 
 
Jestliže jste přestal(a) dostávat přípravek Hartmannův roztok Viaflo 
Lékař určí, kdy Vám infuze přestane být podávána. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní 
sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout  
u každého. 
 
Pokud  máte  jakýkoli  z následujících  příznaků,  měl(a)  byste  to  okamžitě  sdělit  Vašemu  lékaři  nebo 
zdravotní sestře. Tyto příznaky mohou být znakem velmi vážné nebo i fatální hypersenzitivní (alergické) 
reakce nazývané anafylaktický šok: 
-  kopřivka (urticaria), která může být místní nebo rozšířená po celém těle 
-  kožní vyrážka 
-  zarudnutí kůže (erytém) 
-  svědění (pruritis) 
-  otok kůže (angioedém) 

 
-  kašel 
-  zúžení dýchacích cest ztěžující dýchání (bronchospasmus) 
-  zrychlený srdeční tep (tachykardie) 
-  zpomalený srdeční tep (bradykardie) 
-  snížený krevní tlak 
-  nepříjemné pocity nebo bolest na hrudi 
-  úzkost 
-  tíseň na hrudi (ztížené dýchání) 
-  dušnost (dyspnoe) 
-  návaly horka 
-  podráždění v krku 
-  mravenčení (parestezie) 
-  snížená citlivost v ústech (orální hypestezie) 
-  změna chuti (dysgeuzie) 
-  horečka (pyrexie) 
-  nevolnost 
-  bolest hlavy 
 
Vyšší než normální hladiny draslíku v krvi (hyperkalémie) 
 
Reakce  v souvislosti  se  způsobem  podávání  přípravku  projevující  se  jedním  nebo  více  z  následujících 
příznaků: 
  lokální bolest či reakce (zarudnutí či otok v místě infuze) 
  podráždění a zánět žíly, do níž je infuze zavedena (flebitida). To může vyvolat zarudnutí, bolesti 
či pálení a otok podél žíly, do níž je roztok podáván. 
  vyrážka nebo svědění (pruritus) v místě infuze 
 
Ostatní  nežádoucí  účinky  zaznamenané  s obdobnými  přípravky  (jiné  roztoky  obsahující  laktát  sodný) 
zahrnují: 
-  jiné projevy hypersensitivity/ reakcí po infuzi: ucpaný nos, kýchání, otok v hrdle ztěžující dýchání 
(otok hrtanu, také nazývaný Quinckeho edém), otok kůže (angioedém) 
-  změny v koncentraci chemických látek v krvi (porucha rovnováhy elektrolytů) 
-  větší objem krve v cévách než má být (hypervolémie) 
-  záchvat paniky 
-  ostatní reakce v souvislosti se způsobem podávání přípravku: infekce v místě infuze, 
-  pronikání infuzního roztoku do tkání kolem žíly (extravazace), které může vést k poškození tkání 
a vzniku jizev, necitlivosti v místě infuze. 
 
Jestliže byl do infuzního roztoku přidán jiný lék, přidaný lék může také vyvolat nežádoucí účinky. Tyto 
nežádoucí účinky závisí na tom, jaký lék byl k roztoku přidán. Seznam možných příznaků naleznete 
v příbalové informaci přidávaného léku. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10 
 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 

 
 
5. 
Jak přípravek Hartmannův roztok Viaflo uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Vaky 250 ml: Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
Vaky 500 ml a 1000 ml nevyžadují žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Přípravek Hartmannův roztok Viaflo Vám NEMÁ být podán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na 
vaku za   Použitelné do: MM/RRRR. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
 
 
Přípravek Hartmannův roztok Viaflo Vám NESMÍ být podán, pokud v roztoku plavou částice nebo pokud 
je obal jakkoli poškozen. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Hartmannův roztok Viaflo obsahuje 

Léčivými látkami jsou: 
-  natrii chloridum: 6,00 g/l 
-  kalii chloridum: 0,40 g/l 
-  calcii chloridum dihydricum 0,27 g/l 
-  natrii lactas: 3,20 g/l 
 
Jedinou pomocnou látkou je voda na injekci. 
 
 
 
Jak přípravek Hartmannův roztok Viaflo vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  Hartmannův  roztok  Viaflo  je  čirý  roztok  bez  viditelných  částic.  Je  dodáván 
v polyolefin/polyamidových  plastových  vacích  (Viaflo).  Každý  vak  je  zataven  do  vnějšího  ochranného 
plastového přebalu. 
 
Velikost vaku:  
-  250 ml 
-  500 ml 
-  1000 ml 
 
 
Velikost balení:: 
 
-  30 vaků po 250 ml v kartonu 
-  1 vak po 250 ml 
-  20 vaků po 500 ml v kartonu 
-  1 vak po 500 ml 
-  10 vaků po 1000 ml v kartonu 
-  1 vak po 1000 ml 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
 
 
 


 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
BAXTER CZECH spol. s r.o. 
Karla Engliše 3201/6 
150 00 Praha 5 
Česká Republika 
 
Výrobce 
Baxter SA 
Boulevard René Branquart, 80 
7860 Lessines 
Belgie 
 
Baxter Healthcare Ltd.  
Caxton Way,  
Thetford Norfolk IP24 3SE 
Velká Británie 
 
Bieffe Medital S.A. 
Ctra de Biescas, Senegüé 
22666 Sabiñánigo (Huesca) 
Španělsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována   7.8.2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Návod pro přípravku roztoku a zacházení s ním 
 
Parenterální  léčivé  přípravky  mají  být  před  použitím,  pokud  to  roztok  a  obal  umožňují,  vizuálně 
zkontrolovány, zda neobsahují částice či nedošlo ke změně barvy roztoku. Roztok použijte pouze tehdy, 
je-li čirý a jsou-li sváry obalu neporušené.  
Vak vyjměte z přebalu až těsně před použitím. Vnitřní vak zajišťuje sterilitu přípravku. Roztok podávejte 
ihned po připojení infuzního setu. 
 
Plastové  vaky  nepropojujte  do  série.  Takové  použití  může  mít  za  následek  vzduchovou  embolii 
způsobenou  nasátím  reziduálního  vzduchu  z  primárního  vaku  před  ukončením  podání  roztoku  ze 
sekundárního vaku. Stlačování flexibilních plastových vaků s obsahem intravenózních roztoků za účelem 
zvýšení rychlosti průtoku může  vést ke  vzduchové embolii, pokud není před zahájením jejich podávání 
vzduch z vaku zcela odčerpán. Použití intravenózních setů se zavzdušněním s ventilem v otevřené poloze 
by  mohlo vést ke vzduchové embolii.  Intravenózní sety se zavzdušněním s ventilem v otevřené poloze 
nemají být s flexibilními plastovými vaky používány. 
Roztok je určen pro intravenózní podání sterilním infuzním setem při dodržení aseptické techniky. Infuzní 
set je třeba nejprve naplnit roztokem, aby se zabránilo vstupu vzduchu do soustavy. 
 
Aditiva je možno přidat před zahájením infuze nebo během infuze injekčním vstupem.  
Při  použití  aditiva  si  před  parenterálním  podáním  ověřte,  zda  je  roztok  izotonický.  Je  třeba  zajistit 
důkladné  a  pečlivé  aseptické  promíchání  aditiv.  Roztoky  obsahující  aditiva  je  třeba  použít  ihned  
a neskladovat. 
Přidání dalších léčiv nebo nesprávná technika podání může vyvolat febrilní reakci v důsledku možného 
zanesení pyrogenů. V případě nežádoucí reakce je třeba infuzi ihned zastavit. 

 
 
Zlikvidujte po jednorázovém použití. 
Veškerý nespotřebovaný přípravek zlikvidujte. 
Částečně použité vaky znovu nenapojujte. 
 
Otevření 
a.  Vak Viaflo vyjměte z vnějšího přebalu těsně před použitím. 
b.  Pevným stisknutím vaku zkontrolujte, zda nedochází k drobným únikům. Pokud naleznete netěsnosti, 
roztok zlikvidujte, protože by mohla být narušena sterilita. 
c.  Zkontrolujte, zda je roztok čirý a neobsahuje cizorodé částice. Není-li roztok čirý nebo obsahuje-li cizí 
příměsi, zlikvidujte ho. 
 
Příprava k podání 
K přípravě a podání použijte sterilní materiál. 
a.  Vak zavěste za závěsné oko. 
b.  Z výstupního portu v dolní části vaku odstraňte ochranný uzávěr: 
-  jednou rukou uchopte malé křidélko na hrdle portu, 
-  druhou rukou uchopte velké křidélko na uzávěru a otočte jím, 
-  uzávěr se otevře. 
c.  Dodržujte aseptické podmínky při sestavování infuze. 
d.  Připojte aplikační set. Při připojování a naplňování setu a podávání roztoku postupujte podle návodu 
přiloženého k setu.  
 
Postup při přidávání léčiv 
Pozor:  Aditiva  mohou  být  inkompatibilní.  Před  použitím  zkontrolujte  kompatibilitu  aditiv  s roztokem  
i vakem. V případě přidání aditiv je třeba před parenterálním podáním ověřit, zda je roztok izotonický (viz 
bod 5 „Inkompatibility s přidanými aditivy níže). 
 
Přidání léčiv před podáním 

a.  Dezinfikujte místo určené pro přidání léku. 
b.  Injekční stříkačkou s jehlou kalibru 19 (1,10 mm) až 22 (0,70 mm) propíchněte uzavíratelný port 
pro přidání léků a aplikujte. 
c.  Roztok a léčivo důkladně promíchejte. Při použití léků o vysoké hustotě, jako je například chlorid 
draselný, jemně poklepejte na porty v obrácené poloze a promíchejte. 
 
Zvláštní upozornění: Vaky s přidanými léčivými přípravky neskladujte. 
 
Přidání léčivých přípravků během podání 

a.  Zavřete svorku na infuzním setu. 
b.  Dezinfikujte místo určené pro přidání léku. 
c.  Injekční stříkačkou s jehlou kalibru 19 (1,10 mm) až 22 (0,70 mm) propíchněte uzavíratelný port 
pro přidání léků a aplikujte. 
d.  Vak sejměte z infuzního stojanu a/nebo otočte do vertikální polohy. 
e.  Oba porty vyprázdněte jemným poklepáváním ve svislé poloze. 
f.  Roztok a léčivo důkladně promíchejte. 
g.  Vak umístěte zpět do polohy pro použití, otevřete svorku na infuzním setu a pokračujte v aplikaci. 
 
4. Doba použitelnosti po přidání aditiv 
Před  použitím  je  třeba  zjistit  chemickou  a  fyzikální  stabilitu  jakéhokoliv  aditiva  při  pH  přípravku 
Hartmannův roztok Viaflo.  
Z  mikrobiologického  hlediska  musí  být  naředěný  roztok  okamžitě  použit,  pokud  ředění  neproběhlo  za 
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.  
Není-li roztok okamžitě použit, zodpovídá za dobu a podmínky uchovávání uživatel. 

 
 
5. Inkompatibility s přidanými aditivy 
 
Ceftriaxon nesmí být přidán do roztoků obsahujících vápník včetně přípravku Hartmannův roztok Viaflo. 
Stejně  jako  u  všech  parenterálních  roztoků  mohou  být  aditiva  inkompatibilní.  Kompatibilita  aditiv  
s  přípravkem  Hartmannův  roztok  Viaflo  musí  být  ověřena  před  jejich  přidáním.  Po  přidání  aditiv  se 
inkompatibilita  projeví  změnou  barvy  roztoku  a/nebo  tvorbou sraženiny,  nerozpustných  komplexů  nebo 
krystalů.  
Zároveň je třeba se seznámit s příbalovou informací a další příslušnou literaturou o přidávaném léku. 
 
Před přidáním látky nebo léčivého přípravku je třeba si ověřit, zda je rozpustný a/ nebo stabilní ve vodě 
v rozmezí pH přípravku Hartmannův roztok Viaflo (pH 5,0 – 7,0). 
 
V případě  přidání  léku  k  přípravku  Hartmannův  roztok  Viaflo  je  třeba  použít  aseptickou  techniku.  Po 
přidání aditiv je třeba roztok důkladně promíchat. Roztok obsahující aditiva neskladujte.  
 Pro informaci uvádíme seznam léků, které nejsou kompatibilní s přípravkem Hartmannův roztok Viaflo 
(seznam není vyčerpávající): 
  Léky inkompatibilní s přípravkem Hartmannův roztok Viaflo  
-     Kyselina aminokapronová  
-  Amfotericin B 
-  Metaraminol-tartarát 
-  Cefamandol 
-  Ceftriaxon kortizon-acetát  
-  Dietylstilbestrol 
-  Etamivan  
-  Etylalkohol 
-  Fosfátové a uhličitanové roztoky 
-  Oxytetracyklin  
-  Sodná sůl thiopentalu 
-  Dinatrium versenát 
  Léky částečně inkompatibilní s přípravkem Hartmannův roztok Viaflo: 
-  Tetracyklin – stabilní po dobu 12 hodin 
-  Sodná sůl ampicilinu 
2% až 3% koncentrace – stabilní po dobu 4 hodin 
Koncentrace nad 3 % – roztok musí být podán do 1 hodiny 
-  Minocyklin – stabilní po dobu 12 hodin 
-  Doxycyklin – stabilní po dobu 6 hodin 
Aditiva, u kterých je známá inkompatibilita, se nesmí používat. 
 
10