Lék Ringerův Roztok Viaflo

Kód SÚKL
0013441  
Název LP
Ringerův Roztok Viaflo (Inf Sol 10x1000ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Infuzní roztok
Velikost balení
10X1000ML
Síla
Typ balení
Vak
Účinné látky
Natrii Chloridum, Kalii Chloridum, Calcii Chloridum Dihydricum
ATC skupina
ELEKTROLYTY (B05BB01)

Složení

  1. Natrii Chloridum – 8,6 GM
  2. Kalii Chloridum – 300 MG
  3. Calcii Chloridum Dihydricum – 330 MG
  4. Natrii Hydroxidi Solutio
  5. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls154164/2014 
 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
 

RINGERŮV ROZTOK VIAFLO 
Léčivé látky: natrii chloridum, kalii chloridum a calcii chloridum dihydricum  
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 
Co je přípravek Ringerův roztok Viaflo a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Ringerův roztok Viaflo podán  
3. 
Jak se přípravek Ringerův roztok Viaflo používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Ringerův roztok Viaflo uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Ringerův roztok Viaflo a k čemu se používá 
 
 
Přípravek Ringerův roztok Viaflo je roztokem následujících látek ve vodě: 
-  chlorid sodný 
-  chlorid draselný 
-  dihydrát chloridu vápenatého 
 
-  Přípravek Ringerův roztok Viaflo se používá k léčbě ztráty vody (dehydrataci) a chemických látek 
z těla (např. silným pocením, poruchou ledvin). 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Ringerův roztok Viaflo podán 
 
Přípravek  Ringerův  roztok  Viaflo  NESMÍTE  dostat,  jestliže  trpíte  některými  z  následujících 
stavů 
     -     předčasně narození novorozenci a novorozenci (≤28 dní věku): Vaše dítě nesmí dostat       
            infuzi antibiotika nazývaného ceftriaxon do žíly ve stejné době jako tento lék                    
-  jestliže  máte  nadměrné  hromadění  tekutiny  v prostorách  kolem  buněk  těla  (extracelulární 
hyperhydratace) 
-  jestliže máte nadměrné množství krve v cévách (hypervolémie) 
-  jestliže trpíte selháním ledvin (kdy Vaše ledviny nepracují správně a potřebujete dialýzu) 
-  jestliže  máte  nekompenzované  srdeční  selhání.  Takové  srdeční  selhání  není  vhodně  léčeno  
a vyvolává symptomy jako: 
- dušnost,  
      - otok kotníků 
-  jestliže máte příliš tekutiny v těle zapříčiněné přílišným množstvím solí v krvi (hypertonická    
      dehydratace) 
-  jestliže máte zvýšené množství draslíku v krvi (hyperkalémie) 
-  jestliže máte zvýšené množství sodíku v krvi (hypernatrémie) 
 

-  jestliže máte zvýšené množství vápníku v krvi (hyperkalcémie) 
-  jestliže máte zvýšené množství chloridu v krvi (hyperchlorémie) 
-  jestliže máte těžkou hypertenzi (vysoký krevní tlak)  
-  při hromadění tekutin pod kůží, což ovlivňuje všechny části těla (celkový edém) 
-  jestliže  máte  jaterní  onemocnění,  které  vyvolává  hromadění  tekutiny  v břiše  (cirhóza 
provázená ascitem) 
-  jestliže užíváte srdeční glykosidy (kardiotonika) používané při léčbě srdečního selhání, např. 
digitalis nebo digoxin (viz také“ Další léčivé přípravky a přípravek Ringerův roztok Viaflo“). 
 
Upozornění a opatření 
Informujte  svého  lékaře  nebo  zdravotní  sestru,  jestliže  trpíte  nebo  jste  trpěl(a)  některým 
z následujících stavů: 
-  U pacientů jakéhokoli věku nesmí být určité antibiotikum nazývané ceftriaxon mícháno nebo 
podáno ve stejnou dobu s jakýmkoli roztokem obsahujícím vápník, který je Vám podáván jako 
infuze do žíly. Váš lékař toto ví a nebude Vám je podávat ani oddělenými infuzními sety nebo 
do jiných infuzních míst. 
-  Avšak u pacientů starších 28 dnů Váš lékař může podat vápník a ceftriaxon postupně jeden po 
druhém,  pokud  se  použijí  infuzní  sety  v různých  místech  nebo  pokud  jsou  infuzní  sety 
vyměněny nebo jsou  důkladně propláchnuty  mezi infuzemi fyziologickým roztokem, aby se 
zabránilo  tvorbě  sraženin.  Váš  lékař  se  vyhne  postupnému  podání  vápníku  a  ceftriaxonu, 
pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte nízkým objemem krve.  
-  srdeční selhání 
-  dechové selhání (onemocnění plic) 
(u výše uvedených stavů může být nutné speciální sledování) 
      -     jakékoli srdeční onemocnění nebo porucha srdeční funkce 
-  porucha funkce ledvin 
-  vysoký krevní tlak (hypertenze) 
-  hromadění tekutiny pod kůží, hlavně kolem kotníků (periferní edém) 
-  hromadění tekutiny v plicích (plicní edém) 
-  vysoký krevní tlak během těhotenství (preeklampsie) 
-  onemocnění, při němž se zvyšují hladiny hormonu aldosteronu (aldosteronismus) 
-  jakýkoli  jiný  stav  spojený  s retencí  sodíku  (kdy  tělo  zadržuje  nadměrné  množství  sodíku), 
např. léčba steroidy (viz také „Další léčivé přípravky a přípravek Ringerův roztok Viaflo“). 
-  nedostatečnost  kůry  nadledvin  (onemocnění  nadledvin  ovlivňující  hormony,  které  regulují 
hladiny chemických látek v těle) 
-  ztráta vody z těla (akutní dehydratace, např. vlivem průjmu nebo zvracení) 
-  rozsáhlé poškození tkání (např. při těžkých popáleninách) 
-  jestliže máte onemocnění spojené s vysokými hladinami vitaminu D (např. sarkoidóza, nemoc 
postihující kůži a vnitřní orgány) 
 
Jestliže dostáváte tuto infuzi, lékař Vám odebere vzorky krve a moči ke sledování: 
-   množství tekutiny v těle 
-     Vašich životních funkcí 
-     množství chemických látek, jako sodíku, draslíku, vápníku a chloridů ve Vaší krvi (elektrolyty  
     v plazmě) 
 
Ačkoli  přípravek  Ringerův  roztok  Viaflo  obsahuje  draslík  a  vápník,  není  ho  v něm  dostatečné 
množství: 
-  k udržení hladiny těchto prvků 
-  k léčbě  velmi  nízké  hladiny  draslíku  (závažný  nedostatek  draslíku)  nebo  vápníku  (závažný 
nedostatek vápníku) v krvi. 
 
Po léčbě dehydratace přípravkem Ringerův roztok Viaflo Vám lékař podá jinou infuzi s dostatečným 
obsahem  draslíku  a  vápníku.  Váš  lékař  vezme  v úvahu,  zda  dostáváte  parenterální  výživu  (výživa 
dodávaná  infuzí  do  žíly).  Pokud  přípravek  Ringerův  roztok    Viaflo  dostáváte  dlouhodobě,  budete 
navíc dostávat určité živiny. 
 
 

Chlorid  vápenatý  může  být  nebezpečný,  je-li  injekčně  podáván  do  tělesných  tkání.  Proto  přípravek 
Ringerův    roztok    Viaflo  nesmí  být  podán  injekcí  do  svalu  (intramuskulární  injekcí).  Zároveň  Váš 
lékař učiní všechna opatření, aby zabránil proniknutí roztoku do tkání kolem žíly. 
 
Přípravek Ringerův roztok Viaflo nesmí být podáván stejnou jehlou jako krevní transfúze. Mohlo by 
dojít k poškození červených krvinek nebo k jejich shlukování. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ringerův roztok Viaflo 
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Zvláště důležité je, abyste informoval(a) lékaře, jestliže užíváte: 
-  ceftriaxon (antibiotikum), pokud je podáván intravenózně (viz Upozornění a opatření) 
-   srdeční glykosidy (kardiotonika) používané k léčbě srdečního selhání, např. digitalis či digoxin, 
které nesmí být použity spolu s přípravkem Ringerův roztok Viaflo (viz také “ Přípravek Ringerův 
roztok  Viaflo  NESMÍTE  dostat, jestliže  trpíte  některými  z  následujících  stavů.“).  Účinek  těchto 
léků může být zvýšen vápníkem. To může vést k život ohrožujícím změnám v srdečním rytmu. 
-  kortikosteroidy (léky proti zánětu) 
-  karbenoxolon (protizánětlivý lék používaný k léčbě žaludečních vředů) 
Tyto léky mohou způsobit hromadění sodíku a vody v těle, což může vést 
  k otoku tkání z důvodu hromadění tekutiny pod kůží (edém) 
  k vysokému krevnímu tlaku (hypertenze). 
 
Následující  léky  mohou  zvýšit  množství  draslíku  v krvi.  Tento  účinek  může  ohrozit  život.  Zvýšení 
hladiny draslíku v krvi je pravděpodobnější, jestliže trpíte onemocněním ledvin. 
-  draslík-šetřící  diuretika  (některé  močopudné  léky,  např.  amilorid,  spironolakton,  triamteren) 
(Pozn.: tyto léky mohou být obsaženy v kombinovaných léčivých přípravcích) 
-  inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE) (k léčbě vysokého krevního tlaku) 
-  antagonisté receptoru angiotensinu II (k léčbě vysokého krevního tlaku) 
-  takrolimus  (používaný  k prevenci  odmítnutí  štěpu  po  transplantaci  a  k léčbě  některých  kožních 
onemocnění) 
-  cyklosporin (používaný k zabránění odmítnutí štěpu po transplantaci). 
 
Mezi jiné léky, které mohou ovlivnit nebo být ovlivněny přípravkem Ringerův roztok Viaflo, patří: 
-  thiazidová diuretika, např. hydrochlorothiazid či chlorthalidon 
-  vitamin D 
 
Přípravek Ringerův roztok Viaflo s jídlem a pitím 
Zeptejte se svého lékaře, co můžete jíst a pít. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Přípravek Ringerův roztok Viaflo může být bezpečně podán v těhotenství a při kojení.  
 
Vápník se může dostat do nenarozeného dítěte placentou a po porodu mateřským mlékem. Lékař bude 
sledovat hladiny chemických látek ve Vaší krvi a množství tekutiny ve Vašem těle. 
 
Pokud je však v těhotenství a při kojení do roztoku přidáván jiný lék, je zapotřebí 
-  poradit se s lékařem 
-  přečíst si příbalovou informaci přípravku, který je do roztoku přidáván. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ringerův roztok Viaflo neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
 

 
3. 
Jak se přípravek Ringerův roztok Viaflo používá 
 
Přípravek  Ringerův  roztok  Viaflo  Vám  bude  podávat  lékař  nebo  zdravotní  sestra.  O  tom,  jaké 
množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař podle Vašeho věku, 
tělesné  hmotnosti,  kondici  a  účelu  léčby.  Podávané  množství  může  záviset  i  na  jiných  lécích,  které 
užíváte. 
 
Přípravek Ringerův roztok Viaflo Vám NEMÁ být podán, pokud v roztoku plavou částice nebo 
pokud je obal jakkoli poškozen. 
 
Přípravek  Ringerův  roztok  Viaflo  Vám  bude  obvykle  podán  do  žíly  plastovou  hadičkou  připojenou  
k jehle. Na infuzi se obvykle používá žíla na paži. Váš lékař však může rozhodnout o podání přípravku  
i jiným způsobem.  
 
Jestliže dostáváte přípravek Ringerův roztok Viaflo, lékař bude provádět krevní testy ke sledování: 
-  krevních hladin sodíku, draslíku, vápníku a chloridů 
-  hladiny tekutin 
 
Všechen nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován. NESMÍ Vám být podán roztok z infuzního 
vaku, který již byl částečně použit. 
 
Jestliže jste dostal(a) více přípravku Ringerův roztok Viaflo, než jste měl(a) 
 
Jestliže Vám je podáno nadměrné množství přípravku Ringerův roztok Viaflo a nebo Vám byl podán 
příliš rychle, může dojít k následujícím příznakům: 
-  převodnění a/nebo nadbytek sodíku (soli) v organismu s hromaděním tekutiny v tkáních 
vyvolávající otok (edém)  
-  mravenčení v rukou a nohou (parestézie) 
-  svalová slabost 
-  neschopnost hýbat se (paralýza) 
-  nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie) 
-  srdeční blokáda (velmi pomalý srdeční tep) 
-  srdeční zástava (srdce přestane tlouci, život ohrožující stav) 
-  zmatenost 
-  snížení chuti k jídlu (anorexie) 
-  nevolnost 
-  zvracení 
-  zácpa 
-  bolest břicha 
-  duševní poruchy jako podrážděnost a deprese 
-  pití velkého množství vody (polydipsie) 
-  tvorba neobvykle velkého množství moči (polyurie) 
-  onemocnění ledvin v důsledku hromadění vápníku v ledvinách (nefrokalcinóza) 
-  ledvinové kameny 
-  kóma (bezvědomí) 
-  křídová chuť v ústech 
-  zčervenání (návaly horka) 
-  rozšíření cév v kůži (periferní vazodilatace) 
-  překyselení krve (acidóza) vedoucí k únavě, zmatenosti, otupělosti a zrychlenému dýchání   
 
Jestliže se u Vás objeví uvedené příznaky, je nutné, abyste ihned informoval(a) lékaře. Infuze bude 
ukončena a budete léčen(a) podle Vašich příznaků.  
 
Pokud byl před předávkováním infuze do roztoku přidán jiný lék, i tento lék může vyvolat příznaky. 
Seznam možných příznaků naleznete v příbalové informaci přidávaného léku. 
 
 

Jestliže jste přestal(a) dostávat přípravek Ringerův roztok Viaflo  
 
Lékař určí, kdy Vám infuze přestane být podávána. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  
u každého. 
 
Nežádoucí účinky jsou řazeny podle četnosti výskytu. 
 
Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů) 
-  změny množství chemických látek v krvi (porucha rovnováhy elektrolytů) 
Jestliže trpíte srdečním onemocněním nebo máte vodu na plicích (plicní edém): 
-  nadměrné množství tekutin v těle (hyperhydratace) 
-  srdeční selhání. 
 
Ostatní  
-  reakce v souvislosti se způsobem podávání přípravku: 
  horečka (febrilní odpověď) 
  infekce v místě infuze 
  lokální bolest či reakce (zarudnutí či otok v místě infuze) 
  podráždění  a  zánět  žíly,  do  níž  je  infuze  zavedena  (flebitida).  To  může  vyvolat  zarudnutí, 
bolesti či pálení a otok podél žíly, do níž je roztok podáván. 
  tvorba  krevní  sraženiny  (žilní  trombóza)  v místě  infuze,  která  způsobuje  bolest,  otok  nebo 
zarudnutí v oblasti krevní sraženiny.  
  pronikání infuzního roztoku do tkání kolem  žíly (extravazace). Tím  může dojít k poškození 
tkání a vzniku jizev. 
 
Jestliže byl do infuzního roztoku přidán jiný lék, přidaný lék může také vyvolat nežádoucí účinky. 
Tyto nežádoucí účinky závisí na tom, jaký lék byl k roztoku přidán. Seznam možných příznaků 
naleznete v příbalové informaci přidávaného léku. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně tak postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
 
 

5. 
Jak přípravek Ringerův roztok Viaflo uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vaku. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud roztok nebude bez viditelných částic nebo pokud bude vak 
nějakým způsobem poškozen. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ringerův roztok Viaflo obsahuje 
 
Léčivé látky jsou: 
-  natrii chloridum 8,60 g/l 
-     kalii chloridum 0,30 g/l 
-  calcii chloridum dihydricum 0,33 g/l 
Pomocnými látkami jsou: 
-  voda na injekci 
-  hydroxid sodný 
 
 
Jak přípravek Ringerův roztok Viaflo vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Ringerův roztok Viaflo je čirý roztok bez viditelných částic. 
 
Roztok  je  dodáván  v polyolefin/polyamidových  plastových  vacích  (Viaflo).  Vak  je  zataven  do 
vnějšího ochranného plastového přebalu vyrobeného z polyamidu/polypropylenu. 
 
Velikost vaku:  
-  500 ml 
-  1000 ml 
 
 
Vaky jsou dodávány v kartonech. Jeden karton obsahuje:  
 
-  20 vaků po 500 ml 
-  10 vaků po 1000 ml 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
BAXTER CZECH spol. s r.o. 
Karla Engliše 3201/6 
150 00 Praha 5 
Česká republika 
 
Výrobce 
Baxter SA 
Boulevard René Branquart, 80 
7860 Lessines 
Belgie 
 

 
Baxter Healthcare Ltd.  
Caxton Way,  
Thetford Norfolk IP24 3SE 
Velká Británie 
 
Bieffe Medital S.A. 
Ctra de Biescas, Senegüé 
22666 Sabiñanigo (Huesca) 
Španělsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.2.2016 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Návod pro přípravku roztoku a zacházení s ním 
 
Roztok  použijte  pouze  tehdy,  je-li  čirý,  bez  viditelných  částic  a  je-li  obal  neporušený.  Roztok 
podávejte ihned po připojení infuzního setu. 
Vak vyjměte z přebalu až těsně před použitím. 
Vnitřní vak zajišťuje sterilitu přípravku. 
Plastové vaky nepropojujte do série. Takové použití může mít za následek vzduchovou embolii 
způsobenou nasátím reziduálního vzduchu z primárního vaku před ukončením podání roztoku ze 
sekundárního vaku. Stlačování flexibilních plastových vaků s obsahem intravenózních roztoků za 
účelem zvýšení rychlosti průtoku může vést ke vzduchové embolii, pokud není před zahájením jejich 
podávání vzduch z vaku zcela odčerpán. Použití intravenózních setů se zavzdušněním s ventilem 
v otevřené poloze by mohlo vést ke vzduchové embolii.  Intravenózní sety se zavzdušněním s ventilem 
v otevřené poloze nemají být s flexibilními plastovými vaky používány. 
Roztok  se  podává  sterilním  infuzním  setem  při  dodržení  aseptických  podmínek.  Infuzní  set je třeba 
nejprve naplnit roztokem, aby se zabránilo vstupu vzduchu do soustavy. 
Aditiva je možno přidat před zahájením infuze nebo během infuze vstupem určeným pro přidání léčiv. 
Při  použití  aditiva  si  před  parenterálním  podáním  ověřte,  zda  je  roztok  izotonický.  Je  třeba  zajistit 
důkladné  a  pečlivé  aseptické  promíchání  aditiv.  Roztoky  obsahující  aditiva  je  třeba  použít  ihned  
a neskladovat. 
Přidání  dalších  léčiv  nebo  nesprávná  technika  podání  může  vyvolat  febrilní  reakci  v  důsledku 
možného zanesení pyrogenů. V případě nežádoucí reakce je třeba infuzi ihned zastavit. 
 
Zlikvidujte po jednorázovém použití. 
Veškerý nespotřebovaný přípravek znehodnoťte. 
Částečně použité vaky znovu nenapojujte. 
 
1. Otevření 
a.  Vak Viaflo vyjměte z vnějšího přebalu těsně před použitím. 
b.  Pevným  stisknutím  vaku  zkontrolujte,  zda  nedochází  k  drobným  únikům.  Pokud  naleznete 
netěsnosti, roztok zlikvidujte, protože by mohla být narušena sterilita. 
c.  Přesvědčte  se,  že  je  roztok  čirý  a  neobsahuje  částice.  Není-li  roztok  čirý  nebo  obsahuje-li  cizí 
tělesa, zlikvidujte ho. 
 
2. Příprava k podání 
K přípravě a podání použijte sterilní materiál. 
a.  Vak zavěste za poutko. 
b.  Z výstupního portu v dolní části vaku odstraňte ochranný uzávěr. 
-  uchopte malé křídlo na hrdle portu jednou rukou, 
-  uchopte větší křídlo na uzávěru druhou rukou a otočte jím, 
-  uzávěr se otevře. 
c.  Dodržujte aseptické podmínky při sestavování infuze. 
 

d.  Připojte  aplikační  set.  Spojení,  propláchnutí  setu  a  podání  roztoku  –  viz  podrobné  pokyny 
v návodu přiloženém k setu. 
 
3. Postup při přidávání léčiv 
Pozor: Aditiva mohou být inkompatibilní (viz bod 5 „Inkompatibility“ níže). 
 
Přidání léčiv před podáním 

a.  Dezinfikujte místo určené pro přidání léku. 
b.  Při použití stříkačky s jehlou kalibru 19 (1,10 mm) až 22 (0,70 mm) propíchněte uzavíratelný 
port pro přidání léků a aplikujte. 
c.  Roztok  a  léčivo  důkladně  promíchejte.  Při  použití  léků  o  vysoké  hustotě,  jako  je  například 
chlorid draselný, jemně poklepejte na porty v obrácené poloze a promíchejte. 
 
Zvláštní upozornění: Vaky obsahující přidaná léčiva neskladujte. 
 
Přidání léčiv během podání 

a.  Zavřete svorku na infuzním setu. 
b.  Dezinfikujte místo určené pro přidání léku. 
c.  Při použití stříkačky s jehlou kalibru 19 (1,10 mm) až 22 (0,70 mm) propíchněte uzavíratelný 
port pro přidání léků a aplikujte. 
d.  Vak sejměte z infuzního stojanu a/nebo otočte do vertikální polohy. 
e.  Oba porty vyprázdněte jemným poklepáváním v obrácené poloze. 
f.  Roztok a léčivo důkladně promíchejte. 
g.  Vak  umístěte  zpět  do  polohy  pro  použití,  otevřete  svorku  na  infuzním  setu  a  pokračujte  
v aplikaci. 
 
4. Doba použitelnosti po přidání aditiv 
Před  použitím  je  třeba  zjistit  chemickou  a  fyzikální  stabilitu  jakéhokoliv  aditiva  při  pH  přípravku 
Ringerův roztok Viaflo. Z mikrobiologického hlediska musí být naředěný roztok okamžitě použit.  
Není-li roztok okamžitě použit, zodpovídá za dobu a podmínky uchovávání uživatel. Doba uchovávání 
by  obvykle  neměla  být  delší  než  24  hodin  při  teplotě  2  –  8  ºC,  pokud  ředění  proběhlo  za 
kontrolovaných  
a validovaných aseptických podmínek. 
 
5. Inkompatibility 
Stejně jako u všech parenterálních roztoků je třeba před přidáním aditiv prověřit jejich kompatibilitu  
s roztokem.  
 
Lékař zodpovídá za posouzení inkompatibility léku přidávaného k přípravku Ringerův roztok Viaflo – 
provede  kontrolu,  zda  nedošlo  k  eventuální  změně  barvy,  vysrážení  nerozpustných  komplexů  nebo  
k objevení krystalů. Je třeba se seznámit s návodem pro použití léku, který má být přidán. 
 
Před přidáním léku si ověřte, zda je rozpustný a stabilní ve vodě při pH přípravku Ringerův roztok 
Viaflo (pH 5,0 – 7,5). 
 
Soli vápníku jsou nekompatibilní s širokým spektrem léčiv. Mohou se vytvářet komplexy sraženin.  
  Souběžná léčba ceftriaxonem a přípravkem Ringerův roztok Viaflo je kontraindikována  
u předčasně narozených novorozenců a novorozenců (≤28 dní věku), i když jsou použity 
oddělené infuzní sety. 
  U pacientů jakéhokoli věku nesmí být ceftriaxon míchán nebo podáván současně s jakýmikoli 
intravenózními roztoky obsahujícími vápník, i když jsou použity oddělené infuzní sety nebo 
různá infuzní místa. 
  Pokud jsou pro postupné podání použity stejné infuzní sety, musí být sety důkladně 
propláchnuty mezi infuzemi kompatibilním roztokem. 
  Následnému podání ceftriaxonu a přípravků obsahujících vápník je nutné se vyhnout v případě 
hypovolemie. 
 

Pro informaci uvádíme seznam léků, které nejsou kompatibilní s přípravkem Ringerův roztok Viaflo 
(tento seznam není vyčerpávající): 
-  Amfotericin B 
-  Kortizon  
-  Erythromycin laktobionát 
-  Etamivan  
-  Ethylalkohol 
-  Sodná sůl thiopentalu 
-  Dinatriumedetát 
Přídavné léky, u kterých je známa inkompatibilita, by neměly být používány.