Lék Lusopress 20MG

Kód SÚKL
0013316  
Název LP
Lusopress (20mg Tbl Nob 28)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
28
Síla
20MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Nitrendipinum
ATC skupina
NITRENDIPIN (C08CA08)

Složení

  1. Nitrendipinum – 20 MG
  2. Maydis Amylum – PL MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Povidonum – PL MG
  5. Natrii Laurilsulfas – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.:  sukls130283/2012 
a sp.zn.: sukls73968/2014, sukls73985/2014, sukls97731/2014 
 
 
 

 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Lusopress 
20 mg, tablety 
Nitrendipinum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, mají-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Lusopress a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lusopress užívat 
3. 
Jak se přípravek Lusopress užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Lusopress uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Lusopress a k čemu se používá 
 
Lusopress je léčivý přípravek, který se používá k léčbě vysokého krevního tlaku samostatně nebo 
v kombinaci s jinými léky na léčbu vysokého krevního tlaku. Přípravek Lusopress obsahuje nitrendipin, 
který patří do skupiny léčiv označovaných jako kalciové blokátory. 
Přípravek Lusopress působí tak, že uvolňuje a rozšiřuje krevní cévy. Krev pak může snáze proudit a 
krevní tlak se snižuje. Nižší krevní tlak snižuje zátěž Vašeho srdce. 
Tento léčivý přípravek není určen dětem a dospívajícím mladším 18 let. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lusopress užívat 
 
Neužívejte přípravek Lusopress: 
• jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) 
• jestliže máte nestabilní anginu pectoris (srdeční onemocnění, které se projevuje bolestí na hrudi a horší 
odpovědí na léčbu) a jestliže jste prodělal(a) během uplynulých 4 týdnů akutní srdeční infarkt  
• jestliže jste těhotná 
• jestliže kojíte 
• jestliže užíváte současně rifampicin (antibiotikum) 
 
 
1/5 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Lusopress se poraďte se svým lékařem. 
• Jestliže Vám selhává srdce a selhávání se zhoršuje, kontaktujte, prosím, svého lékaře.  
• Jestliže Vaše játra řádně nefungují. Je možné, že Vám lékař bude muset často kontrolovat krevní tlak.  
• Jestliže se objeví příznaky záchvatu anginy pectoris (bolest na hrudi), kontaktujte neprodleně svého 
lékaře. 
• Informujte svého lékaře, jestliže užíváte některé z následujících léků: 
-  makrolidová antibiotika (např. erytromycin) 
-  léky používané k léčbě HIV (např. ritonavir) 
-  léky používané k léčbě plísňových onemocnění (azolová antimykotika např. ketokonazol) 
-  některé léky používané k léčbě deprese (nefazodon a fluoxetin) 
-  kvuinupristin/dalfopristin (kombinace dvou antibiotik) 
-  léky používané k léčbě epilepsie (kyselina valproová) 
-  léky používané ke snížení kyselosti žaludeční šťávy (cimetidin a ranitidin) 
 
Děti a dospívající   
Bezpečnost a účinnost nitrendipinu u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena. Nepodávejte 
přípravek Lusopress dětem a dospívajícím mladším 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Lusopress 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Léky, které ovlivňují nitrendipin: 
• rifampicin (antibiotikum), 
• makrolidová antibiotika (např. erytromycin), 
• léky k léčbě HIV (např. ritonavir), 
• léky používané k léčbě plísňových onemocnění (azolová antimykotika např. ketokonazol), 
• některé léky používané k léčbě deprese (nefazodon a fluoxetin), 
• kvinupristin/dalfopristin (kombinované antibiotikum), 
• léky používané ke snížení kyselosti žaludeční šťávy (cimetidin, ranitidin), 
• léky k léčbě epilepsie (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital nebo kyselina valproová 
 
Léky, které jsou ovlivněny nitrendipinem: 
-  Jiné léky snižující krevní tlak (močopudné léky, beta-blokátory, ACE inhibitory, antagonisté receptoru 
pro angiotenzin 1, jiné kalciové blokátory, alfa-blokátory, inhibitory PDE5, methyldopa)  
-  Digoxin (léky k léčbě poruch srdečního rytmu) 
-  Myorelaxancia (léky, které snižují napětí svalů) 
 
Přípravek Lusopress s pitím 
Grapefruitová šťáva: Nepijte grapefruitovou šťávu nebo nejezte grapefruity, pokud užíváte přípravek 
Lusopress. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Jestliže jste těhotná, přípravek Lusopress neužívejte.  
 
Kojení 
 
2/5 
Jestliže kojíte, přípravek Lusopress neužívejte. Pokud bude potřeba, abyste přípravek Lusopress užívala, 
musíte před zahájením léčby přestat kojit. 
 
Plodnost 
Nitrendipin může ovlivňovat funkčnost spermií. U mužů, kteří jsou opakovaně neúspěšní při zplození 
dítěte v rámci umělého oplodnění in-vitro a nelze nalézt jiné vysvětlení, by užívání tohoto přípravku mělo 
být vzato v úvahu jako možná příčina neúspěchu a zvážena by měla být jiná léčba.   
   
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nitrendipin může mít u některých pacientů negativní vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo 
obsluhovat stroje. To platí zejména při zahájení nebo změně léčby a také v případě souběžné konzumace 
alkoholu. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Lusopress užívá  
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Léčba přípravkem Lusopress by měla být upravena lékařem podle individuálních potřeb pacienta a podle 
závažnosti  zvýšení  krevního  tlaku  (hypertenze).  Pokud  není  předepsáno  jinak,  doporučená  dávka  je  1 
tableta jednou denně ráno nebo ½ tablety dvakrát denně – ráno a večer (což odpovídá 20 mg nitrendipinu 
denně). 
Je-li nutné vyšší dávkování, denní dávku lze postupně zvyšovat na jednu tabletu dvakrát denně – ráno a 
večer (což odpovídá 40 mg nitrendipinu denně). 
 
Je-li indikováno snížení dávky, doporučuje se užívat polovinu tablety (10 mg nitrendipinu) ráno. Jestliže 
máte onemocnění jater nebo Vám selhávají ledviny, dochází ke zpomalení přeměny a vylučování léčiva. 
Proto by dávkování mělo být upraveno lékařem individuálně podle závažnosti souběžného onemocnění.  
 
Jestliže se domníváte, že účinek přípravku Lusopress je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se s lékařem 
nebo s lékárníkem. 
 
Děti a dospívající 
Bezpečnost  a  účinnost  nitrendipinu  u  dětí  mladších  18  let  nebyla  stanovena.  Nepodávejte  přípravek 
Lusopress dětem a dospívajícím mladším 18 let. 
 
Porucha funkce jater 
U pacientů se závažnou poruchou funkce jater by léčba měla být zahajována nejnižší dostupnou dávkou 
(10 mg/den) a pacient by měl být během léčby pečlivě sledován. 
  
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lusopress, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Lusopress: Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Je-li to možné, 
vezměte si s sebou tablety nebo krabičku a ukažte je lékaři. 
Po užití příliš velkého počtu tablet může dojít k nadměrnému snížení krevního tlaku a ke zrychlení nebo 
zpomalení  činnosti  srdce.  Při  předávkování  neprodleně  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  zdravotnické 
zařízení. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lusopress 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, a pokračujte v užívání podle 
předpisu 
 
3/5 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lusopress 
Bez porady s lékařem neukončujte užívání přípravku Lusopress. Váš krevní tlak by se zase mohl zvýšit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Jestliže pocítíte nízký krevní tlak nebo bolest na hrudi, kontaktujte ihned svého lékaře, protože by  mohl 
být nutný zásah lékaře. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 člověka z 10): 
Úzkost, bolest hlavy, nepravidelná srdeční činnost (palpitace), roztažení cév (vazodilatace), otok, zvýšený 
odchod střevních plynů konečníkem (flatulence), pocit, kdy se člověk necítí dobře. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 člověka ze 100): 
Alergické  reakce  zahrnující  kožní  reakce  a  alergický  otok  (angioedém),  poruchy  spánku,  migréna, 
ospalost,  točení  hlavy  (vertigo),  snížená  citlivost  na  zevní  smyslové  podněty  (hypestezie),  parestezie 
(necitlivost, svědění nebo vnímání jiných nepřítomných dráždidel), poruchy zraku, ušní šelest, bolest na 
hrudi,  angina  pectoris  (srdeční  onemocnění,  které  se  projevuje  bolestí  na  hrudi),  zrychlená  srdeční 
frekvence  (tachykardie)  nízký  krevní  tlaky  (hypotenze),  dušnost  nebo  potíže  s  dýcháním  (dyspnoe), 
krvácení z nosu, zánět žaludku a střev (gastroenteritida), průjem, zvracení, bolest břicha, bolest v trávicím 
ústrojí, zácpa, trávicí obtíže (dyspepsie), sucho v ústech, zvětšení (hyperplazie) dásní, nevolnost, dočasné 
zvýšení jaterních enzymů, alergický zánět kůže (dermatitida zahrnující svědění, kopřivku, vyrážku), bolest 
svalů/kloubů (myalgie), zvýšená potřeba močení (polyurie), nespecifická bolest. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 
41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků 
můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Lusopress uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za zkratkou 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
4/5 
 
Co přípravek Lusopress obsahuje 
-  Léčivou látkou je nitrendipinum 20 mg. 
-  Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, povidon, natrium-laurylsulfát, 
magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek Lusopress vypadá a co obsahuje toto balení 
Žluté až zelenožluté mírně bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné 
dávky. 
Vnitřní obal: blistr z trojitě laminované vrstvy (polyamid/hliník/PVC), tepelně spojený se zadní 
hliníkovou fólií. 
Vnější obal: krabička. 
 
Velikost balení: 28, 98 tablet. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Istituto Luso Farmaco d´Italia S.p.A.,  Strada 6 – Edificio L, 20089 Milanofiori – Rozzano - Milan, Itálie 
 
Výrobce: 
Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
23.7.2014 
 
5/5