Lék Recoxa 15MG

Kód SÚKL
0013280  
Název LP
Recoxa (15mg Tbl Nob 10)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
10
Síla
15MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Meloxicamum
ATC skupina
MELOXIKAM (M01AC06)

Složení

  1. Meloxicamum – 15 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Natrii Citras Dihydricus – PL MG
  7. Crospovidonum – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls159938/2017 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
 
RECOXA 15 mg tablety 
meloxicamum 
 
Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Recoxa a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Recoxa užívat 
3. 
Jak se přípravek Recoxa užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Recoxa uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Recoxa a k čemu se používá 
 
Přípravek Recoxa obsahuje léčivou látku meloxicamum (meloxikam). Meloxikam patří do skupiny 
tzv. nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), které tiší bolest a potlačují zánět. 
Přípravek Recoxa je určena ke krátkodobé léčbě příznaků spojených s bolestivým vzplanutím 
osteoartrózy (degenerativní onemocnění kloubů) a dlouhodobé léčbě příznaků některých zánětlivých 
revmatických onemocnění (revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy). 
 
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající pacienty ve věku nad 15 let. 
 
 

2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Recoxa užívat 
 
Neužívejte přípravek Recoxa:  

jestliže jste alergický(á) na meloxikam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6);  

jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na některý jiný protizánětlivý léčivý 
přípravek;  

jestliže u Vás v minulosti došlo po použití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních 
protizánětlivých léků ke vzniku astmatu (dýchací potíže), nosních polypů (nosní neprůchodnost 
v důsledku výchlipky nosní sliznice), alergické rýmy, otoku kůže nebo sliznic či kopřivky;  

jestliže trpíte nebo jste v minulosti prodělal(a) opakující se (častěji než 2x) akutní vředovou 
chorobou trávicího traktu (vřed v žaludku či ve střevech) nebo krvácení ze žaludku či střev (to 
mohlo mít za následek černou stolici); 

jestliže jste někdy prodělal(a) krvácení do trávicího traktu nebo perforaci (proděravění) v oblasti 
zažívacího ústrojí v souvislosti s předchozí léčbou nesteroidními protizánětlivými léky 
(NSAID); 

jestliže jste měl(a) krvácení do mozku nebo trpíte jinými krvácivými stavy;  

jestliže trpíte závažným postižením jater;  
1/7 
 

jestliže máte těžké onemocnění ledvin a nepodstupujete dialýzu; 

jestliže trpíte závažným srdečním selháním; 

jestliže jste v posledním trimestru těhotenství.  
 
Přípravek Recoxa nesmějí užívat děti a dospívající mladší 15 let.   
 
Upozornění a opatření 
Neužívejte jiné nesteroidní protizánětlivé léky společně s přípravkem Recoxa, pokud to není 
doporučeno přímo Vaším lékařem. Meloxikam a další nesteroidní a protizánětlivé léky (NSAID) 
mohou způsobit krvácení ze žaludku/střeva a vředy nebo jejich perforaci (proděravění), někdy i život 
ohrožující. Toto se může přihodit kdykoli během léčby, i bez varovných příznaků nebo bez takovýchto 
předchozích událostí. 
Větší riziko je u vyšších dávek a delší doby léčby. Nezvyšujte doporučenou dávku a délku léčby. 
 
Před užitím přípravku Recoxa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se na Vás vztahuje 
některá z níže uvedených situací. Může být nutné upravit Vaši léčbu nebo sledovat Váš pokrok během 
léčby. 

jste těhotná nebo plánujete otěhotnět nebo kojíte; 

jestliže jste někdy prodělal(a) ezofagitidu (zánět jícnu) nebo gastritidu (zánětlivé onemocnění 
žaludku) nebo jiné onemocnění trávicího traktu, např. ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu 
chorobu. Sdělte svému lékaři jakékoli neobvyklé příznaky v oblasti žaludku nebo střev; 

jestliže užíváte současně léčiva, která mohou zvýšit riziko vředů zažívacího traktu nebo 
krvácení (jiné nesteroidní protizánětlivé léky, kortikosteroidy, léky proti srážlivosti krve jako je 
warfarin, léky k léčbě deprese známé jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 
(SSRI) nebo protidestičkové léky (také zabraňují srážení krve) jako kyselina acetylsalicylová); 

máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové 
faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo 
kouříte); 

jestliže máte hypovolémii (snížení objemu obíhající krve), která se může vyskytnout po ztrátě 
krve, při popáleninách, po operaci nebo při nízkém příjmu tekutin; 

jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin; 

jestliže máte diabetes (cukrovku); 

jestliže byla u Vás diagnostikována vysoká hladina draslíku v krvi; 

Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, protože tento přípravek obsahuje 
laktosu. 
 
Pokud jste starší, oslabený(á) nebo slabší tělesné konstituce, máte při léčbě nesteroidními 
protizánětlivými léky (NSAID) vyšší riziko výskytu nežádoucích účinků, a proto by Vás měl Váš 
lékař pečlivě sledovat. Ihned sdělte svému lékaři jakékoli neobvyklé břišní příznaky (zvláště krvácení 
do trávicího traktu). 
U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí lékař zváží současné 
podávání léků chránících žaludeční sliznici. 
 
Léky jako je přípravek Recoxa mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo cévních 
mozkových příhod.  
 
Po použití meloxikamu byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův 
syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo 
kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu.  
Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích 
(zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). 
Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými 
chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. 
Pokud se u Vás po použití meloxikamu vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická 
epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu meloxikamem nikdy znovu zahájit. 
2/7 
 
Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte meloxikam užívat a okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Recoxa 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
 
Zejména, prosím, informujete svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte/jste užíval(a) některé 
z následujících léčiv: 

jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva, včetně kyseliny acetylsalicylové; 

kortikosteroidy (steroidní hormony používané při poruchách imunity a proti zánětům); 

léky zabraňující srážení krve jako warfarin, nebo rozpouštějící krevní sraženiny (trombolytika); 

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI, léky k léčbě deprese 
a psychických onemocnění); 

léky k léčbě vysokého krevního tlaku a jakákoli diuretika (močopudné léky). Pokud užíváte 
diuretika, Váš lékař by měl sledovat funkci ledvin. 

cyklosporiny – léky často užívané po transplantaci orgánů nebo u závažných kožních 
onemocnění, revmatoidní artritidy nebo nefrotického syndromu; 

lithium – k léčbě poruch nálad; 

metotrexát – lék používaný zejména k léčbě nádorů nebo závažných kožních onemocnění 
a aktivní revmatoidní artritidy; 

cholestyramin - užíván zejména ke snížení hladiny cholesterolu; 

pokud jste žena a máte zavedené nitroděložní antikoncepční tělísko (IUD). 
 
Jestliže máte pochybnosti, prosím kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Přípravek Recoxa s jídlem a pitím 
Vstřebávání přípravku Recoxa není současným příjmem potravy ovlivněno.  
Tablety se užívají s jídlem a zapíjejí se vodou nebo jinou tekutinou.   
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek Recoxa se nesmí užívat v posledním trimestru těhotenství.  
 
V prvním a druhém trimestru těhotenství a během kojení se přípravek Recoxa může užívat pouze na 
doporučení lékaře.  
 
Užívání přípravku Recoxa může zhoršovat plodnost žen a nedoporučuje se tedy u těch, které se snaží 
otěhotnět. U pacientek, které mají potíže s početím nebo se podrobují vyšetření pro neplodnost, se 
doporučuje meloxikam vysadit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost koncentrace. Při výskytu nežádoucích účinků, jako jsou 
poruchy vidění, závratě nebo ospalost, může přípravek negativně ovlivňovat činnosti vyžadující 
zvýšené pozornosti, koordinace pohybu a rychlé rozhodování (např. při řízení motorových vozidel, 
obsluze strojů, práci ve výškách atd.). Při výskytu výše uvedených poruch by se činnost vyžadující 
zvýšenou pozornost neměla vykonávat.   
 
Přípravek Recoxa obsahuje laktosu  
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se o užívání tohoto 
přípravku se svým lékařem, ještě než ho začnete užívat.  
 
3/7 
 
3. 
Jak se přípravek Recoxa užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pro dávku 7,5 mg užijte polovinu tablety přípravku Recoxa 15 mg. 
 
Obvyklá dávka pro dospělé a dospívající nad 15 let je: 
 
Akutní zhoršení osteoartrózy: 
7,5 mg denně, dávkování lze dle potřeby zvýšit na 15 mg denně.  
 
Revmatoidní artritida: 
15 mg denně, avšak dávkování lze v případě potřeby snížit na 7,5 mg denně. 
 
Ankylozující spondylitida:  
15 mg denně, avšak dávkování lze v případě potřeby snížit na 7,5 mg denně.  
 
Zvláštní skupiny pacientů: 
U starších pacientů, pacientů se sníženou funkcí jater nebo ledvin nebo u pacientů se zvýšeným 
rizikem výskytu nežádoucích účinků (kterékoli skupiny ve výše uvedeném bodě „Upozornění 
a opatření“) může lékař omezit dávku na 7,5 mg jednou denně.  
 
Děti a dospívající mladší 15 let: 
Přípravek Recoxa se nesmí dávat dětem mladším 15 let. 
 
NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ DENNÍ DÁVKU 15 MG. 
 
Celková denní dávka se podává jednorázově. 
Tablety se užívají s jídlem a zapíjejí se vodou nebo jinou tekutinou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Recoxa, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Recoxa, než jste měl(a), okamžitě se poraďte s lékařem.   
Příznaky předávkování jsou: letargie (netečnost), ospalost, nevolnost, zvracení, bolest v nadbřišku. 
 
Těžké předávkování může vést k vysokému krevnímu tlaku, akutnímu selhání ledvin, poruše funkce 
jater, zhoršenému dýchání, bezvědomí, křečím a kardiovaskulárnímu kolapsu. 
 
Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Recoxa 
Nedělejte si starosti, pokud jste si dávku zapomněli vzít. Vynechejte opomenutou dávku a užijte až 
další dávku přesně dle původního časového rozpisu.  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
  
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Recoxa 
Předčasné přerušení léčby může vést k opětovnému výskytu nebo dokonce ke zhoršení choroby či 
příznaků, pro které byla léčba zahájena. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
4/7 
 
 
Ihned vyhledejte lékaře a ukončete užívání tohoto přípravku v případě že:  

krvácíte z trávicího traktu (zvracíte krev nebo má Vaše stolice černou barvu); 

máte kožní vyrážku nebo jakékoli poškození na povrchu sliznic (např. v dutině ústní, viz vzácné 
nežádoucí účinky); 

objeví se alergická reakce (reakce z přecitlivělosti) nebo astma (dýchací potíže). 
 
Níže uvedený seznam zahrnuje všechny známé nežádoucí účinky zaznamenané v průběhu léčby 
meloxikamem, včetně těch, k jejichž výskytu došlo u pacientů užívajících dávky vyšší než dávky 
doporučované nebo při dlouhodobé léčbě. Jsou roztříděny podle četnosti výskytu takto:  
–  Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů 
–  Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů 
–  Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů 
–  Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů 
–  Není známo: (frekvenci z dostupných údajů nelze určit) 
 
Častými nežádoucími účinky jsou: 

anémie (chudokrevnost); 

závratě, bolest hlavy; 

zažívací potíže, pocit na zvracení, zvracení, bolesti břicha, zácpa, nadýmání (větry), průjem; 

svědění kůže, vyrážka; 

otoky (nahromadění vody v tkáních), včetně otoků dolních končetin. 
 
Méně častými nežádoucími účinky jsou:  

změny v počtu bílých krvinek nebo krevních destiček, úplná ztráta konkrétních typů bílých 
krvinek (agranulocytóza); 

točení hlavy, ušní šelesty (hučení nebo zvonění v uších), ospalost; 

bušení srdce, selhání srdce, zvýšení krevního tlaku, zčervenání nebo zarudnutí kůže obličeje 
a krku; 

krvácení do zažívacího traktu, žaludeční nebo dvanáctníkové vředy (to může vést k černé stolici 
a zvracení krve); 

zánět nebo podráždění jícnu nebo sliznice ústní dutiny; 

přechodné změny jaterních testů (např. zvýšené hodnoty transamináz nebo bilirubinu; zvýšená 
hladina bilirubinu může vést k lehkému nažloutnutí kůže); 

kopřivka; 

zadržování vody a sodíku v těle, zvýšené hladiny draslíku v krvi, zhoršení laboratorních hodnot 
ledvinných funkcí; 
 
Vzácnými nežádoucími účinky jsou:  

závažné alergické reakce (anafylaktické reakce), které mohou způsobit mdloby, dýchací obtíže a 
kožní reakce, a u některých jedinců s alergií na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky ze 
skupiny NSAID astmatické záchvaty; 

poruchy nálady, nespavost a noční můry, zmatenost; 

poruchy vidění, včetně rozmazaného vidění; 

gastrointestinální perforace (proděravění zažívacího traktu), zánět žaludku nebo tlustého střeva; 

zánět jater; 

akutní selhání ledvin u pacientů s rizikovými faktory; 

potencionálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 
nekrolýza, viz bod 2); 

erythema multiforme (závažná alergická kožní reakce způsobující skvrny, červené šrámy nebo 
fialové až puchýřovité oblasti, může mít také vliv na ústa, oči či jiné sliznice); 

kožní reakce na sluneční záření; 

náhlé otoky kůže nebo sliznic, jako jsou otoky kolem očí, v obličeji, rtů, úst nebo hrdla, které 
mohou způsobovat obtížné dýchání (angioedém). 
 
5/7 
 
Není známo 
Pankreatitida (zánět slinivky břišní) 
Léky jako je přípravek Recoxa mohou působit mírné zvýšení rizika srdečního záchvatu (infarktu 
myokardu) nebo cévní mozkové příhody.   
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Recoxa uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.   
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Recoxa obsahuje 
Léčivou látkou je meloxicamum (meloxikam) 15 mg v jedné tabletě. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, magnesium-stearát, dihydrát natrium-citrátu, krospovidon. 
 
Jak přípravek Recoxa vypadá a co obsahuje toto balení 
Světle žluté kulaté bikonvexní tablety se zkosenými hranami; z jedné strany s půlicí rýhou. Nad půlicí 
rýhou je vyraženo “B“ a pod půlicí rýhou „19“, druhá strana je hladká.  
 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Recoxa 15 mg je balena v blistrech po 10 tabletách. 
 
Velikost balení: 
10, 20, 30, 60 a 100 tablet  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37, Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37, Praha, Česká republika 
6/7 
 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27, Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Česká republika 
Recoxa 
Estonsko 
Recoxa  
Maďarsko  
Meloxicam-Zentiva 15 mg tabletta 
Lotyško  
Recoxa 15 mg tabletes 
Litva 
Recoxa 15 mg tabletės 
Polsko 
Aglan 15 
Slovenská republika 
Recoxa 15 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 7. 2017 
 
 
7/7