Lék Omacor 1G

Kód SÚKL
0013200  
Název LP
Omacor (1G Cps Mol 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Měkká tobolka
Velikost balení
100
Síla
1G
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Omega-3 Acidorum Esteri Ethylici
ATC skupina
OMEGA-3-TRIGLYCERIDY VČETNĚ JINÝCH ESTERŮ A KYSELIN (C10AX06)

Složení

  1. Omega-3 Acidorum Esteri Ethylici – 1 GM
  2. Ethylicosapentum ET Ethyldoconexentum – 840 MG
  3. Tocoferolum Alfa – PL MG
  4. Gelatina – PL MG
  5. Glycerolum – PL MG
  6. Aqua Purificata – PL MG
  7. Triglycerida Media
  8. Lecithinum

Příbalová informace

sp.zn.sukls172749/2014 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
OMACOR 
1000 mg  
měkké tobolky 
Omega-3 acidorum esteri ethylici 90 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, 
má-li stejné příznaky jako Vy. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
 
V příbalové informaci naleznete:  
1. 
Co je Omacor a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Omacor užívat  
3. 
Jak se Omacor užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak Omacor uchovávat 
6. 
Další informace 
           
 
 
1. 
CO JE OMACOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Omacor obsahuje vysoce čištěné omega-3 polynenasycené mastné kyseliny. 
Omacor patří do skupiny přípravků snižujících cholesterol a triglyceridy.  
Omacor se užívá: 
• spolu s jinými léky k léčbě po srdečním infarktu 
•  k léčbě  určitých  forem  zvýšených  triglyceridů  (tuků)  v krvi  poté,  kdy  dietní  opatření  nejsou 
dostatečná 
 
 
 
2. 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OMACOR UŽÍVAT   
 
Neužívejte Omacor jestliže: 
• jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku 
Omacor (viz bod Důležité informace o některých složkách přípravku a bod 6. Další informace) 
 
Jestliže se Vás některá z výše uvedených informací týká, neužívejte tento přípravek a poraďte se se 
svým lékařem. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Omacor je zapotřebí jestliže: 
• máte plánovaný nebo jste nedávno měl(a) chirurgický zákrok 
• jste měl(a) nedávno úraz 

 
• máte potíže s ledvinami 
• máte cukrovku, která není stabilizovaná 
• máte potíže s játry. Váš lékař bude pomocí krevních testů sledovat všechny účinky, které může mít 
Omacor na játra. 
 
Jestliže pro Vás některá z výše uvedených informací platí, poraďte se před použitím přípravku se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Užíváte-li léky na zastavení tvorby krevních sraženin v tepnách, jako je warfarin, budete potřebovat 
zvláštní krevní testy a je možné, že obvyklé dávky Vašich léků na snížení krevní srážlivosti budou 
vyžadovat změnu. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Užívání přípravku Omacor s jídlem a pitím 
Měl(a)  byste  užívat tobolky s jídlem, aby se  omezila možnost vzniku nežádoucích  zažívacích obtíží 
(gastrointestinální obtíže). 
 
Použití u starších pacientů 
Je-li Vám více než 70 let, užívejte Omacor opatrně. 
 
Použití u dětí 
Děti nemají tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste tento lék užívat. Můžete ho užívat pouze za podmínky, 
že Váš lékař rozhodne, že přípravek je pro Vás naprosto nezbytný. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení motorových vozidel a obsluha strojů 
Není pravděpodobné, že by tento přípravek mohl ovlivnit Vaši schopnost řízení motorových vozidel 
nebo obsluhu nástrojů či strojů. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku  
 
Omacor může obsahovat sójový olej. Jestliže jste alergický(á) na burské oříšky nebo sóju, neužívejte 
tento léčivý přípravek.  
 
 
3. 
JAK SE OMACOR UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte přípravek Omacor přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
• Zapíjejte tobolky vodou. 
• Užívejte tobolky s jídlem, aby se omezil(a) možnost vzniku nežádoucích zažívacích obtíží. 
• Váš lékař rozhodne, jak dlouho máte tento lék užívat. 
Dávkování po srdečním infarktu 
Obvyklá dávka je jedna tobolka denně. 

Dávkování při léčbě vysoké hladiny triglyceridů v krvi (vysoké hladiny tuku v krvi nebo 
hypertriglyceridemie) 

Obvyklá dávka jsou 2 tobolky denně, podle doporučení lékaře. Není-li při této dávce dosaženo žádané 
odpovědi, může lékař dávku zvýšit na 4 tobolky denně. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Omacor, než jste měl(a) 
Jestliže jste náhodně užil(a) více tohoto přípravku, než jste měl(a), neobávejte se. Není 
pravděpodobné, že byste potřeboval(a) zvláštní léčbu. Měl(a) byste se však poradit s lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Omacor
 
Jestliže jste vynechal(a) svou dávku, vezměte si ji, až si to uvědomíte. Pokud je již téměř čas na další 
dávku, neberte si vynechanou dávku a vezměte si další obvyklou dávku. Nezdvojujte následující 
dávku (dvakrát větší dávka než kterou Vám doporučil lékař), abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i Omacor nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout  
u každého. Při užívání tohoto přípravku se mohou objevit tyto nežádoucí účinky: 
Časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 až 10 uživatelů ze 100): 
•  břišní/žaludeční  obtíže  jako  nadýmání  břicha,  bolest,  zácpa,  průjem,  zažívací  potíže  (dyspepsie), 
plynatost, říhání, reflux (zpětný tok) kyselin, pocit nevolnosti (nauzea) a zvracení 
Méně časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 až 10 uživatelů z 1 000): 
• vysoká hladina cukru v krvi 
• dna 
• závratě 
• poruchy chuti 
• bolest hlavy 
• nízký krevní tlak 
• krvácení z nosu 
• krev ve stolici 
• vyrážka 
Vzácné nežádoucí účinky (objevují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000): 
• alergické reakce  
• vyrážka spojená se zarudnutím a s pupeny na kůži (kopřivka) 
• poruchy funkce jater s možnými změnami výsledků určitých krevních testů 
 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
JAK OMACOR UCHOVÁVAT 
 
• Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
• Nepoužívejte Omacor po ukončení doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
• Neuchovávejte Omacor při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Omacor obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou omega-3 acidorum esteri ethylici,  
1000  mg  omega-3  acidorum  esteri  ethylici  90  zahrnuje  460  mg  ethylicosapentum  (EPA)  a  380  mg 
ethyldoconexentum (DHA) (tyto látky se nazývají omega-3 polynenasycené mastné kyseliny) a 4 mg 
antioxidantu d-alfa-tokoferolu (smíchaný s rostlinným olejem, např. se sójovým olejem). 
 
Měkká tobolka je tvořena želatinou, glycerolem a čištěnou vodou.  
 
Jak Omacor vypadá a co obsahuje toto balení  
Tobolky přípravku Omacor jsou průhledné, měkké, želatinové tobolky obsahující světle žlutý olej. 
Existují tyto velikosti balení přípravku Omacor: 
- 1 x 20 tobolek 
- 1 x 28 tobolek 
- 1 x 30 tobolek 
- 1 x 60 tobolek 
- 1 x 100 tobolek 
- 10 x 28 tobolek 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce přípravku Omacor je: 
Pronova BioPharma Norge AS 
P.O. Box 420 
NO-1327 Lysaker 
Norsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.3.2015