Lék Serdolect 4MG

Kód SÚKL
0013039  
Název LP
Serdolect (4mg Tbl Flm 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
30
Síla
4MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Sertindolum
ATC skupina
SERTINDOL (N05AE03)

Složení

  1. Sertindolum – 4 MG
  2. Maydis Amylum – PL MG
  3. Lactosum Monohydricum – PL MG
  4. Hyprolosum – PL MG
  5. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  6. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
  7. Magnesii Stearas – PL MG
  8. Flavum Opadry 03b22082 – PL MG
  9. Magnesii Stearas

Příbalová informace

sp.zn. sukls182112/2014 
sp.zn. sukls205400/2014 

 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
SERDOLECT 4 mg 
SERDOLECT 12 mg 
SERDOLECT 16 mg 

                                         SERDOLECT 20 mg 
  potahované tablety 
                                                           sertindolum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. Co je Serdolect a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Serdolect užívat  
3. Jak se Serdolect užívá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Serdolect uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je Serdolect a k čemu se používá  
 
Serdolect obsahuje léčivou látku sertindol a patří do skupiny léčivých přípravků 
označovaných jako antipsychotika. Ovlivňuje nervové dráhy v určitých částech mozku a tím 
zde pomáhá upravit chemickou nerovnováhu, která způsobuje příznaky Vaší nemoci.  
 
Serdolect je určen k léčbě schizofrenie v případech, kdy jiný lék nebyl účinný. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Serdolect užívat 
 
Neužívejte Serdolect 
jestliže: 
  jste  alergický(á)  na  sertindol  nebo  na  kteroukoli  další  složku tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
  máte nízkou neléčenou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi. 
  máte vážné onemocnění srdce, jako je  
-  srdeční  selhání  s otokem  tkání,  které  je  způsobeno  nadměrným  zadržováním 
tekutiny, 
- zbytnění srdečního svalu, 
- nepravidelný nebo pomalý srdeční rytmus.  
- pokud Vám lékař během vyšetření EKG zjistil prodloužení QT intervalu (určité části  
EKG křivky). Tato odchylka může být vrozená, někdy však vzniká v průběhu života. 
  máte těžkou poruchu funkce jater. 
  užíváte  léky,  které  prodlužují  dobu  aktivity  srdeční  komory  nebo  ovlivňují  funkci 
jater. Viz první dva odstavce označené kulatou odrážkou pod „Další léčivé přípravky 
a Serdolect“ v bodě 2. 
 
Upozornění a opatření 
Informujte svého lékaře jestliže: 
  během léčby přípravkem Serdolect máte průjem nebo zvracíte. 
  máte sníženou funkci jater. 
  máte Parkinsonovu chorobu. 
  máte cukrovku nebo rizikové faktory pro rozvoj cukrovky. 
  máte  rizikové  faktory  pro  vznik  cévní  mozkové  příhody,  jako  jsou  vysoký  krevní 
tlak,  dříve  prodělaná  cévní  mozková  příhoda  nebo  srdeční  příhoda,  cukrovka, 
vysoký cholesterol, demence, kouření. 
  je Vám více než 65 let. 
  se  u  Vás  nebo  u  někoho  z Vaší  rodiny  již  někdy  potíže  s krevními  sraženinami 
(ucpání cév, embolie) vyskytly. Užívání podobných přípravku jako je tento je totiž 
spojováno s tvorbou krevních sraženin. 
  se u Vás vyskytly záchvaty (epileptické). 
  se  u  Vás  vyskytnou  mimovolní  pohyby  úst  nebo  jazyka,  které  mohou  být  časným 
příznakem poruchy nervového systému nazývané tardivní dyskineze. 
  se u Vás vyskytne  vysoká horečka, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, 
obzvláště  pokud  se  vyskytnou  současně  se  zvýšeným  pocením  a  zrychlením 
srdečního  rytmu.  Může  se  jednat  o  příznak  tzv.  neuroleptického  maligního 
syndromu. 
 
Na začátku léčby přípravkem Serdolect můžete pociťovat závrať při vstávání z postele 
nebo když stojíte. Váš lékař bude toto riziko snižovat tím, že Vám zahájí léčbu nízkou 
dávkou,  kterou  bude  postupně  zvyšovat  během  několika  týdnů.  Tyto  stavy  obvykle 
odezní během krátké doby užívání přípravku Serdolect. 
 
Sledování před léčbou a během léčby 
Před léčbou a během léčby Váš lékař provede vyšetření, jako jsou: 
  EKG,  kterým  zkontroluje  činnost  srdce,  jestli  není  prodloužen  QT  interval.  Toto 
vyšetření se opakuje za 3 týdny léčby, nebo když se Vaše denní dávka sertindolu zvýší 
na  16  mg.  Během  udržovací  léčby  má  být  toto  vyšetření  prováděno  každé  3  měsíce. 
Toto  opatření  se  také  týká  situace,  kdy  se  změní  užívání  jiných  léků,  které  mohou 
ovlivnit hladinu sertindolu v krvi. 
  vyšetření hladiny draslíku a hořčíku v krvi. 
  v případě  snížené  hladiny  draslíku  nebo  hořčíku  Váš  lékař  zahájí  léčbu  k její  úpravě. 
Neužívejte  Serdolect  jestliže  víte,  že  máte  sníženou  hladinu  draslíku  nebo  hořčíku  a 
tento stav není léčen. Informujte svého lékaře, jestliže zvracíte, máte průjem, poruchu 
rovnováhy elektrolytů nebo užíváte léky, které zvyšují tvorbu a vylučování moči. Váš 
lékař může vyšetřit množství draslíku ve vaší krvi. 
  měření krevního tlaku. 
 
Děti mladší 18 let 
Vzhledem  k tomu,  že  nejsou  dostupné  žádné  údaje,  nemá  být  Serdolect  užíván  touto 
věkovou skupinou. 
 
Další léčivé přípravky a Serdolect 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Serdolect nesmí být užíván současně s následujícími léčivými přípravky: 
    přípravky, které mohou ovlivnit srdeční rytmus, jako jsou: 
-  některé  přípravky  používané  k léčbě  nepravidelného  srdečního  rytmu, 
například chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid. 
-  některé  přípravky  používané  k léčbě  duševních  onemocnění,  například 
thioridazin. 
-  některé  přípravky  používané  k léčbě  bakteriálních  infekcí  obsahující 
léčivou  látku  s názvem,  který  končí  na  „mycin“,  například 
erythromycin. 
-  některé  přípravky  používané  k léčbě  alergií,  například  terfenadin, 
astemizol. 
-  některé  přípravky  používané  k léčbě  bakteriálních  infekcí  obsahující 
léčivou látku s názvem, který končí na „oxacin“, například gatifloxacin, 
moxifloxacin. 
-  cisaprid:  přípravek  používaný  k léčbě  žaludečních  a/nebo  střevních 
potíží. 
-  lithium: přípravek používaný k léčbě deprese a duševních onemocnění. 
  přípravky o kterých je známo, že mohou ovlivnit funkci jater, jako jsou: 
-  přípravky  používané  k léčbě  plísňových  infekcí,  užívané  ústy 
(perorálně), obsahující léčivou látku ketokonazol nebo itrakonazol. 
-  přípravky  používané  k léčbě  bakteriálních  infekcí  obsahující  léčivou 
látku  s názvem,  který  končí  na  „mycin“,  například  erythromycin, 
klarithromycin. 
-  přípravky  užívané  k léčbě  HIV  infekce  obsahující léčivou  látkou 
s názvem, který končí na „navir“, například indinavir. 
-  některé  přípravky  užívané  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  a 
onemocnění  srdce  nazývané  blokátory  kalciových  kanálů,  například 
diltiazem, verapamil. 
-  cimetidin: přípravek užívaný ke snížení kyselosti žaludku. 
 
Další léčivé přípravky, které mohou ovlivnit Serdolect nebo jím mohou být ovlivněny: 
  přípravky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby, nazývané agonisté dopaminu. 
  některé přípravky užívané k léčbě deprese a úzkosti, například fluoxetin, paroxetin. 
  rifampicin: přípravek užívaný k léčbě tuberkulózy nebo některých dalších infekcí. 
  karbamazepin, fenytoin, fenobarbital: přípravky užívané k léčbě epilepsie. 
  přípravky  užívané  ke  zvýšení  tvorby  a  vylučování  moči,  které  snižují  hladinu 
draslíku v krvi. 
 
Serdolect s jídlem a pitím  
Přestože se nepředpokládá, že by docházelo  k interakci tohoto přípravku s alkoholem, 
vyvarujte se během léčby přípravkem Serdolect konzumace alkoholu
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
  Těhotenství 
Užívání přípravku Serdolect se během těhotenství nedoporučuje. 
 
U  novorozenců  matek,  které  během  posledního  trimestru  (posledních  třech  měsíců) 
těhotenství užívaly Serdolect, se mohou vyskytnout následující příznaky: 
-  třes, 
-  svalová ztuhlost a/nebo slabost, 
-  spavost, neklid, 
-  problémy s dýcháním, 
-  potíže s příjmem potravy.  
Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, kontaktujete svého lékaře. 
 
  Kojení 
Serdolect nemá být užíván během kojení, výjimkou je pouze situace, kdy lékař řekne, 
že je to zcela nezbytné. V případě, že je léčba nezbytná, je třeba zvážit přerušení 
kojení
, protože se Serdolect vylučuje do mateřského mléka. 
 
  Plodnost 
Serdolect  může  mít  nežádoucí  účinky,  které  mohou  ovlivnit  Vaši  sexuální  aktivitu  a 
plodnost.  Jakýkoli  problém  spojený  s Vaší  sexuální  aktivitou  konzultujte  se  svým 
lékařem. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Serdolect nezpůsobuje ospalost, přesto však neřiďte ani neobsluhujte stroje  dokud nezjistíte, 
jak na Vás Serdolect působí. 
 
Serdolect obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, 
než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. Jak se Serdolect užívá 
 
Dávkování  
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Doporučená dávka je: 
 
úvodní dávka: jednou denně 1 tableta přípravku Serdolect 4 mg. 
Dávka bude zvýšena vždy po 4 až 5 dnech o 1 tabletu přípravku Serdolect 4 mg, 
dokud nebude dosaženo udržovací dávky. 
 
udržovací dávka: 1 tableta přípravku Serdolect 12 mg až 1 tableta přípravku Serdolect 
20 mg jednou denně. 
 
maximální dávka: 2 tablety přípravku Serdolect 12 mg jednou denně, tato dávka bude 
zvažována pouze ve výjimečných případech. 
 
Maximální dávka může být případně dosažena užíváním 1 tablety přípravku Serdolect 20 mg 
společně s 1 tabletou přípravku Serdolect 4 mg.  
Pacienti starší než 65 let 
Je pravděpodobné, že Vám lékař bude zvyšovat dávku pomaleji než obvykle. Vaše udržovací 
dávka bude pravděpodobně také nižší než obvyklá udržovací dávka. 
Pacienti s poruchou funkce jater 
V případě mírné až středně těžké poruchy funkce jater může Váš lékař pečlivěji sledovat Váš 
zdravotní stav a dávku přípravku Serdolect bude zvyšovat mnohem pomaleji než obvykle. 
Lékař Vám možná také předepíše nižší udržovací dávku. 
 
Serdolect se nesmí používat u pacientů s těžkou poruchou funkce jater. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Pacienti s poruchou funkce ledvin mohou Serdolect užívat v obvyklých dávkách. 
 
Způsob užívání 
Tabletu užijte celou a zapijte ji sklenicí vody, každý den ve stejnou dobu.  
Tableta se užívá společně s jídlem nebo nalačno.  
Délka léčby 
Tablety užívejte tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. 
 
Nikdy neměňte sami dávkování přípravku, vždy se nejdříve poraďte se svým lékařem. 
Jestliže si přejete přestat užívat tento přípravek, zvažte prosím, informace v bodě 3 část            
„ Jestliže jste přestal(a) užívat Serdolect“. 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Serdolect, než jste měl(a) 
Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší nemocnici, jestliže taková situace nastane. 
Udělejte to i v případě, kdy nebudete pociťovat žádné nepříjemné příznaky. 
Příznaky nadměrného užití přípravku Serdolect jsou: 
   spavost 
  setřelá řeč, 
  zrychlený puls, 
  nízký krevní tlak. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Serdolect 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokud 
zapomenete  užít  předepsanou  dávku,  informujte  svého  lékaře. Váš  lékař  se  ujistí,  že  léčba 
pokračuje správně.  
Jestliže jste přestal(a) užívat Serdolect 
Nepřerušujte léčbu, ani v případě, že se cítíte lépe, pokud Vám to nepovolil Váš lékař. 
Nemoc může přetrvávat delší dobu, a pokud by byla léčba předčasně ukončena, může dojít 
k návratu příznaků Vašeho onemocnění a mohou se také vyskytnout mimovolní pohyby. 
Lékař Vám řekne kdy a jak ukončit léčbu, abyste se vyhnul(a) nepříjemným příznakům, 
které by se mohly vyskytnout. Náhlé ukončení užívání přípravku Serdolect může vyvolat 
příznaky z vysazení, jako jsou: 
  pocit na zvracení, zvracení, 
  pocení, 
  problémy se spánkem (nespavost). 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
 
Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nemocnici, jestliže se u Vás projeví jakýkoli 
z nežádoucích účinků popsaný v následujících 4 odstavcích označených kulatou odrážkou: 
 
Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob 
  velmi rychlý, nepravidelný srdeční rytmus nebo bušení srdce, závratě, mdloby, zkrácený 
dech nebo bolest na hrudi. 
Tyto příznaky mohou ukazovat na život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus. 
  nekontrolovatelné pohyby hlavně úst, jazyka nebo končetin. Může se jednat o příznaky 
poruchy, které se říká tardivní dyskineze. 
 
Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob 
  kombinace horečky, zrychleného dechu, pocení, svalové ztuhlosti a malátnosti nebo 
ospalosti. 
Tyto příznaky mohou ukazovat na život ohrožující nervové onemocnění nazývané 
neuroleptický maligní syndrom. 
 
Není známo: četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit  
  krevní sraženiny v žílách, obzvláště v nohách (příznaky zahrnují otok, bolest a 
zarudnutí nohy), které mohou putovat krevními cévami do plic a způsobit bolest na 
hrudi a dechové potíže. 
 
Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit s níže uvedenou četností, jsou: 
 
Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob: 
  zánět v nose, který může způsobit kýchání, svědění, rýmu a pocit ucpaného nosu. 
  neschopnost ejakulace 
 
Časté mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob: 
  závratě nebo náhlé závratě když vstáváte, které vznikají následkem poklesu krevního 
tlaku  
  sucho v ústech 
  zvýšení tělesné hmotnosti 
  zkrácení dechu  
  otok rukou nebo nohou 
  pocity brnění a mravenčení 
  porucha ejakulace 
  impotence 
  změny elektrické aktivity Vašeho srdce (nazývané prodloužení QT intervalu). 
Prodloužení QT může mít za následek příznaky, jako jsou zrychlené bušení srdce a 
mdloby. 
  přítomnost červených a bílých krvinek v moči 
 
Méně časté mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob: 
  zvýšená hladina krevního cukru 
  nepravidelný srdeční rytmus známý jako torsades de pointes 
  zvýšená krevní hladina hormonu nazývaného prolaktin 
  samovolný výtok mléka z prsu 
  křeče, mdloby 
 
  U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený 
počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku. 
 5. Jak Serdolect uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za 
Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 

Co Serdolect obsahuje 
  Léčivou látkou je sertindolum.  
 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 4 mg, 12 mg, 16 mg nebo 20 mg sertindolu. 
 
  Pomocnými látkami jsou: 
-    kukuřičný škrob 
-  monohydrát laktosy 
-  hyprolosa, hypromelosa 
-  mikrokrystalická celulosa 
-  sodná sůl kroskarmelosy 
-  magnesium-stearát 
-  makrogol 400 
-  oxid titaničitý 
-  oxid železitý 
Serdolect 4 mg: žlutý oxid železitý 
Serdolect  12 mg: žlutý oxid železitý, červený oxid železitý  
Serdolect 16 mg: červený oxid železitý  
Sedolect  20  mg:  žlutý  oxid  železitý,  červený  oxid  železitý,  černý  oxid 
železitý  
Jak Serdolect vypadá a co obsahuje toto balení 
Serdolect je dostupný ve formě potahovaných tablet o síle 4 mg, 12 mg, 16 mg a 20 mg
 
Potahované  tablety  obsahující  4  mg  jsou  oválné,  zaoblené  z vrchní  i  spodní  strany,  žluté 
barvy a jsou na jedné straně označené „S4“. 
Potahované  tablety  obsahující  12  mg  jsou  oválné,  zaoblené  z vrchní  i  spodní  strany, 
oranžové barvy a jsou na jedné straně označené „S12“. 
Potahované tablety obsahující 16 mg jsou oválné, zaoblené z vrchní i spodní strany, tmavě 
růžové barvy a jsou na jedné straně označené „S16“ 
Potahované tablety obsahující 20 mg jsou oválné, zaoblené z vrchní i spodní strany, světle 
růžové barvy a jsou na jedné straně označené „S20“. 
 
Serdolect je dostupný v baleních, která obsahují 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 tablet. 
Serdolect 4 mg je dostupný v balení které obsahuje 30 tablet. 
Serdolect 12 mg, 16 mg a 20 mg je dostupný v balení které obsahuje 28 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
DK-2500 Valby 
Dánsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
Lundbeck Česká republika s.r.o. 
Bozděchova 7  
150 00 Praha 5 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.2.2015