Lék Engystol

Kód SÚKL
0013015  
Název LP
Engystol (Tbl Nob 250)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
250
Síla
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Vincetoxicum Hirundinaria 6 D, Vincetoxicum Hirundinaria 10 D, Vincetoxicum Hirundinaria 30 D, Sulfur 4 D, Sulfur 10 D
ATC skupina
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA) (V12)

Složení

  1. Vincetoxicum Hirundinaria 6 D – 75 MG
  2. Vincetoxicum Hirundinaria 10 D – 75 MG
  3. Vincetoxicum Hirundinaria 30 D – 75 MG
  4. Sulfur 4 D – 37,5 MG
  5. Sulfur 10 D – 37,5 MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls161310/2013 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 
 
Engystol, tablety 
Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací 
 
Léčivé látky: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, 
Vincetoxicum         hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg. 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Engystol a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Engystol užívat  
3. 
Jak se přípravek Engystol užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Engystol uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
 
1. 
CO JE PŘÍPRAVEK Engystol A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Kombinovaný přípravek Engystol  je homeopatická specialita. 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.  Používejte podle rady odborníka na 
homeopatii.  
 
2. 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Engystol 
UŽÍVAT 
 
 
Neužívejte přípravek Engystol: 
-  Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Engystol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Engystol 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
 
Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Engystol nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje  
Engystol obsahuje 300mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě. Pokud Vám lékař řekl, že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento homeopatický přípravek 
užívat. 
 
3. 
JAK SE PŘÍPRAVEK Engystol UŽÍVÁ 
 
Přípravek je určen k vnitřnímu použití. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou 
informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Dávkování: obvykle 3x1 tableta 15-20 minut před jídlem nechat 
rozpustit pod jazykem. Při akutních potížích 1 tableta každých 15 minut po dobu 2 hodin. V případě 
preventivního použití 2x1 tableta po dobu 4-6 týdnů.  
 
Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře 
a lékárníky nebo na naši informační kancelář  Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 10041, Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
Nežádoucí účinky: Nejsou známy 
 
 
5. 
JAK PŘÍPRAVEK Engystol UCHOVÁVAT  
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 
 
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
 
6. 
OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Engystol obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou:  
Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30, 
Sulfur D4, Sulfur D10. 
Pomocnými látkami jsou:  Magnesium stearát,  monohydrát laktosy.  
 
Jak Engystol vypadá a co obsahuje toto balení 
Engystol
 jsou bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, nasládlé chuti, bez 
zápachu. 
Velikost balení: 50, 250 tablet 
 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Biologische Heilmittel Heel GmbH 
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 
76532 Baden-Baden, Německo 
 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Dr.Peithner Prag s.r.o. 
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 
Tel: 241740540 
 
Email: office@peithner.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.1.2015.