Lék Panadol Rapide 500MG

Kód SÚKL
0012856  
Název LP
Panadol Rapide (Tbl Flm 4x500mg)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
4
Síla
500MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Paracetamolum
ATC skupina
PARACETAMOL (N02BE01)

Složení

  1. Paracetamolum – 500 MG
  2. Maydis Amylum – PL MG
  3. Povidonum 25 – PL MG
  4. Kalii Sorbas – PL MG
  5. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
  6. Natrii Hydrogenocarbonas – PL MG
  7. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  8. Magnesii Stearas – PL MG
  9. Album Opadry II Y-22-7719 – PL MG
  10. Cera Carnauba – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.: sukls8641/2012  
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Panadol Rapide 
potahované tablety 
paracetamolum 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud horečka neklesne do 3 dnů a bolest se nezmírní do 5 dnů nebo pokud se Vám 
přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je přípravek Panadol Rapide a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol Rapide užívat  
3. 
Jak se přípravek Panadol Rapide užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Panadol Rapide uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Panadol Rapide a k čemu se používá 
 
Přípravek  Panadol  Rapide  obsahuje  paracetamol,  léčivou  látku  tlumící  bolest  a 
horečku.  
Složení  tablet umožňuje, že paracetamol přechází do krevního oběhu nejméně dvakrát 
rychleji  než  ze  standardní  tablety  s  obsahem  paracetamolu,  a  tak  začíná  i  učinkovat 
rychleji.  
 
Přípravek Panadol Rapide je určen k úlevě při mírných až středně silných bolestech 
hlavy, migréně, bolestech zad, zubů a bolestech při menstruaci. Panadol Rapide též 
přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou bolesti svalů, 
kloubů a bolesti v krku a snižuje horečku.  
Po poradě s lékařem se přípravek může užívat i dlouhodobě k potlačení bolesti u 
některých revmatických onemocnění, např. artróze (degenerativní kloubní 
onemocnění) a při neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu). 
 
1/5 
 
Je vhodný pro dospělé a dospívající od 12 let. 
 
Pokud horečka neklesne do 3 dnů a bolest se nezmírní do 5 dnů nebo  pokud se Vám 
přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
Tento lék neužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.  
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panadol rapide užívat  
 
Neužívejte přípravek Panadol Rapide: 

jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže máte závažné onemocnění jater nebo akutní žloutenku. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Panadol Rapide se poraďte se svým lékařem: 

jestliže se léčíte s onemocněním jater nebo ledvin 
-   
jestliže máte hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek) 

jestliže máte nedostatek určitého enzymu (deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy) 

jestliže máte problémy s konzumací alkoholu 
 
Při užívání přípravku Panadol Rapide je rovněž třeba zvláštní opatrnosti, jestliže: 

máte závažnou infekci, protože ta může vést ke zvýšení rizika metabolické acidózy. 
Příznaky metabolické acidózy jsou: 
-  hluboké, zrychlené, obtížné dýchání 
-  nevolnost (pocit na zvracení), zvracení 
-  ztráta chuti k jídlu 
Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře. 
 
Přípravek Panadol Rapide obsahuje paracetamol, neužívejte jej současně s jinými léky 
obsahujícími paracetamol. 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
Během léčby tímto přípravkem nesmíte pít alkoholické nápoje.  
 
Děti a dospívající 
Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek Panadol Rapide určen dětem do 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Panadol Rapide 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Panadol Rapide užívat, 
zejména jestliže: 

užíváte warfarin nebo jiné léky k prevenci srážení krve 

užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení 

užíváte cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu 

užíváte zidovudin (k léčbě infekce HIV) 

užíváte isoniazid (k léčbě tuberkulózy) 
 
2/5 

užíváte chloramfenikol (antibiotikum) 

užíváte lamotrigin (k léčbě epilepsie). 
 
Současné užívání Panadolu Rapide s některými léky na spaní, proti epilepsii a 
některými antibiotiky může vést v některých případech k poškození funkce jater. 
Současné dlouhodobé užívání Panadolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších 
nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin. 
 
Přípravek Panadol Rapide s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby přípravkem Panadol Rapide je třeba se vyvarovat konzumaci alkoholu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek 
užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Panadol Rapide nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Panadol Rapide obsahuje sodík 
Jedna tableta přípravku Panadol Rapide obsahuje 173 mg sodíku. V případě, že držíte 
dietu s nízkým obsahem sodíku, přípravek neužívejte. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Panadol Rapide užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Dospělí (včetně starších osob) a dospívající od 15 let 
1  -  2  tablety  až  4krát  denně  dle  potřeby  v  časovém  odstupu  nejméně  4  hodiny.  1  tableta  je 
vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 
kg. Nejvyšší jednotlivá dávka je 2 tablety.  
Neužívejte více než  8 tablet během 24 hodin.  
Tuto dávku neužívejte déle než 5 dní. Při dlouhodobém užívání by dávka za 24 hodin neměla 
překročit 2,5 g paracetamolu (tj 5 tablet Panadolu Rapide). 
 
Dospívající od 12 do 15 let 
1 tableta v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Nepodávejte více než 6 tablet během 
24 hodin. 
Nepřekračujte doporučené dávkování.  
 
Pokud horečka neklesne do 3 dnů a bolest se nezmírní do 5 dnů nebo pokud se Vám 
přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
Tento lék neužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů. 
 
 
3/5 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Panadol Rapide, než jste měl(a) 
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého 
lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte přesně, jaké množství přípravku jste 
užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci.  
 
Předávkování paracetamolem může způsobit závažné poškození až selhání funkce jater. V 
případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné 
příznaky předávkování. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panadol Rapide 
Vezměte si jednu dávku, když si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Ukončete léčbu tímto přípravkem a neprodleně vyhledejte lékaře: 

jestliže se u Vás objeví alergická reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy 
spojená s problémy s dýcháním nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje 

jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka nebo olupování kůže, nebo vředy v ústech 

jestliže jste v minulosti měl(a) problémy s dýcháním po užití kyseliny acetylsalicylové 
nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků a stejné příznaky se u Vás objevily po 
užití tohoto přípravku 

jestliže se u Vás dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin 
Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000). 
 
Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby 
z 10 000). 
 
Další nežádoucí účinky 
 
Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit v průběhu léčby tímto přípravkem, jsou bolest 
břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem, porucha funkce jater, selhání jater, žloutenka a 
změny krevního obrazu. Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob 
z 10 000).  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové  informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48
 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
 
4/5 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Panadol Rapide uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
Uchovávejte při teplotě do 25C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Panadol Rapide obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je paracetamolum 500 mg v jedné potahované tabletě. 
-  Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, povidon 25, kalium-sorbát, předbobtnalý 
kukuřičný škrob,  hydrogenuhličitan sodný, mikrokrystalická celulóza, magnesium-
stearát, karnaubský vosk, potahová soustava opadry bílá II Y-22-7719 bílá (obsahuje oxid 
titaničitý (E 171), polydextrosu, hypromelosu, triacetin, makrogol). 
 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 173 mg sodíku. 
 
Jak přípravek Panadol Rapide vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety, z jedné strany vyraženo “P”.  
 
Balení:
 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24 potahovaných tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 

GlaxoSmithKline  Consumer  Healthcare,  GlaxoSmithKline  Export  Ltd.,  Brentford, 
TW8 9GS, Velká Británie. 
Výrobce 
GlaxoSmithKline (Dungarvan) Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Irsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
10.6.2015 
 
5/5