Lék Gaviscon Liquid Peppermint

Kód SÚKL
0012684  
Název LP
Gaviscon Liquid Peppermint (Por Sus 1x200ml)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Perorální suspenze
Velikost balení
1X200ML
Síla
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Natrii Alginas, Natrii Hydrogenocarbonas, Calcii Carbonas
ATC skupina
JINÁ LÉČIVA K TERAPII PEPTICKÉHO VŘEDU A REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNU (A02BX)

Složení

  1. Natrii Alginas – 10 GM
  2. Natrii Hydrogenocarbonas – 5,34 GM
  3. Calcii Carbonas – 3,2 GM
  4. Carbomerum – PL GM
  5. Methylparabenum – PL MG
  6. Propylparabenum – PL MG
  7. Saccharinum Natricum Dihydricum – PL MG
  8. Natrii Hydroxidum – PL MG
  9. Menthae Piperitae Etheroleum – PL MG
  10. Aqua Purificata – 200 ML

Příbalová informace

sp. zn. sukls109112/2016 
Nálepka na lahvičku 
(nahrazuje text příbalové informace a text na vnějším obalu) 
 
 

OZNAČENÍ NA OBALU  
 
 
1. 
NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 
 
Gaviscon Liquid Peppermint 
perorální suspenze 
 
 
2. 
OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK 
 
Natrii alginas 500 mg, natrii hydrogencarbonas 267 mg a calcii carbonas 160,0 mg v 10 ml suspenze. 
 
 
3. 
SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 
 
Obsahuje sodík, methylparaben a propylparaben. 
 
 
4. 
LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 
 
Perorální suspenze 
 
100 ml láhev 
150 ml láhev 
200 ml láhev 
300 ml láhev 
500 ml láhev 
 
 
5. 
ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH 
DĚTÍ
 
 
(bude uvedeno dále v textu příbalové informace) 
 
 
7. 
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 
 
1/5 
8. 
POUŽITELNOST 
 
EXP:  
 
 
9. 
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 
 
(bude uvedeno dále v textu příbalové informace) 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO  LIKVIDACI  NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH  PŘÍPRAVKŮ  NEBO  ODPADU 
Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 
 
 
11. 
NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  
 
(bude uvedeno dále v textu příbalové informace) 
 
 
12. 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO  
 
Reg. číslo: 09/637/00-C 
 
 
13. 
ČÍSLO ŠARŽE  
 
č. š.:  
Číslo šarže je uvedeno na boku lahvičky. 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 
 
 
15. 
NÁVOD K POUŽITÍ  
 
Pálení žáhy a nevolnost 
 
Dospělí a dospívající od 12 let: 10 – 20 ml (2 - 4 lžičky) po jídle a před spaním. 
Děti 6 – 12 let: 5 – 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním. 
Před použitím dobře protřepejte. 
 
Rychlá úleva a dlouhotrvající účinek 
 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
gaviscon liquid peppermint 
2/5 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Gaviscon Liquid Peppermint 
natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas 
perorální suspenze 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 
Co je Gaviscon Liquid Peppermint a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gaviscon Liquid Peppermint užívat 
3. 
Jak se přípravek Gaviscon Liquid Peppermint užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Gaviscon Liquid Peppermint uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
CO JE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Gaviscon Liquid  Peppermint  zmírňuje pálení žáhy, nepříjemné pocity v horní části  žaludku nebo za prsní 
kostí a poruchy trávení, které jsou způsobeny návratem žaludeční šťávy do jícnu, brániční kýlou, zánětem 
jícnu apod. 
 
Po požití reaguje s žaludeční kyselinou a vytvoří gelovou ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu 
žaludku. Tato vrstva brání návratu žaludeční šťávy do jícnu. K úlevě dochází tím, že gelová vrstva udržuje 
kyselý obsah žaludku mimo výstelku jícnu, která, narozdíl od sliznice žaludku, je na něj citlivá. 
 
Přípravek  působí  rychle  a  dlouhodobě.  Vytvořený  gel  opouští  žaludek  až  po  úplném  vyprázdnění. 
V alkalickém prostředí dvanáctníku se rozpouští a nestráven je vylučován stolici. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT POUŽÍVAT 
 
Neužívejte Gaviscon Liquid Peppermint: 
 
jestliže,  že  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6) včetně metylparabenu a propylparabenu.  
 
Upozornění a opatření: 
Tento lék obsahuje malé množství sodíku (6,2 mmol v 10 ml) a uhličitanu vápenatého (1,6 mmol v 10 ml). 
Jestliže  Vám  bylo  doporučeno  dodržovat  dietu  s omezením  některého  z těchto  minerálů,  poraďte  se 
prosím se svým lékařem. Promluvte si, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, jestliže máte nebo 
jste měl(a) závažné onemocnění ledvin nebo srdce.  
 
3/5 
Těhotenství, kojení a plodnost: 
Přípravek je možné užívat v těhotenství a při kojení. 
 
Další léčivé přípravky a Gaviscon Liquid Peppermint: 
Gaviscon Liquid Peppermint může způsobit zhoršené vstřebávání současně užívaných léků. Proto by mezi 
užitím jiných léků a léku Gaviscon Liquid Peppermint měly uplynout alespoň 2 hodiny. 
 
 
3. 
JAK SE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT UŽÍVÁ 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Před použitím dobře protřepejte. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, doporučené dávky jsou: 
Dospělí a dospívající od 12 let: 10 - 20 ml (2 - 4 lžičky) po jídle a před spaním. 
Děti 6 – 12 let: 5 - 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním. 
Děti 2 - 6 let: Pouze na doporučení lékaře: 5 - 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním. 
 
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, navštivte lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon Liquid Peppermint, než jste měla: 
Můžete  mít  pocit  plného  žaludku  nebo  plynatosti.  Poraďte  se  s lékařem,  jestliže  tento  pocit  nezmizí  do 
několika hodin. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Gaviscon Liquid Peppermint: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Možné nežádoucí účinky:  
Velmi  vzácně  se  může  objevit  alergická  reakce  na  některou  ze  složek  přípravku,  obvykle  kopřivka  nebo 
dýchací potíže. 
 
V případě výskytu jakéhokoliv nežádoucího účinku nebo jiné neobvyklé reakce se poraďte s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
4. 
JAK GAVISCON LIQUID PEPPERMINT UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
100 a 150 ml: Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem. 
200, 300 a 500 ml: Uchovávejte při teplotě do 30 °C, chraňte před mrazem. 
4/5 
Spotřebujte do 6 měsíců po otevření. 
 
Neužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu  (EXP).  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.  
 
 
5. 
OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co Gaviscon Liquid Peppermint obsahuje: 
Léčivé látky jsou natrii alginas 500 mg, natrii hydrogencarbonas 267 mg a calcii carbonas 160,0 mg v 10 ml 
suspenze. 
 
Pomocné  látky  jsou  karbomer,  methylparaben,  propylparaben,  hydroxid  sodný,  dihydrát  sodné  soli 
sacharinu, silice máty peprné a čištěná voda. 
 
Jak Gaviscon Liquid Peppermint vypadá a co obsahuje toto balení: 
Přípravek je dostupný ve skleněných lahvičkách s obsahem 100, 150, 200, 300 nebo 500 ml.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited 
103-105 Bath Road 
Berkshire 
Slough, SL1 3UH 
Velká Británie 
 
Výrobce: 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited 
Dansom Lane 
Hull 
Velká Británie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o. 
Atrium Flóra 
Vinohradská 2828/151 
Praha 3 
Tel. č.: +420 227 110 141 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.3.2016 
5/5