Lék Augmentin 1 G 875MG/125MG

Kód SÚKL
0012494  
Název LP
Augmentin 1 G (875mg/125mg Tbl Flm 14 I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
14 I
Síla
875MG/125MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Amoxicillinum Trihydricum, Kalii Clavulanas
ATC skupina
AMOXICILIN A INHIBITOR BETA-LAKTAMASY (J01CR02)

Složení

 1. Amoxicillinum Trihydricum – 1,0046 GM
 2. Amoxicillinum – 875 MG
 3. Kalii Clavulanas – 148,9 MG
 4. Acidum Clavulanicum – 125 MG
 5. Magnesii Stearas – PL MG
 6. Carboxymethylamylum Natricum – PL MG
 7. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 8. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 9. Titanii Dioxidum – PL MG
 10. Hypromellosum 2506/5 – PL MG
 11. Hypromellosum 2506/15 – PL MG
 12. Macrogolum 4000 – PL MG
 13. Macrogolum 6000 – PL MG
 14. Dimeticonum – PL MG

Příbalová informace

Sp. zn. sukls254132/2017 
a k sp. zn. sukls260994/2017 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Augmentin 1 g, potahované tablety 
 
Amoxicillinum/acidum clavulanicum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám (nebo Vašemu dítěti). Nedávejte jej žádné další 
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Augmentin a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Augmentin užívat 
3. 
Jak se přípravek Augmentin užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Augmentin uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je Augmentin a k čemu se používá 
 
Augmentin je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění. 
Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do 
skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se 
neúčinnými). 
Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti. 
 
Augmentin se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí: 
•  infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin; 
•  infekce dýchacího ústrojí; 
•  infekce močového ústrojí; 
•  infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí; 
•  infekce kostí a kloubů. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Augmentin užívat 
 
Neužívejte přípravek Augmentin: 
• 
Jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo jakoukoliv složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
• 
Pokud jste v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla 
projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku. 
• 
Pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo 
žloutenka (zežloutnutí kůže). 
 
1/7 
Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte Augmentin. V případě jakýchkoli 
pochybností se před zahájením léčby přípravkem Augmentin poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Upozornění a opatření 
Předtím než začnete užívat přípravek Augmentin, oznamte svému lékaři: 
• 
jestliže máte infekční mononukleózu; 
• 
jestliže se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy; 
• 
jestliže u Vás nedochází k pravidelnému močení. 
 
Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem dříve, než začnete užívat Augmentin. 
 
V některých případech může lékař určit typ baktérie, která způsobila infekci. 
Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku Augmentin nebo jiný lék. 
 
Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost 
Přípravek Augmentin může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí 
účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby 
přípravkem Augmentin věnovali zvláštní pozornost některým příznakům a snížili tak riziko vzniku 
možných problémů. Viz odstavec „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“ v bodě 4
 
Krevní testy a vyšetření moče 
Pokud Vám budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo 
vyšetření jaterních testů) nebo vyšetření moče (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři nebo 
zdravotní sestře, že užíváte přípravek Augmentin. Přípravek Augmentin totiž může ovlivnit výsledky 
těchto testů. 
 
Další léčivé přípravky a Augmentin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Pokud užíváte zároveň s přípravkem Augmentin alopurinol (užívaný k léčbě dny), může být u Vás 
zvýšené riziko kožní alergické reakce. 
 
Pokud užíváte probenecid (užívaný k léčbě dny), může Váš lékař upravit dávku přípravku Augmentin. 
 
Pokud užíváte současně s přípravkem Augmentin léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako 
např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů. 
 
Augmentin může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických 
onemocnění). 
 
Augmentin může ovlivnit účinek mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění rejekce (odmítnutí) 
transplantovaných orgánů). 
 
Těhotenství kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Augmentin může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit. 
Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, pokud se necítíte zcela dobře. 
 
 
2/7 
3. 
Jak se Augmentin užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a děti vážící 40 kg a více 
 
• 
Obvyklá dávka – 1 tableta dvakrát denně 
• 
Vyšší dávkování – 1 tableta třikrát denně 
 
Děti vážící méně než 40 kg 
Děti ve věku 6 let a méně mají být přednostně léčeny přípravkem Augmentin ve formě perorální 
suspenze. 
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu, pokud podáváte tablety přípravku Augmentin dětem 
vážícím méně než 40 kg. Tablety nejsou vhodné pro děti vážící méně než 25 kg. 
 
Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy 
• 
Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno. V takovém 
případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék. 
• 
Pokud máte problémy s játry, mohou být u Vás častěji prováděny krevní testy ke kontrole 
funkce jater. 
 
Jak užívat přípravek Augmentin 
• 
Užívejte s jídlem. 
• 
Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody. 
Tablety je možné přelomit v místě půlící rýhy, aby se usnadnilo jejich polykání. Obě části 
tablety musí být užity najednou. 
• 
Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup 
nejméně 4 hodiny. Neužívejte 2 dávky během 1 hodiny. 
• 
Neužívejte přípravek Augmentin déle než 2 týdny. Pokud Vaše potíže stále přetrvávají, 
navštivte znovu lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Augmentin, než jste měl(a)
 
Pokud jste užil(a) větší dávku přípravku Augmentin, než jste měl(a) mohou se u Vás objevit žaludeční 
obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve svému lékaři a ukažte 
mu také obal tohoto přípravku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Augmentin 
Jestliže jste zapomněl(a) užít obvyklou dávku přípravku Augmentin, užijte ji ihned, jakmile si své 
opomenutí uvědomíte. Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím počkejte přibližně 
4 hodiny. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Augmentin 
Pokračujte v užívání přípravku, až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítíte lépe. 
K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla by se 
infekce vrátit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
3/7 
  
Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost 
Alergické reakce: 
• 
kožní vyrážka; 
• 
zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, 
může se však vyskytnout i na jiné části těla; 
• 
horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle;  
• 
otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo krku (angioedém) a způsobující obtíže s dýcháním; 
• 
kolaps. 
 
 
Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte užívat 
přípravek Augmentin. 

 
Zánět tlustého střeva 
Zánět tlustého střeva projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha 
a/nebo horečka. 
 
Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem
 
Velmi časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů  
• 
průjem (u dospělých). 
 
 
Časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů 
• 
kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech); 
• 
pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek; 
→  pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte Augmentin s jídlem; 
• 
zvracení; 
• 
průjem (u dětí). 
 
 
Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů 
• 
kožní vyrážka, svědění; 
• 
vystupující svědivá vyrážka (kopřivka); 
• 
trávicí potíže; 
• 
závratě; 
• 
bolest hlavy. 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů: 
• 
zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech. 
 
Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 1 000 pacientů 
• 
kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny jsou 
obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme). 
 
Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře. 
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů: 
• 
snížený počet krevních destiček podílejících se na srážlivosti krve; 
• 
snížený počet bílých krvinek. 
 
Není známo 
Z dostupných údajů nelze určit. 
4/7 
• 
Alergické reakce (viz výše). 
• 
Zánět tlustého střeva (viz výše). 
• 
Zánět mozkových blan (aseptická meningitida). 
• 
Závažné kožní reakce: 
Rozsáhlá kožní vyrážka s puchýři a odlupující se kůží, vyskytující se zejména v okolí úst, 
nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a ještě závažnější forma 
projevující se rozsáhlým olupováním kůže (na více než 30 % tělesného povrchu – toxická 
epidermální nekrolýza).
 
Rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní 
  dermatitida
). 
Zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza); 
Chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami a abnormální výsledky 
krevních testů [včetně zvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a jaterních enzymů] [léková 
reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)]. 
 
Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře. 
• 
Zánět jater (hepatitida). 
• 
Žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se 
projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma. 
• 
Zánět ledvinných kanálků. 
• 
Snížená srážlivost krve. 
• 
Nadměrná aktivita. 
• 
Křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Augmentin nebo u pacientů 
s ledvinovými problémy). 
• 
Černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený. 
 
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů: 
• 
výrazné snížení počtu bílých krvinek; 
• 
snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie); 
• 
krystalky v moči. 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 

Jak přípravek Augmentin uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti (EXP) uvedené na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Tablety v balení se sáčkem s vysoušedlem mají být užity do 30 dnů po otevření sáčku. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
5/7 
 
Neužívejte přípravek Augmentin, jestliže jsou tablety poškozené. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Augmentin obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. Jedna tableta obsahuje amoxicillinum 
trihydricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 875 mg a kalii clavulanas v množství 
odpovídajícím acidum clavulanicum 125 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety - magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa. 
Potahová vrstva - oxid titaničitý (E171), hypromelosa 2506/5 a 2506/15, makrogol 4000 a 6000, 
dimetikon. 
 
Jak Augmentin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Augmentin 1 g, potahované tablety jsou bílé až téměř bílé tablety tvaru tobolky, na obou stranách 
vyražené označení AC, na jedné straně půlicí rýha. 
Tablety jsou baleny v: 
•  blistrech vložených do krabičky. Balení obsahuje 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 nebo 500 
tablet. 
•  blistrech zabalených do sáčků, vložených do krabičky. Sáček obsahuje také balíček vysoušedla. 
Vysoušedlo musí být ponecháno uvnitř sáčku, neodstraňujte ho ani nejezte. Balení obsahuje 14 
tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:
 
SmithKline Beecham Limited 
980 Great West Road 
TW8 9GS Brentford, Middlesex 
Velká Británie 
 
Výrobci: 
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Worthing, Velká Británie 
Glaxo Wellcome Production, Mayenne Cedex, Francie 
 
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy: 
 
Rakousko – Augmentin 
Belgie- Augmentin 
Bulharsko - Augmentin 
Kypr – Augmentin 
Česká republika – Augmentin 
Estonsko - Augmentin 
Finsko – Augmentin 
6/7 
Německo – Augmentan 
Řecko - Augmentin 
Maďarsko – Augmentin Duo 
Island - Augmentin 
Irsko – Augmentin 
Itálie – Augmentin 
Lotyšsko - Augmentin 
Litva – Augmentin  
Lucembursko - Augmentin 
Malta – Augmentin 
Nizozemsko - Augmentin 
Polsko - Augmentin 
Portugalsko – Augmentin Duo 
Rumunsko – Augmentin 
Slovenská republika – Augmentin 
Slovinsko – Augmentin 
Španělsko – Augmentine, Clavumox 
Velká Británie – Augmentin 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.2.2018 
 
 
 
Medicínské informace 
 
Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí. 
 
Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto jevu 
je skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum. To znamená, že bakterie mohou 
přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky. 
 
Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání antibiotik 
může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence. 
 
Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. 
Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku 
rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik. 
 
1.  Je velmi důležité, abyste užívali antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a po 
doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci, a pokud něčemu nerozumíte, 
obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. 
2.  Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte pouze k 
léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno. 
3.  Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že má 
dotyčný infekci podobnou té Vaší. 
4.     Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě. 
5.  Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby tak byla 
zajištěna jejich správná likvidace. 
 
 
Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalech: 
 
Do not eat. = Nejezte. 
 
7/7