Lék Tramabene 100MG/ML

Kód SÚKL
0012471  
Název LP
Tramabene (100mg/ml Por Gtt Sol 1x10ml+kapátko)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Perorální kapky, roztok
Velikost balení
1X10ML+KAPÁTKO
Síla
100MG/ML
Typ balení
Kapací lahvička
Účinné látky
Tramadoli Hydrochloridum
ATC skupina
TRAMADOL (N02AX02)

Složení

  1. Tramadoli Hydrochloridum – 1 GM
  2. Glycerolum 85% – PL GM
  3. Aroma Crami – PL MG
  4. Menthae Piperitae Etheroleum – PL MG
  5. Glyceromacrogoli Hydroxystearas – PL MG
  6. Saccharinum Natricum – PL MG
  7. Natrii Cyclamas – PL MG
  8. Aqua Purificata – 10 ML

Příbalová informace

sp. zn. sukls103396/2017 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE  
 
TRAMABENE 50 mg tvrdé tobolky 
TRAMABENE 100 mg/ml perorální kapky, roztok 
 Tramadoli hydrochloridum 
 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v příbalové informaci:  
1. 
Co je Tramabene a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tramabene užívat  
3. 
Jak se Tramabene užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak Tramabene uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Tramabene a k čemu se používá 
 
Tramabene  je  lék  proti  bolesti,  jehož  účinek  nastupuje  rychle  a  přetrvává  několik  hodin.  Patří  do 
skupiny  opioidních  analgetik,  přípravků  ovlivňujících  centrální  nervový  systém.  V  léčebných 
dávkách neovlivňuje dýchání, krevní oběh a nezpůsobuje zácpu. 
 
Tramabene se používá ke zmírnění středně silné až silné, náhle vzniklé nebo dlouhotrvající bolesti 
různého původu.  
 
Přípravek Tramabene tobolky je určen pro dospělé a dospívající od 14 let. 
Tramabene kapky jsou určeny pro dospělé, dospívající a pro děti od 1 roku věku. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tramabene užívat  
 
Neužívejte Tramabene:  
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  tramadol  nebo  na  jakoukoli  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 
v bodě 6). 
-  při  akutní  otravě  alkoholem,  analgetiky  (léčiva  užívaná  k  mírnění  bolesti),  hypnotiky  (léčiva 
užívaná  při  poruchách  spánku),  psychofarmaky  (léčiva  užívaná  k  léčbě  duševních  poruch  či 
chorob) 

při léčbě inhibitory monoaminooxidázy (léčiva užívaná při léčbě depresí) a dříve než 14 dní po 
jejím ukončení   
-  jako náhradní látky při léčbě závislosti na opioidech (morfinu a jemu příbuzných látkách) 
-  jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů 
 
 
Upozornění a opatření  
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku  Tramabene je zapotřebí  
při onemocněních mozku,  při 
úrazech  hlavy,  při  poruchách  vědomí  nejasného  původu,  poruchách  dechového  centra  a/nebo 
dechových  funkcí,  pokud  není  prováděno  umělé  dýchání,  při  selhání  jater  a  ledvin,  při  šoku,  při 
epilepsii (padoucnici)  a sklonu  ke  křečovým  záchvatům,  při  zvýšené  citlivosti na  opioidy  (morfin a 
příbuzné látky) a při závislosti na opioidech.  
Při dlouhodobém užívání se nedá s jistotou vyloučit vývoj závislosti. Lékař proto rozhoduje o délce 
léčby a přestávkách v léčbě k vyloučení vzniku závislosti. Přípravky Tramabene proto užívejte jen po 
dobu nezbytně nutnou podle doporučení lékaře. 
V těchto  případech  smíte  užívat  Tramabene  pouze  ze  zvlášť  závažných  důvodů,  které  musí 
posoudit lékař.  
 
Děti a dospívající 
Tramabene tobolky se nesmí podávat dětem do 14 let věku a Tramabene kapky se nesmí podávat 
dětem do 1 roku věku. 
 
Další léčivé přípravky a Tramabene 
O  vhodnosti  současného  užívání  přípravku  Tramabene  s jinými  léky  se  poraďte  s lékařem.  Prosím, 
informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:  
-  jestliže  užíváte  léky,  které  mohou  vyvolat  křeče  (záchvaty),  jako  některá  antidepresiva  nebo 
antipsychotika.  Riziko  vyvolání  záchvatu  se  může  zvýšit,  jestliže  s těmito  léky  současně  užíváte  i 
Tramabene. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání Tramabene pro Vás vhodné.  
- jestliže užíváte určitá antidepresiva. 
 Tramabene  a  tyto  léky  se  mohou  vzájemně  ovlivňovat  a  můžou  se  u  Vás  projevit  příznaky  jako 
bezděčné  rytmické  svalové  stahy,  včetně  stahů  okohybných  svalů,  neklid,  nadměrné  pocení,  třes, 
zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C.  
 
Současné  užívání  tramadolu  s  jinými  léky  tlumícími  mozkové  funkce  (jako  jsou  léky  užívané  při 
poruchách spánku a léky užívané při léčbě duševních chorob) nebo s alkoholem může vést k zesílení 
nežádoucích účinků tramadolu, jako jsou ospalost, únava a zejména útlum dýchání. 
 
Karbamazepin  (léčivo  užívané  při  léčbě  epilepsie)  může  snížit  protibolestivý  účinek  tramadolu  a 
zkrátit dobu jeho účinku. 
 
Tramadol se nesmí užívat současně s inhibitory monoaminooxidázy (léčiva užívaná při léčbě depresí) 
nebo  do  dvou  týdnů  po  skončení  jejich  užívání.  Při  současném  podávání  nelze  vyloučit  život 
ohrožující nežádoucí účinky postihující mozek a míchu nebo  dýchací, srdeční a oběhové funkce. 
 
Ritonavir (lék na virová onemocnění) může zvyšovat plazmatickou koncentraci opioidních analgetik 
(s výjimkou metadonu).  
 
Současné podávání tramadolu a kumarinových derivátů (např. warfarinu – lék na ředění krve), vyžaduje u 
pacientů pečlivé sledování, protože u několika nemocných byla popsána prodloužená doba krvácení a vznik 
ekchymóz (krvácení do kůže či sliznic tečkovitého charakteru). 
Tramadol zvyšuje riziko toxicity digoxinu (lék užívaný u některých typů onemocnění srdce). 
 
Tramabene s jídlem, pitím a alkoholem 
Tramabene lze užívat nezávisle na jídle. Po dobu užívání přípravků nesmíte pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
 Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Těhotenství  
Těhotné  ženy  mohou  užít  přípravky  Tramabene  pouze  ze  zvlášť  závažných  důvodů  v  jednorázové 
dávce a nesmí je užívat v opakovaných dávkách. 
 
Kojení  
Kojící  ženy  mohou  užít  přípravky  Tramabene  pouze  ze  zvlášť  závažných  důvodů  v  jednorázové 
dávce a nesmí je užívat v opakovaných dávkách. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravky Tramabene tobolky a Tramabene kapky mohou nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující 
zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování. Tyto činnosti můžete vykonávat pouze 
na základě výslovného souhlasu lékaře! 
 
Tramabene  tobolky  obsahuje  monohydrát  laktosy.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  trpíte 
nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se Tramabene užívá 
 
Vždy  užívejte  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se 
svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování a délku léčby vždy určí lékař. 
 
Dávkování  se  upravuje  podle intenzity  bolesti  a  podle  individuální  citlivosti  na  bolest. K odstranění 
bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.  
 
Starší pacienti  
U  starších  pacientů  (nad  75  let)  může  být  prodloužena  doba  vylučování  přípravku.  Jestli  se  Vás  to 
týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu. 
 
Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti  
Pacienti  se  závažnou  nedostatečností  jater  nebo  ledvin  nesmí  léčivý  přípravek  Tramabene  užívat. 
Jestliže  máte  mírnou  nebo  středně  závažnou  nedostatečnost,  Váš  lékař  Vám  může  doporučit 
prodloužení dávkovacího intervalu. 
 
Dospělí a dospívající od 14 let věku s tělesnou hmotností nad 50 kg užívají při akutní bolesti obvykle 
1-2  tobolky  nebo  20-40  kapek  Tramabene.  Pokud  bolest  nepoleví  během  30-60  minut,  lze  podle 
doporučení lékaře užít po této době další stejnou dávku. Další dávky se užívají v odstupu 4-6 hodin. 
Při  dlouhotrvajících  bolestech  lze  užít  maximálně  8  tobolek  nebo  160  kapek  příslušného  přípravku 
rozděleně  na několik dílčích dávek podle doporučení lékaře tak, aby jednotlivá dávka nepřekročila 2 
tobolky nebo 80 kapek. 
 
Tobolky užívejte nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Velikost dávek a intervaly mezi dávkami Tramabene kapky u dětí určí lékař individuálně podle věku 
a tělesné hmotnosti dítěte. Jednotlivá dávka je obvykle 1-2 mg léčivé látky na 1 kg tělesné hmotnosti 
dítěte.  
 
Tramabene kapky 
 
Způsob použití lahviček s kapacím uzávěrem 
Lahvička  je  opatřena  dětským  bezpečnostním  uzávěrem,  který  zabraňuje  otevření  lahvičky  dětmi. 
Otevře se tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Při kapání 
držte lahvičku kolmo směrem dolů. Po použití uzávěr opět pevně zašroubujte. 
 
Způsob použití lahviček s pumpou 
Týká se pouze originálního balení se 100 ml roztoku
Při prvním použití se pumpa zmáčkne několikrát, dokud nevyteče tekutina (toto je nutné z technických 
důvodů, aby se naplnil mechanizmus pumpičky). 
Při odměřování dávky se pod ústím pumpy podrží vhodná nádobka (lžíce, pohárek a pod.) a pumpa se 
zmáčkne tolikrát, kolikrát je třeba podle doporučené dávky (1 stisknutí uvolní 5 kapek obsahujících 
12,5 mg léčivé látky).  
 
Kapky užívejte s trochou tekutiny nebo nakapané na cukru. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tramabene, než jste měl(a) nebo při náhodném požití tobolek 
nebo kapek dítětem se neprodleně poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Tramabene 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  V užívání  přípravku 
pokračujte předepsaným způsobem.   
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i Tramabene nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Pro hodnocení nežádoucích účinků byla použita následující klasifikace: 
       Velmi časté ((1/10 pacientů) 
       Časté ( 1/100 až  1/10 pacientů) 
       Méně časté (1/1 000 až 1/100 pacientů) 
       Vzácné ( 1/10 000 až 1/1 000 pacientů) 
       Velmi vzácné ( 1/10 000 pacientů), včetně jednotlivých hlášených případů) 
       Není známo (četnost nelze z dostupných údajů zjistit) 
 
Velmi často se vyskytují závratě nebo nevolnost. 
Často se vyskytují únava, pocení, bolesti hlavy, ospalost, zvracení, sucho v ústech, zácpa.  
Méně  často  se  vyskytují  pokles  krevního  tlaku  po  vzpřímení  se,  pocit  na  omdlení,  říhání,  dráždění 
trávicího  systému  (např.  tlak  v žaludku  nebo  pocit  plnosti),  průjem,  kožní  reakce  (svědění  kůže, 
vyrážka, kopřivka), bušení srdce, zrychlený tep. 
Vzácně se mohou objevit změny chuti k jídlu, poruchy čití, třes, útlum dýchání, záchvatovité křeče, 
mimovolní svalové stahy, poruchy koordinace pohybů, mdloby, dušnost, svalová slabost,  rozmazané 
vidění,  alergické  reakce  (např.  dušnost,  zúžení  průdušek,  sípot,  otoky)  a  celková  alergická  reakce, 
halucinace (vjemy něčeho, co neexistuje), zmatenost, poruchy spánku, úzkost, noční děsy, zpomalená 
srdeční  činnost,  zvýšení  krevního  tlaku,  sklon  k selhávání  krevního  oběhu  (zejména  ve  vzpřímené 
poloze  nebo  tělesné  námaze).  Po  vysazení  léčby  se  mohou  objevit  abstinenční  příznaky  jako  je 
nervozita, nespavost, úzkost, třes, zažívací potíže. 
Velmi vzácně byly popsány rozmanité psychické poruchy, např. změny nálady, zvýšení nebo snížení 
aktivity, poruchy vnímáni a rozhodování, dále poruchy chuti k jídlu, pískání v uších (tinitus), poruchy 
močení, zvýšení hodnot jaterních enzymů.  
Zcela ojediněle se může vyskytnout hypoglykémie (snížená hladina cukru v krvi). 
   
Převážně po užívání vysokých dávek nebo při současném užívání léků, které mohou samy vyvolávat 
křeče  (např.  léčiva  užívaná  při  léčbě  duševních  chorob,  jako  jsou  neuroleptika  a  antidepresiva)  se 
mohou vyskytnout záchvaty křečí. Při překročení doporučených dávek se může objevit útlum dýchání 
nebo celkový útlum až k otupělosti. 
 
 
 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak Tramabene uchovávat 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tramabene tobolky uchovávejte při teplotě do 30°C. 
Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tramabene kapky: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  lahvičce  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Doba použitelnosti po prvním otevření je 12 měsíců. 
   
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Tramabene obsahuje 
Léčivou látkou
 přípravku Tramabene tobolky je tramadoli hydrochloridum 50 mg v jedné tobolce. 
Pomocné  látky:  monohydrát  laktosy,  hydrogenfosforečnan  vápenatý,  magnesium-stearát,  koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, želatina, indigokarmín, oxid titaničitý, žlutý, červený a černý oxid železitý.    
 
Léčivou látkou přípravku Tramabene kapky je tramadoli hydrochloridum 100 mg v 1 ml roztoku (= 
cca 40 kapek). 
Pomocné  látky:  glycerol  85%,  glyceromakrogol-hydroxystearát,  sodná  sůl  sacharinu,  natrium-
cyklamát, silice máty peprné, smetanové aroma, čištěná voda.  
 
Jak přípravek Tramabene vypadá a co obsahuje toto balení 
Tramabene tobolky:  
   
Popis: tvrdá želatinová tobolka, spodek tobolky oranžový, víčko zelené 
Obal: Blistr PVC/Al, krabička        
Velikost balení: 10, 30 nebo 50 tobolek. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Tramabene kapky:  
Popis: čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok 
Velikost balení: 10 a 30 ml: 
Lahvička  z hnědého  skla  (třída  (III)  s kapacím  PE  zařízením  a  s bílým  dětským  bezpečnostním 
uzávěrem (šroubovací, PP), krabička. 
Velikost balení 100 ml: 
Lahvička z hnědého skla (třída III), mechanická pumpa s krytem, krabička. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Německo. 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Německo. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
24. 5. 2017