Lék Pharmatex Vaginalni Globule 18,9MG

Kód SÚKL
0012455  
Název LP
Pharmatex Vaginalni Globule (18,9mg Vag Glb 10)
Cesta podání
Vaginální podání (VAG)
Léková forma
Vaginální kulička
Velikost balení
10
Síla
18,9MG
Typ balení
Strip
Účinné látky
Benzalkonii Chloridi Solutio
ATC skupina
KONTRACEPTIVA INTRAVAGINÁLNÍ (G02BB)

Složení

  1. Benzalkonii Chloridi Solutio – 37,8 MG
  2. Benzalkonii Chloridum – 18,9 MG
  3. Hyprolosum – PL MG
  4. Adeps Solidus – PL GM

Příbalová informace

sp.zn. sukls64824/2014 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
PHARMATEX vaginální globule 
benzalkonii chloridum 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 
Co je přípravek Pharmatex vaginální globule a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pharmatex vaginální globule používat 
3. 
Jak se přípravek Pharmatex vaginální globule používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Pharmatex vaginální globule uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1.      CO JE PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ GLOBULE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
       
Pharmatex vaginální globule je lokální (místní) antikoncepční přípravek se spermicidním účinkem  
(ničícím oplozovací schopnost spermií). Tento přípravek významně snižuje možnost nežádoucího  
otěhotnění, ale neodstraňuje ji úplně. Účinnost přípravku závisí na správném dodržování pokynů 
k použití. 
 
Použití přípravku Pharmatex vaginální globule se doporučuje ženám v plodném věku zejména v  
následujících případech: 
   - pokud žena nesmí dočasně nebo trvale užívat perorální antikoncepci (antikoncepční tablety) 
  - pokud žena nesmí používat nitroděložní tělísko (a to i z důvodu jeho nesnášenlivosti)  
  - antikoncepční metoda v období po porodu nebo potratu a v období před menopauzou (tj. před 
ukončením pravidelného menstruačního krvácení u žen v klimakteriu) 
  - příležitostná antikoncepční metoda při náhodném (epizodním) pohlavním styku nebo v případě, že 
žena zapomněla užít antikoncepční tabletu (v takovém případě je nutno používat obě 
antikoncepční metody do konce menstruačního cyklu) 
  - použití v kombinaci s nitroděložním tělískem (zejména u žen, které užívají nesteroidní protizánětlivé 
léky) 
 
 
2. 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK  
PHARMATEX VAGINÁLNÍ GLOBULE POUŽÍVAT  
 
Nepoužívejte přípravek Pharmatex vaginální globule 
-  jestliže jste alergická (přecitlivělá) na léčivou látku benzalkonium chlorid nebo na kteroukoli další 
složku přípravku Pharmatex vaginální globule 
-  neužívejte tento přípravek současně s jinými vaginálně podávanými přípravky 
1/4 
 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pharmatex vaginální globule je zapotřebí 
 
Antikoncepční účinnost tohoto přípravku závisí na jeho správném použití. Je nezbytné dodržovat  
následující pokyny: 
 
-  Antikoncepční účinek  tohoto přípravku se ztrácí při jakémkoliv kontaktu s mýdlem. Z tohoto 
důvodu dodržujte, prosím, tyto pokyny: 
1.  Hygienu zevních pohlavních orgánů po pohlavním styku provádějte pouze čistou vodou, bez 
použití mýdla. 
2.  S poševním výplachem po pohlavním styku je třeba vyčkat nejméně 2 hodiny. Používání a 
současné podávání jiných přípravků je zakázáno pro možné nežádoucí interakce. 
3.  Ze stejných důvodů se nesmějí provádět poševní výplachy před pohlavním stykem. 
 
-  v případě postižení pochvy či zevních pohlavních orgánů (poranění, probíhající onemocnění) je 
nutné používání tohoto přípravku přerušit 
-  pokud je nezbytná léčba jinými vaginálními přípravky, je nutné používání tohoto přípravku 
přerušit 
 
Přípravek lze používat před každým pohlavním stykem, nezávisle na fázi menstruačního cyklu. 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste  užívala  
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
 
Současně s tímto přípravkem nesmí být použit žádný jiný vaginální přípravek. 
Pokud používáte jiný vaginální přípravek, musíte jej přestat používat dříve, než zahájíte antikoncepční  
metodu vaginálními globulemi Pharmatex. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  
 
Tento přípravek je možné používat během těhotenství a kojení, protože benzalkonium 
chlorid neprochází do krve. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nesnižuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. 
 
 
3. 
JAK SE PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ GLOBULE POUŽÍVÁ 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Před použitím přípravku  si důkladně přečtěte všechny informace uvedené v této příbalové informaci, 
zejména pokyny ke správnému používání tohoto přípravku. 
 
Obvyklá dávka přípravku je jedna vaginální globule před každým pohlavním stykem.  
 
Před každým pohlavním stykem použijte novou globuli bez ohledu na období menstruačního cyklu. 
 
1.  Vyjměte globuli z ochranného obalu. 
2.  Zhruba 5 minut před pohlavním stykem zasuňte globuli hluboko do pochvy (zavádění se nejlépe 
provádí v poloze vleže). Globule začnou účinkovat po 5 minutách a od tohoto okamžiku poskytují 
kontracepční ochranu po dobu nejméně 4 hodin.  
2/4 
 
3.  Při opakovaném pohlavním styku je nutné zavést do pochvy novou globuli.  
 
Pokud Vám zavedení globule do pochvy působí problémy, doporučujeme před zavedením globuli 
navlhčit nepatrným množstvím vody. 
 
Jestliže jste použila více přípravku Pharmatex vaginální globule, než jste měla  
Případy předávkování jsou velmi vzácné. Projevy se shodují s příznaky vyskytujícími se při  
přecitlivělosti (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). 
 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněla použít přípravek Pharmatex vaginální globule,  nastalo riziko otěhotnění a 
měla byste kontaktovat svého lékaře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo  
lékárníka.  
 
 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pharmatex vaginální globule nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000): 
-  pocity místního pálení nebo svědění 
 
Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit): 
-  alergie na některou ze složek přípravku 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo  
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny  
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto  
přípravku.  
 
 
5. 
JAK PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ GLOBULE UCHOVÁVAT  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Přípravek Pharmatex vaginální globule nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 
krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
3/4 
 
6. 
OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Pharmatex vaginální globule obsahuje 
Léčivá látka: 
Jedna vaginální globule obsahuje benzalkonii chloridum 18,9 mg (jako benzalkonii chloridi solutio).  
Pomocné látky: 
hyprolosa, tvrdý tuk (typ Witepsol S51). 
 
Jak přípravek Pharmatex vaginální globule vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé globule. 
Jedno balení obsahuje 10 vaginálních globulí v jednodávkovém odtrhovacím stripu. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL  
22 avenue Aristide Briand 
94110 Arcueil – Francie 
 
Výrobce: 
Innothera Chouzy  
Rue René Chantereau – l´Isle Vert 
41150 Chouzy sur Cisse  
Francie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:    
17.12.2014 
 
 
 
4/4