Lék Pharmatex 12MG/G

Kód SÚKL
0012423  
Název LP
Pharmatex (12mg/g Vag Crm 72g)
Cesta podání
Vaginální podání (VAG)
Léková forma
Vaginální krém
Velikost balení
72G
Síla
12MG/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Benzalkonii Chloridi Solutio
ATC skupina
KONTRACEPTIVA INTRAVAGINÁLNÍ (G02BB)

Složení

  1. Benzalkonii Chloridi Solutio – 1,73 GM
  2. Benzalkonii Chloridum – 864 MG
  3. Acidum Citricum – PL MG
  4. Macrogoli Palmitostearas – PL GM
  5. Lavandulae Etheroleum – PL MG
  6. Natrii Hydrogenophosphas Dodecahydricus
  7. Aqua Purificata – 72 GM

Příbalová informace

 
sp.zn.sukls76034/2016 
 
 
 Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
PHARMATEX vaginální krém 
Benzalkonii chloridum 
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Pharmatex vaginální krém a k čemu se používá 
2. 
Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Pharmatex  vaginální  krém 
používat 
3. 
Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Pharmatex vaginální krém uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 
  Co je přípravek Pharmatex vaginální krém a k čemu se používá 
 
Přípravek  Pharmatex  vaginální  krém  je  určen  pro  lokální  (místní)  kontracepci.  Tato 
kontracepční  metoda  značně  snižuje  riziko  otěhotnění,  ale  nevylučuje  jej  úplně:  účinnost 
metody  se  zvyšuje  správným  dodržováním  pokynů  k  použití  (viz  bod  3,  Jak  se  přípravek 
Pharmatex vaginální krém používá). 
 
Použití vaginálního krému Pharmatex se doporučuje zejména v následujících případech: 
-  dočasná nebo trvalá kontraindikace orální kontracepce  
-  kontraindikace pro používání nitroděložního tělíska nebo jeho nesnášenlivost  
-  kontracepce v období po porodu nebo potratu, během kojení a v období před menopauzou 
-  kontracepce při náhodném (epizodním) pohlavním styku. 
-  příležitostná antikoncepce v případě, že si žena zapomněla vzít antikoncepční tabletu: je 
nutné používat obě kontracepční metody do konce cyklu  
-  společně  s  lokální  kontracepcí  nitroděložním  tělískem,  zvláště  u  žen,  které  současně 
užívají nesteroidní antirevmatika. 
 
 
2. 
 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pharmatex vaginální 
krém používat  
 
Nepoužívejte přípravek Pharmatex vaginální krém 
-  jestliže  jste  alergický/á  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
-  současně  s  touto  kontracepcí  nesmí  být  použit  žádný  jiný  vaginální  přípravek.  Jestliže  je 
nutná  léčba  jiným  vaginálním  přípravkem,  je  nutné  vyčkat  do  konce  této  léčby,  než 
zahájíte kontracepci vaginálním krémem Pharmatex. 
 
1/4 
 
- nepoužívejte tento přípravek současně s mýdlem  
 
Upozornění a opatření  
Kontracepční účinek vaginálního krému je okamžitý a přetrvává nejméně po dobu 10 hodin. 
Tato kontracepční metoda značně snižuje riziko otěhotnění, ale nevylučuje jej úplně: účinnost 
metody  je  zlepšena  správným  dodržováním  pokynů  k  použití  (viz  bod  3,  Jak  se  přípravek 
Pharmatex vaginální krém používá).  
 
Přípravek  Pharmatex  vaginální  krém  je  lokální  (místní)  kontraceptivum  se  spermicidním 
účinkem (ničícím oplozovací schopnost spermií). 
Spermicidní  (ničící  oplozovací  schopnost  spermií)  účinek  tohoto  přípravku  se  ztrácí  při 
jakémkoliv kontaktu s mýdlem: 
1. Hygiena zevních pohlavních orgánů po sexuálním styku je možná pouze bez použití mýdla. 
2. S poševním výplachem po pohlavním styku je třeba vyčkat nejméně 2 hodiny. Používání a 
současné podávání jiných vaginálních přípravků je zakázáno pro možné nežádoucí interakce. 
3. Ze stejných důvodů se nesmějí provádět poševní výplachy před pohlavním stykem. 
 
Před  použitím  přípravku  se  dokonale  seznamte  s  principem  tohoto  typu  kontracepce. 
Přípravek  by  neměl  být  používán  bez  seznámení  se  s  návodem.  V  případě  jakýchkoliv 
pochybností se poraďte s vaším lékařem. 
Při jakémkoliv příznaku onemocnění pohlavních cest (pocit pálení v pochvě, výtok) užívání 
této kontracepce okamžitě přerušte. 
 
Nejbezpečnější metoda ochrany proti sexuálně přenosným nemocem (kromě sexuální 
abstinence) je použití latexového kondomu.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Pharmatex vaginální krém  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užívala nebo které možná budete užívat. 
Současně s tímto přípravkem nesmí být použit žádný jiný vaginální přípravek. 
Pokud  používáte  jiný  vaginální  přípravek,  musíte  jej  přestat  používat  dříve,  než  zahájíte 
kontracepci vaginálním krémem Pharmatex. 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Tento přípravek je možné používat během kojení, protože benzalkonium chlorid neprochází 
do krve. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 Pharmatex vaginální krém nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
3. 
 Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem.  Vaginální  krém  Pharmatex  používejte  systematicky  před  každým  stykem 
nezávisle na fázi menstruačního cyklu: 
 
1. Připevněte aplikátor na tubu s krémem a naplňte jej až po značku. Naplňujte jej pozorně, 
aby se v náplni nevytvořily vzduchové bubliny. Jedna dávka přípravku je přibližně 4,5 g. 
2.  Sejměte  aplikátor  z  tuby  s  krémem,  vsuňte  jej  co  nejhlouběji  do  pochvy  a  pomalým 
stlačováním pístu aplikátoru vytlačte krém do pochvy. Poté aplikátor vyjměte. Podání krému 
si usnadníte polohou vleže. 
 
2/4 
 
3. Při opakovaném pohlavním styku aplikujte další dávku krému. 
4.  Spermicidní  (ničící  oplozovací  schopnost  spermií)  účinek  tohoto  přípravku  se  ztrácí  při 
jakémkoliv kontaktu s mýdlem i v minimálním množství. Hygiena zevních pohlavních orgánů 
po sexuálním styku je možná výhradně za použití čisté vody a bez použití mýdla. 
 
Jestliže jste použila více přípravku Pharmatex vaginální krém, než jste měla 
Případy předávkování jsou velmi vzácné. Projevy se shodují s příznaky vyskytujícími se při 
přecitlivělosti (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). 
 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 
 Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000):  
- pocity místního pálení nebo svědění  
 
Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit):  
- alergie na některou ze složek přípravku  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10 
 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
 Jak přípravek Pharmatex vaginální krém uchovávat  
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce  za 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 
 Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Pharmatex vaginální krém obsahuje 
Léčivou látkou je benzalkonii chloridi solutio 500 g/l  2,40 g 
(ekv. Benzalkonii chloridum 1,20 g) ve 100 g vag. krému 
 
3/4 
 
Pomocnými  látkami  jsou  bezvodá  kyselina  citronová,  makrogol-palmitostearát,  levandulová 
silice, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Pharmatex vaginální krém vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílý mastný krém s charakteristickou vůní. 
Balení obsahuje tubu se 72 g vaginálního krému a aplikátor. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL  
22 avenue Aristide Briand 
94110 Arcueil, France 
 
Výrobce: 
Innothera Chouzy, Chouzy sur Cisse, Francie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  18.5.2016 
 
 
4/4