Lék Nortrilen 25MG

Kód SÚKL
0012343  
Název LP
Nortrilen (25mg Tbl Flm 50 I)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
50 I
Síla
25MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Nortriptylini Hydrochloridum
ATC skupina
NORTRIPTYLIN (N06AA10)

Složení

 1. Nortriptylini Hydrochloridum – 28,45 MG
 2. Nortriptylinum – 25 MG
 3. Maydis Amylum – PL MG
 4. Lactosum Monohydricum – PL MG
 5. Copovidonum – PL MG
 6. Glycerolum 85% – PL MG
 7. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 8. Talcum – PL MG
 9. Magnesii Stearas – PL MG
 10. Hypromellosum – PL MG
 11. Macrogolum – PL MG
 12. Titanii Dioxidum – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls153803/2015 
 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Nortrilen 
25 mg  
potahované tablety 
nortriptylinum  
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 
Co je Nortrilen a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  Nortrilen používat 
3. 
Jak se  Nortrilen používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Nortrilen uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je Nortilen a k čemu se používá 
 
Jaký je účinek přípravku Nortrilen 
Nortrilen  patří  do  skupiny  léčivých  přípravků  označovaných  jako  tricyklická  antidepresiva.  Tyto 
přípravky  pomáhají  upravit  chemickou  nerovnováhu  v  mozku,  která  způsobuje  příznaky  Vašeho 
onemocnění. 
 
K čemu se Nortrilen používá 
Nortrilen se užívá k léčbě deprese. Jakmile se začnete cítit lépe, brání návratu příznaků onemocnění. 
 
Je možné, že Vám lékař předepsal Nortrilen z jiného důvodu. V případě nejasností se zeptejte svého 
lékaře, proč Vám byl Nortrilen předepsán.  
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nortilen používat 
 
Neužívejte Nortrilen 

  jestliže jste alergický(á)  na nortriptylin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). Informujte svého lékaře i v případě, pokud si myslíte, že byste mohl(a) 
být alergický(á), 
  jestliže jste v poslední době prodělal(a) srdeční záchvat (infarkt myokardu), 
  pokud máte poruchy srdečního rytmu, zjistitelné na EKG, 
  jestliže současně užíváte přípravek ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO). 
 
Mezi  IMAO  patří  přípravky  obsahující  léčivé  látky,  jako  např.  fenelzin,  iproniazid,  isokarboxazid, 
nialamid, tranylcypromin a moklobemid, které se užívají k léčbě deprese a selegilin, užívaný k léčbě 
Parkinsonovy choroby. 
1/6 
Jestliže  jste  ukončil(a)  užívání  přípravku  ze  skupiny  IMAO,  obsahujícího  léčivou  látku  fenelzin, 
iproniazid,  isokarboxazid,  nialamid  nebo  tranyIcypromin  k léčbě  deprese  nebo  selegilin  k léčbě 
Parkinsonovy choroby, je zapotřebí vyčkat 14 dní, než začnete užívat Nortrilen.  
V případě ukončení léčby moklobemidem je zapotřebí vyčkat 1 den, než začnete užívat Nortrilen. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Nortilen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže máte: 
  epilepsii nebo se u Vás v minulosti vyskytly křeče nebo záchvaty  
  obtíže při močení 
  zvětšenou prostatu 
  zvýšenou činnost štítné žlázy 
  onemocnění srdce nebo jater 
  glaukom (zvýšený nitrooční tlak) 
  cukrovku (můžete potřebovat upravit dávkování léků užívaných k léčbě cukrovky) 
  jiné psychiatrické onemocnění než depresi 
 
 
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli v 
minulosti. 
 
Děti a dospívající 
Nortrilen by neměl být užíván u dětí a dospívajích vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a 
účinnosti. Léčba přípravkem Nortrilen je spojována s rizikem nežádoucích účinků v oblasti srdce a cév 
u všech věkových skupin.  
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti 
 
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. 
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž 
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.  
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: 
  Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. 
  Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko 
sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými 
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy. 
 
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
 
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo 
úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) 
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-
li znepokojeni změnami ve Vašem chování. 
 
Mánie 
Někteří pacienti s maniodepresivní poruchou mohou přejít do mánické fáze, charakterizované rychlým 
sledem myšlenek, nápadně veselou náladou a nepřiměřenou tělesnou aktivitou. V takovém případě je 
důležité, abyste vyhledal/a svého lékaře, který Vám pravděpodobně změní užívání léků. 
 
Další léčivé přípravky a Nortrilen
 
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte , které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Nortrilen může být užíván s následujícími přípravky pouze se zvýšenou opatrností: 
  efedrin, isoprenalin, noradrenalin, fenylefrin a fenylpropanolamin (obsažen v některých 
přípravcích proti nachlazení) 
  anticholinergně působící léky (např. atropin, hyoscyamin) 
  přípravky k ovlivnění funkce štítné žlázy 
2/6 
  cimetidin (používaný k léčbě žaludečních vředů) 
  přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku 
  přípravky způsobující ospalost 
  antiepileptika 
  jiné přípravky používané k léčbě duševních poruch, např. antipsychotika 
  antimykotika, např. flukonazol a terbinafin 
  některá antihistaminika, např. astemizol a terfenadin. 
 
Pokud  se  chystáte  podstoupit  operaci  s  použitím celkové  nebo  místní  anestezie,  měl(a)  byste 
informovat lékaře, že užíváte Nortrilen. 
Rovněž informujte svého zubaře, že užíváte Nortrilen, pokud Vám bude provádět místní znecitlivění. 
 
Přípravek Nortrilen s jídlem, pitím a alkoholem 
Nortrilen může být užíván s jídlem nebo nalačno. 
 
Nortrilen může prohlubovat tlumivý účinek alkoholu a způsobit ospalost. Proto se nedoporučuje 
požívat alkohol během léčby přípravkem Nortrilen. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Stav novorozence 
může být ovlivněn užíváním léků patřících do této skupiny léčivých přípravků (antidepresiva). 
Matky by neměly kojit, pokud užívají tento přípravek. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nortrilen obecně nezpůsobuje ospalost; avšak pokud se u Vás na počátku léčby vyskytnou závratě 
nebo ospalost, nebo trpíte rozmazaným viděním, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte nářadí 
nebo stroje, dokud tyto příznaky nevymizí.   
 
Nortrilen obsahuje laktosu 
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. Jak se Nortrilen používá 
 
Dávkování  
Vždy užívejte Nortrilen přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí  
Úvodní dávka je 25 mg 2-3krát denně. Lékař Vám dávku může postupně zvýšit na 50 mg 
3krát denně (celková denní dávka je tedy 150 mg).  
 
Starší pacienti (>65 let)  
Úvodní  dávka  je  10  mg  2-3krát  denně. Váš lékař může  dávku  postupně  zvýšit  na  celkovou  denní 
dávku 100-150 mg denně. 
 
Použití u dětí a dospívajích 
Děti a dospívající by neměli Nortrilen užívat. Více informací viz bod 2. 
 
Pacienti se zvláštním rizikem 
Pacienti s onemocněním jater obvykle užívají nižší dávky. 
Lékař Vám může odebrat krev za účelem stanovení hladiny nortriptylinu v krvi. 
 
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Nortrilen je příliš silný nebo naopak slabý, poraďte se se svým 
lékařem či lékárníkem. 
3/6 
 
Jak a kdy se Nortrilen užívá 
Nortrilen můžete užívat s jídlem nebo nalačno. 
Polkněte tablety a zapijte je vodou. Nežvýkejte je. 
Na počátku léčby se Nortrilen užívá obvykle ve 2 nebo 3 samostatných dávkách během dne. 
Během udržovací léčby se Nortrilen užívá v jedné dávce ráno.  
 
Délka léčby 
Stejně jako u jiných přípravků k léčbě deprese lze očekávat zlepšení během několika týdnů léčby. 
 
Délka léčby je individuální a obvykle trvá nejméně 6 měsíců. O délce léčby rozhoduje Váš lékař. V 
léčbě pokračujte podle pokynů lékaře. Léčbu bez vědomí svého lékaře nepřerušujte, ani když se 
začnete cítit lépe. Nemoc může přetrvávat delší dobu, a pokud by léčba byla ukončena předčasně, 
může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění.  
 
Nikdy neměňte dávkování bez vědomí svého lékaře. 
 
U pacientů trpících rekurentní (vracející se) depresivní poruchou je vhodné pokračovat v léčbě někdy i 
několik let z důvodu prevence návratu onemocnění. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nortrilen, než jste měl(a) 
Pokud si myslíte, že Vy nebo kdokoli jiný užil více přípravku Nortrilen než jste měl(a), vyhledejte 
svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici. Učiňte tak i v případě, že se předávkování 
neprojevuje žádnými příznaky. Obal přípravku Nortrilen vezměte k lékaři nebo do nemocnice s sebou. 
 
Příznaky předávkování mohou zahrnovat: 
  ospalost nebo podráždění 
  bezvědomí 
  ztížené dýchání, modré zabarvení kůže 
  rozšíření zornic 
  křeče 
  rychlý tlukot srdce 
  nízký krevní tlak, slabý puls, bledost 
  horečka 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Nortrilen 
Pokud jste zapomněl(a) užít předepsanou dávku, další dávku užijte v obvyklou dobu. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Nortrilen 
Váš lékař rozhodne, kdy a jak ukončíte léčbu. Při náhlém přerušení léčby se mohou objevit příznaky z 
vysazení (např. bolest hlavy, necítíte se dobře, nespavost, podrážděnost). 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi vzácné, ale závažné nežádoucí účinky (méně než u 1 pacienta z 10 000) 
Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, přestaňte Nortrilen užívat a okamžitě 
vyhledejte svého lékaře: 
 
4/6 
  Opakovaný výskyt rozmazaného vidění, duhové vidění nebo bolest očí. Měl(a) byste 
neprodleně podstoupit oční vyšetření, než bude moci léčba přípravkem Nortrilen pokračovat. 
Tento stav může být příznakem glaukomu. 
 
  Těžká zácpa, nateklé břicho, horečka a zvracení. Tyto příznaky mohou být způsobeny 
částečným ochrnutím střeva. 
 
  Zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka) může znamenat poškození jater.  
 
  Sklon k tvorbě modřin, krvácení, bledost, trvalá bolest v krku a horečka mohou být prvními 
známkami ovlivnění krvetvorby. 
 
Vliv na krvetvorbu může způsobit snížení počtu červených krvinek (které přenášejí kyslík po 
těle), snížení počtu bílých krvinek (které jsou zodpovědné za potlačení infekce) a snížení 
počtu krevních destiček (které se podílí na srážení krve). 
 
Následující nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a většinou odezní po několika dnech léčby. 
Pokud jsou nežádoucí účinky obtížné nebo trvají déle než několik dní, poraďte se se svým lékařem. 
 
Sucho v ústech zvyšuje riziko výskytu zubního kazu, je tedy vhodné častější čištění zubů. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (více než u 1 pacienta z 10): 
Nadměrné pocení. 
Třes rukou, bolest hlavy; závratě, které mohou být způsobeny nízkým krevním tlakem (doporučuje se 
pomalé vstávání). 
Rozmazané vidění (obtížné čtení textu psaného malým písmem). 
Sucho v ústech, zácpa, pocit na zvracení. 
Palpitace (bušení srdce), zrychlení srdečního rytmu. 
Únava. 
 
Časté nežádoucí účinky (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10): 
Snížená citlivost nebo mravenčení končetin, porucha koordinace. 
Rozšíření zornic. 
Zmatenost (obzvláště u starších pacientů), snížení pozornosti, pokles libida. 
Porucha vnímání chuti. 
Zvýšení tělesné hmotnosti. 
Poruchy srdečního rytmu zjistitelné pomocí EKG (elektrokardiogram). 
U mužů mohou nastat problémy s erekcí. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100): 
Vyrážka, svědění, otok obličeje nebo jazyka. 
Tinitus (zvonění v uších). 
Křeče. 
Změny nálady, včetně zvýšení pocitu úzkosti nebo neklidu. Nespavost, noční můry. 
Průjem, zvracení. 
Zvýšený krevní tlak. 
Obtížné močení (zejména u starších mužů). 
 
Vzácné nežádoucí účinky (méně než u 1 pacienta z 1000): 
Vypadávání vlasů, zvýšená citlivost pokožky na sluneční záření. 
Pokles chuti k jídlu, blouznění (obzvláště u starších pacientů), halucinace. 
Otok slinných žláz. 
Pokles tělesné hmotnosti. 
Zvětšení prsů. 
Sebevražedné myšlenky nebo sebevražedné chování, viz také část Upozornění a opatření. 
 
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
5/6 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  i  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  níže  uvedenou  adresu.  Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
Státní úřad pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
  
5. Jak Nortrilen uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu..Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co Nortrilen obsahuje 
Léčivou látkou je nortriptylinum ve formě nortriptylini hydrochloridum. 
Jedna potahovaná tableta obsahuje nortriptylinum 25 mg. 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  kukuřičný  škrob,  monohydrát  laktosy,  kopovidon,  glycerol  85%, 
mikrokrystalická celulosa, mastek, magnesium-stearát. 
 
Potahová vrstva: hypromelosa, makrogol. 
Barvivo: oxid titaničitý (E 171). 
 
Jak Nortrilen vypadá a co obsahuje toto balení 
Nortrilen je ve formě potahovaných tablet. 
 
Popis tablet: 
Kulaté,  mírně  bikonvexní,  bílé  potahované  tablety  s  hladkým  povrchem,  na  jedné  straně  označené 
„NO“.  
 
Tablety jsou baleny do kontejneru z šedého polypropylenu opatřeného pojistným uzávěrem nebo do 
HDPE kontejneru. 
Velikost balení: 50 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
DK-2500 Valby 
Dánsko 
 
Zastoupení v České republice 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci: 
Lundbeck Česká republika s.r.o., Bozděchova 7, Praha 5 
Tel:+420 225 275 600 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.10.2015   
6/6