Lék Megamox 1 G 875MG/125MG

Kód SÚKL
0012192  
Název LP
Megamox 1 G (875mg/125mg Tbl Flm 14)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
14
Síla
875MG/125MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Amoxicillinum Trihydricum, Kalii Clavulanas
ATC skupina
AMOXICILIN A INHIBITOR BETA-LAKTAMASY (J01CR02)

Složení

 1. Amoxicillinum Trihydricum – 1004,4 MG
 2. Amoxicillinum – 875 MG
 3. Kalii Clavulanas – 148,9 MG
 4. Acidum Clavulanicum – 125 MG
 5. Carboxymethylamylum Natricum – PL MG
 6. Magnesii Stearas – PL MG
 7. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 8. Cellulosum Microcristallinum – PL GM
 9. Hypromellosum 2506/15 – PL MG
 10. Titanii Dioxidum – PL MG
 11. Propylenglycolum – PL MG
 12. Ethylcellulosum – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn. sukls252901/2017 
a sp.zn. sukls234142/2017 
Příbalová informace: informace pro uživatele  
 
Megamox 1g potahované tablety 
 
amoxicillinum, acidum clavulanicum 
  
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, svého lékaře, lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je Megamox a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Megamox užívat 
3. 
Jak se Megamox užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Megamox uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je přípravek Megamox a k čemu se používá 
 
Megamox je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění. 
 
Obsahuje  dvě  odlišné  léčivé  látky  nazývané  amoxicillin  a  kyselina  klavulanová.  Amoxicillin  patří  do 
skupiny  léčivých  přípravků  nazývaných  „peniciliny”,  které  někdy  mohou  přestat  působit  (stávají  se 
neúčinnými). 
 
Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.  
 
Megamox se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí: 
  infekce středního ucha a infekce vedlejších nosních dutin 
  infekce dýchacího ústrojí 
  infekce močového ústrojí 
  infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí 
  infekce kostí a kloubů 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Megamox užívat  
 
Neužívejte Megamox  
  jestliže jste alergický(á) na amoxicillin, kyselinu klavulanovou, penicillin  nebo jakoukoliv složku 
tohoto přípravku (viz bod 6) 
  pokud jste v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla 
projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku 
 
1/8 
  pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo žloutenka 
(zežloutnutí kůže) 
 
Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, neužívejte tento lék. V případě jakýchkoli pochybností 
se před zahájením léčby přípravkem Megamox poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Megamox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
  jestliže máte infekční mononukleózu 
  jestliže se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy 
  jestliže u Vás nedochází k pravidelnému močení. 
 
Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem 
předtím, než začnete užívat Megamox. 
 
V některých případech může lékař určit typ baktérie, která způsobila infekci. 
Na základě výsledků vyšetření Vám může být podán jiný lék. 
 
Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti 
Megamox může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ty 
patří  alergické  reakce,  křeče  a  zánět  tlustého  střeva.  Je  třeba,  abyste  v  průběhu  léčby  přípravkem 
Megamox věnovali zvlášní pozornost některým příznakům a snížili tak riziko vzniku možných problémů. 
Viz “Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti” – bod 4. 
 
Krevní a močové testy 
Pokud Vám budou prováděny krevní testy ( jako například stanovení počtu červených krvinek nebo jaterní 
funkční testy) nebo močové testy (ke stanovení glukózy), oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, že 
užíváte Megamox. Megamox totiž může ovlivnit výsledky těchto testů. 
 
Další léčivé přípravky a Megamox  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo o 
rostlinných přípravcích. 
 
Pokud užíváte zároveň s přípravkem Megamox allopurinol (k léčbě dny), může být u Vás zvýšené riziko 
alergické reakce. 
 
Pokud užíváte probenecid (léčivo užívané k léčbě dny), může Váš lékař snížit dávku přípravku Megamox. 
 
Pokud užíváte současně s přípravkem Megamox léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. 
warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů. 
 
Váš  lék  může  ovlivnit  účinek  methotrexátu  (lék  užívaný  k  léčbě  nádorových  nebo  revmatických 
onemocnění). 
 
 
 
 
 
Těhotenství a kojení  
 
2/8 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Předtím, než začnete užívat Megamox, se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Megamox může mít nežádoucí účinky a příznaky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit. 
Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře. 
 
Tento přípravek obsahuje draslík 
Tento  přípravek  obsahuje  0,65  mmol  (25,3mg)  draslíku  v jedné  tabletě.  Proto  pro  Vás  nemusí  být 
přípravek vhodný, jste-li na kontrolované draslíkové dietě nebo pokud máte sníženou funkci ledvin. Pokud 
si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře. 
 
 
3. 
Jak se Megamox užívá  
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí a děti vážící 40 kg a více 
Obvyklá dávka je:1 tableta užívaná dvakrát denně 
Vyšší dávkování: 1 tableta užívaná třikrát denně 
 
Děti vážící méně než 40 kg 
V případě těchto  pediatrických pacientů použijte přednostně  jiné lékové formy jiných přípravků ( např. 
suspenze).  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud podáváte Megamox dětem vážícím méně než 40 kg. 
 
Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy 
  Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno.  V takovém 
případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék. 
  Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce 
jater. 
 
Jak užívat přípravek Megamox 
  Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody. Tablety užívejte na začátku jídla nebo těsně před     
jídlem. 
  Užití  dávky  rozložte  rovnoměrně  v  průběhu  dne,  mezi  jednotlivými  dávkami  udržujte  odstup    
nejméně 4 hodiny. Neužívejte 2 dávky během 1 hodiny. 
  Neužívejte  přípravek  déle  než  2  týdny.  Pokud  Vaše  potíže  stále  přetrvávají,  navštivte  znovu 
lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Megamox, než jste měl(a)
 
Pokud  jste  užil(a)  větší  dávku  přípravku  Megamox,  než  jste  měl(a)  mohou  se  u  Vás  objevit  žaludeční 
obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Oznamte to co nejdříve svému lékaři a ukažte mu 
také krabičku nebo lahvičku s lékem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Megamox 
 
3/8 
Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  obvyklou  dávku  přípravku  Megamox,  užijte  ji  hned,  jakmile  si  své 
opomenutí uvědomíte. Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím počkejte přibližně 4 hodiny. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Megamox 
Pokračujte v užívání přípravku, až do ukončení léčby, a to i tehdy, pokud se již cítíte lépe. 
K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, mohla by se infekce 
vrátit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti  
 
Alergické reakce:  
  kožní vyrážka 
  zánět  cév  (vaskulitida)  projevující  se  jako  červené  nebo  purpurové  vystupující  skvrny  na  kůži, 
může se však vyskytbout i na jiné části těla 
  horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle  
  otoky,  vyskytující  se  někdy  na  obličeji  nebo  v  ústní  dutině  (angioedém)  a  způsobující  obtíže  s 
dýcháním 
  mdloba. 
 
Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte užívat tento 
přípravek. 

 
Zánět tlustého střeva
 
Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha a/nebo 
horečka. 
 
Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem
 
Velmi časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů  
  průjem (u dospělých). 
 
 
Časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů 
  kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech) 
  pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek 
→  pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, užívejte přípravek před jídlem 
  zvracení  
  průjem (u dětí).  
 
 
 
 
 
Méně časté nežádoucí účinky 
 
4/8 
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů  
  kožní vyrážka, svědění  
  vystupující svědivá vyrážka (kopřivka) 
  trávicí potíže  
  závratě 
  bolest hlavy. 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů: 
  zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech. 
 
Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů 
 
  kožní  vyrážka,  která  může  vytvářet  puchýře  a  má  terčovitý  tvar  (centrální  tmavé  skvrny  jsou 
obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji  – erythema multiforme) 
 
 
pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře 
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů: 
  snížený počet buněk podílejících se na srážlivosti krve  
  snížený počet bílých krvinek 
 
Další nežádoucí účinky 

Další nežádoucí účinky se objevují u velmi malého počtu pacientů a přesná frekvence jejich výskytu není 
známa. 
  alergické reakce (viz výše) 
  zánět tlustého střeva (viz výše) 
  závažné kožní reakce: 

rozsáhlá  kožní  vyrážka  s  puchýři  a  odlupující  se  kůží,  vyskytující  se  zejména  v  okolí  úst,   
nosu,  očí  a  pohlavních  orgánů  (Stevens-Johnsonův  syndrom),  a  ještě  závažnější  forma 
projevující  se  rozsáhlým  olupováním  kůže  (na  více  než  30  %  tělesného  povrchu  –  toxická 
epidermální nekrolýza)
 

 rozsáhlá  zarudlá  kožní  vyrážka  s  malými  puchýřky  obsahujícími  hnis  (bulózní  exfoliativní 
dermatitida


zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza). 

chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami a abnormálními 
výsledky  krevních  testů  (včetně  zvýšeného  počtu  bílých  krvinek  (eozinofilie)  a 
jaterních enzymů) (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)). 
 
 
Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.   
 
  zánět jater (hepatitida) 
  žloutenka  způsobená  zvýšením  krevních  hladin  bilirubinu  (látka  vytvářená  játry).  Může  se 
projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma  
  zánět ledvinných kanálků 
  snížená srážlivost krve 
  nadměrná aktivita 
  křeče (u pacientů užívajících vysoké dávky přípravku Megamox nebo u pacientů s ledvinovými 
problémy) 
  černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený  
 
5/8 
  skvrny na zubech (u dětí), které lze obvykle odstranit čištěním zubů. 
 
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů: 
  výrazné snížení počtu bílých krvinek 
  snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie) 
  krystalky v moči. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Megamox uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.  
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce/lahvičce.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Pro balení v lahvičce: 
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Pro balení v blistru: 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Megamox obsahuje 
-  
Léčivými látkami jsou amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím 875 mg amoxicillinum a 
kalii clavulanas v množství odpovídajícím 125 mg acidum clavulanicum v jedné potahované tabletě.       
-  Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý,  mikrokrystalická  celulosa,  hypromelosa  2506/15,  oxid  titaničitý,  propylenglykol, 
ethylcelulosa.  
 
 
Jak Megamox vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Megamox balení obsahuje 10 (2x5), 12, 14, 20 (2x10), 24 (2x12), 28 (2x14) a 100 (10x10)* potahovaných 
tablet.  Tablety  jsou  baleny  do  bílých  HDPE  lahviček,  obsahujících  pouzdro  s vysoušedlem,  s  bílými 
bezpečnostními PP šroubovacími uzávěry nebo do Al/Al blistrů v krabičce. 
*pouze pro nemocnice 
 
 
6/8 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A. 
Estrada do Rio da Mo, nº8, 8A e 8B 
Fervenca, 2705-906 Terrugem SNT 
Portugalsko 
 
Výrobce 
Hikma Farmacêutica Lda. 
Estrada do Rio da Mo, nº8, 8A e 8B 
Fervenca, 2705-906 Terrugem SNT 
Portugalsko 
 
hameln rds a.s.,  
Horná 36,  
900 01 Modra,  
Slovensko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Ardez Pharma, s.r.o., Kosoř, Česká Republika. 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko: Amoxacid 875 mg/125mg Filmtabletten 
Německo: Amoxicillin/Clavulansäure Hikma 875mg/125mg Filmtabletten 
Polsko: AMOclan 875/125 mg tabletki powlekane 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.10.2017. 
 
 
 
Medicínské informace 
 
Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí. 
 
Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto jevu je 
skutečnost, že je bakterie rezistentní na užívané antibiotikum. To znamená, že bakterie mohou přežívat a 
dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky. 
 
Bakterie  se  mohou  stát  rezistentními  vůči  antibiotikům  z  mnoha  příčin.  Obezřetné  používání  antibiotik 
může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence. 
 
Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. 
 
Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku rezistence 
bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik. 
 
1.  Je  velmi  důležité,  abyste  užívali  antibiotikum  ve  správné  dávce,  ve  správnou  dobu  a  po 
doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci, a pokud něčemu nerozumíte, obraťte se 
na svého lékaře nebo lékárníka. 
 
7/8 
2.  Neužívejte  antibiotika,  pokud  nebyla  předepsána  přímo  Vám  a  antibiotikum  používejte  pouze  k 
léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno.  
3.  Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že má dotyčný 
infekci podobnou té Vaší.  
4.  Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě. 
5.  Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby tak byla zajištěna 
jejich správná likvidace  
 
 
8/8