Lék Haloperidol Decanoat-richter 50MG/ML

Kód SÚKL
0012061  
Název LP
Haloperidol Decanoat-richter (50mg/ml Inj Sol 5x1ml)
Cesta podání
Intramuskulární podání (IMS)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
5X1ML
Síla
50MG/ML
Typ balení
Ampulka (Ampule)
Účinné látky
Haloperidoli Decanoas
ATC skupina
HALOPERIDOL (N05AD01)

Složení

  1. Haloperidoli Decanoas – 70,5 MG
  2. Haloperidolum – 50 MG
  3. Alcohol Benzylicus – PL MG
  4. Sesami Oleum Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls269811/2017 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 50 mg/ml injekční roztok  
haloperidoli decanoas 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 
Co je přípravek Haloperidol Decanoat-Richter a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Haloperidol Decanoat-Richter podán  
3. 
Jak se přípravek Haloperidol Decanoat-Richter používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je přípravek Haloperidol Decanoat-Richter a k čemu se používá 
Název léčivého přípravku je Haloperidol Decanoat-Richter.  
Přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  obsahuje  léčivou  látku  haloperidol  (ve  formě  haloperidol-
dekanoátu). Ta patří do skupiny léků nazývaných „antipsychotika”.  
Přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  se  používá  u  dospělých,  jejichž  nemoc  již  byla  léčena 
haloperidolem užívaným ústy. Používá se při nemocech postihujících myšlení, pocity nebo chování. 
Ty zahrnují problémy s duševním zdravím (jako je schizofrenie).  
Tyto nemoci u Vás mohou vyvolat:  
-  pocit zmatenosti (delirium)  
-  vidění, slyšení, cítění věcí, které nejsou přítomné (halucinace)  
-  víru ve věci, které neexistují (bludy)  
-  neobvyklou podezřívavost (paranoia)  
-  silný pocit vzrušení, neklidu, nadšení, impulzivity nebo nadměrné aktivity  
-  silný pocit agresivity, nepřátelství nebo násilnictví.  
 
Stránka 1 z 10 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Haloperidol Decanoat-Richter 
podán 

Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter nepoužívejte, pokud:  
-  jste  alergický(á)  na  haloperidol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou  v 
bodě 6)  
-  slabě vnímáte své okolí nebo máte neobvykle zpomalené reakce 
-  máte Parkinsonovu chorobu  
-  máte typ demence nazývaný „demence s Lewyho tělísky“  
-  máte progresivní supranukleární obrnu  
-  máte  onemocnění  srdce  nazývané  „prodloužený  interval  QT“  nebo  jiné  problémy  se  srdečním 
rytmem, které se projeví jako abnormální záznam na EKG (elektrokardiogram)  
-  trpíte srdečním selháním nebo jste v nedávné době měl(a) srdeční příhodu (srdeční infarkt)  
-  máte nízké hladiny draslíku v krvi, které nejsou léčeny  
-  užíváte  některý  z  léků  uvedených  v  části  „Další  léčivé  přípravky  a  přípravek  Haloperidol 
Decanoat-Richter - Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter nepoužívejte, pokud užíváte některé 
léky na“.  
Pokud se na Vás cokoli z výše uvedeného vztahuje, tento přípravek se nesmí používat. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte  se  předtím,  než  začnete  přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  používat,  se svým 
lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.  
 
Upozornění a opatření  
 
Závažné nežádoucí účinky  
Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter může způsobit problémy se srdcem, s ovládáním pohybů těla 
nebo končetin a závažný nežádoucí účinek nazývaný „neuroleptický maligní syndrom“. Rovněž může 
způsobit  závažné  alergické  reakce  a  krevní  sraženiny.  Během  používání  přípravku  Haloperidol 
Decanoat-Richter  si  musíte  být  možnosti  závažných  nežádoucích  účinků  vědom(a),  protože  můžete 
potřebovat neodkladnou lékařskou péči. Viz část „Sledujte závažné nežádoucí účinky“ v bodě 4.  
 
Starší lidé a lidé s demencí  
U  starších  lidí  s  demencí  užívajících  antipsychotické  léky  byl  hlášen  mírný  nárůst  úmrtí  a  cévních 
mozkových příhod. Pokud jste starší člověk, poraďte se předtím, než Vám bude přípravek Haloperidol 
Decanoat-Richter podán, se svým lékařem, zejména pokud trpíte demencí.  
 
Se svým lékařem se poraďte, pokud:  
-  máte pomalý tep, onemocnění srdce, nebo pokud někdo z užší rodiny náhle zemřel na problémy 
se srdcem  
-  máte nízký krevní tlak, nebo pokud se Vám při napřímení zatočí hlava  
-  máte nízké hladiny draslíku nebo hořčíku (nebo jiného „elektrolytu“) v krvi. Léčbu tohoto stavu 
určí Váš lékař  
-  jste kdykoli v minulosti měl(a) krvácení do mozku, nebo pokud Vám lékař řekl, že je u Vás větší 
pravděpodobnost cévní mozkové příhody, než u jiných lidí  
-  máte epilepsii, nebo pokud jste kdykoli v minulosti měl(a) záchvaty křečí  
2/10 
-  máte problémy s ledvinami, játry nebo štítnou žlázou  
-  máte  vysoké  hladiny  hormonu  prolaktinu  v  krvi,  nebo  rakovinu,  která  může  být  vysokými 
hladinami prolaktinu způsobena (jako je rakovina prsu)  
-  máte nebo jste měl(a) krevní sraženiny, nebo pokud je má nebo měl někdo z Vaší rodiny  
-  máte deprese.  
Může  být  třeba  Vás  pečlivěji  sledovat  a  může  být  nutné  změnit  množství  přípravku  Haloperidol 
Decanoat-Richter, které Vám bude podáváno.  
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás něco z výše uvedeného týká, poraďte se předtím, než Vám bude 
přípravek Haloperidol Decanoat-Richter podán, se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.  
 
Lékařské kontroly  
Váš lékař může před zahájením léčby přípravkem Haloperidol Decanoat-Richter nebo v jejím průběhu 
potřebovat, aby Vám byl natočen elektrokardiogram (EKG). EKG měří elektrickou aktivitu srdce. 
 
Krevní testy  
Váš lékař může před zahájením léčby přípravkem Haloperidol Decanoat-Richter nebo v jejím průběhu 
požadovat,  aby  Vám  byla  zkontrolována  hladina  draslíku  nebo  hořčíku  (nebo  jiných  elektrolytů)  v 
krvi.  
 
Děti a dospívající  
Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter se u dětí a dospívajících mladších 18 let nemá používat. To 
proto, že u této věkové skupiny nebyl hodnocen.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Haloperidol Decanoat-Richter  
Informujte  svého  lékaře,  lékárníka  nebo  zdravotní  sestru  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v 
nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter nepoužívejte, pokud užíváte některé léky na:  
-  problémy  se  srdečním  rytmem  (jako  je  amiodaron,  dofetilid,  disopyramid,  dronedaron,  ibutilid, 
chinidin a sotalol)  
-  deprese (jako je citalopram a escitalopram)  
-  psychózy (jako je flufenazin, levomepromazin, perfenazin, pimozid, prochlorperazin, promazin, 
sertindol, thiorizadin, trifluoperazin, triflupromazin a ziprasidon)  
-  bakteriální  infekce  (jako  je  azithromycin,  klarithromycin,  erythromycin,  levofloxacin, 
moxifloxacin a telithromycin)  
-  plísňové infekce (jako je pentamidin)  
-  malárii (jako je halofantrin)  
-  pocit na zvracení a zvracení (jako je dolasetron)  
-  rakovinu (jako je toremifen a vandetanib).  
 
3/10 
Svého lékaře rovněž informujte, pokud užíváte bepridil (na bolesti na hrudi nebo na snížení krevního 
tlaku) nebo methadon (lék proti bolesti a k léčbě drogové závislosti).  
Tyto  léky  mohou  zvýšit  pravděpodobnost  srdečních  problémů,  pokud  tedy  některý  z  nich  užíváte, 
poraďte se se svým lékařem a nepoužívejte přípravek Haloperidol Decanoat-Richter (viz „ Přípravek 
Haloperidol Decanoat-Richter nepoužívejte, pokud“).  
 
Pokud  současně  s  přípravkem  Haloperidol  Decanoat-Richter  užíváte  lithium,  může  být  potřebné 
zvláštní sledování.  
Svého lékaře ihned informujte a oba léky přestaňte užívat, pokud se u Vás objeví:  
-  nevysvětlitelná horečka nebo nekontrolovatelné pohyby  
-  zmatenost, dezorientovanost a bolest hlavy, problémy s rovnováhou a ospalost.  
Jde o známky závažného stavu.  
 
Způsob fungování přípravku Haloperidol Decanoat-Richter mohou ovlivnit některé léky nebo mohou 
zvýšit pravděpodobnost srdečních problémů  
Svého lékaře informujte, pokud užíváte:  
-  alprazolam nebo buspiron (na úzkost)  
-  duloxetin, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon, paroxetin, sertralin, třezalka tečkovaná (Hypericum 
perforatum) nebo venlafaxin (na deprese)  
-  bupropion (na deprese nebo k odvykání kouření)  
-  karbamazepin, fenobarbital nebo fenytoin (na epilepsii)  
-  rifampicin (na bakteriální infekce)  
-  itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (na plísňové infekce)  
-  ketokonazol v tabletách (k léčbě Cushingova syndromu)  
-  indinavir, ritonavir nebo sachinavir (proti viru lidské imunodeficience nebo HIV)  
-  chlorpromazin nebo promethazin (proti pocitu na zvracení a zvracení)  
-  verapamil (na krevní tlak nebo problémy se srdcem).  
Svého lékaře rovněž informujte, pokud užíváte další léky na snížení krevního tlaku, jako jsou tablety 
na odvodnění (diuretika). 
Pokud  některý  z  těchto  léků  užíváte,  může  Vám  lékař  chtít  změnit  dávku  přípravku  Haloperidol 
Decanoat-Richter.  
 
Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter může mít vliv na fungování následujících typů léků  
Svého lékaře informujte, pokud užíváte léky na:  
-  uklidnění nebo na spaní (trankvilizéry)  
-  bolest (silné léky proti bolesti)  
-  depresi (tricyklická antidepresiva)  
-  snížení krevního tlaku (jako je guanethidin a methyldopa)  
-  silné alergické reakce (adrenalin)  
-  poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nebo narkolepsii (známé jako stimulancia)  
4/10 
-  Parkinsonovu chorobu (jako je levodopa)  
-  ředění krve (fenindion).  
Pokud některý z těchto léků užíváte, poraďte se předtím, než začnete přípravek Haloperidol Decanoat-
Richter používat, se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.  
 
Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter a alkohol  
Pití  alkoholu  během  používání  přípravku  Haloperidol  Decanoat-Richter  může  vést  k  ospalosti  a 
snížené pozornosti. To znamená, že si musíte dávat pozor na to, kolik alkoholu pijete. Pijete-li během 
používání  přípravku  Haloperidol  Decanoat-Richter  alkohol,  sdělte  to  svému  lékaři  a  informujte  ho, 
kolik alkoholu pijete.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost  
Těhotenství 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
požádejte svého lékaře o radu. Lékař Vám může doporučit, abyste přípravek  Haloperidol Decanoat-
Richter v těhotenství nepoužívala.  
U  novorozenců  matek,  které  přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  používaly  v  posledních  3 
měsících těhotenství (poslední trimestr), se mohou objevit následující problémy:  
-  svalový třes, ztuhlé nebo ochablé svalstvo  
-  ospalost nebo neklid  
-  problémy s dýcháním nebo příjmem potravy.  
Přesná četnost výskytu těchto problémů není známa. Pokud přípravek  Haloperidol Decanoat-Richter 
používáte  v  těhotenství  a  Vaše  dítě  postihnou  některé  z  těchto  nežádoucích  účinků,  obraťte  se  na 
svého lékaře.  
 
Kojení  
Pokud kojíte nebo kojit hodláte, poraďte se se svým lékařem. To proto, že malá množství léku mohou 
prostupovat do mateřského mléka, a tak se dostat do dítěte. Váš lékař s Vámi probere rizika a přínosy 
kojení během používání přípravku Haloperidol Decanoat-Richter.  
 
Plodnost  
Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter může zvyšovat hladiny hormonu nazývaného prolaktin, což 
může  mít  vliv  na  plodnost  u  mužů  i  žen.  Máte-li  v  této  věci  jakékoli  otázky,  poraďte  se  se  svým 
lékařem.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  může  mít  vliv  na  schopnosti  řídit  a  používat  nářadí  nebo 
obsluhovat  stroje.  Nežádoucí  účinky,  jako  je  ospalost,  mohou  mít  vliv  na  pozornost,  zejména  při 
prvním  nasazení  přípravku  nebo  po  vysokých  dávkách.  Pokud  tuto  záležitost  napřed  neproberete  se 
svým lékařem, neřiďte ani neobsluhujte stroje ani nepoužívejte nástroje.  
 
Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter obsahuje benzylalkohol a sezamový olej. 
5/10 
Tento léčivý přípravek obsahuje 15 mg benzylalkoholu v 1 ml roztoku. Benzylalkohol může způsobit 
alergickou reakci. 
Sezamový olej může vzácně způsobit těžké alergické reakce. 
 
3.  
Jak se přípravek Haloperidol Decanoat-Richter používá 
Jaké množství léku Vám bude podáno  
Množství přípravku Haloperidol Decanoat-Richter a jak dlouho jej budete potřebovat, Vám sdělí lékař. 
Lékař Vám dávku upraví podle Vašich potřeb, přičemž Vám může podávat typ haloperidolu, který se 
užívá ústy. Dávka haloperidol-dekanoátu bude záviset na:  
-  Vašem věku  
-  tom, zda nemáte problémy s ledvinami nebo játry  
-  tom, jak jste na haloperidol reagoval(a) v minulosti  
-  jiných lécích, které užíváte.  
 
Dospělí  
-  Vaše zahajovací dávka se obvykle bude pohybovat mezi 25 a 150 mg.  
-  Váš lékař může dávku každé 4 týdny upravovat až o 50 mg, aby nalezl dávku, která Vám bude 
vyhovovat nejvíce (obvykle mezi 50 a 200 mg každé 4 týdny).  
-  Za 4 týdny Vám nebude podáno více než 300 mg.  
 
Starší osoby  
-  Léčba starších osob obvykle začíná na nižší dávce, obvykle 12,5 až 25 mg každé 4 týdny.  
-  Dávka  bude  poté  upravována,  dokud  lékař  nenajde  dávku,  která  Vám  bude  vyhovovat  nejvíce 
(obvykle mezi 25 a 75 mg každé 4 týdny).  
-  Každé 4 týdny Vám bude podáno více než 75 mg, pokud lékař rozhodne, že to je bezpečné.  
 
Jak se přípravek Haloperidol Decanoat-Richter podává  
Přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  bude  podávat  lékař  nebo  zdravotní  sestra.  Je  určen  k 
intramuskulárnímu  podání  a  podává  se  jako  injekce  hluboko  do  svalu.  Jedna  dávka  přípravku 
Haloperidol  Decanoat-Richter  obvykle  vydrží  4  týdny.  Přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  se 
nesmí podávat do žíly.  
 
Jestliže dostanete příliš vysokou dávku přípravku Haloperidol Decanoat-Richter  
Lék  Vám  bude  podávat  lékař  nebo  zdravotní  sestra,  takže  není  pravděpodobné,  že  by  Vám  byla 
podána příliš vysoká dávka. Pokud máte obavy, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.  
 
Jestliže dávku vynecháte nebo přestanete používat přípravek Haloperidol Decanoat-Richter  
Nepřestávejte  používat  tento  přípravek,  pokud  tak  nerozhodl  Váš  lékař,  protože  by  se  mohly  vrátit 
příznaky onemocnění. Pokud vynecháte návštěvu, kontaktujte lékaře a sjednejte si novou návštěvu.  
 
6/10 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Sledujte závažné nežádoucí účinky  
Svého lékaře nebo zdravotní sestru ihned informujte, pokud zaznamenáte cokoli z následujícího, nebo 
pokud na to máte podezření. Můžete potřebovat lékařské ošetření.  
 
Problémy se srdcem:  
-  abnormální srdeční rytmus – ten brání normálnímu fungování srdce a může vést ke ztrátě vědomí  
-  abnormálně zrychlený tep  
-  srdeční stahy mimo běžný rytmus. 
Problémy  se  srdcem  se  u  lidí  používajících  přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  vyskytují  s 
četností „méně časté“ (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí). U pacientů užívajících tento lék došlo k 
náhlým úmrtím, nicméně přesná četnost těchto úmrtí není známa. U lidí užívajících antipsychotika se 
rovněž objevila zástava srdce (srdce přestane bít).  
 
Závažný problém nazývaný „neuroleptický maligní syndrom“.  
Ten  způsobuje  vysokou  horečku,  těžkou  svalovou  ztuhlost  a  ztrátu  vědomí.  Přesná  četnost  tohoto 
nežádoucího účinku u lidí používajících přípravek Haloperidol Decanoat-Richter není známa.  
 
Problémy s ovládáním pohybů těla nebo končetin (extrapyramidová porucha), jako:  
-  pohyby úst, jazyka, čelisti a někdy končetin (tardivní dyskineze)  
-  pocit neklidu nebo potíže stát v klidu, zvýšené pohyby těla  
-  pomalé nebo omezené pohyby těla, záškuby nebo svíjivé pohyby  
-  svalový třes nebo ztuhlost, šouravá chůze  
-  neschopnost pohybu  
-  nepřítomnost normálního výrazu v obličeji, který někdy vypadá jako maska.  
U  osob  používajících  přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  jsou  velmi  časté  (mohou  postihnout 
více než 1 z 10 osob). Pokud Vás některý z těchto nežádoucích účinků postihne, můžete dostat další 
léky.  
 
Těžké alergické reakce, které mohou zahrnovat:  
-  otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla  
-  potíže s polykáním nebo dýcháním  
-  svědivou vyrážku (kopřivku).  
Přesná  četnost  alergické  reakce  u  lidí  používajících  přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  není 
známa.  
7/10 
 
Krevní sraženiny v žilách, obvykle na nohou (hluboká žilní trombóza).  
Tyto  sraženiny  byly  hlášeny  u  lidí  užívajících  antipsychotika.  Známky  hluboké  žilní  trombózy  v 
nohách zahrnují otok, bolest a zarudnutí na noze, nicméně sraženina se může přesunout do plic, kde 
vyvolává  bolest  na  hrudi  a  potíže  s  dechem.  Krevní  sraženiny  mohou  být  velmi  závažné.  Jestliže 
zpozorujete některý z těchto příznaků, sdělte to ihned svému lékaři.  
Svému  lékaři  ihned  sdělte,  pokud  zaznamenáte  některý  z  výše  uvedených  závažných  nežádoucích 
účinků.  
 
Další nežádoucí účinky  
Pokud zaznamenáte některý  z následujících nežádoucích účinků nebo pokud na něj máte podezření, 
sdělte to svému lékaři.  
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):  
-  deprese  
-  potíže se spánkem nebo pocit ospalosti  
-  zácpa  
-  sucho v ústech nebo zvýšená tvorba slin  
-  problémy s pohlavním stykem  
-  podrážděnost, bolest nebo tvorba hnisu (absces) v místě vpichu injekce  
-  zvýšení tělesné hmotnosti.  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):  
-  abnormální svalové napětí  
-  bolest hlavy  
-  stáčení očí nahoru nebo rychlé pohyby očí, které nemůže ovládat  
-  problémy se zrakem, jako je rozmazané vidění. 
 
Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky, nicméně jejich četnost není známa:  
-  těžké  problémy  s  duševním  zdravím,  jako  je  víra  ve  věci,  které  nejsou  skutečné  (bludy)  nebo 
vidění, pociťování, slyšení nebo cítění (čichem) věcí, které nejsou přítomny (halucinace)  
-  pocit neklidu nebo zmatenosti  
-  záchvaty křečí  
-  pocit točení hlavy, včetně točení hlavy při napřímení do sedu nebo stoje  
-  nízký krevní tlak  
-  problémy, které by mohly vyvolat dýchací potíže, jako je:  
-  otok kolem hlasivek nebo krátká křeč hlasivek, což má vliv na mluvení  
-  zúžení dýchacích cest v plicích  
-  dušnost  
8/10 
-  pocit na zvracení, zvracení  
-  změny v krvi, jako je:  
-  vliv  na  krvinky  –  nízké  počty  všech  typů  krvinek,  včetně  silného  poklesu  počtu  bílých 
krvinek a nízkého počtu krevních destiček (buněk, které napomáhají srážení krve)  
-  vysoké hladiny některých hormonů v krvi – prolaktinu a antidiuretického hormonu (syndrom 
nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu)  
-  nízké hladiny cukru v krvi  
-  změny, které se projeví v krevních testech jater a další problémy s játry, jako je:  
-  zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka)  
-  zánět jater  
-  náhlé selhání jater  
 
-  snížený průtok žluči žlučovodem  
-  kožní problémy, jako je:   
-  vyrážka nebo svědění  
-  zvýšená citlivost na sluneční světlo  
-  šupinatění nebo olupování kůže  
-  zánět malých cév, což vede ke kožní vyrážce s malými červenými nebo nachovými bulkami  
-  nadměrné pocení  
-  rozpad svalové tkáně (rhabdomyolýza)  
-  svalové  křeče,  záškuby  nebo  stahy,  které  nemůžete  ovládat,  včetně  křeče  v  šíji,  která  vede  ke 
stočení hlavy na jednu stranu  
-  potíže s otevíráním úst nebo neschopnost ústa otevřít  
-  ztuhlé svaly a klouby  
-  neschopnost močit nebo se zcela vymočit  
-  přetrvávající a bolestivá erekce  
-  potíže s dosažením a udržováním erekce (impotence)  
-  ztráta pohlavní žádostivosti nebo její pokles  
-  změny  menstruačního  cyklu  (měsíčků),  jako  je  žádná  menstruace  nebo  dlouhá,  silná,  bolestivá 
menstruace  
-  problémy s prsy, jako: 
-  bolest nebo nepříjemné pocity  
-  neočekávaná tvorba mléka  
-  zvětšení prsů u mužů  
-  otok vyvolaný hromaděním tekutin v těle  
-  vysoká nebo nízká tělesná teplota  
-  problémy s chůzí  
-  snížení tělesné hmotnosti.  
  
9/10 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Pokud  je  haloperidol-dekanoát  dlouho  uchováván  v chladu,  mohou  se  v něm  vytvořit  pevné  částice. 
Tyto mohou vymizet při uchovávání při pokojové teplotě. Pokud částice nevymizí, je třeba ampulku 
znehodnotit. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace  
Co přípravek Haloperidol Decanoat-Richter obsahuje 
-  Léčivou látkou je haloperidoli decanoas, což odpovídá haloperidolum 50 mg. 
-  Pomocnými látkami jsou benzylalkohol (15 mg/1 ml), sezamový olej pro injekci 
 
Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter vypadá a co obsahuje toto balení 
Injekční roztok 
Čirý, slabě jantarově žlutý roztok. 
1ml ampulka z hnědého skla s bílým bodem v místě zlomu 
5 ampulek po 1 ml je zabaleno v papírové krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
H-1103 Budapešť  
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  18. 1. 2018 
 
10/10