Lék Glimepirid Sandoz 1MG

Kód SÚKL
0011992  
Název LP
Glimepirid Sandoz (1mg Tbl Nob 7)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
7
Síla
1MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Glimepiridum
ATC skupina
GLIMEPIRID (A10BB12)

Složení

  1. Glimepiridum – 1 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Carboxymethylamylum Natricum A – PL MG
  4. Povidonum 40 – PL MG
  5. Ferri Oxidum Rubrum – PL MG
  6. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  7. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls261985/2017 
 
 
Příbalová informace: Informace pro pacienta  
Glimepirid Sandoz 1 mg tablety 
Glimepirid Sandoz 2 mg tablety 
Glimepirid Sandoz 3 mg tablety 
Glimepirid Sandoz 4 mg tablety 
glimepiridum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Glimepirid Sandoz a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glimepirid Sandoz užívat 
3.  Jak se přípravek Glimepirid Sandoz užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Glimepirid Sandoz uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je přípravek Glimepirid Sandoz a k čemu se používá 
Glimepirid Sandoz je léčivý přípravek, který po perorálním podání (spolknutí tablety) snižuje 
hladinu cukru v krvi. Tento přípravek patří do skupiny látek snižujících hladinu cukru v krvi, 
tzv. derivátů sulfonylurey. Účinek přípravku Glimepirid Sandoz spočívá ve zvýšení množství 
inzulínu uvolněného ze slinivky břišní. Inzulín pak snižuje hladinu cukru v krvi.  
K čemu se přípravek Glimepirid Sandoz používá 
Glimepirid  Sandoz  se  užívá  k léčbě  některých  forem  cukrovky  (diabetes  mellitus  2.  typu) 
v případech,  kdy  nelze  dostat  hladinu  cukru  v krvi  pod  kontrolu  jen  pomocí  diety,  cvičení  
a snížením tělesné hmotnosti.  

 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glimepirid Sandoz užívat 
Neužívejte přípravek Glimepirid Sandoz jestliže: 
  jste  alergická(ý)  na  glimepirid  nebo  jiné  deriváty  sulfonylurey  (látky  jako  je  např. 
glibenklamid, které se užívají na snížení hladiny cukru v krvi) nebo na sulfonamidy (látky 
jako  je  např.  sulfomethoxazol,  které  se  používají  k léčbě  bakteriálních  infekcí)  nebo  na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 
  máte diabetes mellitus 1. typu, 
  pokud  máte  diabetickou  ketoacidózu  (komplikace  diabetu,  kdy  je  v organismu  zvýšena 
hladina kyselin a můžete mít některý z následujících příznaků: únava, nevolnost (pocit na 
zvracení), časté močení a strnulost svalů), 
  jestliže máte diabetické kóma, 
  jestliže máte závažné onemocnění ledvin, 
  jestliže máte závažné onemocnění jater. 
 
Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká. Pokud 
si  nejste  jist(a),  řekněte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi  předtím,  než  začnete  Glimepirid 
Sandoz užívat.  
 
Upozornění a opatření 
Před  užitím  přípravku  Glimepirid  Sandoz  se  poraďte  se  svým lékařem  nebo 
lékárníkem, pokud: 
• 
se  zotavujete  po  úrazu, operaci,  infekčním  horečnatém  onemocnění,  nebo  z jiné  formy 
stresu, informujte o tom lékaře, protože může být nutné dočasně upravit Vaši léčbu, 
• 
máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin. 
Pokud  si  nejste  jist(a),  zda  se  Vás  výše  uvedené  týká,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem předtím, než začnete přípravek Glimepirid Sandoz užívat.  
U pacientů, kteří mají nedostatečnost enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, může dojít ke 
snížení hladiny hemoglobinu a k rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie).  
K dispozici jsou pouze omezené údaje o použití glimepiridu u pacientů mladších 18 let. Proto 
se těmto pacientům nedoporučuje užívat přípravek Glimepirid Sandoz. 
 
Důležité informace o hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi) 
Pokud užíváte přípravek Glimepirid Sandoz, může se u Vás vyskytnout hypoglykémie (nízká 
hladina  cukru  v krvi).  Přečtěte  si  prosím  níže  další  informace  o  hypoglykémii,  jejích 
příznacích a léčbě. 
Následující faktory mohou zvýšit riziko, že se dostanete do hypoglykémie: 
•  podvýživa,  nepravidelná  doba  jídla,  vynechání  jídla  nebo  odložení  doby  jídla  nebo 
hladovění po určitou dobu 
•  změna diety 
•  užití větší než potřebné dávky přípravku Glimepirid Sandoz 
•  snížená funkčnost ledvin 
•  závažné onemocnění jater 

 
•  některá onemocnění zejména hormonální povahy (např. poruchy funkce štítné žlázy, 
hypofýzy nebo kůry nadledvin) 
•  pití alkoholu (především pokud současně vynecháte jídlo)  
•  užívání  některých  dalších  léků  (viz  níže  „Další  léčivé  přípravky  a  Glimepirid 
Sandoz“) 
•  zvýšená fyzická aktivita (cvičení) a současně nedostatečný příjem potravy nebo jídlo 
obsahující méně sacharidů než obvykle.  
Příznaky hypoglykémie zahrnují: 
•  vlčí  hlad,  bolest  hlavy,  nevolnost,  zvracení,  netečnost,  ospalost,  poruchy  spánku, 
neklid,  agresivitu,  poruchy  koncentrace,  poruchu  ostražitosti  a  reaktivity,  deprese, 
zmatenost,  poruchy  řeči  a  zraku,  poruchy  artikulace,  třes,  částečnou  neschopnost 
pohnout některou částí těla, poruchy čití, točení hlavy, bezmocnost 
•  další  příznaky,  které  se  mohou  vyskytnout:  pocení,  chladná  a  vlhká  kůže,  úzkost, 
zvýšená  tepová  frekvence,  zvýšený  krevní  tlak,  bušení  srdce,  náhlá  silná  bolest  na 
hrudi, která se může radiálně šířit (angina pectoris a srdeční arytmie). 
 
Bude-li  hladina  cukru  dále  klesat,  může  nastat  výrazná  zmatenost  (delirium),  křeče, 
ztráta  sebekontroly,  mělké  dýchání  a  zpomalení  tepu  a  můžete  upadnout  do 
bezvědomí.  Klinický  obraz  těžké  hypoglykémie  může  připomínat  cévní  mozkovou 
příhodu.  
 
Léčba hypoglykémie 
Ve  většině  případů  příznaky  nízké  hladiny  cukru  v krvi  rychle  ustoupí,  když  sníte  cukr 
v libovolné formě, tj. kostky cukru, sladký džus, oslazený čaj apod. 
Proto byste měl(a) vždy nosit nějaký cukr s sebou (např. kostky cukru). Mějte na paměti, že 
umělá sladidla nejsou v tomto případě účinná. Prosím, kontaktujte svého lékaře nebo zajděte 
do  nemocnice,  pokud  máte  pocit,  že  sníst  kostku  cukru  Vám  nepomáhá,  nebo  pokud  se 
příznaky hypoglykémie vracejí. 
Laboratorní testy 

Hladina cukru v krvi i moči musí být pravidelně kontrolována. Váš lékař může rovněž nařídit 
krevní testy pro kontrolu počtu Vašich krvinek a pro kontrolu funkce Vašich jater.  
 
Děti a dospívající  
Glimepirid Sandoz se nedoporučuje podávat dětem a mladistvým do 18 let věku. 
 
Další léčivé přípravky a Glimepirid Sandoz 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Váš  lékař  může  považovat  za  nutné  změnit  Vám  dávkování  přípravku  Glimepirid  Sandoz, 
pokud užíváte některé jiné léky, které mohou zesilovat nebo zeslabovat účinky glimepiridu na 
hladinu cukru v krvi. 
Následující léčivé přípravky mohou zesilovat účinek přípravku Glimepirid Sandoz. To může 
vést k riziku hypoglykémie (nízké hladiny cukru v krvi).  

 
•  Další léčivé přípravky k léčbě cukrovky (např. inzulín nebo metformin) 
•  Léčivé  přípravky  používané  k léčbě  bolesti  a  zánětu  (fenylbutazon,  azapropazon, 
oxyfenbutazon, léčivé přípravky s obsahem kyseliny acetylsalicylové) 
•  Léčivé  přípravky  používané  k léčbě  infekcí  močového  traktu  (např.  některé 
dlouhodobě působící sulfonamidy) 
•  Léčivé  přípravky  používané  k léčbě  bakteriálních  a  mykotických  infekcí 
(tetracykliny, chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, chinolony a klaritromycin) 
•  Léčivé  přípravky  zabraňující  srážení  krve  (látky  odvozené  od  kumarinu,  např. 
warfarin)  
•  Léčivé přípravky podporující nárůst svalové hmoty (anabolika)  
•  Léčivé přípravky používané jako terapie nahrazující mužské pohlavní hormony  
•  Léčivé přípravky používané k léčbě deprese (fluoxetin, inhibitory MAO) 
•  Léčivé přípravky snižující vysokou hladinu cholesterolu (fibráty) 
•  Léčivé přípravky snižující vysoký krevní tlak (ACE inhibitory) 
•  Léčivé přípravky nazývané antiarytmika používané k léčbě poruch srdečního rytmu 
(disopyramid) 
•  Léčivé přípravky používané k léčbě dny (alopurinol, probenecid, sulfinpyrazon) 
•  Léčivé  přípravky  používané  k léčbě  nádorových  onemocnění  (cyklofosfamid, 
ifosfamid, trofosfamid) 
•  Léčivé přípravky používané ke snižování tělesné hmotnosti (fenfluramin)  
•  Léčivé  přípravky  podporující  průtok  krve  cévním  řečištěm,  které  se  podávají  ve 
vysokých dávkách formou infúze do žíly (pentoxifylin) 
•  Léčivé přípravky používané k léčbě alergií jako je senná rýma (tritoqualin)  
•  Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, srdečního selhání nebo 
prostatických symptomů (sympatolytika). 
Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat účinek přípravku Glimepirid Sandoz. To může 
vést k riziku hyperglykémie (vysoké hladiny cukru v krvi).  
•  Léčivé přípravky obsahující ženské pohlavní hormony (estrogeny a progestageny) 
•  Léčivé přípravky podporující tvorbu moči (thiazidová diuretika) 
•  Léčivé přípravky stimulující štítnou žlázu (např. levotyroxin) 
•  Léčivé přípravky používané k léčbě alergií a zánětu (glukokortikoidy) 
•  Léčivé  přípravky  používané  k léčbě  závažných  mentálních  poruch  (chlorpromazin  
a ostatní fenothiazinové deriváty) 
•  Léčivé  přípravky  používané  ke  zrychlení  srdeční  činnosti,  k léčbě  astmatu  nebo 
neprůchodného  nosu,  kašle  a  nachlazení,  ke  snižování  hmotnosti  nebo  užívané  při 
akutních, život ohrožujících stavech (adrenalin a sympatomimetika) 
•  Léčivé  přípravky  používané  k léčbě  vysoké  hladiny  cholesterolu  (kyselina 
nikotinová)  
•  Léčivé přípravky používané k léčbě zácpy, pokud jsou užívány dlouhodobě (laxativa) 
•  Léčivé přípravky používané k léčbě záchvatů (fenytoin) 
•  Léčivé přípravky používané k léčbě nervozity a problémů se spaním (barbituráty) 
•  Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého nitroočního tlaku (acetazolamid) 
•  Léčivé  přípravky  používané  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  nízké  hladiny 
cukru v krvi (diazoxid) 
•  Léčivé přípravky používané k léčbě infekcí, tuberkulózy (rifampicin) 
•  Léčivé přípravky používané k léčbě závažné nízké hladiny cukru v krvi (glukagon) 

 
Následující  léčivé  přípravky  mohou  zeslabovat  nebo  zesilovat  účinek  přípravku  Glimepirid 
Sandoz:  
•  Léčivé přípravky používané k léčbě žaludečních vředů (tzv. H2 antagonisté) 
•  Léčivé  přípravky  používané  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  selhání  srdce 
jako např. beta-blokátory, klonidin, guanetidin a reserpin. Tyto látky mohou překrývat 
příznaky hypoglykémie, proto pokud je užíváte, postupujte obzvlášť opatrně. 
Přípravek Glimepirid Sandoz může zvyšovat nebo zeslabovat účinnost následujících látek: 
•  Léčivé přípravky zabraňující srážení krve (látky odvozené od kumarinu, jako je např. 
warfarin). 
Kolesevelam, léčivý přípravek užívaný ke snížení hladiny cholesterolu, má vliv na absorpci 
přípravku Glimepirid Sandoz. Aby se předešlo tomuto účinku, měl(a) byste být upozorněn(a) 
na to, abyste užil(a) Glimepirid Sandoz nejméně 4 hodiny před kolesevelamem. 
 
Přípravek Glimepirid Sandoz a alkohol 
Konzumace alkoholu může nepředvídatelně zesílit nebo zeslabit účinek přípravku Glimepirid 
Sandoz, který spočívá ve snížení hladiny cukru v krvi. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
Glimepirid Sandoz nesmí být podáván v těhotenství.  
Kojení 

Glimepirid  Sandoz  zřejmě  přechází  při  kojení  do  mateřského  mléka.  Přípravek  Glimepirid 
Sandoz nesmí užívat kojící ženy.  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud máte vysokou (hyperglykémie) nebo nízkou (hypoglykémie) hladinu cukru v krvi nebo 
pokud  dojde  za  těchto  okolností  k poruchám  vidění,  může  být  narušena  Vaše  schopnost 
koncentrace a reakce. Mějte na paměti, že můžete ohrozit sebe i ostatní (např. pokud budete 
řídit nebo obsluhovat přístroje nebo stroje). Zeptejte se lékaře, jestli můžete řídit auto, pokud: 
•  máte časté epizody hypoglykémie, 
•  jsou u Vás varovné signály nastupující hypoglykémie slabé anebo zcela chybějí. 
 
Přípravek Glimepirid Sandoz obsahuje laktosu.  
Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, 
než začnete tento přípravek užívat. 
 
3. 
Jak se přípravek Glimepirid Sandoz užívá 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Užívání přípravku Glimepirid Sandoz 
•  přípravek  se  polyká  bezprostředně  před  nebo  společně  s prvním  hlavním  jídlem  dne 
(obvykle se snídaní). Jestliže nesnídáte, měl(a) byste užívat tento léčivý přípravek tak, 
jak  Vám  předepsal  lékař.  Během  užívání  přípravku  Glimepirid  Sandoz  je  důležité 
nevynechávat žádné hlavní jídlo.  
•  tablety  polykejte  celé  a  zapijte  je  alespoň  polovinou  sklenice  vody.  Nedrťte  je  ani 
nežvýkejte.  
Kolik přípravku Glimepirid Sandoz máte užít 
Dávka  přípravku  Glimepirid  Sandoz  závisí  na  Vaší  potřebě,  onemocnění  a  výsledcích  testů 
z krve  a  z moči,  kterými  se  stanoví  hladina  cukru;  dávku  určí  Váš  lékař.  Neužívejte  více 
přípravku, než kolik Vám lékař předepsal.  
•  Obvyklá  úvodní  dávka  je  jedna  tableta  přípravku  Glimepirid  Sandoz  1 mg  jednou 
denně.  
•  V případě potřeby může lékař dávku zvyšovat v intervalu jednoho až dvou týdnů. 
•  Maximální doporučená dávka je 6 mg přípravku za den. 
•  Je  možné  nasadit  také  kombinovanou  léčbu  glimepiridem  a  metforminem  nebo 
glimepiridem a inzulínem. V tomto případě lékař individuálně stanoví správnou dávku 
glimepiridu, metforminu, nebo inzulínu, která je pro Vás vhodná.  
•  Pokud se změní Vaše tělesná hmotnost, pokud změníte životní styl nebo jste ve stresu, 
může být zapotřebí dávku upravit, proto informujte svého lékaře. 
•  Pokud se Vám zdá účinek přípravku Glimepirid Sandoz příliš silný nebo příliš slabý, 
neměňte sami dávku, ale poraďte se s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Glimepirid Sandoz, než jste měl(a) 
V případě,  že  užijete  dávku  navíc  nebo  příliš  mnoho  přípravku  Glimepirid  Sandoz,  hrozí 
riziko  hypoglykémie  (příznaky  hypoglykémie  viz  bod  2),  a  proto  byste  měl(a)  ihned 
zkonzumovat nějaký cukr (např. malou kostku cukru, sladký džus, oslazený čaj) a poté hned 
informujte svého lékaře. Při léčbě hypoglykémie u dětí, které náhodně požily tento přípravek, 
se  musí  důsledně  kontrolovat  množství  podaného  cukru,  aby  se  předešlo  možnému  vzniku 
nebezpečné hyperglykémie. Osobám v bezvědomí se nesmí podávat jídlo ani pití. 
Vzhledem k tomu, že hypoglykemický stav může nějakou dobu přetrvávat, je velmi důležité 
kontrolovat  pacienta,  dokud  nebezpečí  zcela  nepomine.  Jako  preventivní  opatření  může  být 
nutná  hospitalizace.  Ukažte  lékaři  balení  přípravku  nebo  zbývající  tablety,  aby  věděl,  jaký 
přípravek byl požit. 
Závažné případy hypoglykémie provázené bezvědomím a vážnými neurologickými potížemi 
vyžadují  rychlý  lékařský  zásah,  okamžitou  léčbu  a  hospitalizaci.  Je  třeba  zajistit,  aby  vždy 
byla k dispozici předem informovaná osoba, která může v případě nutnosti přivolat lékaře.  
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glimepirid Sandoz 
Neužívejte dvojitou dávku přípravku ve snaze nahradit dávku, kterou jste si zapomněli vzít. 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Glimepirid Sandoz 
Pokud  jste  přerušil(a)  nebo  ukončil(a)  léčbu,  buďte  připraven(a)  na  to,  že  hladina  Vašeho 
cukru  v krvi  už  nebude  dále  snižována  anebo  že  se  Vaše  nemoc  zase  zhorší.  Pokračujte 
v užívání přípravku Glimepirid Sandoz, dokud Vám lékař neřekne jinak.  
 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Informujte  okamžitě  svého  lékaře,  pokud  se  u  Vás  vyskytne  některý  z následujících 
příznaků: 

•  Alergická  reakce  (včetně  zánětu  žil,  často  ve  spojení  s  vyrážkou),  která  se  může 
rozvinout  do  závažné  alergické  reakce  spojené  s dýchacími  obtížemi,  poklesem 
krevního tlaku a někdy i se šokem. 
•  Abnormální  funkce  jater  včetně  zežloutnutí  kůže  a  očí  (žloutenka),  porucha  odtoku 
žluči (městnání žluči), zánět jater (hepatitidou) nebo selhání jater. 
•  Alergie  (přecitlivělost)  kůže,  která  se  projeví  svěděním,  vyrážkou,  kopřivkou  
a  zvýšenou  citlivostí  na  sluneční  záření.  Z  alergické  reakce  mírného  stupně  někdy 
může vzniknout alergie závažná. 
•  Závažná hypoglykémie včetně ztráty vědomí, záchvatů nebo kómatu. 
 
Během užívání glimepiridu se u některých pacientů vyskytly následující nežádoucí účinky:  
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů) 
•  Snížení hladiny cukru pod normální hodnotu (hypoglykémie) (viz bod 2) 
•  Pokles počtu krevních buněk: 
o  krevních destiček (možnost zvýšení rizika krvácení nebo vzniku modřin) 
o  bílých krvinek (zvýšená pravděpodobnost infekcí) 
o  červených krvinek (může se objevit bledost kůže, slabost a zadýchávání)  
Tyto potíže se obvykle upraví po vysazení přípravku Glimepirid Sandoz. 
•  Změny ve vnímání chutě. 
•  Vypadávání vlasů. 
•  Nárůst hmotnosti. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 
•  Alergické  reakce  (včetně  zánětu  žil,  často  s kožní  vyrážkou),  z nichž  se  mohou 
vyvinout  závažné  alergické  reakce  zahrnující  potíže  s dýcháním  a  pokles  krevního 
tlaku v některých případech přecházející do šoku. Pokud zaznamenáte některý z těchto 
příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.  
•  Abnormální  funkce  jater  včetně  zažloutnutí  kůže  a  očí  (žloutenka),  porucha  odtoku 
žluči (městnání žluči), zánět jater (hepatitida) nebo selhání jater. Pokud zaznamenáte 
některý z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.  
•  Pocity  na  zvracení  nebo  nevolnost,  průjem,  pocity  plnosti  nebo  nadýmání  a  bolesti 
břicha. 
•  Snížené množství sodíku v krvi (prokáže se krevními testy). 
 
Frekvence nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit) 
•  Kožní  projevy  alergie  (přecitlivělosti),  jako  je  svědění,  vyrážka,  kopřivka  a  zvýšená 
citlivost na sluneční záření. Některé mírné alergické reakce se mohou stát závažnými, 

 
s  příznaky  jako  jsou  potíže  s polykáním  nebo  dýcháním,  otok  rtů,  hrdla  a  jazyka. 
Pokud  zaznamenáte  některý  z těchto  nežádoucích  účinků,  okamžitě  kontaktujte 
lékaře. 

•  Alergická reakce na deriváty sulfonylurey, sulfonamidy nebo příbuzné skupiny látek. 
•  Problémy  se  zrakem,  které  mohou  nastat  na  začátku  léčby  přípravkem  Glimepirid 
Sandoz. Souvisí se změnou hladiny cukru v krvi a měly by se brzy zlepšit.  
•  Zvýšené hladiny jaterních enzymů.  
•  Závažné neobvyklé krvácení nebo vznik modřin pod kůží. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak přípravek Glimepirid Sandoz uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.  
6. 
Obsah balení a další informace 
Co přípravek Glimepirid Sandoz obsahuje 
Léčivou  látkou  je  glimepiridum.  Jedna  tableta  obsahuje  1  mg,  2  mg,  3  mg  nebo  4  mg 
glimepiridu. 
Pomocnými látkami jsou: 
1 mg: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon 40, červený oxid 
železitý (E172), mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát. 
2 mg  :  monohydrát  laktosy,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu  (typ A),  povidon 40,  žlutý  oxid 
železitý (E172), indigokarmin (E132), mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát. 
3 mg:  monohydrát  laktosy,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu  (typ A),  povidon 40,  žlutý  oxid 
železitý (E172), mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát. 
4 mg:  monohydrát  laktosy,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu  (typ A),  povidon 40, 
indigokarmin (E132), mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Glimepirid Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety  1 mg:  Růžová,  mírně  mramorovaná,  oválná,  plochá  tableta  se  zkosenými  okraji, 
s dělící rýhou na obou stranách, označená „G1“ na jedné straně. 
Tablety  2 mg:  Zelená,  mírně  mramorovaná,  oválná,  plochá  tableta  se  zkosenými  okraji, 
s dělící rýhou na obou stranách, označená „G2“ na jedné straně. 
Tablety 3 mg: Světle žlutá, mírně mramorovaná, oválná, plochá tableta se zkosenými okraji, 
s dělící rýhou na obou stranách, označená „G3“ na jedné straně. 
Tablety  4 mg:  Modrá,  mírně  mramorovaná,  oválná,  plochá  tableta  se  zkosenými  okraji, 
s dělící rýhou na obou stranách, označená „G4“ na jedné straně. 
 
Glimepirid Sandoz 1 mg tablety 
Průsvitný  PVC/PE/PVDC//Al  blistr:  7,  14,  15,  28,  30,  56,  60,  90,  98,  100,  120  tablet 
a 100x1 tableta. 
Bílá, neprůhledná PP nádoba s LDPE nebo MDPE víčkem: 100 a 250 tablet. 
 
Glimepirid Sandoz 2 mg tablety 
Průsvitný  PVC/PE/PVDC//Al  blistr:  7,  14,  15,  20,  28,  30,  56,  60,  90,  98,  100,  120  tablet 
a 100x1 tableta. 
Bílá, neprůhledná PP nádoba s LDPE nebo MDPE víčkem: 100 a 250 tablet. 
 
Glimepirid Sandoz 3 mg tablety 
Průsvitný  PVC/PE/PVDC//Al  blistr:  7,  14,  15,  28,  30,  56,  60,  90,  98,  100,  120  tablet 
a 100x1 tableta. 
Bílá, neprůhledná PP nádoba s LDPE nebo MDPE víčkem: 100 a 250 tablet. 
 
Glimepirid Sandoz 4 mg tablety 
Průsvitný  PVC/PE/PVDC//Al  blistr:  7,  14,  15,  20,  28,  30,  56,  60,  90,  98,  100,  120  tablet 
a 100x1 tableta. 
Bílá, neprůhledná PP nádoba s LDPE nebo MDPE víčkem: 100 a 250 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko 
Výrobce 
LEK Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 
LEK S.A., Stryków, Polsko 
LEK S.A., Warszawa, Polsko 

 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  
o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko: 
 
 
Glimepirid Sandoz 1 mg – Tabletten 
Glimepirid Sandoz 2 mg – Tabletten 
Glimepirid Sandoz 3 mg – Tabletten 
Česká republika: 
 
Glimepirid Sandoz 1 mg tablety 
Glimepirid Sandoz 2 mg tablety 
Glimepirid Sandoz 3 mg tablety 
Glimepirid Sandoz 4 mg tablety 
Dánsko: 
 
 
Glimepirid “Sandoz“ 
Finsko: 
 
 
Glimepirid Sandoz 1mg tabletti 
Glimepirid Sandoz 2mg tabletti 
Glimepirid Sandoz 3mg tabletti 
Glimepirid Sandoz 4mg tabletti 
 
Slovinsko: 
 
 
Glimepirid LEK 1 mg tablete 
Glimepirid LEK 2 mg tablete  
Glimepirid LEK 3 mg tablete 
Glimepirid LEK 4 mg tablete 
Slovenská republika:   
Glimepirid Sandoz 1 mg  
Glimepirid Sandoz 2 mg  
Glimepirid Sandoz 3 mg  
Glimepirid Sandoz 4 mg 
Španělsko: 
 
 
Glimepirida Sandoz 2 mg comprimidos EFG 
Glimepirida Sandoz 4 mg comprimidos EFG 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4. 5. 2018  
 
10