Lék Durogesic 12MCG/H

Kód SÚKL
0011955  
Název LP
Durogesic (12mcg/h Tdr Emp 5x2,1mg)
Cesta podání
Transdermální podání (TDR)
Léková forma
Transdermální náplast
Velikost balení
5X2,1MG
Síla
12MCG/H
Typ balení
Sáček
Účinné látky
Fentanylum
ATC skupina
FENTANYL (N02AB03)

Složení

  1. Fentanylum – 2,1 MG
  2. Copolymerum Acrylatum Adhaesivum 387-4287 – PL MG
  3. Polyesteris Lamina Composita – PL MG
  4. Pegoterati Lamina Siliconisata 100 UM – PL MG
  5. Atramentum Aurantiacum

Příbalová informace

 
Sp.zn.sukls243778/2016 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
DUROGESIC 12 µg/h 
DUROGESIC 25 µg/h 
DUROGESIC 50 µg/h 
DUROGESIC 75 µg/h 
DUROGESIC 100 µg/h 
transdermální náplast  
fentanylum 
  
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,  
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám (nebo Vašemu dítěti). Nedávejte jej žádné další 
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1.  Co je přípravek DUROGESIC a k čemu se používá  
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DUROGESIC používat  
3.  Jak se přípravek DUROGESIC používá  
4.  Možné nežádoucí účinky  
5.  Jak přípravek DUROGESIC uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek DUROGESIC a k čemu se používá 
 
Název přípravku je DUROGESIC 
 
Náplasti pomáhají tlumit silnou a dlouhotrvající bolest: 
  u dospělých, kteří potřebují trvalou léčbu bolesti. 
  u dětí starších 2 let, které již opioidní léčbu užívají a které potřebují trvalou léčbu bolesti. 
 
Přípravek DUROGESIC obsahuje léčivou látku zvanou fentanyl. Patří do skupiny silných léků proti 
bolesti nazývaných opioidy. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DUROGESIC používat 
 
Nepoužívejte přípravek DUROGESIC, jestliže: 

  jste alergický(á) na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 
6), 
  trpíte bolestí, která trvá pouze krátce, jako je náhlá bolest nebo bolest po operaci, 
  máte obtíže s dýcháním, které je zpomalené nebo mělké. 
Pokud se Vás nebo Vašeho dítěte cokoli z výše uvedeného týká, tento lék nepoužívejte. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete přípravek DUROGESIC používat, se svým lékařem. 
 

 
Upozornění a opatření 
 
  U lidí, kteří dosud opioidní léky pravidelně neužívali, může mít přípravek DUROGESIC 
život ohrožující nežádoucí účinky.  
  Přípravek DUROGESIC je lék, který může být život ohrožující pro děti, a to i když jde o již 
použité náplasti. Mějte na paměti, že lepivá náplast (nepoužitá nebo použitá) může děti lákat 
a pokud si ji dítě nalepí na kůži nebo vloží do úst, může to mít smrtelné následky.  
 
Nalepení náplasti na jinou osobu  
Náplast musí být použita pouze na kůži osoby, které byla předepsána. Existují hlášení o náhodných 
nalepeních náplasti na člena rodiny při těsném tělesném kontaktu nebo při sdílení lože s osobou s 
nalepenou náplastí. Náplast náhodně nalepená na jinou osobu (zejména dítě) může vést k tomu, že 
léčivá látka z náplasti projde kůží jiné osoby a vyvolá závažné nežádoucí účinky, jako jsou dýchací 
potíže s pomalým nebo mělkým dýcháním, což může být smrtelné. Pokud se náplast přilepí na kůži 
jiné osoby, ihned ji odlepte a vyhledejte lékařskou pomoc.  
 
Při používání přípravku DUROGESIC buďte zvláště opatrný(á) 
 
Před použitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás týká 
cokoli z následujícího – Váš lékař Vás bude možná muset pečlivěji sledovat, pokud: 
  jste někdy měl(a) problémy s plícemi nebo dýcháním 
  jste někdy měl(a) problémy se srdcem, játry, ledvinami nebo nízkým krevním tlakem 
  jste někdy měl(a) nádor na mozku 
  jste někdy měl(a) přetrvávající bolesti hlavy nebo poranění hlavy 
  jste starší osoba – můžete být na účinky tohoto léku citlivější 
  trpíte nemocí zvanou „myasthenia gravis“, při které se svaly snadno oslabí a unaví 
  jste zneužíval(a) nebo byl(a) závislý(á) na alkoholu, lécích na předpis nebo ilegálních drogách. 
Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jist(a)), poraďte se předtím, než začnete 
přípravek DUROGESIC používat, se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Nežádoucí účinky a přípravek DUROGESIC 

  Přípravek DUROGESIC u Vás může vyvolat neobvyklou ospalost a může vést k pomalejšímu 
nebo mělčímu dýchání. Velmi vzácně mohou být tyto dýchací obtíže život ohrožující nebo 
dokonce smrtelné, zvláště u lidí, kteří silné opioidní léky proti bolesti (jako je přípravek 
DUROGESIC nebo morfin) dosud neužívali. Pokud Vy nebo Váš partner nebo osoba o Vás 
pečující zaznamenáte, že osoba s nalepenou náplastí je neobvykle ospalá a pomalu nebo mělce 
dýchá:  
-  náplast odstraňte; 
-  ihned zavolejte lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice; 
-  udržujte osobu v pohybu a mluvte s ní, co nejvíce to jde. 
  Pokud během používání přípravku DUROGESIC dostanete horečku, sdělte to svému lékaři – 
mohlo by to zvýšit množství léku, které prostoupí kůží.  
  Přípravek DUROGESIC může vyvolat zácpu, o tom, jak zácpě zabránit nebo ji mírnit, se poraďte 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
  Opakované dlouhodobé používání náplastí může vést ke snížené účinnosti léčivého přípravku 
(může se na něj vyvinout „tolerance“) nebo se na něm můžete stát závislý(á).  
Úplný přehled nežádoucích účinků je uveden v bodě 4.  
 
Nalepenou náplast nevystavujte přímému teplu, jako jsou nahřívací podušky, elektricky vyhřívané 
dečky, ohřívací lahve, vyhřívaná vodní lůžka, ohřívací nebo opalovací lampy. Neopalujte se, nedávejte 
si dlouhé horké lázně ani nechoďte do sauny ani si nedávejte horké vířivé koupele. Pokud to uděláte, 
může se zvýšit množství léčivé látky, které se z náplasti uvolní. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek DUROGESIC 

 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které zakoupíte bez lékařského předpisu i 
bylinných přípravků. Svého lékárníka musíte rovněž informovat o tom, že používáte přípravek 
DUROGESIC, pokud si v lékárně kupujete jakékoli léky. 
 
Váš lékař bude vědět, které léky lze spolu s přípravkem DUROGESIC užívat bezpečně. Možná bude 
potřeba, abyste byl(a) pečlivě sledován(a), pokud budete užívat některé druhy léků, které jsou uvedeny 
dále nebo pokud některé z dále uvedených druhů léků brát přestanete, protože by to mohlo mít vliv na 
sílu přípravku DUROGESIC, kterou budete potřebovat. 
 
Svého lékaře nebo lékárníka informujte, zejména pokud užíváte: 
  jiné léky proti bolesti, jako jsou jiná opioidní analgetika (jako je buprenorfin, nalbufin nebo 
pentazocin). 
  léky na spaní (jako je temazepam, zaleplon nebo zolpidem). 
  léky na uklidnění (trankvilizéry, jako je alprazolam, klonazepam, diazepam, hydroxyzin nebo 
lorazepam) a léky na duševní nemoci (antipsychotika, jako je aripiprazol, haloperidol, olanzapin, 
risperidon nebo fenothiaziny).  
  léky na uvolnění svalů (jako je cyklobenzaprin nebo diazepam). 
  některé léky používané k léčbě deprese nazývané SSRI nebo SNRI (jako je citalopram, duloxetin, 
escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin nebo venlafaxin) – více informací je 
uvedeno dále. 
  některé léky používané k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby nazývané IMAO (jako je 
isokarboxazid, fenelzin, selegilin nebo tranylcypromin). Přípravek DUROGESIC nesmíte používat 
během 14 dní po vysazení těchto léků – více informací je uvedeno dále. 
  některá antihistaminika, zvláště ta, která vyvolávají ospalost (jako je chlorfeniramin, klemastin, 
cyproheptadin, difenhydramin nebo hydroxyzin). 
  některá antibiotika používaná k léčbě infekcí (jako je erythromycin nebo klarithromycin). 
  léky používané k léčbě plísňových infekcí (jako je itrakonazol, ketokonazol, flukonazol nebo 
vorikonazol). 
  léky používané k léčbě infekce HIV (jako je ritonavir). 
  léky používané k léčbě nepravidelného tepu (jako je amiodaron, diltiazem nebo verapamil). 
  léky k léčbě tuberkulózy (jako je rifampicin). 
  některé léky používané k léčbě epilepsie (jako je karbamazepin, fenobarbital nebo fenytoin). 
  některé léky používané k léčbě pocitu na zvracení nebo cestovní nevolnosti (jako jsou 
fenothiaziny). 
  některé léky používané k léčbě pálení žáhy nebo vředů (jako je cimetidin). 
  některé léky používané k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi) nebo vysokého krevního tlaku 
(jako je nikardipin). 
  některé léky používané k léčbě rakoviny krve (jako je idelalisib). 
 
Přípravek DUROGESIC s antidepresivy  
Riziko nežádoucích účinů se zvyšuje, pokud užíváte léky, jako například některá antidepresiva. 
Přípravek DUROGESIC se s těmito léky může ovlivňovat, přičemž Vás mohou postihnout změny 
duševního stavu, jako je pocit neklidu, vidění, pociťování, slyšení nebo cítění věcí, které nejsou 
skutečné (halucinace), a další účinky, jako je změna krevního tlaku, zrychlený tep, vysoká tělesná 
teplota, zvýšené reflexy, nedostatečná koordinovanost pohybů, svalová ztuhlost, pocit na zvracení, 
zvracení a průjem. 
 
Operace 
Pokud si myslíte, že podstoupíte anestezii, oznamte svému lékaři nebo zubnímu lékaři, že používáte 
přípravek DUROGESIC. 
 
Přípravek DUROGESIC a alkohol 
Nepijte během používání přípravku DUROGESIC alkohol, pokud jste se nejprve neporadil(a) se svým 
lékařem. 

 
 
Přípravek DUROGESIC může vyvolat ospalost nebo zpomalit dýchání. Požívání alkoholu může tyto 
účinky zhoršit. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Přípravek DUROGESIC se v těhotenství nemá používat, pokud jste se nejprve neporadila se svým 
lékařem. 
 
Přípravek DUROGESIC se nesmí používat během porodu, protože tento lék může mít vliv na dýchání 
novorozence. 
Přípravek DUROGESIC nepoužívejte, pokud kojíte. Po odstranění náplasti přípravku DUROGESIC 
nesmíte kojit 3 dny. To proto, že tento lék může prostupovat do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Přípravek DUROGESIC může mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebo nástroje, protože 
může vyvolávat ospalost nebo závrať. Pokud k tomu dojde, neřiďte ani nepoužívejte žádné nástroje ani 
neobsluhujte stroje. Během používání tohoto přípravku neřiďte, dokud nebudete vědět, jaký má 
přípravek na Vás vliv. 
 
Pokud si nejste jistý(á), že je pro Vás bezpečné řídit během používání tohoto přípravku, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
3. 
Jak se přípravek DUROGESIC používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař rozhodne, jaká síla přípravku DUROGESIC je pro Vás nejvhodnější, s přihlédnutím k 
závažnosti bolesti, celkovému zdravotnímu stavu a druhu léku proti bolesti, který jste dosud užíval(a).  
 
Používání a výměna náplastí 
  V jedné náplasti je dostatek léčiva na 3 dny (72 hodin). 
  Náplast si musíte měnit každý třetí den, pokud Váš lékař neurčil jinak. 
  Vždy nejprve odstraňte starou náplast před nalepením nové. 
  Náplast vždy vyměňujte ve stejnou denní dobu každé 3 dny (72 hodin). 
  Pokud používáte více než jednu náplast, všechny náplasti vyměňte současně. 
  Poznamenejte si den, datum a čas nalepení náplasti, abyste věděl(a), kdy si náplast vyměnit. 
  Kdy si náplast vyměnit ukazuje následující tabulka: 
 
Nalepení náplasti 
 
Výměna náplasti 
pondělí 
 
čtvrtek 
úterý 
 
pátek 
středa 
 
sobota 
čtvrtek 
 
neděle 
pátek 
 
pondělí 
sobota 
 
úterý 
neděle 
 
středa 
  
Kam se náplast nalepuje 
Dospělí 

  Náplast nalepte na plochou horní část trupu nebo paže (nikoli nad kloubem). 


 
 
Děti 

  Náplast vždy nalepujte na horní část zad, aby na ni dítě nemohlo snadno dosáhnout nebo ji odlepit. 
  Často kontrolujte, zda náplast zůstává přilepená na kůži. 
  Je důležité, aby si dítě náplast neodlepovalo a nedávalo do úst, protože to může být život 
ohrožující nebo dokonce smrtelné. 
  Své dítě velmi pečlivě sledujte po dobu 48 hodin poté, co: 
-  byla nalepena první náplast, 
-  byla nalepena náplast s vyšší dávkou. 
  Než náplast dosáhne maximálního účinku, může to nějakou dobu trvat. Proto může dítě potřebovat 
další léky proti bolesti, než náplast dosáhne svého účinku. Váš lékař to s Vámi probere. 
 
Dospělí a děti: 
Náplast nenalepujte na  

  stejné místo dvakrát po sobě. 
  místa, která se hodně hýbají (klouby), podrážděnou nebo poraněnou kůži. 
  silně ochlupenou kůži. Pokud je kůže ochlupená, neholte ji (holení dráždí kůži). Místo toho 
ochlupení přistřihněte co nejblíže ke kůži. 
  
Nalepení náplasti 

Krok 1: příprava kůže 
  Ujistěte se, že před nalepením náplasti je kůže zcela suchá, čistá a chladná. 
  Pokud je třeba kůži očistit, použijte pouze studenou vodu. 
  Před nalepením náplasti nepoužívejte mýdlo ani žádné jiné čisticí prostředky, krémy, hydratační 
přípravky, oleje ani mastek. 
  Náplast nenalepujte ihned po horké koupeli nebo sprše. 
 
Krok 2: otevření sáčku 

  Každá náplast je neprodyšně uzavřena ve vlastním sáčku. 
  Sáček roztrhněte nebo rozstřihněte v místě zářezu, který je označen šipkou. 
  Opatrně odtrhněte nebo odstřihněte okraj sáčku (pokud použijete nůžky, stříhejte co nejblíže 
uzavřeného okraje sáčku, aby se náplast nepoškodila). 
 
  Uchopte obě strany otevřeného sáčku a odtrhněte je od sebe. 
  Náplast vyjměte ven a ihned ji použijte. 
  Prázdný sáček si ponechejte k pozdější likvidaci použité náplasti. 
  Náplast použijte pouze jednou. 
  Náplast ze sáčku nevytahujte, dokud nebudete připraven(a) ji použít. 
  Zkontrolujte náplast, zda není poškozena. 
  Pokud byla náplast rozdělena, nastřižena nebo jakkoli poškozena, nepoužívejte ji. 
  Náplast nikdy nedělte ani nestříhejte. 
 
Krok 3: sloupnutí a přitlačení  
  Zajistěte, aby náplast byla kryta volným oděvem a nebyla nalepena pod těsnou nebo elastickou 
látkou. 
  Ze středu náplasti opatrně odlepte jednu polovinu lesklé plastové fólie. Snažte se nedotýkat lepivé 
plochy náplasti. 
  Lepivou část náplasti přitlačte na kůži. 
  Odstraňte zbývající část fólie a celou náplast přitlačte dlaní na kůži. 

 
  Držte nejméně 30 sekund. Ujistěte se, že náplast je dobře nalepená, zejména na okrajích. 
 
Krok 4: likvidace náplasti 
  Jakmile náplast odlepíte, pevně ji složte napůl lepivou stranou dovnitř. 
  Vložte ji do originálního sáčku a sáček zlikvidujte podle pokynů lékárníka. 
  Použité sáčky uchovávejte mimo dohled a dosah dětí – i použité náplasti obsahují určité množství 
léčiva, které by dětem mohlo uškodit a které dokonce může být smrtelné. 
 
Krok 5: mytí 
  Po každém zacházení s náplastí si vždy umyjte ruce, a to pouze čistou vodou. 
 
Více informací o používání přípravku DUROGESIC 
 
Každodenní aktivity při používání náplastí 

  Náplasti jsou voděodolné. 
  Během používání náplastí se můžete sprchovat nebo koupat, nicméně samotnou náplast nedrhněte. 
  Pokud s tím Váš lékař souhlasí, můžete během používání náplasti cvičit nebo sportovat. 
  Během používání náplasti můžete také plavat, nicméně: 
-  nechoďte do horkých vířivých lázní, 
-  přes náplast neoblékejte těsné nebo elastické látky. 
  Během používání náplasti ji nevystavujte přímému teplu, jako jsou nahřívací podušky, elektricky 
vyhřívané dečky, ohřívací lahve, vyhřívaná vodní lůžka, ohřívací nebo opalovací lampy. 
Neopalujte se, nedávejte si dlouhé horké lázně ani nechoďte do sauny. Pokud to uděláte, může se 
zvýšit množství léčivé látky, které se z náplasti uvolní. 
 
Za jak dlouho náplasti začnou působit? 

  Než první náplast dosáhne svého maximálního účinku, může to trvat nějakou dobu. 
  Váš lékař Vám může také na první den nebo krátkou dobu dát další léky proti bolesti. 
  Poté by měla náplast pomáhat k úlevě od bolestí nepřetržitě, takže byste mohl(a) přestat užívat 
další léky proti bolesti. Lékař Vám však může stále čas od času předepsat ještě další léky proti 
bolesti. 
 
Jak dlouho budete náplasti používat? 
  Náplasti přípravku DUROGESIC jsou určené k léčbě dlouhodobé bolesti. Váš lékař Vám bude 
schopen říci, jak dlouho budete náplasti používat. 
 
Pokud se bolesti zhorší 

  Pokud se během používání těchto náplastí bolest zhorší, může Váš lékař zkusit náplast s vyšší 
silou nebo přidat další léky proti bolesti (nebo obojí). 
  Pokud zvýšení síly náplasti nepomůže, může lékař rozhodnout, že přestanete náplasti používat. 
 
Pokud jste použil(a) příliš mnoho náplastí nebo nesprávnou sílu náplasti 
Pokud jste si nalepil(a) příliš mnoho náplastí nebo náplast o nesprávné síle, náplasti odlepte a ihned se 
obraťte na svého lékaře. 
 
Příznaky předávkování zahrnují potíže s dýcháním nebo mělké dýchání, únavu, mimořádnou ospalost, 
neschopnost jasného myšlení, neschopnost normální chůze nebo řeči a pocit na omdlení, závrati nebo 
zmatenosti. 
 
Pokud si náplast zapomenete vyměnit 

  Pokud si zapomenete vyměnit náplast, vyměňte ji, jakmile si vzpomenete a zapište si den a čas. 
Náplast vyměňte znovu po 3 dnech (72 hodinách) jako obvykle. 
  Pokud je to již velmi dlouho od doby, co jste si měl(a) vyměnit náplast, zeptejte se svého lékaře, 
protože můžete potřebovat dodatečné léky proti bolesti, nicméně si nenalepujte náplast navíc. 
 

 
Pokud se náplast odlepí 
  Pokud se náplast před potřebnou výměnou odlepí, ihned si nalepte novou a zapište si den a čas. 
Využijte nové místo na kůži na: 
 horní části těla nebo paže, 
 horní části zad dítěte. 
  Informujte svého lékaře o tom, že došlo k jejímu odlepení a náplast si nechte předtím, než ji jako 
obvykle vyměníte za novou, další 3 dny (72 hodin) nebo jak dlouho určí Váš lékař. 
  Pokud se náplasti stále odlepují, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Pokud chcete náplasti přestat používat 
  Předtím, než přestanete tyto náplasti používat, se poraďte se svým lékařem. 
  Pokud jste náplasti používal(a) nějakou dobu, mohlo si na ně tělo zvyknout. Pokud jejich 
používání náhle ukončíte, nemusí Vám být dobře. 
  Pokud náplasti přestanete používat, nezačínejte znovu, aniž byste se předtím poradil(a) se svým 
lékařem. Při opakovaném začátku můžete potřebovat náplast s jinou silou. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.   Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud Vy nebo Váš partner nebo osoba o Vás pečující zaznamená u osoby používající náplast 
cokoli z následujícího, ihned náplast odstraňte a zavolejte lékaře nebo jděte do nejbližší 
nemocnice. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči.
 
  Cítíte se neobvykle ospalý(á), dýchání je pomalejší nebo mělčí, než by se dalo čekat. 
Držte se pokynů uvedených výše a osobu, která má náplast nalepenou, udržujte co nejvíce 
v pohybu a mluvte s ní, jak je jen možno. Velmi vzácně mohou tyto dýchací potíže být život 
ohrožující nebo dokonce smrtelné, zvláště u lidí, kteří silné léky proti bolesti (jako je přípravek 
DUROGESIC nebo morfin) dosud neužívali. (Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 
 
  Náhlý otok obličeje nebo hrdla, silné podráždění, zarudnutí nebo tvoření puchýřů na kůži.  
Může jít o známky těžké alergické reakce. (četnost nelze z dostupných údajů určit.) 
 
  Záchvaty (křeče)í. (Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 osob.) 
 
  Snížená úroveň vědomí nebo bezvědomí. (Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 osob.)  
 
Rovněž byly hlášeny následující nežádoucí účinky 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) 

  Pocit na zvracení, zvracení, zácpa 
  Pocit spavosti (somnolence) 
  Pocit točení hlavy 
  Bolest hlavy 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 
  Alergická reakce 
  Ztráta chuti k jídlu 
  Potíže se spaním 
  Deprese 
  Pocit úzkosti nebo zmatenosti 

 
  Vidění, pociťování, slyšení nebo cítění věcí, které nejsou skutečné (halucinace) 
  Svalový třes nebo křeče 
  Neobvyklé pocity na kůži, jako je brnění nebo mravenčení (parestezie) 
  Pocit závrati (vertigo) 
  Srdeční tep je vnímán jako rychlý nebo nepravidelný (palpitace, tachykardie) 
  Vysoký krevní tlak 
  Dušnost (dyspnoe) 
  Průjem 
  Sucho v ústech 
  Bolesti žaludku nebo poruchy trávení 
  Nadměrné pocení 
  Svědění, kožní vyrážka nebo zarudnutí na kůži 
  Neschopnost močení nebo vyprázdnění močového měchýře 
  Silný pocit únavy, slabosti nebo celkový pocit nemoci 
  Pocit chladu 
  Otok rukou, kotníků nebo nohou (periferní edém) 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 
  Pocit neklidu nebo dezorientovanosti 
  Pocit mimořádného štěstí (euforie) 
  Snížené vnímání nebo citlivost, zvláště v kůži (hypoestezie) 
  Ztráta paměti 
  Rozmazané vidění 
  Pomalý tep (bradykardie) nebo nízký krevní tlak 
  Modravé zabarvení kůže vyvolané nízkou hladinou kyslíku v krvi (cyanóza) 
  Neprůchodnost střev (ileus) 
  Svědivá kožní vyrážka (ekzém), alergická reakce nebo jiné kožní poruchy v místě nalepení 
náplasti 
  Onemocnění podobné chřipce 
  Pocit změny tělesné teploty 
  Horečka 
  Svalové záškuby 
  Potíže s dosahováním a udržováním erekce (impotence) nebo problémy se sexem 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) 
  Zúžení zornic (mióza) 
  Občasná zástava dechu (apnoe) 
 
V místě náplasti si můžete všimnout vyrážek, zarudnutí nebo lehkého svědění. Jsou obvykle mírné a 
po odstranění náplasti vymizí. Pokud ne nebo pokud náplast kůži dráždí silně, informujte o tom svého 
lékaře.  
 
Opakované používání náplastí může vést k tomu, že lék bude méně účinný (objeví se na něj 
„tolerance“) nebo se na něm stanete závislý(á). 
  
Pokud na přípravek DUROGESIC přejdete z jiného léku proti bolesti nebo pokud přípravek 
DUROGESIC přestanete náhle užívat, můžete zaznamenat abstinenční příznaky, jako je zvracení, 
pocit na zvracení, průjem, úzkost nebo třes. Pokud některý z těchto účinků zaznamenáte, informujte o 
tom svého lékaře. 
 
Rovněž existují hlášení o novorozencích stižených abstinenčními příznaky poté, co jejich matky 
během těhotenství přípravek DUROGESIC užívaly dlouhodobě. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek DUROGESIC uchovávat 
 
Kde musíte náplasti uchovávat 
Všechny náplasti (použité i nepoužité) uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Jak dlouho přípravek DUROGESIC uchovávat 
Přípravek DUROGESIC nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Pokud jsou náplasti prošlé, 
vezměte je do lékárny. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Jak likvidovat použité náplasti nebo náplasti, které už nebudete potřebovat  
Náhodné nalepení použité nebo nepoužité náplasti na jinou osobu, zvláště dítě, může být smrtelné. 
 
Použité náplasti musí být pevně přeloženy napůl lepivou stranou dovnitř. Poté musí být bezpečně 
zlikvidovány vložením do originálního sáčku a uchovávány mimo dohled a dosah jiných lidí, zvláště 
dětí, dokud nebudou bezpečně zlikvidovány. Na to, jak zlikvidovat léky, které již nepotřebujete, se 
zeptejte svého lékárníka. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek DUROGESIC obsahuje 
­  Léčivou látkou je fentanyl (fentanylum). 
­  Dalšími složkami jsou adhezivní akrylátový kopolymer 387-4287, složená polyesterová fólie, 
silikonizovaná pegoterátová fólie 100 UM, a dále 
DUROGESIC 12 µg/h: oranžový inkoust, 
DUROGESIC 25 µg/h: červený inkoust, 
DUROGESIC 50 µg/h: zelený inkoust, 
DUROGESIC 75 µg/h: modrý inkoust, 
DUROGESIC 100 µg/h: šedý inkoust. 
 
Jak přípravek DUROGESIC vypadá a co obsahuje toto balení 
DUROGESIC je průhledná náplast obdélníkového tvaru se zakulacenými rohy, okraje náplasti, název 
a síla přípravku jsou vyznačeny barevným potiskem. 
DUROGESIC existuje v pěti různých silách v barevně odlišených baleních: 
­  DUROGESIC 100 g/h obsahuje fentanylum 16,8 mg v náplasti, o velikosti 42,0 cm2, 
­  DUROGESIC 75 g/h obsahuje fentanylum 12,6 mg v náplasti o velikosti 31,5 cm2, 
­  DUROGESIC 50 g/h obsahuje fentanylum 8,4 mg v náplasti o velikosti 21,0 cm2, 
­  DUROGESIC 25 g/h obsahuje fentanylum 4,2 mg v náplasti o velikosti 10,5 cm2. 

 
­  DUROGESIC 12 g/h obsahuje fentanylum 2,1 mg v náplasti o velikosti 5,25 cm2. 
 
Velikost balení 
5 náplastí v jednom balení 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Janssen-Cilag s.r.o. 
Karla Engliše 3201/6 
150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce 
Janssen Pharmaceutica N.V. 
Turnhoutseweg 30 
2340 Beerse, Belgie 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr, Česká 
Durogesic 
republika, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, 
Maďarsko, Island, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, 
Slovinsko, Švédsko 
Německo 
Durogesic SMAT 
Irsko, Malta, Velká Británie 
Durogesic DTrans 
Španělsko 
Durogesic Matrix 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 9. 2016. 
 
 
 
 
 
10