Lék Metronidazol B. Braun 5MG/ML

Kód SÚKL
0011592  
Název LP
Metronidazol B. Braun (5mg/ml Inf Sol 10x100ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Infuzní roztok
Velikost balení
10X100ML
Síla
5MG/ML
Typ balení
Injekční lahvička
Účinné látky
Metronidazolum
ATC skupina
METRONIDAZOL (J01XD01)

Složení

  1. Metronidazolum – 500 MG
  2. Natrii Chloridum – PL MG
  3. Natrii Hydrogenophosphas Dodecahydricus – PL MG
  4. Acidum Citricum Monohydricum – PL MG
  5. Aqua Pro Iniectione – 100 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls287631/2016 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok 
  
metronidazolum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
  
1. 
Co je přípravek  Metronidazol B. Braun 5 mg/ml a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml 
používat  
3. 
Jak se přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml a k čemu se používá 
 
Přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml patří do skupiny léků nazývaných antibiotika, užívaných 
k léčbě těžkých infekcí vyvolaných bakteriemi, které může léčivá látka metronidazol usmrtit. 
 
Přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml můžete dostat jako léčbu následujících onemocnění: 
  infekce centrálního nervového systému jako  mozkové abscesy (ohraničené hnisavé infekce 
mozku), zánět mozkových blan (blány pokrývající  mozek), 
  infekce plic a dýchacího ústrojí, jako  záněty plic provázené rozpadem tkáně,  záněty plic v 
důsledku vniknutí žaludečního obsahu do plic, abscesy plic, 
  infekce zažívacího traktu, jako  zánět pobřišnice - vnitřní výstelky dutiny břišní a pánevní, 
abscesy jater, chirurgické výkony na tlustém střevě a konečníku, hnisavé infekce v dutině břišní a 
pánevní, 
  infekce ženských pohlavních orgánů, jako  infekce děložní, infekce po hysterektomii 
(chirurgickém odstranění dělohy), při císařském řezu, potrat provázený otravou krve (sepsí), 
poporodní horečka  
  infekce v oblasti ušní, krční a nosní a infekce zubů, čelistí a ústní dutiny,  např. vředy 
  infekce nitroblány srdeční 
  infekce kostí a kloubů, např. zánět kostní dřeně 
  plynatá sněť 
  otrava krve jako následek ucpání a zánětu žil 
  
V případě potřeby, může být Vaše léčba doplněna  jinými antibiotiky. 
 
Přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml se může podat také preventivně před operací, kde hrozí 
vysoké riziko infekce tzv. anaerobními bakteriemi, zejména před operacemi gynekologickými nebo 
operací žaludku a střev. 
1/7 
 
 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml   
používat 
 
 
Nepoužívejte přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml 
 
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metronidazol, jiné podobné látky nebo na kteroukoli  
další složku léčivého přípravku Metronidazol B. Braun 5 mg/ml. Těžké alergické reakce jsou 
však velmi vzácné. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metronidazol B. Braun 5 mg/ml je zapotřebí  
když máte: 
 
těžce poškozená játra 
 
poruchu složení krve 
 
onemocnění mozku, míchy nebo nervů 
Váš lékař bude velmi pečlivě zvažovat, zda budete přípravkem Metronidazol B. Braun 5 mg/ml 
léčen(a). 
 
Pokud se během léčby objeví záchvaty křečí nebo jiné postižení nervů (např. brnění končetin), je třeba 
okamžitě Vaši léčbu upravit. 
 
Léčba přípravkem Metronidazol B. Braun 5 mg/ml by neměla trvat déle než 10 dnů; prodloužit léčbu 
lze jen za výjimečných okolností a pokud je to nezbytně nutné. Opakovaná léčba metronidazolem 
musí být omezena jen na jednoznačně nezbytné případy. V takových případech budete obzvlášť 
pečlivě sledováni. 
 
U přípravků obsahujících metronidazol byly u pacientů s Cockayneovým syndromem hlášeny případy 
závažné jaterní toxicity / akutního jaterního selhání, včetně případů se smrtelným důsledkem. 
 
Jestliže trpíte Cockayneovým syndromem, Váš lékař má během léčby metronidazolem i po jejím 
ukončení pravidelně sledovat Vaše jaterní funkce. 
 
Okamžitě informujte svého lékaře a přestaňte metronidazol používat, jestliže se u Vás objeví:  
 
•  bolest břicha, nechutenství, pocit na zvracení, zvracení, horečka, malátnost, únava, žloutenka, 
tmavá moč, světle žlutě zbarvená stolice nebo svědění. 
 
Během prodloužení léčby metronidazolem může dojít k poškození složení krve (viz odstavec „Možné 
nežádoucí účinky“) a proto během léčby bude kontrolován Váš krevní obraz.  
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
 
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i 
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Disulfiram (používá se při protialkoholní léčbě) 
Když užívate disulfiram nesmíte dostat metronidazol nebo užívání disulfiramu musí být ukončeno, 
protože společné užívání těchto dvou léků může vést ke vzniku stavu zmatenosti až k začátku vážných 
psychiatrických onemocnění (psychózy). 
 
Busulfan 
Metronidazol se nesmí podávat pacientům, kteří užívají busulfan, protože je v tomto případě vyšší 
pravděpodobnost objevení se toxických účinků.  
 
2/7 
Takrolimus (používá se k potlačení nežádoucích imunitních  reakcí) 
Při začátku a při ukončení léčby metronidazolem je zapotřebí zkontrolovat jeho hladiny v krvi a 
funkci ledvin. 
 
Kumarinové přípravky (léky zabraňující srážení krve) 
Když užíváte léky proti srážení krve (tj. kumarin) může být zapotřebí snížit dávky tohoto léku během 
léčby metronidazolem, protože metronidazol může zesílit protisrážlivý účinek kumarinu. 
 
Lithium (užívá se k léčbě psychiatrických onemocnění) 
Léčba lithiovými přípravky vyžaduje během současné léčby metronidazolem obzvláště pečlivé 
sledování, a může být zapotřebí opakovaně upravovat dávku lithiových přípravků. 
 
Fenytoin (lék na epilepsii) 
Pokud užíváte fenytoin, léčba metronidazolem vyžaduje opatrnost, protože metronidazol může 
prodloužit trvání účinku fenytoinu a fenytoin může snížit účinek metronidazolu. 
 
Karbamazepin (lék na epilepsii) 
Tato kombinace také vyžaduje opatrnost, protože metronidazol může prodloužit dobu působení 
karbamazepinu. 
 
Barbituráty (léčivá látka v prášcích na spaní) 
Fenobarbital zkracuje trvání účinku metronidazolu; což může  vyžadovat zvýšení dávky 
metronidazolu. 
 
Cimetidin (užívaný k léčbě žaludečních potíží) 
Cimetidin může v izolovaných případech snižovat vylučování metronidazolu a v důsledku toho zvýšit 
koncentrace metronidazolu v séru. 
 
Cyklosporin (lék k potlačení nežádoucích imunitních reakcí) 
Podává-li se cyklosporin spolu s metronidazolem, mohou se zvýšit hladiny cyklosporinu v krvi; Váš 
lékař proto musí dávky cyklosporinu upravit. 
 
Amiodaron (používá se k léčbě nepravidelné srdeční akce) 
Při užívání tohoto léku je nutné sledovat funkci Vašeho srdce. Když zaznamenáte nějaké abnormality 
srdeční  funkce, závratě nebo mdloby, musíte navštívit lékaře. 
 
Mofetil-mykofenolát (používá se po transplantacích k prevenci odmítnutí transplantovaných orgánů) 
Jeho účinek může být metronidazolem oslaben, doporučuje se pečlivé sledování účinku tohoto léku. 
 
Antikoncepční pilulky  
Během podávání metronidazolu může být spolehlivost antikoncepčních pilulek snížena; ale dosud 
nejsou jednoznačné důkazy, že metronidazol skutečně má takový účinek. 
 
Užívání  přípravku Metronidazol B. Braun 5 mg/ml s jídlem a pitím 
 
Alkohol 
Během doby podávání metronidazolu nesmíte pít alkoholické nápoje, protože může vyvolat reakce 
nesnášenlivosti jako závratě a zvracení. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
Jste-li těhotná, Váš lékař Vám podá metronidazol pouze tehdy,  je-li je to absolutně nezbytné. 
 
Kojení 
3/7 
Během léčby metronidazolem nesmíte kojit, protože metronidazol se vylučuje do mateřského mléka. 
Začněte kojit až za 2-3 dny po ukončení léčby. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během léčby metronidazolem byste neměli řídit a obsluhovat stroje, protože metronidazol může 
oslabit Vaši pozornost. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Metronidazol B. Braun 5 mg/ml 
Tento léčivý přípravek  obsahuje 14 mmol (nebo 322 mg) sodíku ve 100 ml. To musí mít Váš lékař na 
paměti, pokud dodržujete dietu s omezeným přívodem soli. 
 
3. 
Jak se přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml používá 
 
Dávkování 
Dávkování závisí na povaze a závažnosti Vašeho onemocnění, Vaší tělesné hmotnosti a Vaší 
individuální odpovědi na léčbu. 
Obvykle je předepsané následující dávkování:   
 
Dospělí a mladiství 
Obvykle budete dostávat 1 láhev přípravku (což odpovídá 500 mg metronidazolu) každých 8 hodin. 
U pacientů s onemocněním ledvin je dávka stejná. 
U pacientů s onemocněním jater může být zapotřebí dávky snížit. 
 
Děti 
Dávkování u dětí se odvozuje od tělesné hmotnosti. Dětem by se měla podávat každých 8 hodin dávka 
7-10 mg/kg tělesné hmotnosti, což odpovídá denní dávce 20-30 mg metronidazolu/kg tělesné 
hmotnosti. 
 
Prevence infekcí před a po operacích 
Při preventivním použití můžete dostat 1 láhev přípravku před operací a další vždy 8 a 16 hodin po 
operaci. 
Dětem se podá 15 mg metronidazolu na kg tělesné hmotnosti před operací a 7,5 mg/kg tělesné 
hmotnosti 8 a 16 hodin po operaci. 
 
Způsob podání a trvání léčby 
Přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml se podává pomocí kapačky přímo do žíly (nitrožilní 
infuze). Obsah 1 láhve by měl být podáván po dobu 30-60 minut. 
 
Infuze 1 láhve obvykle trvá 60 min, ale neměla by trvat  méně než 20 min. 
 
Tento léčivý přípravek může být pro účely infuze zředěn vhodným nosným roztokem. 
 
Celková doba léčby metronidazolem je obvykle 5-7 dnů a nesmí překročit 10 dnů, aniž by to bylo 
absolutně nutné (viz také „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metronidazol B. Braun 5 mg/ml je 
zapotřebí „). 
 
Jestliže jste dostal(a) více přípravku Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, než jste měl(a) 
Jako známky a příznaky předávkování se mohou objevit nežádoucí účinky, které jsou uvedeny 
v dalším oddíle. 
 
Není známa žádná specifická protilátka nebo specifická léčba velkého předávkování, ale metronidazol 
lze z těla odstranit dialýzou (léčba pomocí umělé ledviny). 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
4/7 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml nežádoucí účinky,  
které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky se objevují většinou po vysokých dávkách nebo  při dlouhotrvající léčbě. 
 
Pro určení četnosti nežádoucích účinků se používá následujících termínů: 
velmi časté:  
objeví se  u více než 1 z 10 léčených pacientů 
časté:               
objeví se  u méně než 1 z 10, ale více než  u 1 ze 100 léčených  pacientů 
méně časté:     
objeví se  u méně než 1 z 100, ale více než  u 1 ze 1 000 léčených pacientů 
vzácné:             
objeví se  u méně než 1 z 1 000, ale více než  u 1 ze 10 000 léčených pacientů                  
velmi vzácné:   
objeví se  u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů, včetně ojedinělých případů 
 
Následující nežádoucí účinkymohou být závažné, proto  vyžadují okamžitou léčbu: 
Méně časté: 
-   křeče, nervové poruchy jako necitlivost, bolesti, nezvyklé pocity v kůži a brnění rukou a nohou 
Velmi vzácné: 
-  úplné vymizení bílých krvinek, neschopnost tvorby nových červených krvinek (ojedinělé hlášení) 
-  těžké akutní reakce přecitlivělosti 
-  těžká zánětlivá vyrážka na kůži a sliznicích doprovázená horečkou, zrudnutí kůže, tvorba puchýřů 
-  encefalopatie (závažné postižení mozku) 
-  hepatitida (zánět jater), žloutenka 
-  těžký, přetrvávající průjem 
-  zánět slinivky břišní 
 
Seznam možných nežádoucích  účinků vyvolaných samotným lékem je uveden níže a to  podle 
postižení jednotlivých orgánů a četnosti výskytu. 
 
Poruchy krevního a lymfatického systému 
Méně časté:    
pokles počtu krvinek a krevních destiček během léčby 
Velmi vzácné:       úplné vymizení bílých krvinek z krve, neschopnost tvorby nových červených   
                               krvinek (ojedinělé případy) 
Z těchto důvodů je nutné během déletrvající léčby pravidelné sledování krevního obrazu.  
 
Poruchy nervového systému 
Méně časté:           bolesti hlavy, závratě, spavost nebo nespavost, poruchy koordinace pohybů, křeče,    
                              poruchy nervové např. necitlivost, bolesti, nezvyklé pocity v kůži a brnění rukou a    
                              nohou  
                              Když se objeví křeče nebo známky periferní neuropatie(poruchy citlivosti, brnění   
                              atd.), ihned zavolejte ošetřujícího  lékaře.                               
Velmi vzácné:       těžké postižení mozku (encefalopatie) 
 
Poruchy oka 
Méně časté:           poruchy vidění, dvojité vidění, krátkozrakost 
Velmi vzácné:       neschopnost pohybu očí (ojedinělé případy) 
 
Poruchy žaludku a střev 
Méně časté:           nevolnost, pocit slabosti, průjem, zánět sliznice úst, říhání a hořká chuť v ůstech,  
                              kovová pachuť, tlak v nadbřišku, ztráta chuti k jídlu, povlak  jazyka 
Velmi vzácné:      ●  těžký, přetrvávající průjem během léčby a po ní, může být vyvolán těžkým  
                                  zánětem  tlustého střeva, který se nazývá pseudomembranózní kolit ida. Akutní  
                                  opatření při pseudomembranózní kolitidě viz odstavec  „Akutní opatření při  
                                  pseudomembranósní kolitídě“. 
                              ●  ojedinělé případy zánětu slinivky břišní (pankreatitidy) 
 
Tyto nežádoucí účinky vyžadují rovněž okamžitou léčbu. 
 

5/7 
Poruchy ledvin a močových cest 
Méně časté:            ztmavnutí moče ( vyvolané složkami odbourávání metronidazolu) 
Velmi vzácné:       bolesti při močení, zánět vnitřní výstelky močového měchýře, mimovolní únik  
                               moče 
 
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Méně časté:           bolesti svalů a kloubů 
 
 
Infekce a infestace 
Vzácné:                 kvasinkové infekce pohlavního ústrojí 
 
Celkové poruchy a reakce v místě podání 
Časté:            
podráždění žíly (až k možnému vzniku zánětu žil a trombóze) po intravenózním  
podání 
Vzácné:               slabost 
 
Poruchy jater a žlučových cest 
Méně časté:         poruchy jaterní funkce  (zvýšení  hladin určitých enzymů a bilirubinu v séru) 
Velmi vzácné:     hepatitida (zánět jater), žloutenka 
 
Poruchy imunitního systému 
Méně časté:   
lehké až středně těžké reakce přecitlivělosti: svědění, kopřivka,s drobnými  
                            puchýřky  a podlitinami, zarudnutí kůže, otok kůže a sliznic,  léková horečka  
Velmi vzácné:     ●   těžké akutní reakce přecitlivělosti, které mohou dospět až do šoku 
                            ●   těžká zánětlivá vyrážka na sliznicích a kůži, provázená horečkou, zrudnutím a  
                                 tvorbou puchýřů (ojedinělé případy) 
                   Takové reakce vyžadují okamžitou léčbu. 
 
Psychiatrické poruchy 
Méně časté:  
zmatenost, rozrušení, depresivní nálada 
 
Akutní opatření při pseudomembranózní kolitidě 
V případě těžkého, přetrvávajícího průjmu, musíte o tom  ihned informovat svého lékaře,  protože se 
může jednat o pseudomembranózní kolitidu, což je závažný stav, vyžadující okamžitou léčbu. Váš 
lékař ihned přeruší podávání metronidazolu a přijme patřičná opatření. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml uchovávat   
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí 
 
6/7 
Uchovávejte v zevním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem. 
 
Přípravek Metronidazol B. Braun 5 mg/ml nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na 
láhvi a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Použít se smí pouze roztok čirý, bez viditelných částic a láhev i její uzávěr musí být nepoškozený. 
 
Přípravek je určen pouze pro jednorázové použití. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co  přípravek  Metronidazol B. Braun 5 mg/ml
 obsahuje 
 
  Léčivou látkou je metronidazolum. 
      1 ml infuzního roztoku Metronidazol B. Braun 5 mg/ml obsahuje 5 mg metronidazolu. 
      1 polyethylenová lahvička se 100 ml obsahuje 500 mg metronidazolu. 
 
Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát 
kyseliny citrónové, voda na injekci 
 
Jak přípravek  Metronidazol B. Braun 5 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Metronidazol B. Braun 5 mg/ml je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok bez mechanických 
nečistot. 
 
Metronidazol B. Braun 5 mg/ml je dodáván ve 100 ml  polyethylenových (LDPE) infuzních 
lahvičkách. 
Roztok je dodáván v balení po 10 nebo 20 lahvičkách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
  
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
B. Braun Melsungen AG 
Carl-Braun-Straβe 1 
34 212 Melsungen, Německo           
 
Poštovní adresa:  
34 209 Melsungen, Německo 
 
Tel:  +49 5661 71-0                                   
Fax: +49 5661 71-4567 
 
Výrobce 

Braun Melsungen AG 
Braun Medical, S.A. 
Carl-Braun-Strasse 1 
Carretera de Terrassa 121 
34212 Melsungen, Německo  
08191 Rubí, Barcelona, Španělsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:   11/2016 
 
7/7