Lék Vincristine Teva 1MG/ML

Kód SÚKL
0011422  
Název LP
Vincristine Teva (1mg/ml Inj Sol 1x5ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Injekční roztok
Velikost balení
1X5ML
Síla
1MG/ML
Typ balení
Injekční lahvička
Účinné látky
Vincristini Sulfas
ATC skupina
VINKRISTIN (L01CA02)

Složení

  1. Vincristini Sulfas – 5 MG
  2. Mannitolum – PL MG
  3. Acidum Sulfuricum (pro Ph)
  4. Natrii Hydroxidi Solutio
  5. Aqua Pro Iniectione – 5 ML

Příbalová informace

Sp.zn. sukls96706/2016 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
Vincristine Teva 1mg/ml, injekční roztok 
 
vincristini sulfas 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Vincristine Teva a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vincristine Teva užívat 
3. 
Jak se přípravek Vincristine Teva užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Vincristine Teva uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1.   Co je přípravek Vincristine Teva a k čemu se používá 
 
Léková skupina  
Vinkristin  sulfát  patří  do  skupiny  léčivých  přípravků  zvaných  antimitotická  cytostatika.  Tyto  léčivé 
přípravky brání růstu rakovinných buněk. 
 
Použití 
Přípravek Vincristine Teva se obvykle užívá společně s jinými léčivými přípravky k léčbě: 

akutní lymfatické leukémie, což je rychle rostoucí rakovina, při které vzniká v lidském těle velké 
množství nezralých bílých krvinek; 

Hodgkinovy choroby, rakoviny lymfatického cévního systému;  

non-Hodgkin lymfomu, rakoviny lymfatických uzlin, která nepatří k typu Hodgkinovy choroby;  

rakoviny plic (malých buněk); 

rabdomyosarkomu, což je určitá forma rakoviny svalů; 

Ewingova sarkomu, což je určitá forma rakoviny kostí; 

hematomů  (vnitřní  krvácení)  se  sníženým  počtem  destiček  (idiopatická  trombocytopenická 
purpura); 

rakoviny dřeně nadledvinek (část nadledvinek) 

primárního neuroektodermálního tumoru, což je rakovina určité části nervového systému;  

Wilmsova tumoru, což je typ rakoviny ledvin; 

rakoviny prsu, která se může dále rozšiřovat do organizmu; 

vícečetného myelomu, což je rakovina buněk imunitního systému; 

retinoblastomu, což je určitý typ rakoviny oka.  
 
 
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vincristine Teva užívat 
 
 

Nepoužívejte přípravek Vincristine Teva jestliže:  
  jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na vinkristin sulfát nebo na  kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6), 
  trpíte poruchou nervů a svalů nazývanou Charcot-Marie-Tooth syndrom, 
  máte závažnou poruchu jaterních funkcí
  trpíte na zácpu nebo hrozí zablokování střeva (ileus), zvláště pak u dětí
  se podrobujete radioterapii jater. 
 
Upozornění a opatření 
Přípravek  Vincristine  Teva  by  se  měl  podávat  pouze  pod  přísným  dohledem  lékaře  se  zkušenostmi 
v oblasti léčby cytostatiky (léčivé přípravky k léčbě rakoviny).  
 
Přípravek Vincristine Teva se musí podávat výhradně intravenózně (tzn. do žíly) a ne žádným jiným 
způsobem podání, neboť jiný způsob podání může být smrtelný.  
 
V případě  podávání  přípravku  Vincristine  Teva  je  nutné  předcházet  kontaktu  s očima.  Jestliže  se 
vinkristin  do  očí  dostane,  vypláchněte  je  okamžitě  velkým  množstvím  vody  a  při  přetrvávajícím 
podráždění očí se obraťte na lékaře.  
 
Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vás týká některé z níže uvedených upozornění, nebo se týkala 
někdy v minulosti:  
  jestliže trpíte poruchami nervového systému;  
  jestliže trpíte poruchou jaterních funkcí, viz též “Dávkování a způsob podání”; 
  jestliže užíváte jakékoli  léky, které mohou nepříznivě ovlivňovat nervovou  soustavou; Váš 
lékař Vás musí proto v průběhu léčby pečlivě sledovat; 
  jestliže se v důsledku léčby objeví zácpa; aby se vzniku zácpy zabránilo, provede Váš lékař 
opatření jako je úprava jídelníčku, nebo doporučí léky zlepšující funkci střev (laxativa, zvláště 
pak laktulóza); 
  jestliže  trpíte  srdečním  onemocněním  jako  je  ischemická  choroba  srdeční  (problémy  se 
srdcem a krevním oběhem); 
  jestliže se u Vás objeví infekce; v takovém případě je nutno informovat lékaře; 
  pokud  jste  v reprodukčním  věku;  v průběhu  léčby  a  po  dobu  6  měsíců  po  ukončení  léčby 
byste se Vy i Váš partner měli chránit a zabránit těhotenství.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Vincristine Teva  
Upozornění:  následující  informace  se  mohou  také  týkat  léků,  které  právě  užíváte  nebo  které  jste 
užíval/a  v několika  předchozích  týdnech  nebo  je  máte  v úmyslu  začít  užívat  v nejbližší  době  po 
ukončení léčby přípravkem
 Vincristine Teva.  
Léky uváděné v tomto bodě můžete znát pod jiným názvem – často obchodním. V tomto bodě se však 
obchodní  název  neuvádí,  uvádí  se  pouze  název  léčivé  látky  nebo  název  skupiny  léčivých  látek. 
Zkontrolujte  si vždy pečlivě  obal  přípravku  nebo  příbalovou  informaci,  abyste zjistili,  jakou  léčivou 
látku Vámi užívaný lék vlastně obsahuje.  
 
Interakce  znamená  vzájemné  působení  léčivých  přípravků  a/nebo  jejich  nežádoucí  účinky  při 
současném užívání.  
Interakce se může objevit, pokud užíváte tento léčivý přípravek současně s:  
  určitými  léky,  které  inhibují  jaterní  enzymy,  jako  je  například  ritonavir  (užívaný  k léčbě 
HIV),  nelfinavir  (užívaný  k léčbě  HIV),  ketokonazol  (užívaný  k léčbě  plísňových 
onemocnění),  itrakonazol  (užívaný  k léčbě  plísňových  onemocnění),  erytromycin  (užívaný 
k léčbě infekcí) a nefazodon (užívaný k léčbě deprese); souběžné podání s vinkristinem může 
vést k rychlému výskytu popřípadě zvýšené závažnosti svalových onemocnění;  
  určitými léky, potlačujícími protein, který se nazývá p-glykoprotein, jako je  např. nifedipin 
(užívaný k léčbě vysokého tlaku)množství vinkristinu v krvi se může zvýšit, což může vést 
k většímu výskytu nežádoucích účinků;  
 

  určitými léky užívanými k léčbě epilepsie jako je např (fos)fenytoin; vinkristin může snižovat 
hladinu fenytoinu v krvi; 
  určitými  léky  užívanými  k léčbě  rakoviny  a  dalšími  léčivými  přípravky  k  inhibici  kostní 
dřeně jako je doxorubicin (zvláště pak v kombinaci s prednisonem); účinek, nežádoucí účinky 
a inhibiční účinky na kostní dřeň se mohou zesilovat; 
  určitými  léky,  které  mohou  mít  nepříznivý  vliv  na  nervový  systém,  jako  je  isoniazid 
(užívaný k léčbě tuberkulózy), L-asparagináza (užívaný k léčbě rakoviny krve) a cyklosporin 
A  užívaný  k  potlačení  imunitního  systému);  tyto  přípravky  mohou  zesilovat  nepříznivé 
působení vinkristinu na nervový systém; 
  vakcíny (při vakcinaci); vinkristin potlačuje imunitní systém organizmu a může mít vliv na 
jeho schopnost reagovat na vakcínu;  
  digoxin  (užívaný  ke  snížení  srdeční  funkce  a  srdečních  arytmií);  vinkristin  může  účinek 
digoxinu snižovat; 
  mitomycin  C  (užívaný  k  léčbě  některých  forem  rakoviny);  souběžné  podání  může  vyvolat 
dýchací potíže;  
  radioterapie  (léčba  nemocí  pomocí  ozáření);  radioléčba  může  zesilovat  nežádoucí  účinky 
vinkristinu na nervový systém; 
  cyklosporin,  takrolimus;  při  souběžném  užití  nemusí  být  Váš  imunitní  systém  schopen 
chránit  organizmus  před  nemocemi  (imunosuprese)  s nebezpečím  růstu  některých  buněk 
(lymfoproliferace); 
  GM-CSF a G-CSF (léky používané ke stimulaci růstu krvinek po chemoterapii): při souběžném 
užívání mohou způsobovat onemocnění nervů (neuropatie); 
  daktinomycin; u pacientů s rakovinou ledvin (Wilmsův tumor) bylo hlášeno závažné postižení 
jater; 
  bleomycin; tato kombinace může vyvolat stav ovlivňující při změnách teplot nebo stresu přívod 
krve do prstů rukou i nohou, nosu a uší (Raynaudův syndrom). 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, o všech lécích, které užíváte , které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možné budete užívat a to včetně volně prodejných léků. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Těhotenství 

  Léčba přípravkem Vincristine Teva se během těhotenství nedoporučuje.  
  V průběhu léčby a šest měsíců po jejím ukončení musejí muži i ženy dodržovat antikoncepční 
opatření.  
  V případě zjištění těhotenství, nebo pokud zamýšlíte otěhotnět, poraďte se se svým lékařem.  
  O  užívání  vinkristinu a jeho  možných  škodlivých  účincích  na  těhotné  ženy není  k  dispozici 
dostatek adekvátních informací. V pokusech na zvířatech se však tento léčivý přípravek jevil 
jako škodlivý. 
  Než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
 
Kojení 

  V průběhu léčby přípravkem Vincristine Teva nekojte. 
  Než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
 
Plodnost 
  Přípravek  Vincristine  Teva  může  vyvolat  neplodnost,  která  může  být  nevratná.  Proto  se 
pacientům mužského pohlaví doporučuje, aby se nepokoušeli ani během léčby nebo po dobu 
až  šest  měsíců  po  jejím  ukončení  zplodit  dítě  a  aby  se  informovali  o  možnosti  uchování 
spermií („banka spermií“) ještě před zahájením léčby.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
  Užívání  přípravku  Vincristine  Teva  může  někdy  vést  k nežádoucím  účinkům  na  nervovou 
soustavu,  které  se  projevují  třeba  snížením  reflexů,  svalovou slabostí  a  zrakovými  poruchami 
 

(viz  “Možné  nežádoucí  účinky”).  Jestliže  se  u  Vás  jakýkoli  nežádoucí  účinek  objeví,  neřiďte 
vozidlo nebo neobsluhujte stroje vyžadující Vaši pozornost.  
 
 
3.  
Jak se přípravek Vincristine Teva užívá 
 
Při  užívání  přípravku  Vincristine  Teva  je  třeba  pečlivě  dodržovat  doporučení  Vašeho  lékaře.  Pokud  si 
nejste něčím jist/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Poraďte se se svým lékařem, jestliže zjistíte, že na Vás přípravek Vincristine Teva působí příliš silně nebo 
není dostatečně účinný.  
 
Přípravek Vincristine Teva se podává výhradně do žíly (tzn. intravenózně). 
 
Obvyklé dávkování je následující: 
 
  Dospělí 
Obvyklá  dávka  u  dospělých  je  1,4  mg  na  m2  tělesného  povrchu  (velikosti  těla)  (maximálně  
2 mg) jednou týdně. 
  Děti 
U dětí je obvyklá dávka 1,5-2,0 mg na m2 tělesného povrchu jednou týdně.  
Pro  děti  s hmotností  do  10  kg  je  počáteční  dávka  0,05  mg  na  kg  tělesné  hmotnosti  jednou 
týdně. 
  Pacienti se zhoršenou funkcí jater 
Jestliže máte zhoršenou funkci jater, lékař Vám dávkování v případě potřeby upraví.  
 
Způsob podání 
Přípravek Vincristine Teva se podává injekčně formou infuze nebo pomalé injekce přes hadičku jako 
postupná  infuze  do  žíly  (intravenózně).  Vinkristin  se  musí  podávat  pouze  pod  přísným  dohledem 
lékaře se zkušenostmi v léčení cytostatiky.  
 
Jestliže jste dostal více přípravku Vincristine Teva než jste měl/a 
Pokud  se  domníváte,  že  jste  dostal/a  více  přípravku  Vincristin  Teva,  obraťte  se  okamžitě  na  svého 
lékaře  nebo  lékárníka.  Jestliže  jste  dostal/a  více  přípravku  Vincristin  Teva  ,  mohou  být  popsané 
nežádoucí účinky silnější nebo se závažnějšími projevy. 
Účinná léčba předávkování vinkristinem není zatím známa. V případě předávkování přijme Váš lékař 
podpůrná opatření a bude Vás pečlivě sledovat.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
 
Jestliže jste vynechal/a dávku přípravku Vincristine Teva  
O užívání tohoto léku rozhodne Váš lékař. Pokud se budete domnívat, že jste jednu dávku vynechal/a, 
obraťte se prosím okamžitě na svého lékaře.  
 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Vincristine Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Objevit se mohou následující nežádoucí účinky v přibližné frekvenci výskytu: 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1,000 osob) 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10,000 osob) 
 

Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit 
 
Poruchy imunitního systému 
  Vzácné 
Reakce z přecitlivělosti s výrazným poklesem  krevního tlaku, bledost, neklid, slabý a rychlý 
tep, vlhká kůže a snížené vědomí (anafylaxe), vyrážka a akumulace tekutin. 
 
Poruchy krve a lymfatického systému 
  Časté 
Přechodné  zvýšení  počtu  krevních  destiček;  vyskytovat  se  mohou  bolesti  hlavy,  závratě, 
mravenčení v prstech rukou nebo nohou, modře zbarvený nos, modřiny nebo krvácení dásní.  
  Méně časté 
Snížená  funkce  kostní  dřeně,  poruchy  krve  jako  anémie  (můžete  pociťovat  slabost,  únavu 
popř. celkovou nevolnost), nedostatek bílých krvinek (což je spojeno se zvýšeným nebezpečím 
infekcí) a nedostatek krevních destiček (což se může projevovat tvorbou modřin a sklonem ke 
krvácení). 
 
Poruchy nervového systému 

  Časté 
Periferní  neuropatie,  která  zahrnuje  poškození  periferního  nervového  systému  (PNS), 
nervových  vláken,  které  vedou  nervový  vzruch  z mozku  a  míchy  do  vnějších  nervových 
zakončení  a  zpět.  Toto  nervové  poškození  může  ovlivnit  pohyblivost,  vnímání  a  tělesné 
funkce;  mohou  se  objevit  smyslové  poruchy,  lechtivost,  svědění  nebo  brnění  bez  zjevné 
příčiny,  nervové  bolesti  (mimo  jiné  v oblasti  čelisti  nebo  varlat),  vyskytují  se  pohybové 
problémy,  ztráta  reflexů  (hlubokých  šlach),  slabost  nebo  ochrnutí  svalů  chodidla  (spadání 
chodidla),  svalová  slabost,  problémy  s koordinací  (například  nejistá  jako  opilecká  chůze)  a 
ochrnutí.  Postižení  kraniálního  nervu  (mozkového  nervu),  které  může  souviset  s paralýzou 
některých  svalů.  Svalová  slabost  v oblasti  hrtanu,  chrapot,  obrna  hlasivek.  Slabost  vnějších 
očních svalů, spadání očních víček (ptóza), zdvojené vidění, poruchy očních nervů, poruchy 
nervů okolo očí, (přechodná) slepota.  
  Méně časté  
Záchvaty/křeče,  často  se  zvýšeným  krevním  tlakem.  Hlášeny  byly  případy  křečí  u  dětí,  po 
nichž následovalo koma. Změny vědomí a duševní změny jako deprese, vzrušení, nespavost, 
zmatenost,  těžké  mentální  postižení  s poruchou  kontroly  chování  a  jednání  (psychózy), 
pozorování neexistujících objektů (halucinace). 
  Není známo 
Onemocnění  bílé  hmoty  mozkové  (leukoencefalopathie).  Symptomy  zahrnují  mentální 
poruchy a křeče. 
 
Srdeční poruchy 

  Méně časté 
U některých pacientů léčených vinkristinem v kombinaci s jinými přípravky určenými k léčbě 
rakoviny,  kteří  byli  předtím  ozařováni  v  oblasti  srdce,  se  objevovaly  poruchy  cév  srdce  a 
srdeční záchvaty.  
  Vzácné 
Zvýšení nebo snížení krevního tlaku. 
 
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

  Časté 
Náhle  se  objevující  krátký  dech  a  dušnost  kvůli  křečovitému  stažení  svalů  dýchacích  cest 
(bronchospasmus), zvláště pak při současném užití léku s mitomycinem C. 
 
Gastrointestinální poruchy
 
  Časté 
 

Zácpa, bolesti břicha, křeče v oblasti břicha vyvolané křečovitým stažením střev a žlučových 
cest (orgány a cesty (žlučovody, žlučník a související struktury) účastnící se tvorby a přenosu 
žluči (kolikové bolesti břicha), nevolnost, zvracení.  
  Méně časté 
Ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, průjem, zhoršená činnost střevního traktu kvůli 
paralýze  (paralytický  ileus,  u  kterého  střeva  přestanou  fungovat  a  ztratí  peristaltiku  (pohyb 
střev). Zvláště u malých dětí.  
  Vzácné 
Zánět sliznic úst, odumírání výstelky tenkého střeva a/nebo výskyt poškození střevní stěny. 
  Velmi vzácné 
Zánět slinivky břišní (pankreatitida). 
 
Poruchy jater a žlučových cest 

  Vzácné 
Poruchy funkce jater v důsledku uzávěru jaterní žíly, a to zvláště u dětí. 
 
Poruchy kůže a podkožní tkáně 

  Velmi časté  
Vypadávání vlasů (vratné po vysazení léčby vinkristinem). 
 
Poruchy ucha a labyrintu 

  Méně časté 
Hluchota. 
 
Poruchy ledvin a močových cest 
Starší  pacienti,  kteří  také  užívají  léčivé  přípravky  snižující  potřebu  močit  (urinární  retence),  musí 
přerušit léčbu tímto přípravkem záhy po podání vinkristinu.  
  Méně časté 
Problémy  s močením  (bolestivost,  časté  močení  nebo  neschopnost  močit).  Přítomnost 
vysokých hladin některých látek určených k vyloučení z organizmu (kyselina močová) v krvi 
(hyperurikémie). 
  Vzácné 
Nedostatečné uvolňování antidiuretického hormonu (ADH) vedoucí k nízkému krevnímu tlaku, 
dehydrataci, abnormální hladině sloučenin obsahujících dusík (což se může projevit pocitem 
sucha  v ústech,  zmateností,  únavou),  retenci  tekutin,  což  může  vést  k edému  a  nedostatku 
sodíku (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH)). 
  Velmi vzácné 
Inkontinence (neudržitelnost moče). 
 
Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Nevratná neplodnost je častější u mužů než u žen.  
  Časté 
Úbytek semene, bolest nervu varlat. 
  Méně časté 
Přerušení menstruace. 
 
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání 
Rakovina  související  s  léčbou.  U  některých  pacientů  léčených  vinkristinem  v kombinaci  s jinými 
přípravky určených k léčbě rakoviny se po léčbě objevil jiný druh rakoviny.  
  Časté 
Podráždění v místě vpichu injekce 
  Méně časté 
 
Bolest a zánět žil a podkožních pojivových tkání během podání do žíly, horečka. 
  Vzácné 
 

 
Bolest hlavy. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 
http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5.  
Jak přípravek Vincristine Teva uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě 2-8 °C. 
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Přípravek Vincristine Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za“EXP”. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.                                
 
Přípravek Vincristine Teva nepoužívejte, pokud zjistíte, že není čirý a bezbarvý nebo slabě nažloutlý.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Vincristine Teva obsahuje 
Léčivou látkou je vincristini sulfas, 1 mg na ml injekčního roztoku. 
Pomocnými látkami jsou mannitol, kyselina sírová a/nebo roztok hydroxidu sodného a voda na injekci. 
 
Jak přípravek Vincristine Teva vypadá a co obsahuje toto balení 
Injekční roztok. 
Přípravek Vincristine Teva je čirý bezbarvý nebo nažloutlý roztok bez částic s výjimkou bublin. 
 
Velikosti balení: 
Jedna 1ml lahvička obsahuje 1 mg vincristini sulfas. 
Jedna 2ml lahvička obsahuje 2 mg vincristini sulfas. 
Jedna 5ml lahvička obsahuje 5 mg vincristini sulfas. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1C, Praha, 150 00, Česká republika 
 
Výrobce 
Pharmachemie B.V. 
Swensweg 5, P.O. Box 552 
2003 RN Haarlem, Nizozemsko 
 
 

Teva Operations Poland Sp. z o.o. 
Mogilska 80 Str. 
31-546 Kraków 
Polsko 
 
 
Tento přípravek je registrován v členských zemích Evropského společenství pod těmito názvy: 
 
Německo 
Vincristinsulfat-TEVA® 1 mg / ml Injektionslösung 
Španělsko 
Vincristina Teva 1mg/ml solución para inyección EFG 
Francie 
VINCRISTINE TEVA 1 mg/ml, solution injectable 
Itálie 
Vincristina Teva Italia 
Litva 
Vincristine Teva 1 mg/ml injekcinis tirpalas 
Lotyšsko 
Vincristine Teva 
Nizozemsko 
Vincristinesulfaat Pharmachemie 1 mg/ml 
Polsko 
Vincristine Teva 
Velká Británie 
Vincristine sulfate, solution for injection 1 mg/ml 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  4.5.2016