Lék Dipeptiven 200MG/ML

Kód SÚKL
0011398  
Název LP
Dipeptiven (200mg/ml Inf Cnc Sol 10x50ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Koncentrát pro infuzní roztok
Velikost balení
10X50ML
Síla
200MG/ML
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Alanylglutaminum
ATC skupina
ALANYLGLUTAMIN (B05XB02)

Složení

  1. Alanylglutaminum – 0,21 GM
  2. Aqua Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

 
sp.zn. sukls83528/2012 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Dipeptiven 
koncentrát pro infuzní roztok 
Alanylglutaminum 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je Dipeptiven a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dipeptiven užívat  
3. 
Jak se přípravek Dipeptiven užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Dipeptiven uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Dipeptiven a k čemu se používá 
 
Dipeptiven je indikován jako doplněk proteinové složky výživy při stavech se zvýšenou potřebou 
proteinů. Bude Vám podán ve formě nitrožilní infuze.  
Dipeptiven se obvykle používá jako součást vyvážené parenterální a/nebo enterální výživy, společně 
se solemi, stopovými prvky a vitamíny. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek  Dipeptiven užívat  
 
Neužívejte přípravek Dipeptiven: 

jestliže trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin 

jestliže máte metabolickou acidózu-stav, při kterém je hodnota pH krve nízká 

jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
uvedenou v bodě 6. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat zvýšenou teplotu, třes, 
vyrážku nebo dušnost. 

jestliže jste těhotná nebo kojíte 
 
Dipeptiven musí být před použitím naředěn. Dipeptiven bude nejprve přidán do jiného roztoku a až 
poté Vám bude podán. Předtím, než Vám bude Dipeptiven podán, se Váš lékař nebo zdravotní 
pracovník ujistí, že je roztok připraven správně. 
 
Upozornění a opatření  
Váš lékař Vám bude provádět pravidelné krevní testy, aby zkontroloval Váš zdravotní stav, a aby se 
ujistil, že Vaše tělo dobře přijímá přípravek Dipeptiven. Zkušenosti s užíváním přípravku Dipeptiven 
po dobu delší než devět dní jsou omezené.  
Před užitím přípravku Dipeptiven se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. 
 
Děti a dospívající 

 
Tento přípravek nemá být podáván dětem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Dipeptiven 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat používat. 
 
Tento léčivý přípravek Vám nesmí být v těchto případech podán. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Dipeptiven nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. 
 
3. 
Jak se přípravek Dipeptiven užívá 
 
Váš lék Vám bude podán nitrožilní infuzí (kapačkou). 
 
Dávka přípravku Dipeptiven závisí na Vaší tělesné hmotnosti v kilogramech a na schopnosti Vašeho 
těla rozkládat živiny a na tom, jaké požadavky má Vaše tělo na aminokyseliny. 
Váš lékař určí, jaká dávka Vám bude podána. 
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Dipeptiven, než mělo 
 
Není pravděpodobné, že byste mohl/a dostat více infuze než Vám má být podáno, jelikož budete v 
průběhu léčby sledováni lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem. Nicméně pokud si myslíte, že 
Vám bylo podáno více přípravku Dipeptiven, než mělo, sdělte to okamžitě svému lékaři nebo 
zdravotnickému pracovníkovi. Příznaky předávkování zahrnují: zimnici, nevolnost a zvracení. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
 
Nežádoucí účinky přípravku Dipeptiven při doporučeném způsobu podání nejsou známé. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 
Jak přípravek Dipeptiven uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Váš lékař a nemocniční lékárník jsou zodpovědní za správné uchovávání, používání a likvidaci 
infuzního roztoku přípravku Dipeptiven. Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Jakékoli zbylé množství roztoku po léčbě musí být zlikvidováno v souladu s nemocničními předpisy. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Dipeptiven obsahuje 

50 ml přípravku Dipeptiven obsahuje: 
Alanylglutaminum 10 g (= 4,10 g alaninum; 6,73 g glutaminum) 
100 ml přípravku Dipeptiven obsahuje: 
Alanylglutaminum 20 g (=8,20 g alaninum; 13,46 g glutaminum) 
 
Přípravek Dipeptiven  obsahuje také vodu na injekci. 
 
Jak přípravek Dipeptiven vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Dipeptiven je čirý, bezbarvý roztok. Je dodáván ve skleněných lahvích z čirého bezbarvého skla typu 
II s pryžovou zátkou, plastovým víčkem a hliníkovým uzávěrem; lahve obsahují 50 ml nebo 100 ml 
koncentrátu pro infuzní roztok. 
Velikosti balení: 1 x 50 ml, 10 x 50 ml, 1 x 100 ml, 10 x 100 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
 
Fresenius Kabi AB, Uppsala 
Švédsko 
 
Výrobce 
Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.12.2015. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Upozornění a opatření pro použití 
 
U pacientů s kompenzovanou jaterní nedostatečností se má provádět pravidelné sledování jaterních 
funkcí. 
Je nutné kontrolovat hladinu sérových elektrolytů, sérovou osmolaritu, bilanci tekutin, acidobazickou 
rovnováhu, kontrolovat jaterní funkce (alkalická fosfatáza, ALT, AST) a kontrolovat, zda nedochází k 
příznakům hyperamonémie. 
 
Volba periferní nebo centrální žíly pro podání závisí na celkové osmolaritě směsi. Obecně přijímaná 
maximální hodnota osmolarity roztoku pro podání periferní infuzí je přibližně 800 mosmol/l, avšak 
tato hodnota se značně liší v závislosti na věku, na celkovém stavu pacienta a na stavu periferních žil. 
 
Zkušenosti s užíváním přípravku Dipeptiven po dobu delší než devět dní jsou omezené. 
 
Způsob podání  
 


 
Nejprve musí být Dipeptiven smíchán s kompatibilním infuzním roztokem a až poté může být vzniklý 
roztok použit k infuzi. 
 
Výsledné roztoky (vzniklé smísením přípravku Dipeptiven s kompatibilními roztoky) s osmolaritou 
vyšší než 800 mosmol/l musí být podány centrální žilou. 
 
Dospělí 
Dipeptiven  se  podává  současně  s parenterální  nebo  enterální  výživou  nebo  společně  s  kombinací 
parenterální a enterální výživy. Dávkování závisí na závažnosti katabolického stavu a na požadavcích 
organizmu na aminokyseliny/proteiny. 
V rámci  parenterální/enterální  výživy  se  nesmí  překročit  maximální  denní  dávka  2  g  aminokyselin 
a/nebo proteinů na kg tělesné hmotnosti. Přívod alaninu a glutaminu z přípravku Dipeptiven se musí 
při  výpočtu  brát  v úvahu.  Podíl  aminokyselin  přivedených  přípravkem  Dipeptiven  nesmí  překročit 
přibližně 30% celkového přísunu aminokyselin/proteinů. 
 
Dipeptiven je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, který není určen k přímému podání. 
 
Pacienti na celkové parenterální výživě 
Rychlost  infuze  závisí  na  rychlosti  nosného  roztoku  a  nesmí  činit  více  než  0,1  g  aminokyselin/kg 
tělesné hmotnosti za hodinu. 
 
Před  podáním  musí  být  Dipeptiven  smíchán  s kompatibilním  nosným  roztokem  aminokyselin  nebo 
s infuzí  obsahujícím  aminokyseliny.  Dipeptiven  může  být  naředěn  fyziologickým  roztokem  0,9% 
chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy. 
 
Pacienti na celkové enterální výživě 
Dipeptiven  se  podává  denně  nepřerušovanou  infuzí  po  dobu  20-24  hodin.  Pro  podání  přípravku 
Dipeptiven  infuzí  do  periferní  žíly,  zřeďte  přípravek  Dipeptiven  tak,  aby  osmolarita  výsledného 
podávaného  roztoku  byla  ≤  800  mosmol/l  (např.  100  ml  přípravku  Dipeptiven  +  100  ml 
fyziologického roztoku 0,9% chloridu sodného). 
 
Pacienti na kombinované parenterální a enterální výživě 
Bez ohledu na centrální nebo periferní cestu podání infuze přípravku Dipeptiven má být celková denní 
dávka přípravku Dipeptiven podána s parenterální výživou, tj. před podáním má být dávka přípravku 
Dipeptiven smíchána s kompatibilním roztokem aminokyselin nebo s infuzí obsahující aminokyseliny. 
Dipeptiven  může  být  naředěn  fyziologickým  roztokem  0,9%  chloridu  sodného  nebo  5%  roztokem 
glukózy. 
Pro  podání  přípravku  Dipeptiven  infuzí  do  periferní  žíly,  musí  být  Dipeptiven  zředěn  tak,  aby 
osmolarita výsledného podávaného roztoku byla ≤ 800 mosmol/l (např. 100 ml přípravku Dipeptiven 
+ 100 ml fyziologického roztoku 0,9% chloridu sodného). 
Jestliže je parenterální výživa kombinována s enterální výživou, je nutné u pacientů s poruchou funkce 
ledvin sledovat celkový příjem tekutin. 
Rychlost infuze závisí na rychlosti nosného roztoku a musí být upravena podle poměrného zastoupení 
parenterální a enterální výživy. 
 
Doba podání 
 
Doba podávání nesmí překročit 3 týdny. 
 
Opatření pro likvidaci 
Lahev a roztok přípravku Dipeptiven musí být před použitím vizuálně zkontrolovány. Použijte pouze 
čirý roztok bez jakýchkoli částic v neporušeném obalu. 
 
K jednorázovému použití. Nepoužitý roztok musí být odborně zlikvidován. 
 
Kompatibilita 


 
Přidání koncentrátu do kompatibilního nosného roztoku před podáním, musí být provedeno za 
aseptických podmínek.Při smíchání přípravku Dipeptiven s nosným roztokem musí být zajištěna 
kompatibilita roztoků. 
 
Doba použitelnosti 
Přípravek musí být použit okamžitě po otevření lahve. 
 
Doba použitelnosti po smíchání 
Dipeptiven nesmí být  po přidání dalších komponent skladován.