Lék Ringer's Injection "fresenius"

Kód SÚKL
0011313  
Název LP
Ringer's Injection "fresenius" (Inf Sol 1x100ml I)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Infuzní roztok
Velikost balení
1X100ML I
Síla
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Natrii Chloridum, Kalii Chloridum, Calcii Chloridum Dihydricum
ATC skupina
ELEKTROLYTY (B05BB01)

Složení

  1. Natrii Chloridum – 8,6 GM
  2. Kalii Chloridum – 0,3 GM
  3. Calcii Chloridum Dihydricum – 0,33 GM
  4. Aqua Pro Iniectione – 1 LT

Příbalová informace

sp.zn. sukls214205/2011 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Ringers´s injection „Fresenius“ 
 
infuzní roztok 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek  
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst  
znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
 
1.  Co je přípravek Ringer´s injection „Fresenius“ a k čemu se používá 
2.  Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Ringer´s  injection  „Fresenius“ 
používat 
3.  Jak se přípravek Ringer´s injection „Fresenius“ používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Ringer´s injection „Fresenius“ uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1.  Co je přípravek Ringer´s injection „Fresenius“ a k čemu se používá 
 
Přípravek  Ringer´s  injection  „Fresenius“  je  sterilní,  bakteriálních  toxinů  prostý  roztok 
základních iontů, určený pro parenterální intravenózní (nitrožilní) podání. Neobsahuje žádné 
antimikrobiální, bakteriostatické nebo stabilizující přísady. Jako isotonický roztok je vhodný 
pro parenterální doplnění vody a iontů. 
 
Přípravek  je  určen  k parenterální  dodávce  tekutin  a  elektrolytů  při  stavech  izotonické  a 
hypotonické dehydratace (ztrátě a nedostatku  vody v organizmu)   a hypovolémie (sníženém 
objemu  obíhající  krve)  po  zvracení,  průjmech,  rozsáhlejších  popáleninách,  krváceních  a 
infekcích.  Jedná  se  hlavně  o  ztráty  extracelulární  (mimobuněčné)  tekutiny  a  deplece 
(nedostatku)  iontů.  V nouzi  je  možno  jej  použít  k náhradě  krevních  ztrát  v kombinaci 
s koloidními  roztoky.  Používá  se  taky  jako  nosná  nebo  zřeďovací  látka  pro  intravenózní 
aplikace jiných léčiv. 
 
Indikační skupina 
Infundabilium. 
 
2.  Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Ringer´s  injection 

„Fresenius“ používat 
 
Nepoužívejte příravek Ringer´s injection „Fresenius“ 

                                                               Strana 1 (celkem 4) 
jestliže máte hyperhydrataci (nadměrné množství vody v těle). 
Upozornění a opatření 
 
U  nemocného  by  měly  být  při  dlouhodobé  terapii  průběžně  sledovány  laboratorní  hodnoty 
elektrolytů,  acidobazické  rovnováhy  a  klinický  stav  (stav  hydratace,  oběhová  kompenzace 
apod.).  Podávání  sodíkového  iontu  by  mělo  být  pečlivě  zváženo  při  selhávání  oběhového 
systému,  těžkém  selhávání  ledvin,  při  edematózních  stavech  (stavech  s otoky)  s   retencí 
(zadržováním)  sodíku  a  při  stavech  s poruchou  acidobazické  rovnováhy  s hypernatrémií 
(poruchou  rovnováhy  mezi  kyselými  a  zásaditými  látkami  se  zvýšenou  hladinou  sodíku 
v krvi)  nebo hyperchlorémií (zvýšenou hladinou chloridů v krvi), dále při zvýšeném krevním 
tlaku a při eklampsii. 
Podávání  kalciových  a  draslíkových  iontů  by  mělo  být  kontrolováno  při  onemocnění 
oběhového systému, hlavně při současném podávání digitálisových preparátů nebo selhávání 
ledvin s tendencí k hyperkalémii (zvýšené hladině draslíku v krvi). 
Před aplikací by měl být roztok zkontrolován, jestli odpovídá zbarvení, čistota, průhlednost a 
zda  není  přítomna  sraženina.  Při  aplikaci  krve  je  nutné  použít  jiný  infuzní  set,  protože  při 
kontaktu s ionty kalcia může nastat koagulace. 
Nepoužitý zbytek lahve nebo vaku je třeba odborně zlikvidovat! 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ringer´s injection „Fresenius“ 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo 
které možná budete  užívat. 
Při použití přípravku jako nosného nebo zřeďovacího roztoku se mohou vyskytnout interakce 
s přidávaným léčivem.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ringer´s injection „Fresenius“ nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
3.  Jak se přípravek Ringer´s injection „Fresenius“ používá 
 
Přípravek  Ringer´s  injection  „Fresenius“  se  podává  intravenózně.  Podává  ho  lékař  nebo 
zdravotní sestra ve zdravotnickém zařízení. 
 
Dávkování 
Řídí  se  podle  věku,  hmotnosti  a  laboratorních  výsledků  plazmatické  hladiny  Na+,  K+,  Ca2+, 
Cl-,  bilance  objemu  tekutin  a  klinického  stavu  nemocného.  Tento  přípravek  se  podává 
dospělým,  dospívajícím  i  dětem.  Dávkování  stanovuje  lékař  podle  individuálních  potřeb 
nemocného.  
 
Předávkování 
Předávkování souvisí s neadekvátně vedenou infuzní léčbou.  
V případě hyperhydratace nebo iontové dysbalance (nerovnováhy) je nutné provést příslušné 
korekční kroky dle klinického stavu a laboratorního nálezu nemocného. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 

                                                               Strana 2 (celkem 4) 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přímé  nežádoucí  účinky  nejsou  uváděny.  Je  zde  možnost  obecných  nežádoucích  účinků 
spojených  s  neadekvátně  vedenou  infuzní  léčbou  -  hyperhydratace,  iontový  rozvrat, 
hyperosmolarita a metabolická acidóza. 
 
V místě vpichu mohou  vzniknout nežádoucí  účinky související s technikou aplikace nebo s 
přípravkem samotným.  
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41, Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5.  Jak přípravek Ringer´s injection „Fresenius“ uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí!  
Nepoužívejte tento přírpavek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné 
do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ringer´s injection „Fresenius“ obsahuje 
 
Natrii chloridum  
 
8,60 g  
Kalii chloridum  
 
0,30 g 
Calcii chloridum dihydricum 0,33 g  
 
Voda  na  injekci  ad  1000  ml,  kyselina  chlorovodíková  q.s.  nebo  hydroxid  sodný  q.s.  pro 
úpravu pH 
 
Elektrolyty:  
Na+  
147 mmol/l  
K+  
4 mmol/l 
Ca2+   2,25 mmol/l 
Cl-  
155,5 mmol/l. 
 
Teoretická osmolarita: 308,7 mOsm/l. 
                                                               Strana 3 (celkem 4) 
pH: 5 - 7,5 
 
 
Jak přípravek Ringer´s injection „Fresenius“ vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Ringer´s injection „Fresenius“ je čirý bezbarvý roztok. Je dodáván v těchto obalech 
a velikostech balení: 
 
Skleněná láhev:   1 x 100 ml, 20 x 100 ml,  
 
1 x 250 ml, 12 x 250 ml, 16 x 250 ml,  
 
1 x 500 ml, 12 x 500 ml,  
1 x 1000 ml, 12 x 1000 ml,  
Freeflex vak s přebalem: 1 x 50 ml, 40 x 50 ml, 60 x 50 ml, 65 x 50 ml, 70 x 50 ml,  
 
1 x 100 ml, 40 x 100 ml, 50 x 100 ml, 55 x 100 ml, 60 x 100 ml,  
 
1 x 250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250ml,  
 
1 x 500 ml, 15 x 500 ml, 20 x 500 ml,  
 
1 x 1000 ml, 8 x 1000 ml, 10 x 1000 ml,  
Freeflex vak bez přebalu:  1 x 250 ml, 40 x 250 ml,  
 
1 x 500 ml, 20 x 500 ml,  
 
1 x 1000 ml, 10 x 1000 ml, 
PE lahev: 1 x 100 ml, 10 x 100 ml, 40 x 100 ml,  
1 x 250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml,  
1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 20 x 500 ml,  
1 x 1000 ml, 10 x 1000 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Fresenius Kabi Italia S.r.l.,, Verona, Itálie 
 
Výrobce 
Fresenius Kabi Italia S.r.l..,Verona, Itálie 
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Německo 
Fresenius Kabi Polska Sp. z.o.o., Kutno, Polsko 
 
 
  
 Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.10.2015. 
 
 
                                                               Strana 4 (celkem 4)