Lék Lioton 100 000 Gel 1000IU/G

Kód SÚKL
0011265  
Název LP
Lioton 100 000 Gel (1000iu/g Gel 30g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Gel
Velikost balení
30G
Síla
1000IU/G
Typ balení
Tuba
Účinné látky
Heparinum Natricum
ATC skupina
HEPARIN (C05BA03)

Složení

  1. Heparinum Natricum – 100 KU
  2. Carbomerum 940 – PL GM
  3. Ethanolum 96% (v/v) – PL ML
  4. Methylparabenum – PL GM
  5. Propylparabenum – PL GM
  6. Aurantii Amari Floris Etheroleum – PL GM
  7. Lavandulae Etheroleum – PL GM
  8. Trolaminum – PL GM
  9. Aqua Purificata – 100 GM

Příbalová informace

sp.zn.sukls184576/2018 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Lioton 100 000 gel 
1000 IU/g 
Heparinum natricum 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je Lioton 100 000 gel a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lioton 100 000 gel používat  
3. 
Jak se Lioton 100 000 gel používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak Lioton 100 000 gel uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 

Co je Lioton 100 000 gel a k čemu se používá 
Bez  doporučení  lékaře  lze  Lioton  100 000  gel  použít  k  léčbě  poranění  a  pohmožděnin,  infiltrátů 
(nahromadění  zánětlivých  buněk  a  tekutiny  v  tkáni)  a  místních  otoků,  podkožních  krevních  výronů 
(hematomů), poúrazových poškození svalů, šlach a vazů. 
Na  doporučení  lékaře  může  být  přípravek  používán  také  k  léčbě  onemocnění  povrchových  žil,  jako  např. 
syndromu  křečových  žil  (varixů)  a  jeho  komplikací,  zánětu  hlubokých  žil  (flebotrombózy),  zánětu 
povrchových  žil  (tromboflebitidy),  povrchového  zánětu  okolí  žil  (periflebitidy),  bércových  vředů, 
pooperačních  povrchových  zánětů  křečových  žil  (varikoflebitidy)  a  následků  operačního  odstranění 
povrchové žíly dolní končetiny (safenektomie). 
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lioton 100 000 gel používat  
 
Nepoužívejte Lioton 100 000 gel:  
-  jestliže jste alergický(á) na heparin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 
6). 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Lioton 100 000 gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
1/3 
Lioton 100 000 gel nesmí být nanášen při krvácení, na otevřené rány, na sliznice, na zanícenou a hnisající 
pokožku. Používání přípravku Lioton 100 000 gel při současném výskytu krvácivých stavů je možné pouze 
na doporučení lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Lioton 100 000 gel 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Heparin  může  u  pacientů  léčených  perorálními  antikoagulancii  (léky  tlumící  srážlivost  krve)  prodloužit 
protrombinový  čas  (dobu,  za  kterou  dojde  ke  srážení  krve).  Proto  užíváte-li  léky  ovlivňující  srážení  krve, 
poraďte se o používání přípravku Lioton 100 000 gel s lékařem.  
Bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití. O vhodnosti současného 
používání přípravku Lioton 100 000 gel s jinými léky se poraďte s lékařem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Odpovídající data o použití léčivého přípravku v těhotenství nebo v období kojení nejsou k dispozici, proto 
jej těhotné a kojící ženy mohou užívat pouze po poradě s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Lioton 100 000 gel nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Lioton 100 000 gel obsahuje parabeny 
Lioton  100  000  gel  obsahuje  methylparaben  a  propylparaben.  Může  způsobit  alergické  reakce 
(pravděpodobně zpožděné). 
 
3. 
Jak se Lioton 100 000 gel  používá 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
3–10 cm dlouhý proužek gelu naneste jednou až třikrát denně na kůži na postižené místo a jemně rozetřete, 
aby bylo usnadněno jeho vstřebání. 
 
Obvyklá délka léčby je 2–3 týdny. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Vzhledem k omezeným zkušenostem a nedostatku údajů nemají léčivý přípravek používat děti a dospívající. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Lioton 100 000 gel, než jste měl(a) 
Předávkování  nebylo  dosud  zaznamenáno.  Pokud  by  došlo  k  předávkování,  účinek  heparinu  může  být 
neutralizován protaminsulfátem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Lioton 100 000 gel 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat Lioton 100 000 gel  
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
2/3 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Používání přípravků nanášených místně, zvláště dlouhodobé, může způsobit citlivost léčené oblasti. 
Alergické  reakce  na  heparin  nanášený  na  kůži  se  vyskytují  velmi  vzácně.  Reakce  z  přecitlivělosti,  např. 
zčervenání kůže a svědění, se vyskytují v ojedinělých případech a obvykle po vysazení léku rychle vymizí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 
Praha  10,  webové  stránky:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  Nahlášením  nežádoucích  účinků 
můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 
Jak Lioton 100 000 gel uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za “EXP”. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Lioton 100 000 gel obsahuje 
Léčivou látkou je heparinum natricum 1000 IU v 1 g gelu. 
Pomocnými látkami jsou karbomer 940, ethanol 96% (v/v), silice květů citroníku pomerančového hořkého, 
levandulová silice, methylparaben, propylparaben, trolamin, čištěná voda. 
 
Jak Lioton 100 000 gel vypadá a co obsahuje toto balení 
Bezbarvý, téměř transparentní gel s aromatickým zápachem v potahované hliníkové tubě, krabička. 
 
Tuba s 30, 50 nebo 100 g gelu 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florencie, Itálie 
 
Výrobce: 
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Florencie, Itálie 
  
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 4. 2018 
3/3