Lék Metformin Teva 850MG

Kód SÚKL
0011123  
Název LP
Metformin Teva (850mg Tbl Flm 90)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
90
Síla
850MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Metformini Hydrochloridum
ATC skupina
METFORMIN (A10BA02)

Složení

  1. Metformini Hydrochloridum – 850 MG
  2. Povidonum K30 – PL MG
  3. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  4. Magnesii Stearas – PL MG
  5. Hypromellosum – PL MG
  6. Titanii Dioxidum – PL MG
  7. Macrogolum 400 – PL MG

Příbalová informace

sp.zn.sukls26746/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Metformin Teva 500 mg potahované tablety 
Metformin Teva 850 mg potahované tablety 

 
metformini hydrochloridum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je Metformin Teva a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Metformin Teva užívat  
3. 
Jak se Metformin Teva užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Metformin Teva uchovávat    
6. 
Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je Metformin Teva a k čemu se používá 
 
Co je Metformin Teva 
Přípravek Metformin Teva obsahuje léčivou látku metformin, která se používá k léčbě cukrovky. Patří 
do skupiny léků označovaných jako biguanidy. 
 
Inzulín je hormon vytvářený ve slinivce břišní, který umožní, aby Vaše tělo vychytávalo glukózu (cukr) 
z krve. Vaše tělo využívá glukózu k tvorbě energie nebo ji ukládá pro budoucí použití.  
 
Pokud  máte  diabetes, nevytváří Vaše  slinivka  dostatek  inzulínu  nebo  Vaše  tělo není  schopno správně 
využívat  inzulín,  který  vytváří.  Tak  vzniká  vysoká  hladina  glukózy  ve  Vaší  krvi.  Metformin  Teva 
pomáhá snižovat hladinu Vaší glukózy v krvi na normální hodnotu. 
  
Pokud máte nadváhu, může dlouhodobé užívání přípravku Metformin Teva také pomoci snižovat riziko 
komplikací spojených s diabetem. 
 
Přípravek Metformin Teva je spojen buď se stálou tělesnou hmotností, nebo s mírnou ztrátou hmotnosti. 
 
K čemu se Metformin Teva používá 
Metformin  Teva  se  používá  k léčbě  pacientů  s diabetem  typu  2  (označovaný  také  jako  „diabetes 
nezávislý na inzulínu“), kdy samotná dieta a cvičení nejsou dostatečné pro kontrolu hladin glukózy ve 
Vaší krvi. Používá se zvláště u pacientů s nadváhou. 
 
Dospělí užívají přípravek Metformin Teva samotný nebo spolu s léky pro léčbu diabetu (léky užívané 
ústy nebo inzulín). 
 
Děti ve věku 10 let a starší a dospívající mohou užívat přípravek Metformin Teva samotný nebo spolu  
s inzulínem. 
 
  

 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Metformin Teva užívat 
 
Neužívejte přípravek Metformin Teva: 
 
jestliže  jste  alergický(á)  na  metformin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 
 
pokud máte závažné zhoršení funkce ledvin.  
 
pokud máte problémy s játry 
 
pokud  máte  nekontrolovaný  diabetes  například  se  závažnou  hyperglykémií  (vysoká  hladina 
glukózy v krvi), pocitem na zvracení, zvracením, průjmem, rychlým úbytkem tělesné hmotnosti, 
laktátovou  acidózou  (viz  „Riziko  laktátové  acidózy“  níže)  nebo  ketoacidózou.  Ketoacidóza  je 
onemocnění, při kterém se látky označované jako „ketolátky“ hromadí v krvi a které může vést  
k diabetickému prekómatu. Příznaky zahrnují bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost 
nebo neobvyklý ovocný zápach dechu.  
 
pokud jste ztratil(a) příliš mnoho vody z těla (dehydratace), například v důsledku dlouhodobého 
nebo závažného průjmu nebo opakujícího se zvracení; dehydratace může vést k poruchám ledvin, 
což může vyvolat riziko laktátové acidózy (viz "Upozornění a opatření" níže). 
 
pokud máte závažnou infekci, jako je například infekce Vašich plic nebo systému průdušek nebo 
infekce ledvin; závažné infekce mohou vést k poruchám ledvin, což může vyvolat riziko laktátové 
acidózy (viz "Upozornění a opatření" níže). 
 
pokud jste léčen(a) pro selhání srdce nebo jste v nedávné době prodělal/a srdeční záchvat či máte 
závažné  problémy  s krevním  oběhem  (jako  je  šok)  nebo  máte  dechové  potíže;  to  může  vést 
k nedostatečnému zásobení tkání kyslíkem, což vytváří riziko laktátové acidózy (viz "Upozornění 
a opatření" níže) 
 
pokud konzumujete příliš mnoho alkoholu. 
 
Jestliže se Vás výše uvedené stavy týkají, informujte před zahájením užívání tohoto léku svého lékaře. 
 
Vždy se nejprve poraďte se svým lékařem: 
  pokud je třeba provést vyšetření, jako je RTG nebo snímek zahrnující injekci kontrastních látek, 
které obsahují jod, do krevního oběhu; 
  pokud musíte podstoupit větší chirurgický zákrok. 
 
Přípravek Metformin Teva musíte přestat užívat po určitou dobu před a po vyšetření nebo chirurgickým 
výkonem.  Váš  lékař  se  rozhodne,  zda  budete  po  tuto  dobu  potřebovat  nějakou  další  léčbu.  Je 
důležité, abyste přesně dodržoval(a) instrukce svého lékaře. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Metformin Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Riziko laktátové acidózy 
Přípravek  Metformin  Teva  může  způsobit  velmi  vzácný,  ale  velmi  závažný  nežádoucí  účinek 
označovaný  jako  laktátová  acidóza,  zvláště  pokud  Vaše  ledviny  nefungují  správně.  Riziko  vzniku 
laktátové  acidózy  se  také  zvyšuje  při  nekontrolovaném  diabetu,  závažných  infekcích,  dlouhodobém 
hladovění  nebo  požívání  alkoholu,  dehydrataci  (viz  další  informace  níže),  onemocněních  jater  
a jakýchkoliv stavech, při kterých dochází ke sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako při 
akutním závažném onemocnění srdce).  
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, promluvte si se svým lékařem, který Vám poskytne 
další pokyny. 
 
Ukončete  užívání  přípravku  Metformin  Teva  na  krátkou  dobu,  pokud  máte  onemocnění,  které 
může  souviset  s  dehydratací
  (významná  ztráta  tělesných  tekutin),  jako  při  silném  zvracení,  průjmu, 
horečce,  vystavení teplu  nebo  pokud  pijete  méně  než  normálně.  Promluvte  si se  svým  lékařem,  který 
Vám poskytne další pokyny. 
 
Ukončete  užívání  přípravku  Metformin  Teva  a  kontaktujte  lékaře  nebo  nejbližší  nemocniční 
pohotovost, pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy
, protože tento stav může vést 
ke kómatu. 
 

Mezi příznaky laktátové acidózy patří:  
  zvracení,  
  bolest žaludku (bolest břicha),  
  svalové křeče,  
  celkový pocit nevolnosti se závažnou únavou,  
  problémy s dýcháním,  
  snížení tělesné teploty a srdečního tepu.  
 
Laktátová acidóza je zdravotní stav, který vyžaduje naléhavé ošetření, a musí být léčena v nemocnici. 
 
Pokud budete podstupovat velkou operaci, musíte ukončit užívání přípravku Metformin Teva v období 
během  tohoto  zákroku  a  určitou  dobu  po  něm.  Váš  lékař  rozhodne,  kdy  musíte  léčbu  přípravkem 
Metformin Teva ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit. 
 
Během léčby přípravkem Metformin Teva bude Váš lékař provádět kontrolu funkce ledvin minimálně 
jednou ročně nebo častěji, pokud jste ve vyšším věku a/nebo pokud máte zhoršenou funkci ledvin. 
 
 
Samotný  Metformin  Teva  nevyvolává  hypoglykémii  (velmi  nízká  hladina  cukru  v krvi).  Pokud  však 
užíváte přípravek Metformin Teva s dalšími léky pro léčbu diabetu, které mohou vyvolat hypoglykémii 
(jako jsou deriváty sulfonylurey, inzulín, glinidy), existuje riziko hypoglykémie. Pokud se u Vás objeví 
příznaky hypoglykémie, jako je slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep, poruchy zraku nebo 
potíže s koncentrací, pomůže obvykle, když sníte nebo vypijete něco s obsahem cukru. 
 
Další léčivé přípravky a Metformin Teva 
Pokud  Vám  musí  být  podána  injekce  do  žíly  s  kontrastní  látkou,  která  obsahuje  jód,  například  při 
vyšetření pomocí RTG nebo skenu, musíte užívání přípravku Metformin Teva ukončit před nebo v době 
podání  injekce.  Váš  lékař  rozhodne,  kdy  musíte  léčbu  přípravkem  Metformin  Teva  ukončit  a  kdy  ji 
můžete znovu zahájit. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. Může být nutné častější provádění vyšetření glukózy v krvi a funkce 
ledvin nebo Váš lékař může upravit dávkování přípravku Metformin Teva. Je zvláště důležité uvést 
následující:  
  léky, které zvyšují tvorbu moči (diuretika),  
  léky,  které  se  používají  k  léčbě  bolesti  a  zánětu  (nesteroidní  protizánětlivé  léky  a  inhibitory 
COX-2, jako je ibuprofen a celekoxib),  
  určité  léky  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (ACE  inhibitory  a  blokátory  receptoru  pro 
angiotenzin II). 
  beta-2 agonisté, jako je salbutamol nebo terbutalin (používané pro léčbu astmatu); 
  kortikosteroidy  (používané  pro  léčbu  různých  onemocnění,  jako  je  závažný  zánět  kůže  nebo 
astma). 
  další léky používané k léčbě cukrovky  
 
Metformin Teva s alkoholem  
Během užívání přípravku Metformin Teva se vyhněte nadměrné konzumaci alkoholu, protože to může 
zvyšovat  riziko  laktátové  acidózy  (viz  bod  „Upozornění  a  opatření“).  To  se  týká  také  léků,  které 
obsahují alkohol. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
  Během těhotenství budete potřebovat inzulín pro léčbu svého diabetu. Informujte svého lékaře, 
pokud  si  myslíte,  že  jste  těhotná  nebo  pokud  plánujete  těhotenství,  aby  mohl  provést  změnu 
Vaší léčby.  
  Užívání přípravku Metformin Teva není doporučeno během kojení nebo pokud plánujete kojit 
své dítě.  
  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Samotný  přípravek  Metformin  Teva  nevyvolává  hypoglykémii  (velmi  nízká  hladina  cukru  v krvi). To 
znamená,  že  neovlivňuje  schopnost  řídit  a  obsluhovat  stroje.  Zvláštní  opatrnost  je  však  nutná,  pokud 
užíváte přípravek Metformin Teva s dalšími léky pro léčbu diabetu, které mohou vyvolat hypoglykémii 
(jako  jsou  deriváty  sulfonylurey,  inzulín,  meglitinidy).  Mezi  příznaky  hypoglykémie  patří  slabost, 
závratě,  zvýšené  pocení,  rychlý  srdeční  tep,  poruchy  zraku  a  potíže  s  koncentrací.  Pokud  začnete 
pociťovat tyto příznaky, neřiďte vozidla a neobsluhujte stroje.  
 
 
3. 
Jak se Metformin Teva užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek  Metformin  Teva  nemůže  nahradit  přínosy  zdravého  životního  stylu.  Dodržujte  doporučení 
svého lékaře týkající se diety a provádějte pravidelné tělesné cvičení.  
 
Doporučená dávka 
Děti ve věku 10 let a starší a dospívající užívají obvykle úvodní dávku 500 mg nebo 850 mg metformin 
hydrochloridu jednou denně. Maximální denní dávka je 2000 mg užívaná ve 2 nebo 3 dílčích dávkách. 
Léčba dětí ve věku mezi 10 a 12 lety je doporučena pouze na základě specifického doporučení Vašeho 
lékaře, protože zkušenosti s léčbou u této věkové skupiny jsou omezené. 
 
Dospělí užívají obvykle na začátku léčby 500 mg nebo 850 mg metformin hydrochloridu dvakrát nebo 
třikrát denně. Maximální denní dávka je 3000 mg užívaná ve 3 dílčích dávkách. 
  
Pokud máte zhoršenou funkci ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku. 
 
Pokud  užíváte  také  inzulín,  Váš  lékař  Vám  řekne,  jakým  způsobem  bude  Vaše  léčba  přípravkem 
Metformin Teva zahájena. 
 
Sledování 
  Váš lékař Vám bude pravidelně stanovovat hladinu glukosy v krvi a upraví dávkování přípravku 
Metformin Teva podle Vašich hladin glukózy v krvi. Ujistěte se, že budete pravidelně se svým 
lékařem konzultovat svůj stav. To je zvláště důležité pro děti a dospívající, nebo pokud jste ve 
vyšším věku. 
  Váš  lékař  bude  také  jednou  za  rok  kontrolovat  funkci  Vašich  ledvin.  Bude  možná  nutné 
provádět častější kontroly, pokud jste ve vyšším věku nebo pokud máte onemocnění ledvin. 
 
Jak se Metformin Teva  užívá 
Užívejte tablety s jídlem nebo po jídle. Tím zabráníte nežádoucím účinkům na trávení. 
Tablety se nedrtí a nekousají. Tablety se polykají a zapíjejí se sklenicí vody.  
  Pokud užíváte jednu dávku denně, užívejte ji ráno (při snídani). 
  Pokud  užíváte  dvě  dávky  denně,  užívejte  jednu  dávku  ráno  (při  snídani)  a  druhou  večer  (při 
večeři). 
  Pokud užíváte tři dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani), druhou v poledne (při 
obědě) a třetí večer (při večeři) 
 
Pokud  po  určité  době  budete  mít  pocit,  že  jsou  účinky  přípravku  Metformin  Teva  příliš  silné  nebo 
naopak příliš slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Je-li přípravkem Metformin Teva léčeno dítě, rodičům a ošetřovatelům se doporučuje, aby dohlíželi na 
to, jak je tento lék užíván. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Metformin Teva, než jste měl(a): 
Pokud jste užil/a více přípravku  Metformin Teva, než jste měl/a, může se u Vás vyskytnout laktátová 
acidóza. Mezi příznaky laktátové acidózy patří zvracení, bolest břicha se svalovými  křečemi, celkový 

pocit nevolnosti s výraznou únavou a obtížemi s dýcháním. Pokud se Vám toto stane, budete potřebovat 
bezprostřední  léčbu  v nemocnici,  protože  laktátová  acidóza  může  vést  ke  ztrátě  vědomí  (komatu). 
Kontaktujte ihned svého lékaře nebo přímo nejbližší nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Metformin Teva: 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Užijte  následující  tabletu  
v obvyklou dobu. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky jsou velmi závažné, a pokud se u Vás objeví, musíte vyhledat okamžitou 
lékařskou pomoc

 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 osobu z 10 000 
  Přípravek  Metformin Teva  může  způsobit  velmi  vzácný,  ale  velmi  závažný  nežádoucí  účinek 
nazývaný  laktátová  acidóza  (viz  bod  "Upozornění  a  opatření").  Pokud  k  tomu  dojde,  musíte 
okamžitě  ukončit  užívání  přípravku  Metformin  Teva  a  ihned  kontaktovat  svého  lékaře 
nebo nejbližší nemocni
ční pohotovost, protože laktátová acidóza může vést ke kómatu. 
  Abnormality jaterních testů nebo hepatitida (zánět jater, což může způsobit únavu, nechutenství, 
hubnutí, s nebo bez zežloutnutí kůže nebo očního bělma). 
 
Další nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 osobu z 10  
  Zažívací  problémy,  jako  je  pocit  na  zvracení  (nauzea),  nevolnost  (zvracení),  průjem,  bolesti 
břicha (abdominální bolest) a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se nejčastěji objevují 
na začátku léčby přípravkem Metformin Teva. Pomáhá, pokud se dávku rozdělíte na celý den  
a  pokud  užíváte  tablety  s  jídlem  nebo  bezprostředně  po  jídle.  Pokud  příznaky  přetrvávají, 
přestaňte užívat přípravek Metformin Teva a poraďte se s lékařem.
 
 
Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 osobu z 10 
  změny chuti. 
 
Velmi vzácné: mohou postihnout až  1 osobu z 10 000 
  kožní reakce jako je začervenání kůže (erytém), svědění nebo svědivá vyrážka (kopřivka). 
  nízké hladiny vitamínu B12 v krvi. 
 
Děti a dospívající 
U  dětí  a  dospívajících  jsou  k dispozici  omezené  údaje.  Tyto  údaje  ukazují,  že  nežádoucí  účinky  byly 
podobné co do povahy a závažnosti jako u dospělých. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 
Jak Metformin Teva uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  blistru  a  na  krabičce  za 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Metformin Teva obsahuje
 
  Léčivou látkou je metformini hydrochloridum. 
Metformin  Teva  500  mg:    Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  500  mg  metformini 
hydrochloridum, což odpovídá 390 mg  metforminu. 
Metformin  Teva  850  mg:    Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  850  mg  metformini 
hydrochloridum, což odpovídá 662,9 mg  metforminu. 
  Pomocné látky jsou: 
jádro tablety: povidon 40,  povidon 360, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát 
potah tablety:  hypromelosa (E464), makrogol 400 a oxid titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek Metformin Teva vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Metformin Teva jsou potahované tablety existující ve 2 různých silách, které jsou rozlišeny jejich 
popisem: 
Metformin Teva 500 mg:  Bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru, s vyraženým „93“ na 
jedné straně a „48“ na druhé straně. 
Metformin Teva 850 mg:  Bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru, s vyraženým „93“ na 
jedné straně a „49“ na druhé straně. 
   
Velikosti balení:  
Metformin Teva 500 mg: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 200, 400 a 500 potahovaných 
tablet. 
Metformin Teva 850 mg: 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 100, 120, 180, 200, 250 a 300 potahovaných 
tablet. 
 
Na trhu nemusí být zastoupeny všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 
Radlická 3185/1c 
150 00 Praha 
Česká republika 
 
Výrobce: 
TEVA UK Ltd  
Brampton Road, Hampden Park,  
Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG 
Velká Británie 
 
 
 

Pharmachemie B.V 
Swensweg 5, Postbus 552 
2003 RN Haarlem 
Nizozemsko 
 
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, 
Táncsics Mihály út 82, 
H-2100 Gödöllö 
Maďarsko 
 
Galien LPS, 
98 Rue Bellocier 
89100 Sens 
Francie 
 
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company 
Pallagi út 13 
4042 Debrecen 
Maďarsko 
 
Merckle GmbH 
Ludwig-Merckle-Strasse 3 
89143 Blaubeuren 
Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Německo: Metformin HCl ratiopharm® 500 mg, 850 mg 
Belgie: Metformine TEVA 500mg, 850 mg, filmomhulde tabletten; 
Dánsko: Metformin Teva 500 mg, 850 mg filmovertrukne tabletter 
Francie: Metformine TEVA 500 mg, 850 mg comprimé pelliculé; 
Itálie: Metformina Teva 500 mg, 850 mg compresse rivestite con film; 
Portugalsko: Metformina Teva 500 mg, 850 mg Comprimidos revestidos por película; 
Švédsko: Metformin Teva 500 mg, 850 mg filmdragerad tablet; 
Velká Británie: Metformin 500 mg, 850 mg Tablets 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30. 3. 2017