Lék Medocriptine 2,5MG

Kód SÚKL
0011089  
Název LP
Medocriptine (2,5mg Tbl Nob 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
100
Síla
2,5MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Bromocriptini Mesilas
ATC skupina
BROMOKRIPTIN (G02CB01)

Složení

  1. Bromocriptini Mesilas – 2,87 MG
  2. Bromocriptinum – 2,5 MG
  3. Lactosum Monohydricum – PL MG
  4. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  5. Carboxymethylamylum Natricum – PL MG
  6. Magnesii Stearas – PL MG
  7. Acidum Maleicum – PL MG
  8. Dinatrii Edetas Dihydricus – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls198809/2014 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
MEDOCRIPTINE 
tablety 
bromocriptini mesilas 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně Vám.  Nedávejte jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je MEDOCRIPTINE a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MEDOCRIPTINE užívat 
3.  Jak se MEDOCRIPTINE užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak MEDOCRIPTINE uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
1.  CO JE MEDOCRIPTINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
MEDOCRIPTINE  je  jeden  ze  zástupců  skupiny  léků  nazývaných  agonisté  dopaminu.  Jedná  se 
o námelový  alkaloid.  Snižuje  množství  hormonu  zvaného  prolaktin  produkovaného  hypofýzou 
(podvěsek  mozkový),  který  ovlivňuje  menstruační  cyklus  a  tvorbu  mléka.  Tím  pak  snižuje  účinky 
prolaktinu, který účinkuje jako spouštěč produkce dalších hormonů. 
 
MEDOCRIPTINE se používá: 
-  k ukončení laktace pouze ze zdravotních důvodů, pokud se Vy nebo Váš lékař rozhodnete, že 
je to nezbytně nutné. 
Bromokriptin  by  se  neměl  rutinně  používat  k potlačení  laktace.  Bromokriptin  se  nedoporučuje  pro 
úlevu  od  příznaků  poporodní  bolesti  a  překrvení  prsů,  které  mohou  být  léčeny  nefarmakologickou 
intervencí (jako je zpevnění prsou, aplikace ledu) a/nebo běžnými analgetiky. 
MEDOCRIPTINE je užíván u žen k léčbě určitých forem sterility. Je také užíván k léčbě některých 
pacientů s Parkinsonovou chorobou, protože stimuluje určité části mozku a nervového systému. Dále 
je užíván k léčbě nadprodukce růstového hormonu, způsobujícího v dospělosti onemocnění známé pod 
názvem akromegálie. Je také užíván k léčbě některých nádorů hypofýzy, tzv. prolaktinomů. 
1/6 
2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MEDOCRIPTINE UŽÍVAT 
Neužívejte MEDOCRIPTINE, pokud 
  jste alergický(á) na bromokriptin, námelové alkaloidy nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 
  jste těhotná nebo plánujete-li otěhotnět. V některých případech může být MEDOCRIPTINE 
v těhotenství používán, ale o tom vždy rozhoduje lékař. 
  je Vám méně než 15 let 
  jste  dlouhodobě  léčeni  přípravkem  MEDOCRIPTINE  a  projevují  či  projevily  se  u  Vás 
fibrózní reakce (jizvy), které mají vliv na Vaše srdce. 
  máte vysoký krevní tlak 
  máte  problémy  s  krevním  tlakem  během  těhotenství  nebo  po  něm,  jako  je  eklampsie,  pre-
eklampsie, hypertenze vzniklé během těhotenství, vysoký krevní tlak po porodu 
  máte nebo jste někdy měl(a) srdeční onemocnění nebo jiné závažné onemocnění cév 
  máte nebo pokud jste někdy měl(a) vážné psychické onemocnění 
Upozornění a opatření 
  Jestliže  se  u  Vás  projevují  nebo  projevily  fibrózní  reakce  (jizvy),  které  mají  vliv  na  Vaše 
srdce, plíce či břicho. V případě, že budete přípravkem MEDOCRIPTINE léčeni dlouhodobě, 
Váš lékař  před  zahájením  léčby  zkontroluje,  zda jsou  Vaše  srdce, plíce  a ledviny  v  dobrém 
stavu.  Před  zahájením  léčby  rovněž  nechá  provést  echokardiogram  (ultrazvukové  vyšetření 
srdce). V průběhu léčby bude Váš lékař věnovat zvláštní pozornost veškerým příznakům, jež 
by  mohly  být  spojeny  s  fibrózními  reakcemi.  Bude-li  třeba,  nechá  provést  echokardiogram. 
Dojde-li k fibrózním reakcím, bude nutné léčbu přerušit. 
  Pokud  jste  žena  dlouhodobě  užívající  MEDOCRIPTINE,  Váš  lékař  by  Vás  měl 
v pravidelných  intervalech  gynekologicky  vyšetřit  (každý  rok,  jste-li  žena  v reprodukčním 
věku nebo každého půl roku, pokud jste po přechodu). 
  Informujte, prosím,  svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci  nebo ošetřovatelé 
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým  způsobem, či 
nemůžete odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) 
poškodit sebe  nebo  své  okolí. Tyto  projevy  jsou  nazývány  impulzivními  poruchami  a  může 
mezi  ně  patřit  návykové  hráčství,  nadměrná  konzumace  jídla  nebo  nadměrné  utrácení, 
abnormálně  vysoký  zájem  o  sex  nebo  nárůst  sexuálních  myšlenek  a  pocitů.  Pokud  se  tyto 
projevy objeví, Váš lékař Vám možná bude muset snížit dávku nebo přípravek vysadit. 
  Pokud  jste  právě  porodila,  můžete  být  za  určitých  podmínek  více  ohrožena.  Ve  vzácných 
případech se může objevit vysoký krevní tlak, akutní infarkt myokardu, křeče, cévní mozková 
příhoda  nebo  psychické  problémy.  Během  několika  prvních  dnů  léčby  by  měl  Váš  lékař 
pečlivě sledovat Váš krevní tlak. Vyskytne-li se hypertenze, bolest na hrudi nebo neobvyklá či 
neustupující bolest hlavy (s nebo bez poruch zraku), kontaktujte okamžitě svého lékaře. 
Další léčivé přípravky a MEDOCRIPTINE 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
  Alkohol může snižovat snášenlivost k bromokriptinu. 
  Současné podávání erytromycinu může zvýšit hladiny bromokriptinu v krevní plazmě. 
  Nedoporučuje se současné podávání s jinými námelovými alkaloidy. 
  Současné podávání s cyklosporinem může vést ke zvýšení jeho sérových hladin. 
2/6 
  Agonisté dopaminu mohou způsobit přidružený toxický účinek. 
  Fenothiaziny,  resp.  i  některá  další  neuroleptika,  metoklopramid  apod.  zvyšují  prolaktinémii 
(vylučování prolaktinu). 
  Ženy  užívající  MEDOCRIPTINE  by  měly  používat  účinnou  ochranu  proti  početí,  např. 
kondom,  a  to  i  v  případě,  že  jsou  léčeny  pro  neplodnost.  Perorální  antikoncepce  s obsahem 
estrogenu by neměla být užívána, protože může zastavit účinnost léčby. U léčby neplodnosti, 
kde je menstruační cyklus normální, se můžete poradit s Vaším lékařem, kdy přerušit užívání 
antikoncepce. 
Než začnete přípravek MEDOCRIPTINE užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
MEDOCRIPTINE s alkoholem 
Během  léčby  MEDOCRIPTINEM  byste  neměli  konzumovat  alkohol.  Může  to  způsobovat  různé 
reakce  jako  rozmazané  vidění,  zmatenost,  bolesti  na  hrudi,  zrychlení  tepu  nebo  bušení  srdce, 
zčervenání, pocit na zvracení, zvracení, pocení, tepající bolest hlavy a závažnou slabost. 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Pokud  během  užívání  MEDOCRIPTINU  otěhotníte,  měla  byste  ihned  informovat  Vašeho  lékaře. 
Běžně je pak léčba přerušena, ale v některých případech může lékař chtít v léčbě pokračovat. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
MEDOCRIPTINE u Vás může způsobovat závratě, ospalost nebo snížení bdělosti. Neměli byste proto 
řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje, dokud se nepřesvědčíte, že nejste nijak ovlivněni. 
MEDOCRIPTINE obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud víte, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat. 
3.  JAK SE MEDOCRIPTINE UŽÍVÁ 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování  MEDOCRIPTINU  závisí  na  druhu  Vašeho  onemocnění.  Na  začátku  léčby  je  obvykle 
podáván v menších dávkách, které se zvyšují až do dosažení nejlepší odpovědi na léčbu. 
Neurčí-li lékař jinak, léčba se obvykle zahajuje půl tabletou nebo jednou tabletou jednou denně. Dávka 
postupně vzrůstá po půl až jedné tabletě až do dosažení potřebné dávky. Maximální dávka je 3 tablety 
4krát denně. 
Tablety je možné podávat i najednou večer před spaním za účelem zlepšení snášenlivosti přípravku. 
Pro  snížení  pravděpodobnosti  vzniku  žaludečních  obtíží  by  měl  být  MEDOCRIPTINE  užíván 
s jídlem. Může být také užíván večer před spaním. 
Použití u dětí 
MEDOCRIPTINE není určen k použití u dětí do 15 let. 
Jestliže jste užil(a) více MEDOCRIPTINU, než jste měl(a) 
Pokud si náhodou vezmete více, než je předepsaná dávka, kontaktujte nejbližší centrum první pomoci 
nebo  ihned  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Vezměte  s  sebou  Vaše  balení  léku  i  zbývající 
tablety. 
3/6 
Jestliže jste zapomněl(a) užít MEDOCRIPTINE 
Pokud si zapomenete vzít dávku,  vezměte si ji co nejdříve. Pokud se však již přiblížil čas pro další 
dávku, zapomenutou dávku přeskočte a vezměte si další dávku v obvyklém čase, tak jak Vám lékař 
předepsal. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Jestliže jste přestal(a) užívat MEDOCRIPTINE 
MEDOCRIPTINE  může  začít působit až za několik  týdnů. Nepřerušujte užívání léku ani nesnižujte 
nebo nezvyšujte jeho dávku. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Závažné nežádoucí účinky 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, kontaktujte lékaře ihned: 
  Pálení žáhy, opakující se bolesti žaludku nebo černá stolice 
  Náhlé usnutí 
  Nevysvětlitelné zkrácení dechu a potíže s dechem 
  Těžké bolesti na hrudi 
  Bolesti v dolní části zad, oteklé nohy a bolest při močení 
  Těžké, sílící nebo trvalé bolesti hlavy, a případně také poruchy vidění (jako např. rozmazané 
vidění) 
  Příznaky  jako  např.  svalová  ztuhlost,  neklid,  velmi  vysoká  horečka,  rychlé  bušení  srdce 
a extrémní kolísání krevního tlaku 
Časté nežádoucí účinky (nevyžadující bezprostřední zásah lékaře) 
Bolesti hlavy, ospalost, závrať, rýma, nauzea (nevolnost), zácpa, zvracení 
Méně časté 
Zmatenost,  psychomotorická  podrážděnost,  halucinace  (zrakové,  sluchové  nebo  pocitové  vnímání 
jevů,  které  neexistují),  dyskinéze  (nedobrovolné  pohyby  a  tiky),  hypotenze  (nízký  krevní  tlak), 
ortostatická  (při  přechodu  do  vzpřímené  polohy)  hypotenze  (velmi  zřídka  vedoucí  k  synkopě  - 
krátkodobé ztrátě vědomí), sucho v ústech, alergické kožní reakce, vypadávání vlasů, křeče v dolních 
končetinách, únava 
Vzácné 
Psychotické  poruchy,  insomnie  (nespavost),  somnolence  (spavost),  parestézie  (brnění,  mravenčení), 
zrakové  poruchy,  rozmazané  vidění,  tinnitus  (hučení  či  šelest  v  uších),  perikardiální  výpotek, 
konstriktivní perikarditida, tachykardie (rychlý tep), bradykardie (pomalý tep), arytmie (nepravidelný 
tep), pleurální výpotek (tekutina v dutině mezi plícemi), pleurální fibróza (zjizvení tkáně), pleuritida 
(zánět  pohrudnice),  pulmonální  (plicní)  fibróza,  dyspnoe  (dušnost),  průjem,  abdominální  bolesti 
(bolesti  břicha),  retroperitoneální  fibróza  (zjizvení  v  oblasti  pobřišnice),  gastrointestinální  vředy 
(vředy  v žaludku  nebo  ve  střevě),  gastrointestinální  krvácení  (krvácení  z trávicího  traktu),  periferní 
otoky 
Velmi vzácné 
4/6 
Výrazná  ospalost  během  dne,  náhlý  spánek,  reverzibilní  bledost  prstů  na  rukou  i  nohou  způsobené 
zimou  (zejména  u  pacientů,  kteří  měli  Raynaudův  syndrom),  příznaky  podobné  neuroleptickému 
malignímu syndromu po náhlém přerušení léčby. 
Zánět  srdeční  chlopně  a  k  němu  přidružená  onemocnění  (perikarditis,  zánět  osrdečníku)  případně 
tvorba tekutiny v osrdečníku (perikardiální výpotek). Časnými příznaky mohou být: obtížné dýchání, 
dušnost,  bolest  na  plicích  nebo  v  kříži  a  otoky  nohou.  Pokud  zaznamenáte  jeden  nebo  více  těchto 
projevů, okamžitě informujte svého lékaře. 
Můžete zaznamenat také následující nežádoucí účinky: 
Neschopnost odolat nutkání, popudu či pokušení provádět činnost, která by mohla poškodit Vás nebo 
ostatní. Mezi tyto činnosti mohou patřit: 
  Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků 
  Změněný  nebo  zvýšený  zájem  o  sex  a  chování,  které  ve  Vás  nebo  ve  Vašem  okolí  budí 
zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit 
  Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení 
  Záchvatovité  přejídání  (příjem  velkého  množství  potravy  za  krátkou  dobu)  nebo  nutkavé 
přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu) 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
5.  JAK MEDOCRIPTINE UCHOVÁVAT 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25°C.  Uchovávejte  v  původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem a vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co MEDOCRIPTINE obsahuje 
  Léčivou  látkou  je  bromokriptin  (ve  formě  bromokriptin-mesilátu).  Jedna  tableta  obsahuje 
bromocriptini mesilas 2,87 mg, což odpovídá 2,5 mg bromocriptinum. 
  Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, kyselina maleinová a dihydrát dinatrium-edetátu. 
5/6 
Jak MEDOCRIPTINE vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s dělicí rýhou, na druhé straně hladké. 
Tablety lze rozdělit na stejné dávky. 
Velikost balení 30 tablet 
PVC/Al blistr, papírová krabička 
Velikost balení 100, 500, 1000 tablet 
a) plastiková lahvička se šroubovacím uzávěrem, papírová krabička 
b) PVC/Al blistr, papírová krabička 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
27.11.2014 
6/6