Lék Ibalgin 600 600MG

Kód SÚKL
0011064  
Název LP
Ibalgin 600 (600mg Tbl Flm 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
100
Síla
600MG
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Ibuprofenum
ATC skupina
IBUPROFEN (M01AE01)

Složení

 1. Ibuprofenum – 600 MG
 2. Hyprolosum Substitutum Humile – PL MG
 3. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 4. Povidonum K90 – PL MG
 5. Poloxamerum 188 – PL MG
 6. Acidum Stearicum – PL MG
 7. Carboxymethylamylum Natricum C – PL MG
 8. Talcum – PL MG
 9. Hypromellosum 2910/3 – PL MG
 10. Macrogolum 6000 – PL MG
 11. Talcum – PL MG
 12. Titanii Dioxidum – PL MG
 13. Erythrosinum – PL MG
 14. Simeticoni Emulsio SE 4 – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls184922/2015 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Ibalgin 600 
potahované tablety 
ibuprofenum 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Ibalgin 600 a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin 600 užívat  
3. 
Jak se přípravek Ibalgin 600 užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Ibalgin 600 uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Ibalgin 600 a k čemu se používá 
 
Přípravek Ibalgin 600 obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních 
protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou 
odpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně. Ibuprofen zmírňuje bolest 
a zánět různého původu, zvláště u onemocnění pohybového ústrojí. Ibuprofen tlumí rovněž horečku, 
která provází zánět. 
Přípravek Ibalgin 600 potahované tablety se užívá k léčbě revmatických onemocnění především 
zánětlivého původu postihujících klouby, páteř, šlachy, dále při poranění měkkých tkání jako je 
pohmoždění a podvrtnutí apod. 
 
Přípravek je vzhledem k množství léčivé dávky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající od 15 
let. Pro dospívající ve věku 12–15 let je vhodný přípravek s obsahem 400 mg ibuprofenu (Ibalgin 
400), pro děti ve věku 6–12 let je vhodný přípravek s obsahem 200 mg ibuprofenu (Ibalgin 200), 
dětem do 6 let věku je určen ibuprofen v suspenzi (Ibalgin baby). 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin 600 užívat 
 
Neužívejte přípravek Ibalgin 600
 

jestliže jste alergický(á) na ibuprofen (léčivou látku přípravku) nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné protizánětlivé léky, což 
se projevuje jako průduškové astma nebo kopřivka;  
-      jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku,  
-      při krvácení nebo proděravění v zažívacím traktu způsobených nesteroidními protizánětlivými 
léky v minulosti; 
-      jestliže máte závažné srdeční selhání; 

-      jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti; 
-      v třetím trimestru těhotenství. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ibalgin 600 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

trpíte těžší poruchou ledvin, jater;  

trpíte průduškovým astmatem i v klidovém stavu;  

trpíte některým onemocněním pojivové tkáně (tzv. kolagenózy);  

současně užíváte léky snižující srážení krve; 

jste prodělal(a) vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku; 

trpíte zánětlivým vředovým onemocněním trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo 
ulcerózní kolitida; 
-  máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud 
jste prodělali srdeční infarkt, jste po operaci srdce pomocí bypassu, trpíte onemocněním 
periferních tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo 
jste prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně mozkové „mini“ mrtvice neboli 
tranzitorní ischemické ataky „TIA), 
-  máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční 
onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka, 

jste v prvním a druhém trimestru těhotenství a při kojení. 
 
Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo 
cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte 
doporučenou dávku ani délku léčby.  
Ibalgin 600 by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky. 
U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku, především pokud byla 
vředová choroba komplikována krvácením nebo perforací zažívacího traktu, dále u starších pacientů a 
také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, by mělo být 
zváženo podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku.  
V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace. 
Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. Riziko vzniku krvácení, vředu 
nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku. Závažnost těchto poruch je 
obecně vyšší u starších pacientů.  
Pokud se u Vás objeví krvácení ze zažívacího traktu, musí být Ibalgin 600 vysazen. 
 
Přípravek Ibalgin 600 není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě a lékové formě určen 
dětem do 15 let.  
Dospívající (15–18 let) 
U dehydrovaných dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin. 
 
Během léčby není vhodné kouřit. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin 600 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Zejména se poraďte před podáním přípravku s lékařem, pokud užíváte: 
 
-  Antikoagulancia/antiagregancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina 
acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin). 
Léky snižující srážlivost krve zvyšují riziko krvácení. Kyselina acetylsalicylová a jiné 
protizánětlivé léky, kortikoidy a léky proti depresi ze skupiny SSRI zvyšují riziko nežádoucích 
účinků v zažívacím ústrojí včetně krvácení a vředové choroby.  
-  Léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je captopril, beta-blokátory jako atenolol, 
antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan). 
-  Léčivá látka ibuprofen může zvýšit hladinu lithia a digoxinu v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí 
účinky.  

-  Ibuprofen může snižovat účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku a 
močopudných léků.  
-  Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, 
sulfinpyrazon).  
-  Ibuprofen může zvýšit toxicitu metotrexátu (léku proti rakovině a některým kloubním 
onemocněním) a baklofenu (léku snižujícího svalové napětí).  
-  Ibuprofen může zvýšit poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku užívaného po 
transplantaci).  
-  Při současném podávání s kalium šetřícími močopudnými léky může dojít ke zvýšení hladiny 
draslíku v krvi.  
-  Při současném podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik se může zvýšit 
riziko vzniku křečí. 
 
Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibalgin 600. 
Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Ibalgin 600 
užívat s jinými léčivy. 
 
Přípravek Ibalgin 600 s jídlem, pitím a alkoholem 
Potahované tablety se užívají při jídle nebo po jídle, polykají se celé, zapijí se dostatečným 
množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, zapíjejte lék mlékem. 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek se nesmí podávat v třetím trimestru těhotenství. 
V prvním a druhém trimestru těhotenství a při kojení užívejte přípravek pouze na výslovné 
doporučení lékaře. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by přípravek Ibalgin 600 jakkoliv ovlivňoval pozornost a schopnost soustředění. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Ibalgin 600 užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování a délku léčby určuje vždy lékař podle druhu a závažnosti onemocnění. 
Dospělí a dospívající od 15 let obvykle užívají při léčení revmatických obtíží a bolestí při poraněních 
měkkých tkání l potahovanou tabletu Ibalgin 600 3–4krát denně. 
Při výskytu ranní ztuhlosti a bolesti kloubů se doporučuje použít večerní dávku krátce před spaním. 
Potahované tablety se užívají při jídle nebo po jídle, polykají se celé, zapijí se dostatečným 
množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, zapíjejte lék mlékem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin 600, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibalgin 600 
Pokud zapomenete vzít si tabletu přípravku Ibalgin 600, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Mezi 
jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojnásobujte následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ibalgin 600  
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit 
lépe. 

 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s 
dechem, dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně krvácení z trávicího traktu (zvracení 
krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku Ibalgin 600) se mohou vyskytnout následující 
nežádoucí účinky, které jsou seřazeny dle četnosti výskytu: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, 
průjem, zácpa, nadýmání. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): bolest v nadbřišku. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): bolest hlavy, závrať. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): zánět sliznice žaludku, žaludeční nebo 
dvanáctníkový vřed1, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku natrávené 
krve nebo krev ve stolici)1, perforace sliznice trávicího traktu1, alergické reakce jako horečka, 
vyrážka, poškození jater, srdeční selhávání, otoky, sterilní zánět mozkových plen2, zúžení průdušek3
zánět slinivky břišní, poruchy vidění a vnímaní barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí4. 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): zánět sliznice ústní dutiny provázený 
vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na 
sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních 
destiček, zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost, deprese, emoční labilita, palpitace (bušení 
srdce vnímané pacientem), snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, 
přítomnost krve v moči, porucha funkce ledvin, zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při 
onemocnění ledvin), puchýřovité kožní reakce.  
 
Není známo
 (z dostupných údajů nelze určit): porucha sluchu. 
 
1 Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko vzniku těchto 
nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u kterých se 
v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený s krvácením nebo perforací 
sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou 
pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které 
chrání sliznici trávicího traktu.      
2 Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy 
kolagenóz). 
3 U pacientů s průduškovým astmatem. 
4 Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné. 
 
Léky, jako je Ibalgin 600, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních 
příhod. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 
Jak přípravek Ibalgin 600 uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Blistr: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, vnitřní obal uchovávejte v 
krabičce. 
Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ibalgin 600 obsahuje 
-  Léčivou látkou je Ibuprofenum 600 mg v 1 potahované tabletě. 
-  Pomocnými látkami jsou hyprolóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 90, mastek, 
poloxamer 188, sodná sůl karboxymetylškrobu (typ C), hypromelóza 2910/3, kyselina stearová, 
makrogol 6000, oxid titaničitý, erytrosin, simetikonová emulze SE 4. 
 
Jak přípravek Ibalgin 600 vypadá a co obsahuje toto balení 
Ibalgin 600 jsou sytě růžové potahované tablety. 
Velikost balení: 30 nebo 100 potahovaných tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva k. s., Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
 
12.1.2016