Lék Nutriflex Special

Kód SÚKL
0011025  
Název LP
Nutriflex Special (Inf Sol 5x1000ml)
Cesta podání
Intravenózní podání (IVN)
Léková forma
Infuzní roztok
Velikost balení
5X1000ML
Síla
Typ balení
Vak
Účinné látky
Isoleucinum, Leucinum, Lysini Hydrochloridum, Methioninum, Phenylalaninum, Threoninum, Tryptophanum, Valinum, Arginini Glutamas, Histidini Hydrochloridum Monohydricum, Alaninum, Acidum Asparticum, Acidum Glutamicum, Glycinum, Prolinum, Serinum, Magnesii Acetas Tetrahydricus, Natrii Acetas Trihydricus, Kalii Dihydrogenophosphas, Kalii Hydroxidum, Natrii Hydroxidum, Glucosum Monohydricum, Calcii Chloridum Dihydricum, Acidum Citricum Monohydricum
ATC skupina
ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVU, KOMBINACE (B05BA10)

Složení

 1. Isoleucinum – 4,11 GM
 2. Leucinum – 5,48 GM
 3. Lysini Hydrochloridum – 4,97 GM
 4. Lysinum – 3,98 GM
 5. Methioninum – 3,42 GM
 6. Phenylalaninum – 6,15 GM
 7. Threoninum – 3,18 GM
 8. Tryptophanum – 1 GM
 9. Valinum – 4,54 GM
 10. Arginini Glutamas – 8,72 GM
 11. Argininum – 4,73 GM
 12. Acidum Glutamicum – 3,99 GM
 13. Histidini Hydrochloridum Monohydricum – 2,96 GM
 14. Histidinum – 2,19 GM
 15. Alaninum – 8,49 GM
 16. Acidum Asparticum – 2,63 GM
 17. Acidum Glutamicum – 2,15 GM
 18. Glycinum – 2,89 GM
 19. Prolinum – 5,95 GM
 20. Serinum – 5,25 GM
 21. Magnesii Acetas Tetrahydricus – 1,08 GM
 22. Natrii Acetas Trihydricus – 1,63 GM
 23. Kalii Dihydrogenophosphas – 2 GM
 24. Kalii Hydroxidum – 620 MG
 25. Natrii Hydroxidum – 1,14 GM
 26. Glucosum Monohydricum – 264 GM
 27. Glucosum – 240 GM
 28. Calcii Chloridum Dihydricum – 600 MG
 29. Acidum Citricum Monohydricum – 420 MG
 30. Aqua Pro Iniectione – 1000 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls240939/2012 
 
Příbalová informace: Informace pro uživatele 
 
 

Nutriflex special  
infuzní roztok 
Aminokyseliny/glukóza/elektrolyty 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého  lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 
Co je přípravek Nutriflex special a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nutriflex special používat  
3. 
Jak se přípravek Nutriflex special používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Nutriflex special uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Nutriflex special a k čemu se používá 
 
Přípravek obsahuje látky (živiny) nazývané aminokyseliny, minerály (elektrolyty) a glukózu, které 
jsou nezbytné k růstu nebo uzdravení a kalorie ve formě uhlohydrátů. 
 
Protože nejste schopni přiměřeně jíst nebo nemůžete být vyživováni pomocí sondy, bude Vám 
přípravek podáván do žíly (infuzí). Tento proces se nazývá umělá výživa.  
 
Přípravek Nutriflex special je určen zvláště pro pacienty se středně těžkým až těžkým katabolizmem, 
tj. za podmínek, kdy pacienti spotřebovávají zásoby uložené energie, bílkovin apod. rychleji než jsou 
nahrazovány. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nutriflex special používat 
              
Nepoužívejte přípravek Nutriflex special 
 
●   jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli složku přípravku Nutriflex special 
●   jestliže máte těžkou vrozenou poruchu metabolizmu aminokysen, při níž potřebujete zvláštní  
     bílkovinnou dietu 
●   jestliže máte jakoukoli formu nedostatečně léčené metabolické poruchy, např. těžkou  
     cukrovku, hromadí se Vám kyselé látky v krvi (acidóza) 
●   jestliže máte nadměrně vysokou hladinu krevního cukru, která k normalizaci vyžaduje více než  
     6 j. inzulinu/hodinu 
●   jestliže máte abnormálně vysoké hladiny krevních elektrolytů 
 

●   při nitrolebním nebo nitromíšním krvácení. 
 
Nutriflex special se nepodává kojencům a dětem do 2 let věku. 
 
Přípravek Nutriflex special se stejně jako jiné přípravky tohoto typu nepoužívá, jestliže máte: 
●   těžké onemocnění jater 
●   těžké onemocnění ledvin, které není léčeno umělou ledvinou 
●   při stavu bezvědomí (kómatu) neznámého původu 
●   život ohrožující oběhové potíže, které se mohou objevit při kolapsovém stavu nebo šoku 
●   nedostatečném přívodu kyslíku do buněk 
●   nadměrné množství vody v těle 
●   tekutinu v plicích (otok plic) 
●   potíže se srdcem (dekompenzovanou srdeční nedostatečnost) 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nutriflex special je zapotřebí 
●   když máte poškozené funkce srdce nebo ledvin 
●   když máte poruchy v rovnováze tekutin, elektrolytů a acidobazické rovnováze, např. nízký obsah 
solí a nízký objem vody v těle (hypotonická dehydratace) nízkou hladinu sodíku nebo draslíku 
v krvi 
●   když máte vysoké hladiny krevní glukózy 
 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat úpravě a kontrole denní dávky, jestliže máte poškozené ledviny, 
játra, nadledviny, srdce nebo plíce. 
 
Jste-li ve stavu těžké podvýživy, zvláštní pozornost má být věnována postupnému navyšování 
nitrožilní výživy, doprovázenému patřičnou kontrolou a potřebným doplněním elektrolytů, obzvláště 
draslíku, hořčíku a fosfátu. 
 
Přípravek Nutriflex special obsahuje glukózu (cukr) a tak může ovlivnit hladinu cukru ve Vaší krvi. 
Někdy je nutné pří kontrole odebrat vzorky krve. 
 
Navíc je zapotřebí kontrola hladin elektrolytů, rovnováhy tekutin, acidobazické rovnováhy a – během 
dlouhodobého podávání – také krevního obrazu, srážlivosti krve, funkce ledvin a jater. 
 
Jako všechny nitrožilní roztoky, infuze přípravku Nutriflex special vyžaduje při podávání dodržování 
přísných aseptických pravidel.  
  
Další léčivé přípravky a přípravek Nutriflex special 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Přípravek Nutriflex special může vzájemně na sebe působit s některými jinými léky. Informujte 
prosím svého lékaře, když užíváte některý z následujících léků: 
●    přípravky k léčbě zánětu (kortikosteroidy) 
●    hormonální přípravky ovlivňující rovnováhu tekutin („ACTH“) 
●   léky podporující tvorbu moči jako je triamteren nebo amilorid      
●    léky na vysoký krevní tlak (ACE inhibitory) 
●    léky užívané při transplantacích jako cyklosporin nebo takrolimus. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
 

Tento přípravek Vám může být podán také v těhotenství. Avšak lékař Vám ho podá pouze v případě, 
že je to pro Vaše zotavení nezbytné. 
 
Ženy vyžadující nitrožilní výživu by neměly v jejím průběhu kojit. 
 
 
 3. 
Jak se přípravek Nutriflex special používá  
 
Dávkování 
O délce trvání léčby tímto přípravkem a velikosti dávky rozhodne Váš lékař. 
  
Dospívající od 15 let a dospělí 
Denní dávka v této věkové skupině by neměla být vyšší než 25 ml infuze/na jeden kg tělesné 
hmotnosti za den. Maximální rychlost podávaného roztoku bude 1 ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu. 
 
Děti od 2 let do 14 let věku 
Přípravek Nutriflex special se nesmí podávat dětem mladším 2 let. 
 
Dávka pro děti starší 2 let závisí na věku dítěte, stavu a vývoji probíhajícího onemocnění s ohledem 
na zvláštnosti individuálního případu.  
Za vodítko lze považovat následující denní dávky: 
  3-5ti leté děti:           21 ml/kg tělesné hmotnosti 
  6-14ti leté děti:         14 ml/kg tělesné hmotnosti 
 
Rychlost infuze nemá být vyšší než 1 ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu. 
 
Zvláštní skupiny pacientů 
Jestliže máte abnormálně vysoké hladiny krevního cukru, např. po úraze, trpíte-li nedostatkem kyslíku 
nebo jinak poškozenou funkcí orgánů, bude podle těchto okolností snížena dávka glukózy. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater 
Pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater budou Vám dávky upravovány podle Vašich 
individuálních potřeb. 
 
Způsob podání  
Přípravek Nutriflex special Vám bude podáván infuzí do velké centrální žíly. 
 
Jestliže jste dostal(a) více přípravku Nutriflex special, než jste měl(a) 
Při správném podávání léku je nepravděpodobné, že by došlo k předávkování. Ale pokud byste 
dostal(a) příliš mnoho přípravku, mohlo by to vést k: 
  nadměrnému množství tělesné tekutiny, 
  poruše obsahu elektrolytů, 
  vodě v plicích, 
  ztrátě aminokyselin močí, 
  nahromadění kyselých látek ve Vaší krvi (acidóze), 
  nevolnosti, zvracení, třesavce, 
  vysoké hladině glukózy v krvi , 
  přítomnosti glukózy v moči 
  dehydrataci, 
  vysoce koncentrované tělní tekutině (hyperosmolalitě), 
  poruše vědomí vyvolané extrémně vysokými hladinami glukózy v krvi. 
 
 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nutriflex special nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky jsou způsobeny hlavně předávkováním nebo příliš rychlou infuzí. Obvykle po 
zastavení infuze zmizí. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků navštivte okamžitě svého 
lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 léčených pacientů z 10 000) 
  Reakce nesnášenlivosti (příznaky přesycení - refeeding syndrom) se mohou objevit při stavu 
těžké podvýživy a Vám jsou podávány příliš vysoké dávky. Příznaky nesnášenlivosti jsou pokles 
hladin elektrolytů v séru, ospalost a poškození červených krvinek 
  Pocity na zvracení (nauzea) a zvracení 
  Nadměrné množství moče: Jestliže je infuze podávána příliš rychle, můžete vylučovat nadměrné 
množství moče.  
 
Když se tyto vzácné nežádoucí účinky objeví, Vaše léčba musí být přerušena, nebo pokud tak 
rozhodne lékař, může pokračovat ale s nižšími dávkami. 
 
Při nevhodném použítí může dojít: 
  K poklesu hladiny krevního cukru: Po náhlém přerušení Vaší léčby může klesnout hladina cukru 
ve Vaší krvi pod hladiny normálu, zvláště u dětí do 3 let věku, pacientů s cukrovkou nebo těch,   
 kteří mají problémy se snášenlivostí glukózy.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové  
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv                                                                                                    
Šrobárova 48                                                                                                                                           
100 41 Praha 10                                                                                                                                
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Nutriflex special uchovávat   
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  
 
Uchovávejte vak ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vaku a na štítku kartonu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Přípravek Nutriflex special lze použít pouze, je-li roztok čirý a v nepoškozeném vaku. Po infuzi 
jakýkoli zbytek roztoku nesmí být uchován pro pozdější použití. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Nutriflex special obsahuje 
 
  Léčivými látkami jsou aminokyseliny, glukóza a elektrolyty. 
 
1000 ml a 1500 ml vak po smísení obsahuje: 
 
 
1000 ml 
1500 ml 
Isoleucinum 
4,11 g 
6,17 g 
Leucinum 
5,48 g 
8,22 g 
Lysini hydrochloridum 
4,97 g 
7,46 g 
odp. Lysinum 
3,98 g 
5,97 g 
Methioninum 
3,42 g 
5,13 g 
Phenylalaninum 
6,15 g 
9,23 g 
Threoninum 
3,18 g 
4,77 g 
Tryptophanum 
1,00 g 
1,50 g 
Valinum 
4,54 g 
6,81 g 
Arginini glutamas 
8,72 g 
13,08 g 
odp. Argininum 
4,73 g 
7,10 g 
odp. Acidum glutamicum 
3,99 g 
5,99 g 
Histidini hydrochloridum monohydricum 
2,96 g 
4,44 g 
odp. Histidinum 
2,19 g 
3,29 g 
Alaninum 
8,49 g 
12,74 g 
Acidum  asparticum 
2,63 g 
3,95 g 
Acidum glutamicum  
2,15 g 
3,23 g 
Glycinum 
2,89 g 
4,34 g 
Prolinum 
5,95 g 
8,93 g 
Serinum 
5,25 g 
7,88 g 
Magnesii acetas tetrahydricus 
1,08 g 
1,62 g 
Natrii acetas trihydricus 
1,63 g 
2,45 g 
Kalii dihydrogenophosphas 
2,00 g 
3,00 g 
Kalii hydroxidum 
0,62 g 
0,93 g 
Natrii hydroxidum 
1,14 g 
1,71 g 
Calcii chloridum dihydricum 
0,60 g 
0,90 g 
Glucosum monohydricum 
264,0 g 
396,0 g 
(odp. Glucosum) 
240,0 g 
360,0 g 
 
  Pomocné látky jsou monohydrát kyseliny citronové a voda na injekci. 
 
Elektrolyty: 
1000 ml 
1500 ml 
Natrium 
40,5 mmol 
60,8 mmol 
Kalium 
25,7 mmol 
38,6 mmol 
Calcium 
4,1 mmol 
6,2 mmol 
Magnesium 
5,0 mmol 
7,5 mmol 
Chloridum 
49,5 mmol 
74,3 mmol 
Phosphas 
14,7 mmol 
22,1 mmol 
 

Acetas 
22,0 mmol 
33,0 mmol 
 
 
1000 ml 
1500 ml 
Aminokyseliny 
70 g 
105 g 
Dusík 
10 g 
15 g 
Uhlohydráty 
240 g 
360 g 
 
 
1000 ml 
1500 ml 
Nebílkovinná energie [kJ (kcal)] 
4020 (960) 
6030 (1440) 
Celková energie   [kJ (kcal)] 
5190 (1240) 
7790 (1860) 
Osmolarita 
2100 mOsm/l 
2100 mOsm/l 
pH 
4,8 – 6,0 
4,8 – 6,0 
 
Jak přípravek Nutriflex special vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Nutriflex special je obsažen v infuzním vaku se dvěma komorami. Spodní komora obsahuje 
glukózu, zatímco horní komora obsahuje roztok aminokyselin. Roztok glukózy a aminokyselin je čirý, 
bezbarvý nebo lehce nažloutlý roztok. 
 
Je dodáván v dvoukomorových plastových vacích obsahujících: 
●    1000 ml  (500 ml roztoku aminokyselin + 500 ml roztoku glukózy) 
●    1500 ml  (750 ml roztoku aminokyselin + 750 ml roztoku glukózy) 
 
Velikost balení: 5 x 1000 ml, 5 x 1500 ml 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

B. Braun Melsungen AG                 Poštovní adresa 
Carl-Braun-Str. 1                             34209 Melsungen, Německo 
342 12  Melsungen 
Německo 
 
Tel:+49-5661-71-0 
Fax: +49-5661-71-4567 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.7.2016.
 
 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 

 
Před infuzí je nutné nechat zahřát infuzní roztok na pokojovou teplotu. 
 
Příprava smíseného roztoku: 
Bezprostředně před podáním je nutné otevřít svar mezi oběma komorami, čímž dojde k aseptickému  
smísení jejich obsahů. 
 
Vyjměte vak z ochranného obalu a proveďte následující: 
  Rozložte vak a položte ho na tvrdou podložku 
  Otevřete svar přepážky mezi oběma komorami tlakem oběma rukama na jednu z komor 
  Krátce smíchejte dohromady oba obsahy komor. 
 
K přimísení doplňků k přípravku Nutriflex special je určen přídatný port. 
 
 

 
Při mísení přípravku Nutriflex special s ostatními roztoky nebo tukovými emulzemi musí být 
dodrženy přísné aseptické podmínky. Tukové emulze mohou být snadno přimíseny prostřednictvím 
zvláštního převodního setu. 
 
Uchovávání po smísení obsahů 
Přípravek Nutriflex special by měl být podán okamžitě po smísení dvou roztoků, ale za zvláštních 
okolností může být uchováván až 7 dnů při pokojové teplotě nebo až 14 dnů je-li uchováván 
v chladničce při teplotě 2-8°C (započítána je i doba podání). Vaky s nespotřebovaným obsahem se 
nesmí uchovávat pro pozdější použití. 
 
Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření před použitím nevyloučí riziko mikrobiologické 
kontaminace, má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky 
uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.