Lék Diroton 10MG

Kód SÚKL
0011006  
Název LP
Diroton (10mg Tbl Nob 100)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
100
Síla
10MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Lisinoprilum Dihydricum
ATC skupina
LISINOPRIL (C09AA03)

Složení

  1. Lisinoprilum Dihydricum – 10,9 MG
  2. Lisinoprilum – 10 MG
  3. Magnesii Stearas – PL MG
  4. Talcum – PL MG
  5. Mannitolum – PL MG
  6. Maydis Amylum – PL MG
  7. Calcii Hydrogenophosphas Dihydricus – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls180294/2017 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
DIROTON 5 mg tablety 
DIROTON 10 mg tablety  
DIROTON 20 mg tablety  
lisinoprilum  
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je přípravek Diroton a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diroton užívat  
3.  Jak se přípravek Diroton užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Diroton uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 
1.  
Co je přípravek  Diroton a k čemu se používá 
Přípravek  Diroton  obsahuje  léčivou  látku  lisinopril.  Ta  patří  do  skupiny  léků  nazývaných 
inhibitory ACE (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu). 
Přípravek Diroton může být použitý u následujících stavů: 
-  k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). 
-  k léčbě srdečního selhání. 
-  pokud jste v nedávné době prodělal(a) srdeční záchvat (infarkt myokardu). 
-  k léčbě problémů s ledvinami způsobených cukrovkou 2. typu u osob s vysokým krevním 
tlakem. 
Diroton účinkuje tím, že rozšiřuje krevní cévy, což pomáhá snížit krevní tlak. Usnadňuje to 
také srdci čerpat krev do všech částí těla.  
 
2.  
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diroton užívat 
 
1/9 
Neužívejte přípravek Diroton  
-  pokud jste alergický(á) na lisinopril nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 
-  pokud  jste  alergický(á)  na  jiné  inhibitory  ACE.  Alergická  reakce  může  způsobit  otok 
rukou,  nohou,  kotníků,  obličeje,  rtů,  jazyka  nebo  hrdla.  Může  být  také  problém 
s polykáním nebo dýcháním (angioedém). 
-  pokud někdo z Vaší rodiny prodělal závažnou alergickou reakci (angioedém) na inhibitory 
ACE nebo měl závažnou alergickou reakci (angioedém) z neznámé příčiny. 
-  pokud jste těhotná více než 3  měsíce. (Je lepší vyhnout se užívání přípravku Diroton i 
v časných fázích těhotenství - viz bod Těhotenství.) 
-  pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 
 
Jestliže si nejste jistý (jistá), zda začít užívat přípravek Diroton, sdělte to svému lékaři. 
Jestliže se u Vás po začátku léčby přípravkem Diroton rozvine suchý kašel, který bude dlouhou 
dobu přetrvávat, poraďte se se svým lékařem. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Diroton se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:  
-  pokud  máte  zúžení  (stenózu)  aorty  (arterie  v srdci),  zúžení  chlopně  v srdci  (mitrální 
chlopeň).  
-  pokud máte zúžení (stenózu) ledvinové tepny. 
-  pokud máte zvětšení tloušťky srdečního svalu (hypertrofická kardiomyopatie). 
-  pokud máte problémy s krevními cévami (kolagenní onemocnění cév). 
-  pokud máte nízký krevní tlak. Můžete zaznamenat závrať nebo točení hlavy, zvláště při 
postavování se. 
-  pokud máte problémy s ledvinami nebo podstupujete dialýzu. 
-  pokud máte problémy s játry. 
-  pokud máte cukrovku. 
-  jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního 
tlaku: 
-  blokátory  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  (také  známé  jako  sartany  -  například 
valsartan,  telmisartan,  irbesartan),  a  to  zejména  pokud  máte  problémy  s  ledvinami 
související s diabetem 
-  aliskiren. 
Váš  lékař  může  v  pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a 
množství  elektrolytů  (např.  draslíku)  v  krvi.  Viz  také  informace  v  bodě:  “Neužívejte 
přípravek Diroton”. 
-  pokud jste nedávno měl(a) průjem nebo jste zvracel(a), 
-  pokud Vám lékař sdělil, že máte kontrolovat množství soli v potravě. 
-  pokud  máte vysoké hladiny cholesterolu a podstupujete léčbu nazývanou „LDL aferéza“. 
 
2/9 
-  informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo můžete být těhotná). 
Užívání  přípravku  Diroton  není  doporučeno  v časném  těhotenství  a  nesmíte  ho  užívat, 
jestliže jste více než 3 měsíce těhotná, protože při užívání v tomto období může závažně 
poškodit Vaše dítě (viz bod Těhotenství). 
-  pokud jste černošského původu, protože přípravek Diroton může být méně účinný. Můžete 
mít také vyšší pravděpodobnost vzniku „angioedému“ (závažná alergická reakce). 
-  jestliže užíváte některý z následujících léků, hrozí zvýšené riziko angioedému (rychlého 
podkožního otoku, např. v krku):  
-  sirolimus,  everolimus,  temsirolimus  a  další  léky  ze  skupiny  tzv.  inhibitorů  mTOR 
(užívají se k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů). 
 
Jestliže si nejste jistý (jistá), zda se Vás některý z výše uvedených bodů týká, promluvte si se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Diroton užívat. 
 
Léčba alergií jako je štípnutí hmyzem 
Informujte svého lékaře, pokud se chystáte podstoupit léčbu snižující projevy alergií jako je 
štípnutí hmyzem (desenzibilizační léčba). Pokud budete užívat přípravek Diroton během této 
léčby, může dojít k výskytu závažné alergické reakce. 
Operace 
Pokud  se  chystáte  podstoupit  operaci  (včetně  zubní  operace), informujte  svého  lékaře  nebo 
zubního  lékaře,  že  užíváte  přípravek  Diroton.  Je  to  proto,  že  u  Vás  může  dojít  ke  snížení 
krevního tlaku (hypotenze), pokud Vám bude podán během užívání přípravku Diroton určitý 
typ místního nebo celkového znecitlivění (anestézie). 
 
Děti a dospívající 
Nebylo  studováno  podávání  přípravku  Diroton  dětem.  Pro  další  informace  si  promluvte  se 
svým lékařem. Přípravek Diroton není doporučen u dětí mladších než 6 let a u dětí se závažnými 
problémy s ledvinami. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Diroton  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Je  to  proto,  že  přípravek  Diroton  může  ovlivnit 
účinek některých léků a některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Diroton.  
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka zvláště pokud užíváte některý z následujících léků: 
-  jiné léky na snížení krevního tlaku, 
-  blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě 
"Neužívejte přípravek Diroton" a "Upozornění a opatření")." 
-  močopudné léky (diuretika), 
-  léky na rozpouštění krevních sraženin (obvykle se podávají v nemocnici), 
-  betablokátory, jako je atenolol a propranolol, 
-  nitráty (na problémy se srdcem), 
-  nesteroidní protizánětlivé léky (NSAD), užívané k léčbě bolesti a artritidy, 
 
3/9 
-  aspirin (kyselina acetylsalicylová) v dávce 3 gramy nebo více každý den, 
-  léky na deprese a duševní problémy, včetně lithia, 
-  potravinové  doplňky  obsahující  draslík  nebo  náhrada  soli  obsahující  draslík,  diuretika 
(tablety podporující močení, zejména tzv. draslík šetřící diuretika), další léky, které mohou 
zvyšovat hladinu draslíku v těle (např. heparin nebo kotrimoxazol, označovaný též jako 
trimethoprim/sulfamethoxazol).  
-  insulin nebo léky na cukrovku užívané ústy, 
-  léky na astma, 
-  léky na zduření v nose nebo v dutinách a jiné léky na nachlazení (včetně těch, které můžete 
zakoupit v lékárně bez lékařského předpisu), 
-  léky na potlačení imunitní odpovědi organismu (imunosupresiva),  
-  alopurinol (na dnu), 
-  prokainamid (na srdeční problémy), 
-  léky obsahující zlato, jako je natrium-aurothiomalát, který se podává v injekční formě, 
-  léky,  které  se  velmi  často  užívají  k zamezení  domítnutí  transplantovaných  orgánů 
(sirolimus,  everolimus,  temsirolimus  a  další  léky  ze  třídy  inhibitorů  mTOR).  Viz  bod 
„Upozornění a opatření“.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek 
užívat. 
Těhotenství 
Pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat 
svého lékaře. 

Ten Vám obvykle doporučí, abyste přípravek Diroton přestala užívat už před otěhotněním nebo 
jakmile budete mít jistotu, že těhotná jste, a abyste místo přípravku Diroton začala užívat nějaký 
jiný lék. Diroton se nedoporučuje užívat v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste 
těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je užíván 
po 3. měsíci těhotenství  
 
Kojení 
Informujte lékaře, jestliže kojíte nebo chcete začít kojit.  
Přípravek Diroton se nedoporučuje podávat ženám v průběhu kojení. Pokud si přejete kojit, 
lékař Vám může vybrat jiný lék, zvláště pokud se jedná o novorozence nebo předčasně narozené 
dítě.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Někteří  lidé  mohou  během  užívání  tohoto  přípravku  pociťovat  závratě  nebo  únavu.  Pokud 
k tomu dojte, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné stroje. 
Než budete provádět tato aktivity, musíte počkat, abyste zjistili, jak Vás lék ovlivňuje. 
 
 
4/9 
3.  
Jak se přípravek Diroton užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (jistá), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Jakmile  začnete  užívat  přípravek  Diroton,  lékař  Vám  může  dělat  vyšetření  krve.  Lékař  pak 
může přizpůsobit Vaši dávku léku tak, abyste užívali to správné množství. 
 
Užívání léku 
Tabletu polkněte a zapijte vodou. 
Snažte se užívat tablety ve stejnou denní dobu. Nezáleží na tom, zda budete užívat přípravek 
Diroton před jídlem nebo po jídle. 
Přípravek Diroton užívejte tak dlouho, jak Vám lékař doporučí, jedná se o dlouhodobou léčbu. 
Je důležité, abyste užíval(a) přípravek Diroton každý den. 
 
Užití první dávky 
Věnujte  zvláštní  pozornost  tomu,  když  užíváte  první  dávku  přípravku  Diroton  nebo  první 
zvýšenou  dávku  přípravku  Diroton.  Může  způsobit  větší  pokles  krevního  tlaku  než  dávky 
následující. 
To může vést k závratím a točení hlavy. Pokud k tomu dojde, lehněte si. Pokud máte obavy, 
promluvte si co nejdříve se svým lékařem. 
 
Dospělí 
Vaše dávka léku závisí na Vašem zdravotním stavu a na tom, zda užíváte i jiné léky. Váš lékař 
Vám řekne, kolik tablet máte každý den užít. Pokud si nejste jisti dávkováním, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka.  
 
Při vysokém krevním tlaku 
Doporučená počáteční dávka je 10 mg jednou denně.  
Obvyklá udržovací dávka je 20 mg jednou denně. 
 
Při srdečním selhání 
Doporučená počáteční dávka je 2,5 mg jednou denně.  
Obvyklá udržovací dávka je 5 až 35 mg užívaných jednou denně. 
 
Po infarktu myokardu 
Doporučená počáteční dávka je 5 mg do 24 hodin od záchvatu a 5 mg následující den. 
Obvyklá udržovací dávka je 10 mg jednou denně. 
 
Při obtížích s ledvinami způsobených cukrovkou 
Doporučená dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně.  
 
 
5/9 
Pokud jste starší a máte problémy s ledvinami nebo užíváte diuretika (močopudné léky), může 
Vám lékař předepsat nižší dávku, než je obvyklá dávka.  
 
Použití u dětí a dospívajících 
Děti a dospívající (ve věku 6-16 let) s vysokým krevním tlakem 
-  Přípravek  Diroton  není  doporučen  pro  užití  u  dětí  mladších  než  6  let  nebo  u  dětí  se 
závažnými problémy s ledvinami. 
-  Lékař určí, jaká je správná dávka pro Vaše dítě. Dávka závisí na tělesné hmotnosti dítěte. 
-  Pro děti s tělesnou hmotností mezi 20 a 50 kg je obvyklá počáteční dávka 2,5 mg jednou 
denně. 
-  Pro děti s tělesnou hmotností nad 50 kg je obvyklá počáteční dávka 5 mg jednou denně. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Diroton, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Diroton, než Vám předepsal lékař, obraťte se neprodleně na 
svého  lékaře  nebo  na  nejbližší  nemocnici.  Nejpravděpodobněji  se  mohou  vyskytnout 
následující účinky: závrať, palpitace (bušení srdce).  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diroton  
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže se však již 
blíží doba pro další dávku, vynechejte zapomenutou dávku.  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Diroton  
Nepřestávejte užívat tablety, dokud Vám to lékař neřekne, i když se cítíte dobře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka 
 
4.  
Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
Jestliže se u Vás vyskytne některá z níže popsaných reakcí, přestaňte užívat přípravek Diroton 
a neprodleně vyhledejte lékaře: 
-  Závažné alergické reakce (vzácné, mohou postihnout až 1 osobu z 1000). Příznaky mohou 
zahrnovat rychlý nástup: 
-  otoku obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. To může činit problémy s polykáním. 
-  závažného nebo náhlého otoku rukou, nohou nebo kotníků. 
-  problémů s dýcháním. 
-  závažného svědění kůže (s vyvýšenými bulkami). 
-  Závažné kožní poruchy, jako je náhlá a neočekávaná vyrážka nebo pálení, zarudnutí nebo 
olupování kůže (velmi vzácné, mohou postihnout až 1 osobu z 10 000). 
 
6/9 
-  Infekce s příznaky, jako je horečka, závažné zhoršení celkového zdravotního stavu nebo 
horečka  s příznaky  místní  infekce,  jako  je  bolest  v krku/hltanu/ústech  nebo  močové 
problémy (velmi vzácné, mohou postihnout až 1 osobu  z 10 000). 
 
Další možné nežádoucí účinky: 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10): 
-  bolest hlavy 
-  závrať nebo pocit lehké hlavy, zvlášť při rychlém postavení  
-  průjem 
-  suchý kašel, který neustupuje 
-  zvracení 
-  problémy s ledvinami (prokáží se vyšetřením krve) 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 
-  změny nálady  
-  změny barvy prstů na rukou nebo na nohou (bledě modrá následovaná zčervenáním) nebo 
necitlivost nebo brnění prstů na rukou nebo na nohou 
-  změny vnímání chuti 
-  pocit ospalosti nebo poruchy spánku 
-  pocit točení se (vertigo) 
-  cévní mozková příhoda (mozková mrtvice) 
-  rychlý srdeční rytmus,  
-  pocit rychlého a nepravidelného srdečního rytmu (palpitace) 
-  rýma 
-  pocit na zvracení (nauzea) 
-  bolest břicha nebo poruchy trávení 
-  kožní vyrážka nebo svědění kůže 
-  neschopnost dosáhnout erekce (impotence) 
-  pocit únavy nebo slabosti (ztráta síly) 
-  u osob s následujícími stavy může dojít k velkému poklesu krevního tlaku:  
onemocnění cév srdce, zúžení aorty (artérie v srdci), zúžení ledvinné tepny nebo srdečních 
chlopní, zvětšení srdečního svalu. Pokud se Vás to týká, můžete pociťovat závrať nebo 
pocit točení se, zvláště při rychlém vstávání. 
-  změny hodnot laboratorního vyšetření krve týkajících se funkce ledvin nebo jater 
-  srdeční infarkt 
-  halucinace (slyšení nebo vidění neexistujícího) 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1000): 
-  pocit zmatenosti 
-  kožní vyrážka s vystouplými pupínky (kopřivka) 
-  sucho v ústech 
-  vypadávání vlasů  
-  psoriáza (kožní problém) 
-  změny čichového vnímání 
-  zvětšení prsů u mužů 
-  změny některých buněk nebo součástí krve. Lékař Vám může čas od času odebírat krev, 
aby  zkontroloval,  zda  přípravek  Diroton  nějak  neovlivnil  Vaši  krev.  Příznaky  mohou 
zahrnovat  pocit  únavy,  bledou  kůži,  bolest  v krku,  vysokou  tělesnou  teplotu  (horečku) 
bolest kloubů a svalů, otok kloubů nebo žláz nebo citlivost na sluneční světlo. 
 
7/9 
-  nízké  hladiny  sodíku  v krvi,  které  mohou  způsobovat  únavu,  bolest  hlavy,  nevolnost, 
zvracení 
-  nepřiměřená  sekrece  antidiuretického  hormonu,  který  kontroluje  množství  vylučované 
moči 
-  zvýšení  dusíkatých  odpadních  látek  v krvi  způsobené  nedostatečnou  funkcí  ledvin 
(uremie) 
-  náhlé selhání ledvin. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000): 
-  sinusitida (pocit bolesti nebo plnosti za tvářemi nebo za očima) 
-  pískání při dýchání 
-  nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie). Příznaky mohou zahrnovat pocit hladu nebo 
slabost, pocení a rychlé bušení srdce. 
-  zánět  plic.  Příznaky  mohou  zahrnovat  kašel,  pocit  dušnosti  a  vysokou  tělesnou  teplotu 
(horečku). 
-  zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka) 
-  zánět jater. Ten může způsobit ztrátu chuti k jídlu, zežloutnutí kůže a očí a tmavé zbarvení 
moči. 
-  zánět slinivky břišní. Ten může způsobit středně silnou až silnou bolest břicha. 
-  závažné kožní onemocnění. Příznaky zahrnují zčervenání, tvorbu puchýřů a olupování. 
-  pocení 
-  vylučování menšího množství moči než normálně nebo žádné vylučování moči 
-  selhání jater 
-  nezhoubný nádor kůže projevující se červenými bulkami v kůži, 
-  zánět střeva 
-  zhoršení  krevního  obrazu:  snížení  počtu  červených  krvinek  (anemie),  snížení  počtu 
krevních  destiček  (trombocytopenie),  snížení  počtu  bílých  krvinek  (neutropenie, 
leukopenie,  agranulocytoza).  Tyto  problémy  mohou  způsobit  prodlouženou  dobu 
krvácení,  únavu,  slabost,  onemocnění  mízních  uzlin,  autoimunitní  onemocnění  (kdy 
imunitní  systém  vytváří  protilátky  proti  vlastním  tkáním).  Můžete  snadněji  onemocnět 
infekčním onemocněním. 
 
Četnost není známa (četnost nelze z dostupných údajů určit) 
-  příznaky deprese 
-  mdloby. 
 
Nežádoucí účinky hlášené navíc u dětí 
Nežádoucí  účinky,  které  se  vyskytují  u  dětí,  se  zdají  být  srovnatelné  s  těmi,  které  byly 
pozorovány u dospělých. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
8/9 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5.  
Jak přípravek Diroton uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6.  
Obsah balení a další informace 
Co přípravek Diroton obsahuje 
-  Léčivou látkou je lisinoprilum (ve formě lisinoprilum dihydricum). 
Jedna  tableta  obsahuje    lisinoprilum  5/10/20  mg  ve  formě    lisinoprilum  dihydricum 
5,44/10,89/21,77 mg. 
-  Pomocnými  látkami  jsou:  magnesium-stearát,  mastek,  mannitol,  kukuřičný  škrob, 
dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého. 
 
Jak přípravek Diroton vypadá a co obsahuje toto balení  
Diroton 5 mg tablety: bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní tablety se zkosenými hranami, na 
jedné straně vyraženo „5“, na druhé straně půlicí rýha. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Diroton  10  mg  tablety:  bílé  až  téměř  bílé  bikonvexní  tablety  tvaru  čtverce  se  zkosenými 
hranami, na jedné straně vyraženo „10“, na druhé straně půlicí rýha. Tabletu lze rozdělit na 
stejné dávky. 
Diroton 20 mg tablety: bílé až téměř bílé bikonvexní tablety tvaru pětiúhelníku se zkosenými 
hranami,  na jedné  straně  vyraženo  „20“,  na  druhé straně  půlicí rýha.Tabletu  lze  rozdělit  na 
stejné dávky. 
 
PVC/ PVDC/ Al blistry s 28 tabletami přípravku Diroton 5 mg a 20 mg. 
PVC/ PVDC/ Al blistry s 28 nebo 100 tabletami přípravku Diroton 10 mg. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21,  
H-1103 Budapešť,  
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 10. 2017. 
 
 
9/9