Lék Lisinopril-ratiopharm 20 MG 20MG

Kód SÚKL
0010886  
Název LP
Lisinopril-ratiopharm 20 MG (Tbl Nob 100x20mg)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
100
Síla
20MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Lisinoprilum Dihydricum
ATC skupina
LISINOPRIL (C09AA03)

Složení

  1. Lisinoprilum Dihydricum – 21,78 MG
  2. Lisinoprilum – 20 MG
  3. Mannitolum – PL MG
  4. Calcii Hydrogenophosphas Dihydricus – PL MG
  5. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
  6. Carmellosum Natricum Conexum – PL MG
  7. Magnesii Stearas – PL MG
  8. Roseum Pigmenti PB 24824 – PL MG

Příbalová informace

sp.zn. sukls159922/2014 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
                                            LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 mg 
                                            LISINOPRIL-RATIOPHARM 10 mg 
                                            LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 mg 
                                                                 tableta 
                                                    (Lisinoprilum dihydricum) 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí  
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. Co je Lisinopril-ratiopharm a k čemu se používá  
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lisinopril-ratiopharm užívat  
3. Jak se Lisinopril-ratiopharm užívá  
4. Možné nežádoucí účinky  
5. Jak Lisinopril-ratiopharm uchovávat  
6. Obsah balení a další informace  
  
 
1. 
Co je Lisinopril-ratiopharm a k čemu se používá 
 
Lisinopril-ratiopharm  patří  do  skupiny  léků,  které  jsou  označovány  jako  inhibitory  angiotenzin 
konvertujícího  enzymu  (ACE  inhibitory).  Léčivá  látka  přípravku  rozšiřuje  krevní  cévy,  příznivě 
ovlivňuje  průtok  krve  ledvinami,  usnadňuje  čerpání  krve  srdcem  do  všech  částí  těla  a  pomáhá  tak 
snížit vysoký krevní tlak. U mnoha pacientů se srdečním selháním pomáhá zlepšit srdeční činnost. 
Lékař  Vám  předepsal  Lisinopril-ratiopharm  k  léčbě  hypertenze  (vysokého  krevního  tlaku)  nebo 
srdečního  selhání  (oslabení  srdeční  činnosti).  Váš  lékař  Vám  také  může  předepsat  Lisinopril-
ratiopharm
 po prodělaném srdečním infarktu nebo při onemocnění ledvin u pacientů s cukrovkou 2. 
typu. 
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. Přípravek je určen k léčbě hypertenze u dětí ve věku 6 
až 16 let. Lisinopril se doporučuje u dětí pouze k léčbě vysokého krevního tlaku, v jiných indikacích 
se nedoporučuje. 
 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lisinopril-ratiopharm užívat  
Neužívejte Lisinopril-ratiopharm: 

jestliže jste alergický(á) na lisinopril, na jakýkoli jiný lék ze skupiny ACE inhibitorů, nebo na 
kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

pokud  jste  byl(a)  již  dříve  léčen(a)  přípravkem  stejné  lékové  skupiny  jako  Lisinopril-
ratiopharm
 (ACE inhibitory) a měl(a) jste alergickou reakci spojenou s otokem obličeje, rtů, 
jazyka  a/nebo  krku  s polykacími  nebo  dýchacími  obtížemi.  Lisinopril-ratiopharm  nesmíte 
1/5 
užívat, pokud se u Vás bez známé příčiny vyskytly výše uvedené reakce, nebo pokud Vám byla 
stanovena diagnóza hereditárního nebo idiopatického angioedému; 

pokud  jste  těhotná  déle  než  3  měsíce.  (Je  však  lépe  přípravek  neužívat  ani  na  počátku 
těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení). 
-        jestliže  máte  cukrovku  (diabetes)  nebo  poruchu  funkce  ledvin  a  jste  léčen(a)  přípravkem  ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím Lisinoprilu-ratiopharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
 

jestliže máte  sníženou funkci ledvin, jste po transplantaci ledvin,  podrobujete se dialýze nebo 
jste  léčen(a)  diuretiky  (léky  na  odvodnění)  nebo  pokud  jste  nedávno  trpěl(a)  nadměrným 
zvracením či průjmem; 

dodržujete-li  dietu  s  omezením  soli,  užíváte-li  draslíkové  doplňky,  draslík  šetřící  léky  nebo 
náhražky soli obsahující draslík; 

pokud  se  podrobujete  LDL  aferéze  (léčebná  metoda,  při  které  se  odstraňuje  LDL  cholesterol 
z krve) nebo podstupujete desenzibilizační léčbu (léčba některých alergií); 

pokud  se  u  Vás  někdy  vyskytly  alergické  reakce  doprovázené  otokem  obličeje,  rtů,  jazyka 
a/nebo krku s polykacími či dýchacími obtížemi; 

pokud jste onemocněl(a) žloutenkou nebo pokud máte zvýšené hladiny jaterních enzymů; 

před chirurgickým výkonem a anestézií (také v ordinaci zubního lékaře) sdělte lékaři či zubaři, 
že  užíváte  Lisinopril-ratiopharm,  protože  v  souvislosti  s  anestézií  může  dojít  k  náhlému 
poklesu krevního tlaku; 

informujte  svého  lékaře,  pokud  se  domníváte,  že  jste  těhotná,  nebo  byste  mohla  otěhotnět. 
Užívání Lisinoprilu-ratiopharm není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině 
těhotenství  se  Lisinopril-ratiopharm  nesmí  užívat,  protože  by  mohl  způsobit  závažné 
poškození plodu – viz bod Těhotenství a kojení. 
-    pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  
-  
blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, 
telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.  
-  
aliskiren 
 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě: “Neužívejte Lisinopril-ratiopharm“ 
 
Další léčivé přípravky a Lisinopril-ratiopharm 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
S lisinoprilem se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky: 

diuretika (léky na odvodnění); 

léky obsahující draslík (včetně dietetických náhražek soli); 

lithium  a  jiné  léky  užívané  při  léčbě  depresí  a  léky  užívané  při  léčbě  těžkých  duševních 
onemocnění; 

anestetika (látky působící znecitlivění); 

některé přípravky na tlumení bolesti a zánětu kloubů (artritidy); 

léky na snížení krevního tlaku; 

léky užívané při léčbě cukrovky. 

Zlato, vildagliptin 
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku nebo udělal jiná opatření:  
 
Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě 
"Neužívejte Lisinopril-ratiopharm " a "Upozornění a opatření"). 
 
2/5 
Lisinopril-ratiopharm s jídlem a pitím 
Přípravek by  měl být užíván pravidelně v přibližně stejnou denní dobu. Přípravek  můžete užívat při 
jídle nebo mezi jídly, tablety zapíjejte vodou (nebo nealkoholickým nápojem). 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotenství 
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám 
doporučí  vysazení  Lisinoprilu-ratiopharm  ještě  dříve,  než  otěhotníte,  nebo  jakmile  zjistíte,  že  jste 
těhotná,  a  převede  vás  na  jinou  léčbu.  Užívání  Lisinoprilu-ratiopharm  není  vhodné  na  počátku 
těhotenství.  Od  třetího  měsíce  těhotenství  se  Lisinopril-ratiopharm  nesmí  užívat,  protože  během 
druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Lisinopril-ratiopharm není doporučen kojícím matkám a váš 
lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  může  zejména  na  počátku  léčby  při  zvýšené  únavě  a  závrati  nepříznivě  ovlivnit  činnosti 
vyžadující  zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování  (např.  řízení  motorových 
vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto činnosti  můžete vykonávat pouze na základě 
výslovného souhlasu lékaře. 
 
 
3. 
Jak se Lisinopril-ratiopharm užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Lisinopril-ratiopharm se užívá v jedné denní dávce.  
Doporučená dávka přípravku je: 
Vysoký krevní tlak 
Obvyklá doporučená počáteční dávka je 10 mg užívaná jednou denně. Obvyklá dlouhodobá dávka je 
20 mg užívaná jednou denně. 
Srdeční selhání 
Obvyklá  doporučená  počáteční  dávka  je  2,5  mg  užívaná  jednou  denně.  Dlouhodobá  dávka  je 
stanovena  na  základě  individuálního  stavu  pacienta  až  do  maximální  dávky  35  mg  užívané  jednou 
denně. 
Stav po srdečním infarktu 
Obvyklá dávka je 5 mg první a druhý den, dále 10 mg jednou denně. 
Onemocnění ledvin u pacientů s cukrovkou 
Obvyklá doporučená dávka je 10 mg jednou denně a může být podle potřeby zvýšena na 20 mg jednou 
denně. 
U dialyzovaných pacientů a u pacientů s poruchami funkce ledvin nebo u pacientů starších než 65 let 
lékař dávkování obvykle sníží. 
Jestliže  máte  pocit,  že  účinek  Lisinoprilu-ratiopharm  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  řekněte  to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Použití u dětí a dospívajících ve věku 6 až 16 let 
Zahajovací dávka je 2,5 mg jednou denně u pacientů vážících 20 až <50 kg a 5 mg jednou denně u 
pacientů  vážících  ≥50  kg.  Dávkování  je  nutno  upravit  podle  potřeb  pacienta  na  maximálně  20  mg 
denně u pacientů vážících 20 až <50 kg a na maximálně 40 mg u pacientů vážících ≥50 kg. U dětí se 
sníženou funkcí ledvin je nutno zvážit nižší zahajovací dávku nebo prodloužení dávkovacího intervalu. 
Lisinopril se nedoporučuje u dětí do 6 let věku, nebo u dětí se závažným poškozením ledvin. 
 
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více Lisinoprilu-ratiopharm, než jste měl(a)
 
3/5 
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se spojte okamžitě s lékařem, aby 
Vám  mohla  být  co  nejdříve  poskytnuta  lékařská  pomoc.  Nejpravděpodobnějším  příznakem  by  byl 
pocit omámenosti nebo závratě, způsobené náhlým nebo výrazným poklesem krevního tlaku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Lisinopril-ratiopharm 
Při  náhodném  vynechání  dávky  je  třeba ji užít co nejdříve.  Pokud se  však již  přiblížil  čas  pro  další 
dávku, neužívejte obě dávky najednou, ale pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání 
dávky nedošlo. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Lisinopril-ratiopharm 
Délka léčby závisí na typu, závažnosti a průběhu onemocnění a bývá obvykle dlouhodobá. Lisinopril-
ratiopharm
 užívejte každý den, přesně podle doporučení Vašeho lékaře. Je velmi důležité pokračovat 
v užívání přípravku, pokud Vám ho Váš lékař nadále předepisuje. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou závrať, bolesti hlavy, kašel, průjem, zvracení a poruchy funkce 
ledvin.  Dalším  nežádoucím  účinkem  může  být  pocit  závratě  nebo  omámenosti  v  důsledku  poklesu 
krevního tlaku, pokud se rychle napřímíte. 
Méně  často  se  vyskytují  změny  nálad,  brnění  a  mravenčení,  poruchy  chuti a spánku,  srdeční infarkt 
nebo  cévní  mozková  příhoda,  bušení  srdce  a  zrychlená  srdeční  frekvence,  Raynaudův  fenomén 
(zbělení  prstů rukou  v chladu),  rýma,  nevolnost,  bolest  břicha  a  poruchy  trávení,  vyrážka  a  svědění, 
impotence, únava, slabost. 
Vzácně se mohou objevit změny krevního obrazu, zmatenost, sucho v ústech, otoky, kopřivka, ztráta 
vlasů,  lupénka,  akutní  selhání  ledvin,  zvětšení  prsou  u  mužů,  poruchy  sekrece  antidiuretického 
hormonu. 
Velmi vzácně byly hlášeny úbytek kostní dřeně, zvětšení lymfatických uzlin, autoimunní onemocnění, 
snížení  hladiny  krevního  cukru,  zúžení  průdušek,  zánět  vedlejších  nosních  dutin,  zánět  plic,  zánět 
slinivky břišní, žloutenka až selhání jater, pocení, kožní příznaky, snížení nebo zástava tvorby moče. 
Jestliže zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků nebo jakýkoliv jiný nežádoucí účinek, který 
není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. Pokud se u 
Vás objeví jakékoli příznaky infekce, informujte svého lékaře. 
Přestaňte  užívat  Lisinopril-ratiopharm  a  ihned  se  spojte  se  svým  lékařem  v  jakémkoli  z  těchto 
následujících případů: 

pokud se u Vás vyvine otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku, který může způsobovat dýchací 
nebo polykací obtíže; 
pokud se objeví otok rukou, nohou nebo kotníků. 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  http://www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek.
  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak Lisinopril-ratiopharm uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  

4/5 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za “použitelné do”. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod  nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co Lisinopril-ratiopharm obsahuje 
 
 

Léčivou  látkou  je  lisinoprilum  dihydricum  odpovídající  5  mg  nebo  10  mg  nebo  20  mg 
lisinoprilu. 

Pomocnými  látkami  jsou  mannitol,  dihydrát  hydrogenfosforečnanu  vápenatého,  předbobtnalý 
kukuřičný  škrob, sodná  sůl  kroskarmelosy,  magnesium-stearát.  Lisinopril-ratiopharm  10  mg  a 
20 mg obsahují navíc: růžový pigment PB 24823 a PB 24824 (předbobtnalý kukuřičný škrob, 
oxid železitý červený ( E 172), žlutý ( E 172) a černý ( E 172)). 
 
Jak Lisinopril-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení 
Lisinopril-ratiopharm 5 mg jsou   bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně. 
Lisinopril-ratiopharm  10  mg  jsou  světle  růžové,  mramorované,  kulaté,  bikonvexní  tablety  s  půlicí 
rýhou na jedné straně. 
Lisinopril-ratiopharm 20 mg jsou  
růžové, mramorované, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí rýhou 
na jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
 
Al/PVC blistr perforovaný jednodávkový, krabička 
 
Velikost balení:
 30, 50 a 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
22.10.2014 
 
5/5