Lék Pollinex Tree 2000SU

Kód SÚKL
0010854  
Název LP
Pollinex Tree (2000su Inj Sus 3)
Cesta podání
Subkutánní podání (SDR)
Léková forma
Injekční suspenze
Velikost balení
3
Síla
2000SU
Typ balení
Předplněná injekční stříkačka
Účinné látky
Allergena Pollinum Arborium
ATC skupina
PYLY STROMŮ, ALERGENY (V01AA05)

Složení

  1. Allergena Pollinum Arborium – 4000 SU
  2. Tyrosinum – PL MG
  3. Phenolum Liquefactum – PL MG
  4. Natrii Chloridum – PL MG
  5. Glycerolum – PL MG
  6. Natrii Hydrogenophosphas Dodecahydricus – PL MG
  7. Natrii Dihydrogenophosphas Dihydricus – PL MG
  8. Aqua Pro Iniectione – 1 ML

Příbalová informace

sp.zn. sukls94989/2016 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Pollinex Tree 
300, 800, 2000 standardizovaných jednotek (SU)/0,5 ml 
         injekční suspenze 
arboris pollen 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Pollinex Tree a k čemu se používá  
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pollinex Tree používat  
3. 
Jak se přípravek Pollinex Tree používá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Pollinex Tree uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace  
 
 
1. 
Co je přípravek Pollinex Tree a k čemu se používá  
 
Pollinex Tree je alergen, který obsahuje směs upravených výtažků z pylů břízy, olše a lísky. 
 
Pollinex Tree je určen k léčbě sezónní alergické rýmy (senné rýmy - vyvolané pyly stromů) u dospělých, u 
kterých není léčba léky na alergii dostatečně účinná a u nichž byla prokázána souvislost mezi alergenním 
onemocněním a specifickým alergenem. Při senné rýmě vyvolává velké množství pylů kýchání, ucpaný nos, 
rýmu a pálení/slzení očí. Upravené výtažky z pylů obsažené v přípravku Pollinex Tree se pomalu uvolňují, což 
napomáhá k větší toleranci přípravku. Přípravek je určen k hyposenzibilizaci (snížení přecitlivělosti) u dětí od 6 
let a dospělých.  
 
Léčba se musí zahájit před začátkem pylové sezóny. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pollinex Tree používat  
 
Nepoužívejte přípravek Pollinex Tree: 
  jestliže jste alergický(á) na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)  
  jestliže máte astma  
  jestliže máte infekci či zánět dýchacích cest  
  jestliže máte těžké akutní nebo chronické či zánětlivé onemocnění  
  jestliže máte imunitní nedostatečnost nebo autoimunitní onemocnění  
  jestliže máte aktivní tuberkulózu plic či očí  
  jestliže máte těžké duševní onemocnění  
  jestliže užíváte léky zvané beta-blokátory (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo v očních kapkách k 
léčbě zeleného zákalu)  
  jestliže máte infekci či vysokou horečku během 24 hodin před injekcí  
  jestliže máte problém s metabolismem (zpracováním) tyrosinu 
  jestliže máte alergickou reakci  
  jestliže jste těhotná nebo kojíte  
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Pollinex Tree se poraďte se svým lékařem, jestliže: 
  máte jakékoli srdeční onemocnění.  
 
Přípravek Vám byl předepsán a bude Vám podáván pod dohledem odborného lékaře, který má zkušenosti se 
zvládáním možných závažných reakcí na Pollinex Tree. 
 
Po každé injekci bude proto nutné, abyste v ordinaci/nemocnici vyčkal(a) 30 minut. Tato doba se může 
prodloužit, pokud jste zaznamenal(a) mírné příznaky či projevy alergické reakce (možné příznaky viz bod 4). V 
takovém případě zůstanete pod dohledem až do úplného vymizení těchto příznaků. Pokud budou nežádoucí 
účinky intenzivní a budou přetrvávat, může být nutná hospitalizace. 
 
Během léčby přípravkem Pollinex Tree se musíte snažit vyhýbat alergenům, na které jste alergický(á). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Pollinex Tree 
 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná 
budete užívat, zejména: 
 
  imunosupresivech  (léčba  tlumící  imunitní  systém,  používá  se  např.  k  zabránění  odmítnutí  štěpu  po 
transplantaci)  
  antialergické léčbě (např. antihistaminika, kortikoidy, stabilizátory žírných buněk)  
  beta-blokátorech.  
 
Pro léčbu přípravkem Pollinex Tree a podávání dalších vakcín platí následující pravidla: 
  další vakcína nesmí být podána dříve než 2 týdny po poslední dávce přípravku Pollinex Tree  
  léčba přípravkem Pollinex Tree nesmí být zahájena dříve než 1 týden po tuberkulinovém testu, 2 týdny 
po podání inaktivované očkovací látky, 4 týdny po podání živé očkovací látky nebo 10 týdnů po podání 
BCG očkovací látky (očkování proti tuberkulóze).  
 
Přípravek Pollinex Tree s jídlem, pitím a alkoholem 
Ihned po podání přípravku Pollinex Tree a těsně před jeho podáním se vyhýbejte těžkým jídlům a 12 hodin 
po podání přípravku se vyhýbejte tělesné námaze. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Pollinex Tree Vám nesmí být podáván, jestliže jste těhotná nebo kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Občas může injekce vyvolat slabou ospalost, pokud zaznamenáte tento příznak, nemáte řídit nebo 
obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Pollinex Tree obsahuje sodík 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Pollinex Tree používá  
 
Jak se Pollinex Tree podává: 
Pollinex Tree se podává podkožní injekcí. 
Podává se dětem od 6 let a dospělým. 
Postup hyposenzibilizace určuje odborný lékař (alergolog). 
  
Plán léčby 
 
Léčba přípravkem Pollinex Tree před pylovou sezónou 
Pollinex Tree se podává ve třech dávkách se zvyšující se koncentrací (300, 800 a pak 2000 
standardizovaných jednotek) ve třech samostatných injekcích. 
Mezi injekcemi je 7 – 14denní přestávka. 
 
Udržovací léčba přípravkem Pollinex Tree (může být podána po úvodní léčbě, před pylovou sezónou) 
Udržovací léčba se podává ve třech dávkách o koncentraci 2000 standardizovaných jednotek ve třech 
samostatných injekcích.  
První injekce se podává přibližně po 14 dnech od dokončení úvodní léčby. Další injekce se pak podávají s 
odstupem 2 – 4 týdnů. 
Pokud se blíží doba nástupu pylové sezóny, tento interval mezi injekcemi se zkrátí na jeden týden. 
 
Tato vakcína proti alergii se může podávat tři roky po sobě. 
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Pollinex Tree, než mělo být 
Jestliže Vám tento lék bude podávat lékař, je nepravděpodobné, že dostanete nesprávnou dávku. Pokud máte 
jakékoli obavy ohledně podávané dávky přípravku, řekněte o tom lékaři. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Pollinex Tree 
Řekněte lékaři, je-li odstup mezi injekcemi přípravku delší než 14 dnů, jelikož může být nutné snížit dávku 
příští injekce. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Pollinex Tree 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Pollinex Tree bez porady s lékařem, Vaše příznaky se mohou 
zhoršit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Jestliže zaznamenáte závažnou alergickou reakci nazývanou anafylaktický šok po podání přípravku 
Pollinex Tree, ihned vyhledejte rychlou zdravotní pomoc. Mezi příznaky patří:
 
  svědění po celém těle a pocit horka – zejména na hlavě, kolem úst, v hrdle, na dlaních či chodidlech  
  těžké sípání nebo velmi hlasité či obtížné dýchání  
  závažná vyrážka/kopřivka  
  otok rtů či hrdla  
  bledé či šedavé zbarvení kůže  
  zrychlený srdeční tep  
  mdloba či kolaps 
 
Anafylaktický šok se může rozvinout za několik minut po podání přípravku, často ještě předtím, než 
se objeví místní reakce
. Lékař bude mít v ordinaci vybavení na léčbu tohoto stavu. 
 
Mezi další nežádoucí účinky patří: 
  otok či podráždění v místě injekce  
  zduření či bulka zanícené tkáně (granulom) v místě injekce  
  únava  
  zhoršení ekzému  
  rýma, kýchání 
  obtíže s dýcháním či polykáním  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Pollinex Tree uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C). Chraňte před mrazem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Pollinex Tree obsahuje 
  Léčivá látka jsou alergeny pylů stromů - 300 SU, 800 SU, 2000 SU.  
Pollinex Tree obsahuje modifikované extrakty z pylů tří následujících stromů: bříza (Betula spp.), olše 
(Alnus spp.) a líska (Corylus spp.). 
 
  Pomocnými látkami jsou: tyrosin, tekutý fenol, chlorid sodný, glycerol, dodekahydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci.  
 
Jak přípravek Pollinex Tree vypadá a co obsahuje toto balení 
Pollinex Tree je bílá, opalizující suspenze. 
Balení určené pro úvodní léčbu se skládá ze tří injekčních stříkaček 
  Injekční stříkačka č. 1 – 1x 300 SU/0,5 ml 
  Injekční stříkačka č. 2 – 1x 800 SU/0,5 ml  
  Injekční stříkačka č. 3 – 1x 2000 SU/0,5 ml  
 
Balení určené pro udržovací léčbu se skládá ze tří injekčních stříkaček 
  3x 2000 SU/0,5 ml  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Allergy Therapeutics (UK) Limited, Dominion Way, BN148SA, Worthing, West Sussex, Velká Británie. 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.11.2016
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ˃ 
 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Pollinex Tree je bílá opalizující suspenze. Během uchovávání se může vytvořit bílá usazenina s bezbarvým 
supernatantem. Před použitím je nutné přípravek protřepat a opticky zkontrolovat vzhled. Jestliže 
nevyhovuje popisu, je nutné jej zlikvidovat. 
 
Dávka přípravku určená k aplikaci se 2 až 3 hodiny před podáním vyjme z chladničky. 
 
Před aplikací se obsah stříkačky krátce protřepe, stáhne se ochranný kryt, stříkačka se napojí na přiloženou 
injekční jehlu a přípravek se ihned aplikuje subkutánně do úpatí kožní řasy na extensorové části paže asi 4 
cm proximálně od olekranonu. 
 
Nesmí se podávat intramuskulárně ani intravenózně! Místo vpichu se nesmí mnout. Injekce nesmí být 
opakovaně podána na stejné místo.