Lék Palladone-sr 8MG

Kód SÚKL
0010843  
Název LP
Palladone-sr (8mg Cps Pro 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním
Velikost balení
30
Síla
8MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Hydromorphoni Hydrochloridum
ATC skupina
HYDROMORFON (N02AA03)

Složení

 1. Hydromorphoni Hydrochloridum – 8 MG
 2. Hydromorphonum – 7,12 MG
 3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 4. Hypromellosum 2910/15 – PL MG
 5. Ethylcellulosum – PL MG
 6. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 7. Dibutylis Sebacas – PL MG
 8. Erythrosinum – PL MG
 9. Titanii Dioxidum – PL MG
 10. Natrii Laurilsulfas – PL MG
 11. Gelatina – PL MG
 12. Natrii Laurilsulfas – PL MG
 13. Gelatina – PL MG
 14. Atramentum Nigrum

Příbalová informace

sp. zn. sukls256982/2016 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Palladone-SR 2 mg 
Palladone-SR 4 mg 
Palladone-SR 8 mg 
Palladone-SR 16 mg 
Palladone-SR 24 mg 
tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 
hydromorphoni hydrochloridum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně Vám.  Nedávejte jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.  
  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 
Co je Palladone-SR a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Palladone-SR užívat  
3. 
Jak se Palladone-SR užívá  
4. 
Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Palladone-SR uchovávat 

Obsah balení a další informace 
1. Co je Palladone-SR a k čemu se používá 
 
Přípravek Palladone-SR patří do skupiny silně účinných léků proti bolesti – tzv.analgetika,  
anodyna. Přípravek Palladone-SR je určen k léčbě středně silné až silné bolesti. 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Palladone-SR užívat 
Neužívejte Palladone-SR:  
  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku hydromorfon nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 
  při stavech spojených se závažnými poruchami dýchání (závažná respirační deprese s hypoxií 
nebo zvýšenou hladinou oxidu uhličitého v krvi) 
  při  těžké  chronické  obstrukční  plicní  nemoci  (vleklém  zánětlivém  onemocnění  průdušek) 
nebo akutním či závažném průduškovém astmatu 
  při poruše vědomí 
  při zastavení činnosti střev (paralytický ileus) a jiných náhlých příhodách břišních 
  jestliže máte závažnou poruchu funkce jater 
  jestliže užíváte nebo jste užíval/a během posledních dvou týdnů léky proti depresi, které patří 
do skupiny tzv. inhibitorů monoaminoxidázy (IMAO) 
 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Palladone-SR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
  jestliže trpíte závislostí na opiátech 
  jestliže máte poranění hlavy (riziko zvýšení nitrolebečního tlaku) 
  jestliže trpíte epilepsií nebo máte sklon k záchvatům  
  jestliže trpíte alkoholismem či deliriem tremens 
  jestliže  trpíte  duševní  nemocí,  doprovázenou  (částečnou)  ztrátou  smyslu  pro  realitu 
(psychóza), v důsledku intoxikace alkoholem či jinými látkami (látkově vyvolaná psychóza) 
     jestliže  máte  nízký  krevní  tlak  spojený  s malým  objemem  cirkulující  krve  (hypotenze 
s hypovolemií) 
  v případě poruchy vědomí 
  jestliže máte onemocnění žlučového ústrojí, koliku žlučníku nebo močovodu 
  zánět slinivky břišní (pankreatitida) 
  jestliže máte zhoršenou průchodnost střev nebo zánětlivé onemocnění střev 
  jestliže máte zvětšenou prostatu (hypertrofie prostaty) 
  jestliže máte nedostatečnost kůry nadledvinek (např. Addisonova choroba) 
  jestliže máte poruchu funkce štítné žlázy (hypothyreóza) 
     jestliže  máte  chronickou  obstrukční  plicní  nemoc  (vleklé  zánětlivé  onemocnění  průdušek) 
nebo průduškové astma 
  jestliže jste starší oslabení pacienti 
  jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin 
 
Dlouhodobé užívání přípravku Palladone-SR  může  vést k vytvoření návyku (toleranci) a k dosažení 
požadovaného analgetického účinku je potom třeba podávat vyšší dávky. Může docházet ke zkřížené 
toleranci  s jinými  opiáty,  tzn.  existuje  možnost  vzniku  závislosti  na  jiné  opiáty,  které  užíváte. 
Dlouhodobé užívání přípravku Palladone-SR  může vest k fyzické závislosti a náhlé přerušení léčby 
může  vyvolat  abstinenční  příznaky.  Pokud  již  další  léčba  hydromorfonem  není  třeba,  lze  doporučit 
postupné snižování denních dávek tak, aby se předešlo abstinenčním příznakům.   
Hydromorphon  může  být  podobně  jako  jiné  silné  opiáty  zneužit.  Pacientům,  kteří  měli  v  minulosti 
problémy  s  alkoholem  nebo  drogami,  by  měl  být  přípravek  Palladone-SR  podáván  se  zvláštní 
opatrností.  
   
Palladone-SR se nemá užívat při možné neprůchodnosti střev.  Pokud je podezření nebo se vyskytne 
paralytický ileus, musí být přípravek okamžitě vysazen. 
Ojediněle se může při podávání vysokých dávek přípravku Palladone-SR vyskytnout zvýšená citlivost 
na bolest (hyperalgézie), která neodpovídá na zvýšenou dávku. V tomto případě je třeba snížit dávku 
hydromorfonu nebo změnit opiát. 
Užívání  přípravku  Palladone-SR  se  nedoporučuje  v  prvních  24  hodinách  po  operačním  zákroku 
vzhledem  k  vysokému  riziku  neprůchodnosti  střev  v  pooperační  fázi  ve  srovnání  s  neoperovanými 
pacienty.    Po  uplynutí  této  doby,  by  se  měl  přípravek  užívat  s  opatrností  zejména  po  operacích 
v oblasti břicha. 
Pacienti před zákrokem za účelem dalšího potlačení bolesti (např. operace, blokáda plexu) by neměli 
užívat  přípravek  Palladone-SR  12  hodin  před  tímto  zákrokem.  Pokud  je  indikována  další  léčba 
přípravkem Palladone-SR, dávkování by mělo být upraveno podle nových podmínek.  Váš lékař vám 
poradí, je-li toto třeba. 
Je třeba zdůraznit, že jakmile jste jednou stabilizovaní na účinné dávce specifického opiátu (skupiny 
účinných léku proti bolesti, k nimž patří i Palladone-SR ), neměli byste být převáděni na jiná opiátová 
analgetika  bez  provedení  patřičných  klinických  testů  a  retitrace.  Jinak  není  kontinuální  úleva  od 
bolesti zajištěna.  
Přípravky  Palladone-SR  8  mg,  16mg  a  24mg  nejsou  vhodné  pro  zahájení  léčby  opiáty.  Tyto  vyšší 
dávky přípravku Palladone-SR (8mg, 16mg nebo 24 mg) Vám budou doporučeny pouze tehdy, trpíte-
li  chronickou  bolestí,  kterou  nižší  dávky  hydromorfonových  preparátů  (Palladone-SR  2  mg, 
Palladone-SR 4 mg) nebo jiných srovnatelně silných přípravků proti bolesti dostatečně nepotlačují.. 

 
Trpíte-li  poruchou  (nedostatečností)  funkce  kůry  nadledvinek,  váš  lékař  může  sledovat  koncentraci 
kortisolu v plazmě a v případě potřeby předepsat patřičné léky (kortikoidy). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Palladone-SR 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Palladone-SR a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  
Současné užívání hydromorfonu a jiných léků ovlivňujících činnost mozku zvyšuje riziko nežádoucích 
účinků  těchto  léků,  např.  utlumené  a  zhoršené  dýchání.      Mezi  tyto  léky  patří  léky  proti  úzkosti 
(trankvilizéry), léky určené k anestezii (např. narkotika a barbituráty), léky určené k léčbě duševních 
poruch (neuroleptika), poruch spánku (hypnotika, sedativa), deprese (antidepresiva), alergií, cestovní 
nevolnosti nebo zvracení (antihistaminika nebo antiemetika) nebo jiné silné léky proti bolesti (opiáty).  
Je  třeba  vyhnout  se  užívání  hydromorfonu  současně  s léky  proti  depresi,  které  patří  do  skupiny  tzv. 
inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO), nebo v průběhu dvou týdnů po jejich vysazení.  
Přípravek Palladone-SR s jídlem, pitím a alkoholem 
 Požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku Palladone-SR u Vás může zvýšit pocit ospalosti nebo 
zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků, například mělkého dýchání s rizikem dechové zástavy a 
ztráty vědomí. V průběhu užívání přípravku Palladone-SR se nedoporučuje pít alkohol. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat 
 
Těhotenství  
Přípravek Palladone-SR se nedoporučuje užívat v průběhu těhotenství. Nejsou dostupné klinické údaje 
o užívání přípravku ženami v době těhotenství. 
Užívání  přípravku  Palladone-SR  v  průběhu  těhotenství  a  porodu  může  narušit  kontraktilitu  dělohy. 
Navíc existuje i riziko útlumu dýchání u novorozence.  
Novorozené děti mohou mít abstinenční příznaky (jako je pronikavý pláč, neklid, křeče, špatný příjem 
potravy a průjem), pokud jejich matky užívaly během těhotenství dlouhodobě hydromorfon. 
Kojení 
K  užívání  přípravku  Palladone-SR  v  průběhu  kojení  nejsou  dostupné  žádné  údaje.  Během 
léčby přípravkem Palladone-SR se doporučuje kojení přerušit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Přípravek  Palladone-SR  může  ovlivnit  vaši  schopnost  řídit  motorová  vozidla  a  obsluhovat 
stroje. Toto je zejména pravděpodobné na začátku léčby hydromorfonem, při zvýšení dávky 
nebo  změně  léku  a  pokud  je  Palladone-SR  kombinován  s  alkoholem  nebo  dalšími  látkami 
ovlivňujícími  CNS.  Jakmile  jste  stabilizováni  na  určité  dávce,  nemusíte  být  již  nadále 
omezováni.  
S dotazy  na  možnost  řízení  dopravních  prostředků  nebo  obsluhu  strojů  se  vždy  obraťte  na 
svého lékaře. 
3. Jak se přípravek Palladone-SR užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přesné dávkování a  délku léčby určí vždy lékař. Dávkování závisí na intenzitě bolesti a lécích proti 
bolesti, které jste již užívali. 
Pokud lékař neurčí jinak, činí obvyklá dávka přípravku Palladone-SR pro dospělé a dospívající starší 
12 let jednu tobolku s prodlouženým uvolňováním dvakrát denně (každých 12 hodin).  

 
Dávka by měla být zvyšována postupně, dokud není dosaženo optimálního analgetického účinku. 
Obecně by měla být užívána nejnižší účinná dávka. 
Obraťte se, prosím, na svého lékaře nebo lékárníka, zdá-li se vám, že účinek přípravku Palladone-SR 
je příliš silný nebo příliš slabý. 
 
Způsob užívání 
Tobolku polkněte celou a zapijte malým množstvím tekutiny. Obsah tobolky se nesmí žvýkat ani drtit. 
Může to způsobit rychlé uvolnění léčivé látky s odpovídajícími příznaky předávkování 
hydromorfonem (viz bod "Pokud jste užili větší množství přípravku Palladone-SR” níže). 
Při  léčbě  chronické  bolesti  užívejte  tobolky  s prodlouženým  uvolňováním  podle  pevně  stanoveného 
rozvrhu (např. v 8 hodin ráno a v 8 hodin večer). Vždy se ujistěte, že mezi jednotlivými dávkami je 
interval alespoň 12 hodin.  
Doba užívání 
Přípravek Palladone-SR se nemá užívat déle, než je nezbytně nutné. Aby se dosáhlo nejlepších účinků 
při  léčbě  bolesti  a  mohla  být  včas  zahájena  léčba  případných  nežádoucích  účinků,  případně 
rozhodnuto o ukončení léčby, bude Vás lékař pravidelně sledovat s ohledem na míru úlevy od bolesti.  
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Palladone-SR není určen pro děti mladší 12 let. 
Starší pacienti 
U starších pacientů může k dosažení utlumení bolesti dostačovat nižší dávka.  
Pacienti s poruchou funkce jater a/nebo ledvin 
Trpíte-li  poruchami  funkce  jater  a/nebo  ledvin,  může  vám  lékař  předepsat  nižší  dávku  než  jiným 
pacientům. Máte-li závažnou poruchu funkce jater přípravek nesmíte užívat. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Palladone-SR, než jste měl(a) 
Pokud  jste  užil(a)  více,  než  je  předepsaná  dávka  přípravku  Palladone-SR,  musíte  ihned  informovat 
svého lékaře. 
Předávkování může mít za následek: zúžení zorniček (mióza), zpomalení tepu (bradykardie), zhoršení 
dýchání,  pokles  krevního  tlaku  (hypotenze)  a  porucha  vědomí-spavost  (somnolence)  vedoucí  až  ke 
strnulosti,  kómatu  nebo  zánětu  plic  v důsledku  vdechnutí  tekutin,  částic  nebo  výměšků  do  dolních 
dýchacích cest. V těžkých případech může dojít až k oběhovému selhání nebo hlubokému kómatu, jež 
mohou  mít  za  následek  smrt.  Vyhýbejte  se  situacím,  vyžadujícím  zvýšenou  pozornost,  např.  řízení 
motorových vozidel. 
 
Do doby příjezdu lékaře je třeba udržet pacienta při vědomí a zajistit dýchání. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Palladone-SR 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Pokud  jste  užili  nižší  dávku  nebo  jste  úplně  zapomněli  užít  přípravek  Palladone-SR,  bolest  bude 
tlumena nedostatečně nebo vůbec. 
V případě,  že  zapomenete  tobolky  užít,  můžete  tak  učinit  později.  Všeobecně  byste  však  neměli 
přípravek Palladone-SR užívat častěji než jednou za 12 hodin.  
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Palladone-SR 
Bez  porady  s lékařem  užívání  přípravku  Palladone-SR  nepřerušujte.  Přerušení  léčby  přípravkem 
Palladone-SR  může po dlouhodobém užívání vest k abstinenčním příznakům (jako je neklid, úzkost, 
nervozita, nespavost, mimovolné pohyby, třes a zažívací potíže). Pokud již není léčba déle indikována, 
doporučuje se přípravek vysazovat postupně. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterých byste si měl(a) být vědom(a) a opatření, jež 
musí být podniknuta, jestliže se vyskytnou: 
 
Vyskytne-li  se  zácpa,  váš  lékař  provede  příslušná  opatření.  Proti  nežádoucí  zácpě  lze  uplatnit 
preventivní opatření (jako je dostatečný příjem tekutin, dieta bohatá na vlákninu).  
Pokud  je  vám  nevolno  a  zvracíte  (k  tomu  dochází  zejména  na  počátku  léčby),  váš  lékař  vám  může 
předepsat prostředek proti nevolnosti.  
 
Další možné nežádoucí účinky 
Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 pacientů) 
  závratě, ospalost 
  zácpa, pocit na zvracení (nevolnost) 
 
Časté (může postihnout až 1 z 10 pacientů) 
  snížená chuť k jídlu 
  úzkost, zmatenost, nespavost 
  bolest hlavy 
  bolest břcha, sucho v ústech, zvracení 
  svědění, nadměrné pocení (hyperhidróza) 
  slabost 
 
Méně časté (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
  neklid, deprese, euforická nálada, halucinace, noční můry 
  třes, trhavé nebo svíravé pohyby (myoklonus), porucha čití projevující se jako brnění, 
mravenčení, svrbění apod. (parestézie) 
  poruchy zraku 
  pokles krevního tlaku 
  dušnost 
  poruchy trávení, průjem, porucha chutí 
  zvýšená hladina jaterních enzymů 
  vyrážka 
  zadržování moči a nucení na močení 
  snížené libido, poruchy erekce 
  abstinenční syndrom*, únava, malátnost, otoky končetin 
 
Vzácné (může postihnout až 1 z 1000 pacientů) 
  zklidnění (sedace), chorobná spavost, netečnost (letargie) 
  zrychlený tep, zpomalený tep, bušení srdce 
  útlum dýchání, zúžení průdušek 
  zvýšená hladina enzymů slinivky břišní 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
  akutní všeobecné alergické reakce zahrnující náhlé problémy s dýcháním, otoky kůže a/nebo 
pokles krevního tlaku (anafylaktická reakce), alergické reakce (včetně otoků v ústech/hrdle) 
  léková závislost, pokles nálady 
  třes, mimovolné pohyby, zvýšená citlivost na bolest (hyperalgezie) - viz bod 4.4 
  zúžení zorničky (mióza) 
  zrudnutí 

 
  neprůchodnost střev 
  kopřivka (urtikaria) 
  léková tolerance, syndrom z vysazení léku u novorozenců 
 
*  Může  se  vyskytnout  abstinenční  syndrom,  který  zahrnuje  symptomy  jako  neklid,  úzkost, 
nervozitu, nespavost, nadměrný pohyb, třes a zažívací potíže. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
5. Jak přípravek Palladone-SR uchovávat  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento léčivý přípravek uchovávejte při teplotě do 25C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před vlhkostí. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek Palladone-SR obsahuje 
 
Léčivou látkou je hydromorphoni hydrochloridum 
 
Palladone-SR  2  mg:  jedna  tobolka  obsahuje  hydromorphoni  hydrochloridum  2  mg  (což  odpovídá 
hydromorphonum 1,78 mg) 
Palladone-SR  4  mg:  jedna  tobolka  obsahuje  hydromorphoni  hydrochloridum  4  mg  (což  odpovídá 
hydromorphonum 3,56 mg)  
Palladone-SR  8  mg:  jedna  tobolka  obsahuje  hydromorphoni  hydrochloridum  8  mg  (což  odpovídá 
hydromorphonum 7,12 mg) 
Palladone-SR  16  mg:  jedna  tobolka  obsahuje  hydromorphoni  hydrochloridum  16  mg  (což  odpovídá 
hydromorphonum 14,24 mg) 
Palladone-SR  24  mg:  jedna  tobolka  obsahuje  hydromorphoni  hydrochloridum  24  mg  mg  (což 
odpovídá hydromorphonum 21,36 mg) 
 
Pomocnými látkami jsou: 
 
Obsah tobolek:  
Mikrokrystalická celulosa, hypromelosa 2910/15 (E464) 
 
Potahová vrstva 
Etylcelulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, dibutyl-sebakát  
 

 
Obal tobolek: 
 
Vrchní část tobolky 
Natrium-lauryl-sulfát, želatina 
 
Vrchní část tobolky obsahuje barevnou složku 
Palladone-SR 2 mg : chinolinová žluť (E104), oxid titaničitý (E171) 
Palladone-SR 4 mg: erythrosin (E127), indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171) 
Palladone-SR 8 mg : eryhtrosin (E127), oxid titaničitý (E171) 
Palladone-SR 16 mg: červený, černý a žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171) 
Palladone-SR 24 mg: indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171) 
Spodní část tobolky 
Natrium-lauryl-sulfát, želatina 
 
Spodní část tobolky obsahuje barevnou složku 
Palladone-SR 2 mg : oxid titaničitý (E171) 
 
Potisk 
Černý inkoust: šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol 
 
Jak přípravek Palladone-SR vypadá a co obsahuje toto balení: 
Palladone-SR 2 mg 
tvrdé  želatinové  tobolky,  černý  potisk  HCR  2,  vrchní  část  žlutá,  spodní  část 
bílá,  neprůhledná,  uvnitř  bílé  až  téměř  bílé  kulovité částice  o  průměru  0,85-
1,50 mm 
Palladone-SR 4 mg 
tvrdé  želatinové  tobolky,  černý  potisk  HCR  4,  vrchní  část  světle  modrá, 
spodní  část  bezbarvá,  průhledná,  uvnitř  bílé  až  téměř  bílé  kulovité  částice  o 
průměru 0,85-1,50 mm 
Palladone-SR 8 mg 
tvrdé želatinové tobolky, černý potisk HCR 8, vrchní část růžová, spodní část 
bezbarvá, průhledná, uvnitř bílé až téměř bílé kulovité částice o průměru 0,85-
1,50 mm 
Palladone-SR 16 mg 
tvrdé želatinové tobolky, černý potisk HCR 16, vrchní část hnědá, spodní část 
bezbarvá, průhledná, uvnitř bílé až téměř bílé kulovité částice o průměru 0,85-
1,50 mm 
Palladone-SR 24 mg 
tvrdé  želatinové  tobolky,  černý  potisk  HCR  24,  vrchní  část  tmavě  modrá, 
spodní  část  bezbarvá,  průhledná,  uvnitř  bílé  až  téměř  bílé  kulovité  částice  o 
průměru 0,85-1,50 mm 
Palladone-SR je k dispozici ve velikostech balení: 
Palladone-SR 2 mg 
 
10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tobolek v jednom balení 
Palladone-SR 4 mg 
 
10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tobolek v jednom balení 
Palladone-SR 8 mg 
 
10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tobolek v jednom balení 
Palladone-SR 16 mg 
 
10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tobolek v jednom balení 
Palladone-SR 24 mg 
 
10, 20, 28, 30, 40, 50, 56 nebo 60 tobolek v jednom balení 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Mundipharma Gesellschaft m.b.H. 
Apollogasse 16-18 
A-1070 Vídeň  
Rakousko 
 
 

 
Výrobce: 
Bard Pharmaceuticals Ltd., Cambridge, Velká Británie 
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
27. 1. 2017