Lék Coryol 12,5MG

Kód SÚKL
0010680  
Název LP
Coryol (12,5mg Tbl Nob 30)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tableta
Velikost balení
30
Síla
12,5MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Carvedilolum
ATC skupina
KARVEDILOL (C07AG02)

Složení

  1. Carvedilolum – 12,5 MG
  2. Lactosum Monohydricum – PL MG
  3. Saccharosum – PL MG
  4. Povidonum – PL MG
  5. Crospovidonum – PL MG
  6. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
  7. Magnesii Stearas – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls187812/2013 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
Coryol 6,25 mg 
Coryol 12,5 mg 

Coryol 25 mg 
tablety 
 
carvedilolum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Coryol a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coryol užívat 
3.  Jak se přípravek Coryol užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Coryol uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Coryol a k čemu se používá 
 
Přípravek  Coryol  obsahuje  léčivou  látku  zvanou  karvedilol.  Ta  patří  do  skupiny  léků  zvaných  beta 
blokátory. 
 
Přípravek Coryol se používá k léčbě: 

Chronického srdečního selhání. 

Vysokého krevního tlaku (hypertenze). 

Anginy  pectoris  (bolesti  nebo  nepříjemného  pocitu  na  hrudníku,  které  nastanou,  pokud  nemá 
srdce dostatek kyslíku). 
 
Přípravek Coryol působí relaxaci a rozšíření krevních cév. 

To pomáhá snížit Váš krevní tlak. 

Pokud máte chronické srdeční selhání, může to srdci umožnit snazší čerpání krve do celého těla. 

Pokud máte anginu pectoris, může to pomoci zastavit bolest na hrudi. 
 
Váš lékař Vám může dát jiné léky stejně jako přípravek Coryol, aby pomohl léčit Vaše onemocnění. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coryol užívat 
 
Neužívejte přípravek Coryol: 

jestliže  jste  alergický(á)  (přecitlivělý(á))  na  karvedilol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže  se  stav  Vašeho  srdečního  selhání  nedávno  zhoršil  (máte  závažný  stupeň  zadržování 
tekutin  nebo  jste  dýchavičný(á),  dokonce  i  vsedě)  a  dostáváte  lék  podávaný  do  žíly,  který 
pomáhá Vašemu srdci při práci. 

jestliže jste někdy měl(a) sípání z důvodu astmatu nebo jiného plicního onemocnění. 

jestliže máte problémy s játry. 

jestliže  máte  zejména  stav  srdeční  vady  (nazývaný  srdeční  AV  blokáda  II.  nebo  III.  stupně 
(pokud není zaveden kardiostimulátor) nebo SA blokáda). 

jestliže máte závažnou poruchu funkce srdce (kardiogenní šok). 

jestliže jste byl(a) informován(a), že máte velmi pomalý srdeční tep.- 
jestliže  máte  velice 
nízký krevní tlak. 

jestliže máte problém s hladinou kyselin v krvi (metabolická acidóza). 

jestliže máte nádor nadledvin (feochromocytom), který není léčen. 

jestliže  jste  byl(a)  informován(a),  že  trpíte  stavem  zvaným  Prinzmetalova  angina  (bolest  na 
hrudníku vyskytující se v klidu). 

jestliže  máte  závažné  onemocnění  periferních  tepen  (tepny  byly  poškozeny  nebo  ucpány  
a nemohou Vašemu tělu dodávat krev podle potřeby). 

jestliže dostáváte verapamil nebo diltiazem v infuzi. 
 
Pokud  si  nejste  jistý(á),poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  než  začnete  přípravek  Coryol 
užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Coryol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

jestliže máte nestabilní srdeční funkce po srdečním infarktu 

jestliže máte problémy s ledvinami. 

jestliže máte cukrovku (vysokou hladinu cukru v krvi). 

jestliže nosíte kontaktní čočky. 

jestliže máte problémy s krevními cévami (periferní vaskulární choroba). 

jestliže jste někdy měl(a) problém se štítnou žlázou. 

jestliže jste někdy měl(a) závažné alergické reakce (například náhlé otoky, způsobující obtížné 
dýchání nebo polykání, otoky rukou, nohou a kotníků nebo závažnou vyrážku). 

jestliže máte alergii a jste léčen(a) znecitlivující léčbou. 

jestliže máte problémy s oběhem krve v prstech rukou a nohou (Raynaudův syndrom). 

jestliže jste někdy měl(a) po užívání beta-blokujících léků onemocnění kůže zvané lupénka. 

jestliže máte druh anginy pectoris zvané Prinzmetalova angina pectoris. 

jestliže Vám bylo sděleno, že pomalu odbouráváte debrisochin (lék, který působí na nervy a tím 
snižuje krevní tlak). Během zahájení léčby musíte být pečlivě sledován(a). 
 
Pokud se Vás týká něco z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem, než začnete přípravek Coryol užívat. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Coryol 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Platí  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu,  a  o  rostlinných  přípravcích.  To  proto,  že  přípravek  Coryol  může  ovlivnit  působení  jiných 
léků. Také některé jiné léky mohou ovlivnit působení přípravku Coryol. 
 
Zvláště řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte některý z následujících léků: 

Jiné  léky  na  srdce  nebo  krevní  tlak,  včetně  tablet  na  odvodnění  (diuretika),  blokátory 
vápníkových kanálů (například diltiazem,  verapamil nebo amiodaron) a digoxin. 

Látky  vychytávající  katecholaminy  (např.  reserpin  a  inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO), 
jako  je  isokarboxid  a  fenelzin  (používané  k léčbě  deprese)),fluoxetin  (používaný  k  léčbě 
deprese). 

Léky k léčbě cukrovky, jako je inzulín nebo metformin. 

Klonidin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku, migrény nebo návalů v menopauze). 

 

Rifampicin (používaný k léčbě infekcí). 

Cimetidin (používaný k léčbě poruch trávení, pálení žáhy a žaludečních vředů). 

Cyklosporin (používaný po transplantaci orgánu). 

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). 

Estrogeny (používané k hormonální substituční terapii). 

Kortikosteroidy (používané k potlačení zánětlivých nebo alergických reakcí). 

Nitrát (používaný k uvolnění svalů kolem krevních cév a usnadnění práce pro srdce). 

Ergotamin (používaný k léčbě migrény). 

Bronchodilatancia  na  bázi  beta-agonistů  (používané  k  léčbě  pocitu  tíhy  na  hrudi  a  dušnosti 
způsobených astmatem nebo jinými stavy v hrudníku). 
 
Operace 
Jestliže je u Vás plánována operace, řekněte lékaři, že užíváte přípravek Coryol. To proto, že některá 
anestetika mohou snižovat Váš krevní tlak, a ten by mohl být snížen příliš. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Neužívejte přípravek Coryol pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte, pokud Vám to lékař 
nedoporučil. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při užívání přípravku Coryol můžete pociťovat závratě. To je více pravděpodobné na začátku léčby, 
nebo jestliže léčbu měníte, nebo když pijete alkohol. Pokud se to stane, neřiďte dopravní prostředky 
ani neobsluhujte přístroje nebo stroje. Promluvte si s lékařem, pokud si při užívání přípravku Coryol 
všimnete  nějakých  jiných  problémů,  které  mohou  ovlivnit  řízení  dopravních  prostředků,  obsluhu 
přístrojů nebo strojů. 
 
Přípravek Coryol obsahuje monohydrát laktosy a sacharosu
 
Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte  nebo  neumíte  strávit  některé  cukry  (trpíte  nesnášenlivostí 
některých cukrů), poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Coryol užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Spolkněte tabletu s vodou. 
 
Chronické srdeční selhání: 
Léčba přípravkem Coryol by měla být při léčbě srdečního selhání zahájena specializovaným lékařem. 

Měl(a) byste užívat tablety ve stejnou dobu současně s jídlem. 

Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta 3,125 mg dvakrát denně po dobu dvou týdnů. 

Váš lékař poté pomalu dávku během několika týdnů zvýší, až na 25 mg dvakrát denně. 

Pokud vážíte více, než 85 kg může být dávka zvýšena až na 50 mg dvakrát denně. 

Pokud  jste  přerušil(a)  užívání  přípravku  Coryol  na  více  než  dva  týdny,  měl(a)  byste  to  sdělit 
lékaři.  Bude  potřeba  vrátit  se  zpět  k zahajovací  dávce  (viz  bod  „Jestliže  jste  přestal(a)  užívat 
přípravek Coryol“). 
 
Vysoký krevní tlak: 

Obvyklá zahajovací dávka je 12,5 mg jednou denně po dobu dvou dnů. 

Po dvou dnech je obvyklá dávka 25 mg jednou denně. 

Pokud  není  Váš  krevní  tlak  pod  kontrolou,  může  Vám  lékař  pomalu  dávku  zvýšit  během 
několika týdnů až na 50 mg denně. 

 

Pokud jste starší, nebudete ke kontrole krevního tlaku potřebovat více než 12,5mg denně. 
 
Angina pectoris: 
Dospělí 

Obvyklá zahajovací dávka je 12,5 mg dvakrát denně po dobu dvou dnů. 

Po dvou dnech je obvyklá dávka 25 mg dvakrát denně. 
 
Starší osoby 

Váš lékař rozhodne jaká zahajovací dávka a jaká dávka pro dlouhodobou léčbu pro Vás bude 
nejlepší. 

Obvyklá  maximální  dávka  je  50  mg  každý  den,  užívaná  po  menších  množstvích  (rozdělené 
dávky). 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Coryol není vhodný k léčbě dětí do 18 let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Coryol, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Coryol, než jste měl(a), nebo někdo jiný užil Váš přípravek 
Coryol,  obraťte  se  na  lékaře  nebo  jděte  rovnou  do  nemocnice.  Vezměte  s  sebou  krabičku  od 
léku. 

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), mohou nastat následující účinky: pomalý tlukot 
srdce, pocit závratě nebo lehké hlavy, dušnosti nebo mimořádná únava. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Coryol 

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Pokud se 
však blíží čas na Vaši následující dávku, zapomenutou dávku vynechejte. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Coryol 
Nepřerušujte  užívání  tohoto  léku  bez  porady  s  lékařem
.  Může  po  Vás  chtít  přerušit  užívání 
přípravku Coryol pomalu během 1 až 2 týdnů.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

Pocit závratě. 

Bolest hlavy. 

Pocit slabosti nebo únavy. 

Problémy se srdcem. Příznaky mohou zahrnovat bolest na hrudi, únavu, zkrácený dech a otoky 
rukou a nohou. 

Snížený krevní tlak. Příznaky zahrnují pocit závratě nebo lehké hlavy. 
 
Pocit závratě, bolesti hlavy a pocit slabosti a únavy jsou obvykle mírné povahy a pravděpodobněji se 
přihodí na začátku léčby. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

Infekce  dýchacích  cest  (zánět  průdušek),  plic  (zápal  plic),  nosu  a  krku  (horní  dýchací  trakt). 
Příznaky zahrnují sípání, zkrácený dech, sevření na hrudi nebo bolest krku. 

 

Infekce močových cest, které mohou způsobit problémy s močením. 

Nízký počet červených krvinek (anemie). Příznaky mohou zahrnovat pocit únavy, bledou kůži, 
pocit chvění v srdci (palpitace) a zkrácený dech. 

Zvýšení tělesné hmotnosti. 

Zvýšení hladin cholesterolu (ukáže se krevním testem). 

Ztráta kontroly cukru v krvi u osob s cukrovkou. 

Pocit deprese. 

Problémy se zrakem, podrážděné nebo suché oči z důvodu nižší tvorby slz. 

Pomalý tlukot srdce. 

Pocit závratě nebo lehké hlavy po vztyčení se. 

Zadržování tekutin. Příznaky zahrnují: otoky celého těla, otok částí těla, např. rukou, chodidel, 
kotníků a nohou a zvýšení množství krve v těle. 

Problémy s krevním oběhem v rukou a nohou. Příznaky zahrnují chladné ruce a nohy, zbělání, 
brnění a bolest v prstech a bolest nohou, která se zhoršuje chůzí. 

Problémy s dechem. 

Pocit nevolnosti nebo nevolnost. 

Průjem. 

Žaludeční nevolnost/špatné trávení. 

Bolest, převážně rukou a chodidel. 

Problémy s ledvinami, včetně změn v četnosti močení. 
 
Méně časté (mohou postihnout až1 ze 100 osob): 

Poruchy spánku. 

Mdloby. 

Brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou. 

Problémy s kůží, včetně kožní vyrážky, která může pokrýt většinu Vašeho těla, kopřivka, pocit 
svědění a suché oblasti kůže. 

Ztráta vlasů. 

Neschopnost dosáhnout erekce (erektilní dysfunkce). 

Zácpa. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

Nízký počet krevních destiček. Příznaky zahrnují snadnou tvorby modřin a krvácení z nosu. 

Ucpaný nos. 

Sucho v ústech. 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): 

Nízký počet všech druhů bílých krvinek. Příznaky zahrnují infekce úst, dásní, krku a plic. 

Alergické  reakce  (reakce  z  přecitlivělosti).  Příznaky  zahrnují  obtížné  dýchání  nebo  polykání 
způsobené  náhlým  otokem  krku,  obličeje  nebo  otoky  rukou,  nohou  a  kotníků  nebo  závažné 
kožní reakce. 

Problémy s ledvinami, které se projeví v krevních testech. 

Některé  ženy  mohou  mít  problémy  s kontrolou  močového  měchýře  při  močení  (močová 
inkontinence). To se obvykle zlepší po ukončení léčby. 
 
Přípravek Coryol také může vyvolat rozvoj příznaků cukrovky u osob, které mají velmi mírnou formu 
cukrovky zvanou „latentní diabetes“. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 

 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Coryol uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Coryol obsahuje 

Léčivou látkou je karvedilol. 
 
Coryol 6,25 mg: Jedna tableta obsahuje carvedilolum 6,25 mg. 
 
Coryol 12,5 mg: Jedna tableta obsahuje carvedilolum 12,5 mg. 
 
Coryol 25 mg: Jedna tableta obsahuje carvedilolum 25 mg. 

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, sacharosa, krospovidon, povidon K25, koloidní 
bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát (E572) (viz bod 2). 
 
Jak přípravek Coryol vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety přípravku Coryol 6,25 mg jsou podlouhlé, mírně bikonvexní, bílé, označené na jedné straně 
S2, s půlicí rýhou na druhé straně. 
Tablety přípravku Coryol 12,5 mg jsou podlouhlé, mírně bikonvexní, bílé, označené na jedné straně 
S3, s půlicí rýhou na druhé straně. 
Tablety přípravku Coryol 25 mg jsou kulaté, mírně bikonvexní, bílé, se zkosenými hranami, s půlicí 
rýhou na jedné straně. 
 
Tablety přípravků Coryol 6,25 mg, Coryol 12,5 mg a Coryol 25 mg lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Všechny síly jsou k dispozici v blistrech obsahujících 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 100 tablet  
a v plastových obalech obsahujících 100 a 250 tablet. Uzávěry plastových obalů obsahují vysoušecí 
vložku z PE naplněnou silikagelem. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
Millmount Healthcare Ltd, Navan, Co.Meath, Irsko 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o., Sokolovská 79, 186 00 Praha 8, Tel: 221 115 150, info@krka.cz.  

 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
28.3.2014 
 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv.