Lék Lorista 50 50MG

Kód SÚKL
0010604  
Název LP
Lorista 50 (50mg Tbl Flm 28)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
28
Síla
50MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Losartanum Kalicum
ATC skupina
LOSARTAN (C09CA01)

Složení

 1. Losartanum Kalicum – 50 MG
 2. Cellactosum – PL MG
 3. Amylum Pregelificatum – PL MG
 4. Maydis Amylum – PL MG
 5. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
 6. Silica Colloidalis Anhydrica – PL MG
 7. Magnesii Stearas – PL MG
 8. Hypromellosum – PL MG
 9. Talcum – PL MG
 10. Propylenglycolum – PL MG
 11. Titanii Dioxidum – PL MG

Příbalová informace

 
 
 
Sp.zn.sukls196545/2016 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Lorista 12,5 
Lorista 25 
Lorista 50 

Lorista 100 
potahované tablety 
losartanum kalicum 
 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Lorista a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lorista užívat 
3. 
Jak se přípravek Lorista užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Lorista uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 
Co je přípravek Lorista a k čemu se používá 
 
Losartan patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté receptoru angiotenzinu II. 
Angiotenzin  II  je  látka  vytvářená  v těle,  která  se  váže  na  receptory  v cévách,  což  způsobuje  jejich 
zúžení.  To  vede  ke  zvýšení  krevního  tlaku.  Losartan  zabraňuje  vazbě  angiotenzinu  II  na  tyto 
receptory, což způsobuje uvolnění cév mající za následek snížení krevního tlaku. Losartan u pacientů 
s vysokým krevním tlakem a s cukrovkou typu 2 zpomaluje zhoršování funkcí ledvin. 
 
Přípravek Lorista se používá 

k léčení pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí) u dospělých a dětí a dospívajících ve 
věku 6-18 let. 

k ochraně  ledvin  u  hypertenzních  pacientů  s cukrovkou  typu 2  s laboratorně  prokázaným 
narušením  funkcí  ledvin  a proteinurií  ≥ 0,5 g  za  den  (stav,  kdy  moč  obsahuje  abnormální 
množství bílkovin). 

k léčení  pacientů  s chronickým  srdečním  selháním,  kdy  lékař  nepovažuje  léčbu  specifickými 
léky  nazývanými  inhibitory  angiotenzin  konvertujícího  enzymu  (ACE  inhibitory,  léky 
používané  ke  snížení  vysokého  krevního  tlaku)  za  vhodnou.  Pokud  bylo  srdeční  selhávání 
stabilizováno pomocí ACE inhibitoru, nemáte být na losartan převeden(a). 

bylo  prokázáno,  že  losartan  u pacientů  s vysokým  krevním  tlakem  a zesílením  levé  komory 
snižuje riziko cévní mozkové příhody („indikace LIFE“). 
 
 
 
 

 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lorista užívat 
 
Neužívejte přípravek Lorista: 

jestliže jste alergický(á) na losartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 

jestliže máte funkce jater těžce narušeny; 

pokud  jste  těhotná  déle  než  3  měsíce.  (Je  však  lépe  přípravek  neužívat  ani  na  počátku 
těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení); 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Lorista se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Užívání 
přípravku  se  nedoporučuje na  počátku  těhotenství  a  nesmí  se  užívat,  pokud  jste  těhotná  déle  než 
3 měsíce,  protože  může  způsobit  závažné  poškození  Vašeho  dítěte,  pokud  se  užívá  v  tomto  období 
(viz bod Těhotenství). 
 
Je důležité, abyste předtím, než začnete přípravek Lorista užívat, informoval(a) svého lékaře: 
 

jestliže se u Vás někdy vyskytl angioedém (otok obličeje, rtů, hrdla a/nebo jazyka) (viz také bod 
4 Možné nežádoucí účinky), 

jestliže  trpíte  silným  zvracením  nebo  průjmem  vedoucím  k velké  ztrátě  tekutin  a/nebo  solí 
z těla, 

jestliže  jste  léčen(a)  diuretiky  (léky,  které  zvyšují  množství  vody  vyloučené  ledvinami)  nebo 
máte  dietu  s omezeným  příjmem  solí  vedoucí  k velké  ztrátě  tekutin  a solí  z  těla  (viz  bod 3 
Dávkování u zvláštních skupin pacientů), 

jestliže je o Vás známo, že máte zúžené nebo zablokované cévy vedoucí do ledvin nebo pokud 
jste v nedávné době podstoupil(a) transplantaci ledvin, 

jestliže máte narušené funkce jater (viz body 2 „Neužívejte přípravek Lorista“ a 3 „Dávkování 
u zvláštních skupin pacientů“), 

jestliže jste stižen(a) srdečním selháním s poruchou funkce ledvin nebo bez ní nebo pokud jste 
stižen(a)  současnými  těžkými,  život  ohrožujícími  poruchami  srdečního  rytmu.  Zvláštní 
opatrnosti je třeba, pokud jste současně léčen(a) ß-blokátory, 

jestliže máte problémy se srdečními chlopněmi nebo se srdečním svalem, 

jestliže trpíte ischemickou chorobou srdeční (zapříčiněnou sníženým průtokem krve srdečními 
cévami) nebo cerebrovaskulární chorobou (zapříčiněnou sníženým oběhem krve v mozku), 

jestliže  trpíte  primárním  hyperaldosteronismem  (což  je  syndrom  doprovázený  zvýšeným 
uvolňováním hormonu aldosteronu v nadledvinkách, způsobeným abnormalitami této žlázy), 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 
-  
inhibitor  ACE  (například  enalapril,  lisinopril,  ramipril),  a  to  zejména  pokud  máte 
problémy s ledvinami související s diabetem. 
-  
aliskiren. 
 
Váš  lékař  může  v  pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Lorista“. 
 
Děti a dospívající 
Losartan byl u dětí studován. Více informací Vám poskytne lékař. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Lorista 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

 
 
 
 
Buďte zvláště opatrný(á), pokud během léčby přípravkem Lorista užíváte následující léky: 

jiné léky snižující krevní tlak, protože ty mohou Váš krevní tlak dodatečně snížit. Krevní tlak 
může  rovněž  být  snížen  některým  z následujících  léčiv/některou  z následujících  tříd  léčiv: 
tricyklická antidepresiva, antipsychotika, baklofen, amifostin, 

léky  zadržující  draslík  nebo  léky,  které  mohou  zvýšit  hladiny  draslíku  (např.  léky  doplňující 
draslík, náhražky solí obsahující draslík nebo léky šetřící draslík, jako jistá diuretika [amilorid, 
triamteren, spironolakton] nebo heparin), 

nesteroidní antirevmatika, jako je indometacin, včetně inhibitorů COX-2 (léky omezující zánět, 
které  lze  použít  k napomáhání  potlačení  bolesti),  protože  ty  mohou  účinky  losartanu  snižující 
krevní tlak oslabit. 
 
Pokud  jsou  funkce  Vašich  ledvin  narušeny,  může  současné  používání  těchto  léků  vést  ke  zhoršení 
funkcí ledvin. 
 
Léky obsahující lithium nesmějí být v kombinaci s losartanem užívány bez pečlivého dohledu lékaře. 
Mohou být vhodná zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy). 
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 
Pokud  užíváte  inhibitory  ACE  nebo  aliskiren  (viz  také  informace  v  bodě  „Neužívejte  přípravek 
Lorista“ a „Upozornění a opatření“). 
 
Přípravek Lorista s jídlem a pitím 
Přípravek Lorista lze užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Těhotenství 
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám 
doporučí vysazení přípravku Lorista ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a 
převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Lorista není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího 
měsíce  se  přípravek  Lorista  nesmí  užívat,  protože  během  druhé  a  třetí  třetiny  těhotenství  by  mohl 
způsobit závažné poškození plodu. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Lorista není doporučen kojícím matkám a Váš lékař 
může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Žádné studie o vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. 
 
Není pravděpodobné, že by přípravek Lorista schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivňoval. Nicméně 
jako je tomu u mnoha jiných léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku, může u některých 
lidí losartan závrať nebo ospalost. Jestliže se u Vás vyskytne závrať nebo ospalost, musíte se předtím, 
než začnete takovéto aktivity vykonávat, obrátit na svého lékaře. 
 
Přípravek Lorista obsahuje laktosu. 
Pokud  Vám  Váš  lékař  sdělil,  že  nesnášíte  některé  cukry,  před  užíváním  tohoto  přípravku  se  na  něj 
obraťte. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Lorista užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem Váš lékař 

 
 
 
stanoví vhodnou dávku přípravku Lorista podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další léky. Je 
důležité, abyste přípravek Lorista užíval(a) tak dlouho, jak dlouho Vám jej bude lékař předepisovat, 
čímž zajistíte plynulou úpravu krevního tlaku. 
 
Léčivé přípravky Lorista jsou dostupné v následujících silách: 12,5 mg, 25 mg, 50 mg a 100 mg. 
 
Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem 
Léčba obvykle začíná 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Lorista 50 mg) jednou za den. 
Maximálního účinku snižujícího krevní tlak se má dosáhnout 3 až 6 týdnů po zahájení léčby. 
U  některých  pacientů  lze  dávku  později  zvýšit  na  100  mg  losartanu  (dvě  tablety  přípravku  Lorista 
50 mg nebo jedna tableta přípravku Lorista 100 mg) jednou denně. 
Jestliže máte dojem, že je účinek losartanu příliš silný nebo slabý, obraťte se prosím na svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
 
Děti a dospívající ve věku 6 až 18 let 
Doporučená zahajovací dávka u pacientů s tělesnou hmotností mezi 20 a 50 kg je 0,7 mg losartanu na 
kg  tělesné  hmotnosti  podávaná  jednou  denně  (až  do  25  mg  přípravku  Lorista).  Lékař  může  dávku 
zvýšit, pokud není krevní tlak pod kontrolou. 
 
Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem a cukrovkou typu 2 
Léčba obvykle začíná dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Lorista 50 mg) jednou denně. 
Tuto dávku lze později zvýšit na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Lorista 50 mg nebo jedna 
tableta přípravku Lorista 100 mg) jednou denně v závislosti na reakci krevního tlaku. 
 
Losartan  v  tabletách  může  být  podáván  spolu  s jinými  léky  snižujícími  krevní  tlak  (např.  diuretiky, 
blokátory  vápníkového  kanálu,  alfa-  a  betablokátory  a  centrálně  působícími  látkami),  stejně  jako  s 
inzulinem a jinými běžně používanými léky proti cukrovce, které snižují hladinu glukózy v krvi (např. 
sulfonylmočovinami, glitazony a inhibitory glukosidázy). 
 
Dospělí pacienti se srdečním selháním 
Léčba  obvykle  začíná  dávkou  12,5  mg  losartanu  (jedna  tableta  přípravku  Lorista  12,5  mg)  jednou 
denně. Obecně platí, že podle Vašeho stavu je nutno dávku postupně po týdnech zvyšovat (tj. 12,5 mg 
denně během prvního týdne, 25 mg denně během druhého týdne, 50 mg denně během třetího týdne, 
100 mg denně během čtvrtého týdne, 150 mg denně během pátého týdne) až na obvyklou udržovací 
dávku určenou Vaším lékařem. Může být užívána  maximální dávka 150 mg losartanu jednou denně 
(např. 3 tablety přípravku Lorista 50 nebo 1 tableta přípravku Lorista 100 a Lorista 50). 
 
Při  léčbě  srdečního  selhání  se  losartan  obvykle  kombinuje  s  diuretikem  (lékem,  který  zvyšuje 
množství  vody,  které  se  vyloučí  ledvinami)  a/nebo  digitalisem  (lék,  který  srdci  napomáhá  pracovat 
silněji a účinněji) a/nebo betablokátorem. 
 
Dávkování u zvláštních skupin pacientů 
 
Lékař může doporučit snížení dávky, zvláště při zahájení léčby u jistých pacientů, jako jsou pacienti 
léčení diuretiky ve vysokých dávkách, pacienti s poruchou funkce jater nebo pacienti starší 75 let. 
Použití  losartanu  se  nedoporučuje  u  pacientů  s  těžkou  poruchou  funkce  jater  (viz  bod  „Neužívejte 
přípravek Lorista“). 
 
Podávání 
 
Tablety je nutno zapíjet sklenicí vody. Musíte se snažit užívat svou denní dávku každý den ve zhruba 
stejnou dobu. Je důležité, abyste přípravek Lorista užíval(a) tak dlouho, dokud Vám lékař nedoporučí 
přestat. 
 

 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lorista, než jste měl(a) 
Pokud náhodně užijete příliš mnoho tablet nebo pokud nějaké tablety polkne dítě, ihned se obraťte na 
svého lékaře. Příznaky předávkování jsou nízký krevní tlak, zrychlený tep, případně zpomalený tep. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lorista 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Jestliže náhodou vynecháte dávku, prostě užijte další dávku jako obvykle. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže u Vás dojde k dále uvedeným jevům, přestaňte tablety losartanu užívat a ihned se obraťte na 
svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice: 
 
Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže 
při polykáním nebo dýchání). 
 
Jde o vážný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 
1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci. 
 
U losartanu byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 
 
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů): 

závrať, 

nízký  krevní  tlak  (zvláště po  nadměrné  ztrátě  vody  z těla  v cévách,  např.  u pacientů s těžkým 
srdečním selháním nebo léčených vysokými dávkami diuretik), 

na dávce závislé ortostatické účinky, jako je pokles krevního tlaku vyskytující se při napřímení 
z lehu nebo sedu, 

slabost, 

únava, 

příliš málo cukru v krvi (hypoglykémie), 

příliš mnoho draslíku v krvi (hyperkalémie), 

změny ve funkci ledvin včetně selhání ledvin, 

snížený počet červených krvinek (anémie), 

zvýšení hladiny močoviny v krvi a kreatininu a draslíku v séru u pacientů se srdečním selháním. 
 
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů): 

ospalost, 

bolest hlavy, 

poruchy spánku, 

pocit bušení srdce (palpitace), 

těžká bolest na hrudi (angina pectoris), 

krátký dech (dušnost), 

bolest břicha, 

zácpa, 

průjem, 

pocit na zvracení, 

zvracení, 

kopřivka (urtikarie), 

svědění (pruritus), 

 
 
 

vyrážka, 

ohraničený otok (edém), 

kašel. 
 
Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů): 

přecitlivělost, 

angioedém, 

zánět cév (vaskulitida včetně Henoch-Schönleinovy purpury), 

necitlivost nebo pocit mravenčení (parestézie), 

mdloby (synkopa), 

velmi rychlý a nepravidelný tep (fibrilace síní), 

cévní mozková příhoda, 

zánět jater (hepatitida), 

zvýšení hladin alaninaminotransferázy (ALT) v krvi, obvykle po ukončení léčby vymizí. 
 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): 

snížení počtu trombocytů, 

migréna, 

abnormality jaterních funkcí, 

bolesti ve svalech a kloubech, 

chřipkovité projevy, 

bolest zad a infekce močových cest, 

zvýšená citlivost na slunce (fotosenzitivita), 

nevysvětlená bolest svalů s tmavou močí (barvy čaje) (rhabdomyolýza), 

impotence, 

zánět slinivky (pankreatitida), 

nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie), 

deprese, 

celkový pocit nevolnosti, 

zvonění, hučení, vrčení nebo praskání v uších (tinitus), 

porucha chuti (dysgeuzie). 
 
Nežádoucí účinky u dětí jsou stejné, jako byly pozorovány u dospělých. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Lorista uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 

 
 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Lorista obsahuje 

Léčivou látkou je losartanum kalicum. Jedna potahovaná tableta obsahuje losartanum kalicum 
12,5  mg,  25  mg,  50  mg  nebo  100  mg,  což  odpovídá  11,4  mg,  22,9  mg,  45,8  mg  a  91,5  mg 
losartanu (podle uvedeného pořadí). 

Pomocnými látkami  přípravku Lorista 12,5/25 jsou: kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný 
škrob,  mikrokrystalická  celulosa,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát, 
cellaktosa  (směs  monohydrátu  laktosy  s  práškovanou/mikrokrystalickou  celulosou)  v jádru 
tablety a hypromelosa, mastek, propylenglykol, oxid titaničitý (E171) a chinolinová žluť (E104) 
v potahu tablety. 

Pomocnými  látkami  přípravku  Lorista  50/100  jsou:  kukuřičný  škrob,  předbobtnalý  kukuřičný 
škrob,  mikrokrystalická  celulosa,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát, 
cellaktosa  (směs  monohydrátu  laktosy  s  práškovanou/mikrokrystalickou  celulosou)  v jádru 
tablety a hypromelosa, mastek, propylenglykol a oxid titaničitý (E171) v potahu tablety. 
 
Jak přípravek Lorista vypadá a co obsahuje toto balení 
Lorista 12,5: oválná, vypouklá, žlutá potahovaná tableta. 
Lorista  25:  oválná,  vypouklá,  žlutá  potahovaná  tableta,  na  jedné  straně  s půlicí  rýhou.  Tabletu  lze 
rozdělit na stejné dávky. 
Lorista  50:  kulatá,  vypouklá,  bílá  potahovaná  tableta,  s půlicí  rýhou  na  jedné  straně  se  zkosenými 
hranami. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
Lorista 100: oválná, vypouklá, bílá potahovaná tableta. 
 
Lorista 12,5/25/50/100 
PVC/PVDC blistr z průhledné fólie s obalovou hliníkovou fólií; krabička. 
Velikosti balení
Lorista 12,5: 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112 potahovaných tablet. 
Lorista 25: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112 potahovaných tablet. 
Lorista 50: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112 potahovaných tablet. 
Lorista 100: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112 potahovaných tablet. 
 
Lorista 50 
Lahvička  polyethylen  (HDPE)  s uzávěrem  z polypropylenu.  Polyethylenový  desikátor  naplněný 
silikagelem. 
Velikost balení: 250 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 

 
 
 
info@krka.cz 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Název členského státu 
Název léčivého přípravku 
CZ 
Lorista 
AT 
Losartan Krka 
BE 
Losartan Krka 
BG 
Lorista 
CY 
Losartan Krka 
DE 
Losartan-Kalium TAD 
DK 
Losartankalium Krka 
EE 
Lorista 
ES 
Losartán Krka 
FI 
Losartan Krka 
FR 
Losartan Krka 
HU 
Lavestra 
IT 
Losartan Krka 
LT 
Lorista 
LV 
Lorista 
NO 
Losartan Krka 
PT 
Losartan Krka 
RO 
Lorista 
SE 
Losartan Krka 
UK 
Losartan Potassium 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23. 2. 2017