Lék Indocollyre 1MG/ML

Kód SÚKL
0010598  
Název LP
Indocollyre (1mg/ml Oph Gtt Sol 1x5ml)
Cesta podání
Oční podání (OPH)
Léková forma
Oční kapky, roztok
Velikost balení
1X5ML
Síla
1MG/ML
Typ balení
Kapací lahvička
Účinné látky
Indometacinum
ATC skupina
INDOMETACIN (S01BC01)

Složení

  1. Indometacinum – 5 MG
  2. Thiomersalum – PL MG
  3. Argininum – PL MG
  4. Hydroxypropylbetadexum – PL MG
  5. Acidi Hydrochlorici Solutio 1 Mol/l – PL MG
  6. Aqua Purificata – 5 ML

Příbalová informace
sp.zn.: sukls221245/2012 
 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 
 
INDOCOLLYRE 0,1% oční kapky 
oční kapky, roztok 
indometacinum 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 
Co je přípravek Indocollyre 0,1 % oční kapky a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Indocollyre 0,1 % oční kapky používat 
3. 
Jak se přípravek Indocollyre 0,1 % oční kapky používá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Indocollyre 0,1 % oční kapky uchovávat  
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Indocollyre 0,1 % oční kapky a k čemu se používá 
 
Léčivou látkou přípravku Indocollyre 0,1 % oční kapky je indometacin, který působí proti zánětu a 
snižuje vnímání bolesti po některých chirurgických zákrocích na oku (operace šedého zákalu nebo 
operace v předním očním segmentu). 
 
Indocollyre 0,1 % oční kapky se aplikují dospělým pacientům u některých chirurgických výkonů 
v přední oční komoře a jako pooperační léčba. 
 
Indocollyre 0,1 % oční kapky se podávají k: 
 
zabránění zúžení zornic (inhibice miózy) v průběhu chirurgického výkonu na oku; 
 
prevenci zánětů po operaci šedého zákalu nebo po chirurgických výkonech v přední oční 
komoře; 
 
mírnění bolestivých projevů po chirurgické korekci myopie (krátkozrakosti - fotorefrakční 
keratektomie). 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indocollyre 0,1 % oční kapky používat 
 
Nepoužívejte přípravek Indocollyre 0,1% oční kapky: 
-  jestliže jste alergický(á) na indometacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 
-  u těhotných žen od 6 měsíce těhotenství (počínaje 6 měsícem těhotenství se nesmí lék v žádném 
případě používat, protože by mohl mít závažné důsledky pro plod, zejména v podobě poškození 
krevních cév a ledvin, a to dokonce i po jednom podání a na samém konci těhotenství), 
 
1/4 -  při známé přecitlivělosti na diklofenak, jiné nesteroidní protizánětlivé látky nebo kyselinu 
acetylsalicylovou, 
-  pokud se v minulosti objevily astmatické záchvaty vyvolané kyselinou acetylsalicylovou nebo 
jinými nesteroidními protizánětlivými látkami, 
-  u aktivní vředové choroby žaludku a střev, 
-  u závažných jaterních a ledvinových onemocnění. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Indocollyre 0,1% oční kapky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek je určen k aplikaci do oka; nesmí být podáván injekčně a nesmí být užíván ústy.  
Přípravek může bezprostředně po aplikaci do spojivkového vaku vést k přechodným poruchám vidění 
(rozmazané vidění), a proto konzultujte vykonávání činností vyžadující zvýšenou pozornost a 
soustředění (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojních zařízení) s lékařem. 
 
Děti 
Přípravek nemá být aplikován dětem, protože u dětí neproběhlo jeho klinické zkoušení. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Indocollyre 0,1% oční kapky 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval 
nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Indocollyre 0,1% oční kapky a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně 
ovlivňovat. 
 
Pokud Váš lékař neurčí jinak, nesmí se tento přípravek podávat současně s 
 
látkami užívanými ústy k snížení krevního srážení (perorální antikoagulancia), 
 
ostatními nesteroidními protizánětlivými látkami (včetně salicylátů podávaným dospělým 
pacientům v dávce 3 g/den), 
 
diflunisalem 
 
heparinem, 
 
lithiem, 
 
vysokými dávkami methotrexátu (víc než 15 mg/týden), 
 
tiklopidinem. 
 
V případě pochybností se neprodleně poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
V průběhu prvních 5 měsíců těhotenství může být přípravek podáván jen v nezbytných případech. Lék 
se vylučuje do mateřského mléka a z bezpečnostních důvodů byste se proto během kojení měli 
podávání léku vyvarovat. 
 
Přípravek Indocollyre obsahuje thiomersal 
Tento přípravek obsahuje thiomersal, který může vyvolat alergické reakce. Pokud se u Vás alergické 
reakce projeví, přestaňte ihned tento přípravek používat. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Indocollyre 0,1 % oční kapky používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování 
 
2/4 
U dospělých pacientů, pokud lékař neurčí jinak, se přípravek podává: 
 
K zabránění zúžení zornic (inhibice miózy) během chirurgického výkonu na oku 
-  4 kapky v průběhu jednoho dne před operací a 4 kapky v průběhu tří hodin před operací. 
 
V prevenci zánětů po chirurgickém odstranění šedého zákalu anebo po operacích v přední oční 
komoře 
-  1 kapka 4 – 6x denně až do úplného vymizení příznaků; léčba se zahajuje 24 hodin před operací. 
 
K léčbě bolestivých projevů v průběhu prvních dnů po chirurgické operaci myopie (krátkozrakosti - 
fotorefrakční keratektomie) 
-  1 kapka 4x denně po dobu několika dnů po operaci. 
 
Dobu léčení přípravkem, stejně jako intervaly mezi jednotlivými dávkami, určí Váš lékař. 
 
Způsob podání 
Správná aplikace očních kapek nutně předpokládá dodržení určitých bezpečnostních opatření: 
 
Před aplikací přípravku si pečlivě umyjte ruce. 
 
Nedotýkejte se oka nebo očního víčka kapátkem lahvičky. 
 
Při aplikaci postupujte tak, že lehce odtáhněte spodní oční víčko a při pohledu vzhůru 
vkápněte do vzniklého prostoru jednu kapku přípravku. 
 
Ihned po aplikaci přípravku do oka nasaďte na lahvičku ochranný uzávěr. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Indocollyre 0,1 % oční kapky 
Jestliže jste zapomněl(a) použít oční kapky v obvyklou dobu, vyčkejte s aplikací, dokud nepřijde čas 
na další dávku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku kapek, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Indocollyre 0,1 % oční kapky 
Máte-li jakékoli  další otázky týkající se  užívání tohoto  přípravku, zeptejte  se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí objevit u 
každého. 
 
Přípravek Indocollyre 0,1% oční kapky je obvykle velmi dobře snášen, přesto se někdy po aplikaci 
přípravku do oka může objevit přechodný pocit pálení nebo bodání v oku a krátkodobě i poruchy 
vidění. 
 
Vzácně (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 1000) se může objevit přecitlivělost nebo 
fotocitlivost (alergická reakce po vystavení slunečnímu záření). Ve vzácných případech, zejména u 
ohrožených osob, mohou tyto kapky vést k zánětu nebo k protržení membrány povrchu oka. Při 
výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte o další aplikaci 
přípravku s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás vyskytne  kterýkoli z těchto  nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
 
3/4 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 
Jak přípravek Indocollyre 0,1 % oční kapky uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačeném na obalu. Doba použitelnost 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 
Po prvním otevření lahvičky lze Indocollyre 0,1% oční kapky používat pouze po dobu 15 dní. 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Indocollyre 0,1 % oční kapky obsahuje 
-  Léčivou látkou je indometacinum 5 mg v 5 ml očních kapek. 
-  Konzervační látkou je  thiomersal 0,1 mg v 1 ml očních kapek. 
-  Dalšími pomocnými látkami jsou arginin, hydroxypropylbetadex, roztok kyseliny chlorovodíkové 
1 mol/l, čištěná voda. 
 
 
Jak přípravek Indocollyre 0,1 % oční kapky vypadá a co obsahuje toto balení 
Indocollyre 0,1 % oční kapky jsou čirý zelenožlutý roztok. 
1 lahvička s kapacím zařízením o obsahu 5 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Laboratoire CHAUVIN S.A. 
416, rue Samuel Morse 
Parc du Millénaire II 
34000 Montpellier 
Francie 
 
Výrobce
 
Laboratoire CHAUVIN, ZI Ripotier Haut, Aubenas, Francie 
Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlín 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
17.9.2014 
 
4/4