Lék Aqua Pro Injectione Braun 100%

Kód SÚKL
0010560  
Název LP
Aqua Pro Injectione Braun (100% Par Lqf 10x500ml PE)
Cesta podání
()
Léková forma
Rozpouštědlo pro parenterální použití
Velikost balení
10X500ML PE
Síla
100%
Typ balení
Lahev (Lahvička)
Účinné látky
Aqua Pro Iniectione
ATC skupina
ROZPOUŠTĚDLA A ŘEDIDLA, VČETNĚ IRIGAČNÍCH ROZTOKŮ (V07AB)

Složení

  1. Aqua Pro Iniectione – 100 ML

Příbalová informace

sp.zn.: sukls61195/2013 
a  k sp.zn.: sukls191743/2013 

 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Aqua pro injectione Braun  
rozpouštědlo pro parenterální použití 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
●  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
●  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
●  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékař nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek Aqua pro injectione Braun a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aqua pro injectione Braun používat  
3.  Jak se přípravek Aqua pro injectione Braun používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Aqua pro injectione Braun uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1. 
Co je přípravek Aqua pro injectione Braun a k čemu se používá 
 
Přípravek Aqua pro injectione Braun je sterilní voda na injekci. 
Používá se k přípravě a ředění léků, které se mají podávat do žíly (parenterální použití). 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aqua pro injectione Braun 
používat 

 
Nepoužívejte přípravek Aqua pro injectione Braun 
Nejsou známy situace, za nichž by se přípravek Aqua pro injectione Braun neměl používat. 
 
Upozornění a opatření 
Přípravek Aqua pro injectione Braun se nesmí používat samotný. Dříve, než Vám bude připravený 
léčivý přípravek podán, lékař ve vodě na injekci rozpustí nebo naředí jiný lék. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Aqua pro injectione Braun 
Nejsou známy žádné interakce s jinými léčivými přípravky. 
 
Přípravek Aqua pro injectione Braun s jídlem a pitím 
Nejsou známy žádné interakce s jídlem a pitím. 
 
Těhotenství a kojení
 
Přípravek Aqua pro injectione Braun lze v těhotenství a kojení podávat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Aqua pro injectione Braun nemá žádné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
 
 
1/4 
 
3. 
Jak se přípravek Aqua pro injectione Braun používá 
 
Tento léčivý přípravek Vám podá lékař nebo zdravotnický pracovník. 
 
Způsob podání závisí na pokynech vydaných pro léčivý přípravek, který se má rozpouštět nebo ředit. 
Tento léčivý přípravek je třeba rekonstituovat nebo naředit bezprostředně před použitím.  
 
Dávkování přípravku Aqua pro injectione Braun a doba trvání aplikace jsou v souladu s pokyny 
platnými pro lék, který se má rozpustit nebo naředit. 
 
Jestliže jste dostal(a) více přípravku Aqua pro injectione Braun, než jste měl(a) 
 
Předávkování je velmi nepravděpodobné, protože tento léčivý přípravek je určen pouze k přípravě a 
ředění parenterálních přípravků.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Jestliže jsou dodržovány pokyny k použití, nejsou známy žádné nežádoucí účinky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Aqua pro injectione Braun uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnitřním obalu a krabičce za 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je balení poškozené a kapalina je zkalená nebo 
zbarvená. 
 
Pouze k jednorázovému použití. Veškerý nespotřebovaný obsah po použití zlikvidujte. 
 
2/4 
 
 
6. 
  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Aqua pro injectione Braun obsahuje 
 
●  100 ml přípravku Aqua pro injectione Braun obsahuje 
 
aqua pro iniectione     100 ml 
 
Jak přípravek Aqua pro injectione Braun vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Aqua pro injectione Braun je rozpouštědlo pro parenterální použití: používá se k přípravě a 
ředění léků, které se mají podávat do žíly. 
Jedná se o čirou, bezbarvou kapalinu. 
 
Je k dispozici v: 
 
●  Lahve z bezbarvého skla (třída II Ph. Eur.) pryžová zátka, hliníkový uzávěr, plastový kryt, obsah: 
20 ml, 100 ml 
dodávané v baleních: 20 x 50 ml, 20 x 100 ml 
 
●  Lahve z nízkohustotního polyethylenu (LDPE), obsah: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml 
dodávané v baleních: 20 x 100 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 10 x 1000 ml 
 
●  Plastové polyethylenové ampule (LDPE), obsah: 5 ml, 10 ml, 20 ml 
dodávané v baleních: 20 x 5 ml, 20 x 10 ml, 20 x 20 ml,  
                                         100 x 5 ml, 100 x 10 ml, 100 x 20 ml 
 
●  Plastové polypropylenové ampule (PP), obsah: 10 ml, 20 ml  
dodávané v baleních: 100 x 10 ml, 100 x 20 ml 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
B. Braun Melsungen AG 
Carl-Braun-Straße 1 
 
34212 Melsungen, Německo 
 
Poštovní adresa: 
 
 
 
 
 
34209 Melsungen, Německo 
Telefon: +49-(0)-5661-71-0 
Fax: +49-(0)-5661-71-4567 
 
Výrobce 
B. Braun Melsungen AG 
Carl-Braun-Straße 1 
34212 Melsungen, Německo 
 
nebo 
 
B. Braun Medical S.A. 
Carretera de Terrassa 121 
08191 Rubí (Barcelona), Španělsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
: 
15.1.2014 
 
 
3/4 
 
 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:
 
 
Léčivý přípravek připravený k použití (po rozpuštění či naředění)  
Z mikrobiologického hlediska by se přípravky připravené k použití měly použít okamžitě. Pokud se 
nepoužijí okamžitě, pak za dobu uchovávání během používání a podmínky před použitím odpovídá 
uživatel. 
Při přípravě parenterálních roztoků se musí dodržovat obvyklá hygienická bezpečnostní opatření pro 
zachování sterility. 
4/4