Lék Lacidofil 2X10^9CFU

Kód SÚKL
0010554  
Název LP
Lacidofil (2x10^9cfu Cps Dur 45)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Tvrdá tobolka
Velikost balení
45
Síla
2X10^9CFU
Typ balení
Obal na tablety
Účinné látky
Lactobacillus Helveticus, Lactobacillus Rhamnosus
ATC skupina
ORGANISMY PRODUKUJÍCÍ KYSELINU MLÉČNOU (A07FA01)

Složení

  1. Lactobacillus Helveticus – 0,3 BM
  2. Lactobacillus Rhamnosus – 5,7 BM
  3. Maltodextrinum – PL MG
  4. Magnesii Stearas – PL MG
  5. Acidum Ascorbicum – PL MG
  6. Gelatina – PL MG

Příbalová informace

sp. zn. sukls130220/2016  
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
LACIDOFIL, 2 x 109 CFU tvrdé tobolky 
Lactobacillus helveticus a Lactobacillus rhamnosus  
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se nebudete cítit lépe do 2 dnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
V této příbalové informaci naleznete: 
1. 
Co je přípravek LACIDOFIL a k čemu se používá. 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LACIDOFIL používat. 
3. 
Jak se přípravek LACIDOFIL používá. 
4. 
Možné nežádoucí účinky. 
5. 
Jak přípravek LACIDOFIL uchovávat. 
6. 
Obsah balení a další informace.  
 
 
1. 
CO JE PŘÍPRAVEK LACIDOFIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
LACIDOFIL je přípravek působící proti průjmu a podporující trávení.  
LACIDOFIL obsahuje mléčné bakterie (Lactobacillus), které jsou normálně přítomny ve střevech a 
jsou důležité pro normální průběh trávení, ochranu proti nežádoucím druhům střevních bakterií a 
tvorbu některých vitamínů skupiny B a jiných ochranných látek.  
 
LACIDOFIL se používá k prevenci a léčbě stavů spojených s průjmem, jako je podráždění a zánět 
žaludeční a střevní sliznice. Tyto stavy mohou být důsledkem poruchy rovnováhy mikrobů normálně 
se vyskytujících ve střevech způsobené léčbou antibiotiky, ozařováním nebo protinádorovými 
léčivými přípravky, důsledkem poruchy funkce slinivky břišní nebo poruchy vstřebávání ve střevech.  
 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající i děti. Před podáním přípravku LACIDOFIL dětem 
mladším 3 let se poraďte s lékařem. 
 
 
2. 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LACIDOFIL 
POUŽÍVAT
 
 
Neužívejte přípravek LACIDOFIL,  
jestliže jste alergičtí (přecitlivělí) na některou z léčivých látek nebo na kteroukoli další složku 
přípravku LACIDOFIL (uvedenou v bodě 6). 
Pokud jste alergický na mléčné výrobky, tento přípravek neužívejte. 
 - 1 - 
 
Léčivé látky přípravku LACIDOFIL byly v kontaktu se sójou. Jste-li alergický(á) na sóju, tento léčivý 
přípravek neužívejte. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku LACIDOFIL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  pokud máte závažným způsobem sníženou nebo potlačenou imunitu, nebo  
-  pokud jste podstoupili chemoterapii nebo transplantaci,  
-  pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů. 
 
Další léčivé přípravky a LACIDOFIL  
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Dosud nebylo hlášeno žádné vzájemné působení mezi jinými léčivými přípravky a přípravkem 
LACIDOFIL.  
 
Těhotenství a kojení
 
Mléčné bakterie se přirozeně vyskytují ve střevě a nežádoucí účinky způsobené užíváním 
LACIDOFILU během těhotenství a kojení nejsou pravděpodobné. 
Pokud ale jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
LACIDOFIL
 neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
3.  
JAK SE PŘÍPRAVEK LACIDOFIL UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Jestliže lékař nestanoví jinak, užívejte LACIDOFIL následujícím způsobem: 
1.  Jako prevenci zažívacích poruch: 1 tobolka denně.  
2.  Při léčbě průjmu u dětí starších 2 let, dospívajících a dospělých: 1 nebo 2 tobolky 3krát 
denně. Děti mladší 2 let (kojenci a batolata) mohou užívat 1 tobolku denně. Před podáním 
přípravku LACIDOFIL dětem mladším 3 let se poraďte se svým lékařem.  
Přípravek se užívá ústy.  
LACIDOFIL se užívá během jídla nebo do 30 minut po jídle. Tobolky lze polykat celé a zapíjet, nebo 
otevřít a obsah nasypat do nápoje nebo do jídla.  
LACIDOFIL udržuje normální bakteriální kolonizaci střevního traktu, a proto jej lze užívat, dokud 
lékař nedoporučí jinak. Pokud se nebudete cítit lépe do 2 dnů nebo pokud se Vám přitíží, poraďte se 
s lékařem. Když se však u Vás objeví akutní průjem, krev ve stolici nebo pokud průjem přetrvává déle 
než 3 dny, přestaňte užívat LACIDOFIL a informujte neprodleně svého lékaře.  
 
Použití u dětí  
Děti do dvou let nesmí užívat přípravek vcelku, obsah tobolky se vždy smíchá s nápojem nebo jídlem. 
Dětem od 2 do 3 let se rovněž doporučuje smíchat obsah tobolek s nápojem nebo s jídlem.  
 
Jestliže jste užil(a) více LACIDOFILU, než jste měl(a): 
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Dosud nebyly hlášeny žádné případy předávkování. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít LACIDOFIL  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku. 
 
Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
 
- 2 - 
4. 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
LACIDOFIL ovlivňuje složení střevní mikroflóry, a proto se může během jeho užívání měnit vzhled a 
četnost stolice. 
Velmi vzácně (u méně než jedné osoby z 10 000) byla při užívání LACIDOFILU hlášena vyrážka 
nebo mírné střevní obtíže (nezávažný průjem).  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5.  
JAK LACIDOFIL UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. 
Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C); chraňte před mrazem.  
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  přípravek  LACIDOFIL  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce.  Doba 
použitelnosti platí do posledního dne uvedeného měsíce. Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců. 
 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 
OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Přípravek LACIDOFIL obsahuje: 
– 
Léčivé látky: Lactobacillus helveticus 5% (0,1 až 0,3  109 CFU v jedné tobolce), Lactobacillus 
rhamnosus
 95% (1,9 až 5,7  109 CFU v jedné tobolce).  
Celkové množství bakteriální kultury 2 – 6  109 CFU v jedné tobolce. 
– 
Pomocné látky: maltodextrin, magnesium-stearát, kyselina askorbová, želatina. 
*Lyofylizační přísady (kryoprotektanty): sušené odstředěné mléko, sacharóza, kyselina askorbová. 
 
 
Jak LACIDOFIL vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek LACIDOFIL jsou tvrdé průhledné želatinové tobolky obsahující bílý prášek. Toto balení 
obsahuje plastovou lahvičku se 45 tobolkami, desikantem a vatou. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Lallemand SAS 
19 Rue des Briquetiers 
Parc d´Activité de Font Grasse 
31700 Blagnac 
Francie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci 
v České republice a výrobce odpovědného za uvolňování šarží
 
- 3 - 
ROUGIER, s.r.o.  
Na Florenci 7-9  
111 71 Praha 1 
a na e-mailové adrese 
rougier@rougier.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  
18.4.2016 
 
Další zdroje informací  
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv/Česká republika na adrese www.sukl.cz. 
 
- 4 -