Lék Voltaren Emulgel 10MG/G

Kód SÚKL
0010541  
Název LP
Voltaren Emulgel (10mg/g Gel 50g)
Cesta podání
Kožní podání (DRM)
Léková forma
Gel
Velikost balení
50G
Síla
10MG/G
Typ balení
Tlakový obal
Účinné látky
Diclofenacum Diethylaminum
ATC skupina
DIKLOFENAK (M02AA15)

Složení

 1. Diclofenacum Diethylaminum – 580 MG
 2. Diclofenacum Natricum – 500 MG
 3. Carbomerum 974 P – PL MG
 4. Cetomacrogolum 1000 – PL GM
 5. Cocoylis Octanodecanoas – PL GM
 6. Diethylaminum – PL MG
 7. Alcohol Isopropylicus – PL GM
 8. Paraffinum Liquidum – PL GM
 9. Parfum Cremoris – PL MG
 10. Propylenglycolum – PL GM
 11. Aqua Purificata – 50 ML

Příbalová informace

sp.zn.sukls198503/2015 
 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE 
Voltaren Emulgel 
gel 
diclofenacum diethylaminum 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s  příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
   Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je Voltaren Emulgel a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Voltaren Emulgel používat 
3. Jak se Voltaren Emulgel používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Voltaren Emulgel uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. CO JE VOLTAREN EMULGEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Voltaren Emulgel obsahuje léčivou látku diklofenak. Patří do skupiny léčivých přípravků zvaných 
nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAID). Je speciálně vytvořen ke vtírání do pokožky. 
Voltaren Emulgel tlumí bolest a zánět, zmírňuje otoky. 
Voltaren Emulgel se používá k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má zánětlivý 
nebo degenerativní původ, tj. k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů a je možné ho běžně 
použít u následujících stavů: 
 
Dospívající od 14 let 
- krátkodobá lokální léčba akutních poranění, jako je podvrtnutí, pohmoždění a tupá poranění 
(úrazy utrpěné při sportu) 
 
Dospělí (od 18 let) 
- poranění měkkých tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při vymknutí, 
natáhnutí a nebo pohmoždění 
- bolest zad 
Po poradě s lékařem také u těchto stavů: 
- lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání, např. u tenisového loktu 
- bolest při nezávažných artrózách periferních kloubů a kolen 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VOLTAREN EMULGEL 
POUŽÍVAT
 
 
Nepoužívejte Voltaren Emulgel: 
 
   jestliže jste alergický/a (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo jiné léčivé přípravky používané 
k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu, jako je ibuprofen, kyselina acetylsalicylová (látka, 
která se také používá k prevenci srážení krve), nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
Příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: sípání nebo dušnost 
(astma); kožní vyrážku s puchýři nebo kopřivku; otok obličeje nebo jazyka; 
výtok z nosu. 
 
Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
   jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství 
  jestliže jste mladší 14 let 
 
 
Pokud se Vás týká některá z výše uvedených podmínek, nepoužívejte přípravek Voltaren 
Emulgel. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Voltaren Emulgel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
   Neaplikujte přípravek Voltaren Emulgel na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou 
ránu. Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem. Ukončete léčbu, jestliže se po 
aplikaci přípravku objeví na kůži vyrážka. 
Neaplikujte na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu, pokud Vám to nedoporučil lékař. 
  Voltaren Emulgel je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. 
 
Nepolykejte. Po použití si omyjte ruce. Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do 
očí. Pokud se tak stane, dobře si vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících potížích 
navštivte lékaře nebo lékárníka. 
   Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale 
nepoužívejte vzduchotěsné (plastové) bandáže. 
   Jestliže je Voltaren Emulgel používán na rozsáhlou plochu kůže, je používán po dlouhou 
dobu a nebo je používán v kombinaci s ústně, nebo injekčně podávanými nesteroidními 
protizánětlivými přípravky (NSAID= oral non-steroidal anti-inflammatory pain relievers), 
může dojít k výskytu celkových nežádoucích účinků. 
   Vyvarujte se nadměrného vystavování slunečnímu záření. 
 
Pokud máte jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před použitím Voltaren 
Emulgelu. 
 
Děti a dospívající (mladší 14 let) 
U dětí a dospívajících mladších 14 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti 
přípravku (viz bod Neužívejte Voltaren Emulgel). 
U dospívajících od 14 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od 
bolesti, nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje vyhledat 
lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Voltaren Emulgel 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a),  nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Voltaren Emulgel se nesmí používat v posledních třech měsících těhotenství, protože může 
poškodit Vaše nenarozené dítě, nebo způsobit problémy při porodu. Voltaren Emulgel může být 
používán v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství po poradě s lékařem, dávka musí být co 
nejnižší a doba léčení co možno nejkratší. 
 
Protože diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka, může být Voltaren 
Emulgel používán během kojení pouze po poradě s lékařem. Nicméně Voltaren Emulgel nesmí 
být aplikován ani na prsa kojící matky ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po dlouhou dobu. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Voltaren Emulgel obsahuje propylenglykol a benzylbenzoát 
Propylenglykol a benzylbenzoát může u některých lidí způsobit mírné místní podráždění kůže. 
 
3. JAK SE VOLTAREN EMULGEL POUŽÍVÁ 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
  Jaké množství přípravku Voltaren Emulgel se používá 
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let: 
Aplikujte Voltaren Emulgel 3 až 4krát denně na bolestivou oblast. 
Jemně vtírejte malé množství přípravku Voltaren Emulgel do pokožky v místě bolesti nebo otoku. 
Potřebné množství léčivého přípravku se mění a závisí na velikosti bolestivé nebo oteklé plochy. 
Obvykle dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu. Při vtírání gelu můžete 
pociťovat lehký chladivý efekt. 
 
Po nanesení léčivého přípravku Voltaren Emulgel si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa 
nejsou právě na rukách. 
 
Jak se přípravek Voltaren Emulgel používá 
Voltaren Emulgel, tuba 
Hliníková tuba: Před prvním použitím propíchněte zapečetěnou tubu ostrým koncem uzávěru. 
Hliníková laminovaná tuba: K odstranění membrány před prvním použitím odšroubujte a 
odstraňte uzávěr. Odstraňte membránu vložením opačného konce uzávěru a jeho otočením. 
 
Voltaren Emulgel s dávkovačem (tlaková nádoba) 
Voltaren Emulgel s dávkovačem lze použít i v otočené poloze (dnem vzhůru). Ventil pumpy 
stlačujte po dobu nezbytnou k uvolnění potřebného množství gelu. 
 
 
 
Jak dlouho se Voltaren Emulgel používá 
Dospívající od 14 let 
 
Pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, zánětu nebo otoku nebo 
pokud se příznaky zhoršují, vyhledejte lékaře. 
 
Dospělí nad 18 let 
Nepoužívejte Voltaren Emulgel déle než 2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, 
natažení, pohmoždění) nebo při léčbě bolesti zad, pokud Vám Váš lékař nenařídil delší léčbu. 
Pokud se bolest nebo otok nezlepší během 7 dní léčby nebo se dokonce zhorší, poraďte se s 
lékařem. 
 
Při léčbě bolesti doprovázející revmatická onemocnění (artróza, zánět šlach) se vždy poraďte s 
lékařem. Lékař určí délku léčby. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Voltaren Emulgel, než jste měl(a) 
Jestliže jste omylem Vy nebo dítě požili přípravek Voltaren Emulgel, nebo v případě, že jste 
omylem použili mnohem více, než je doporučené množství Voltaren Emulgelu, neprodleně 
kontaktujte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Voltaren Emulgel 
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Voltaren Emulgel ve správný čas, aplikujte ho, jakmile 
si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně mohou být vážné. 
 
Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat přípravek 
Voltaren Emulgel a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka: 
 
Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka (může se vyskytnout  u 1 až 10 lidí z 10 000). 
 
Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma) (může se vyskytnout u méně než 1 osoby z 
10 000). 
 
Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (může se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000). 
  Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout jsou obvykle mírné, přechodné a neškodné. 
(pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve, jak je to možné lékaře nebo lékárníka.) 
 
Časté nežádoucí účinky 
(mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100) 
  Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo bolest (píchání) kůže 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
(mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000) 
 
Kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, 
otokem a puchýři. 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. JAK VOLTAREN EMULGEL UCHOVÁVAT 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tlakový obal přípravku Voltaren Emulgel s dávkovačem chraňte před přímým slunečním zářením 
a nepropichujte nebo nevhazujte do ohně, i když je prázdný. 
 
Nevyhazujte žádné přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co Voltaren Emulgel obsahuje 
Léčivou látkou je je diclofenacum diethylaminum. Jeden gram gelu obsahuje diclofenacum 
diethylaminum 11,6 mg, což odpovídá diclofenacum natricum 10 mg. 
Pomocnými látkami jsou karbomer 974 P, cetomakrogol 1000, kaprylokaprináty lipidoalkoholů, 
diethylamin, krémový parfém (obsahuje benzylbenzoát), isopropylalkohol, tekutý parafin, 
propylenglykol, čištěná voda. 
 
Jak Voltaren Emulgel vypadá a co obsahuje toto balení 
Voltaren Emulgel je bílý až nažloutlý, hladký homogenní, krémovitý gel. Gel nedělá skvrny. 
Velikost balení: 
Tuba Al: 10, 20, 30, 50, 60,100 a 120 g 
Tuba Al laminovaná : 10, 20, 30, 50, 60,100, 120 a 150 g 
Tlaková nádoba (pumpa): 50, 75 a 100 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Novartis s.r.o., Praha, ČR 
 
Výrobce 
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika 
Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstraβe 40, 81379 Mnichov, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  14.1.2016