Lék Rispen 1MG

Kód SÚKL
0010527  
Název LP
Rispen (1mg Tbl Flm 20)
Cesta podání
Perorální podání (POR)
Léková forma
Potahovaná tableta
Velikost balení
20
Síla
1MG
Typ balení
Blistr
Účinné látky
Risperidonum
ATC skupina
RISPERIDON (N05AX08)

Složení

  1. Risperidonum – 1 MG
  2. Lactosum – PL MG
  3. Cellulosum Microcristallinum – PL MG
  4. Maydis Amylum Pregelificatum – PL MG
  5. Magnesii Stearas – PL MG
  6. Hypromellosum 2910/6 – PL MG
  7. Macrogolum 6000 – PL MG
  8. Titanii Dioxidum – PL MG

Příbalová informace

Sp.zn.sukls232325/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
Rispen 1 mg 
Rispen 2 mg 
Rispen 3 mg 
Rispen 4 mg 

potahované tablety 
risperidonum 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 
Co je přípravek Rispen a k čemu se používá 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rispen užívat 
3. 
Jak se přípravek Rispen užívá 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
5. 
Jak přípravek Rispen uchovávat 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Rispen a k čemu se používá 
 
Přípravek Rispen patří do skupiny léků, které se nazývají „antipsychotika“. 
Přípravek Rispen se používá k léčbě následujících stavů: 
  schizofrenie,  kdy  můžete  vidět,  slyšet  nebo  cítit  věci,  které  nejsou  skutečné,  věřit  věcem,  které 
nejsou pravdivé, nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně; 
  mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, neklidně, nadšeně nebo příliš aktivně. Mánie 
se vyskytuje u onemocnění nazývaného „bipolární porucha“; 
  krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovou demencí, které mohou 
ohrozit  sebe  nebo  ostatní.  Dříve  je  však  nutno  použít  jiné  postupy  (bez  použití  léčivých 
přípravků); 
  krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 5 
let) nebo dospívajících s poruchami chování. 
 
Přípravek  Rispen  může  pomoci  ulevit  od  příznaků  Vašeho  onemocnění  a  zabránit,  aby  se  příznaky 
vrátily. 
 
 
2. 
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rispen užívat 
 
Neužívejte přípravek Rispen 
  jestliže jste alergický(á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem 
dříve, než začnete přípravek Rispen užívat. 
 
1/10 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Rispen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 
  máte  problémy  se  srdcem.  Příkladem  může  být  nepravidelný  srdeční  rytmus  nebo  náchylnost  k 
nízkému krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku. Přípravek Rispen může 
způsobit snížení krevního tlaku. Je možné, že Vám bude nutno upravit dávkování; 
  jsou  Vám  známy  skutečnosti,  které  u  Vás  mohou  vést  k  cévní  mozkové  příhodě  (mrtvici),  jako 
například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami mozku; 
  se u Vás kdykoli vyskytly mimovolní (nechtěné) pohyby jazyka, úst nebo obličeje;  
  se u Vás kdykoli vyskytl stav s příznaky zahrnujícími vysokou horečku, svalovou ztuhlost, pocení 
nebo sníženou úroveň vědomí (známý též jako neuroleptický maligní syndrom); 
  máte Parkinsonovu chorobu nebo demenci; 
  víte,  že  jste  v  minulosti  měl(a)  nízkou  hladinu  bílých  krvinek  (což  mohlo,  ale  nemuselo  být 
způsobeno jinými léčivými přípravky); 
  jste diabetik (trpíte cukrovkou); 
  máte epilepsii; 
  jste muž a máte nebo jste měl kdykoli v minulosti prodlouženou nebo bolestivou erekci; 
  máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním; 
  máte problémy s ledvinami; 
  máte problémy s játry; 
  máte  neobvykle  vysokou  hladinu  hormonu  prolaktinu  v  krvi  nebo  máte  nádor  pravděpodobně 
závislý na prolaktinu; 
  se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání 
cév, embolie). Užívání antipsychotik je spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách. 
 
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem 
dříve, než začnete přípravek Rispen užívat. 
 
Vzhledem k tomu, že v krvi pacientů užívajících risperidon byl velmi vzácně pozorován nízký počet 
určitého  druhu  bílých  krvinek,  které  jsou  nutné  k  boji  s  infekcí,  může  Váš  lékař  kontrolovat  počet 
bílých krvinek ve Vaší krvi. 
 
Přípravek  Rispen  může  způsobit  přírůstek  na tělesné  hmotnosti. Vysoký  přírůstek  tělesné hmotnosti 
může škodit Vašemu zdraví. Lékař bude pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost. 
 
Vzhledem  k  tomu,  že  u  pacientů  užívajících  risperidon  byl  pozorován  vznik  cukrovky  nebo  její 
zhoršení,  měl  by  lékař  kontrolovat  příznaky  zvýšení  cukru  v  krvi.  U  pacientů  s  již  přítomnou 
cukrovkou je nutno pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi. 
 
Přípravek Rispen obvykle zvyšuje hladiny hormonu zvaného „prolaktin“. To může způsobit nežádoucí 
účinky, jako jsou menstruační poruchy nebo potíže s otěhotněním u žen, u mužů otok prsou (viz také 
Možné nežádoucí účinky). Pokud se tyto nežádoucí účinky vyskytnou, je doporučeno sledovat hladinu 
prolaktinu v krvi. 
 
Během oční operace šedého zákalu (katarakty) se zornice (černý kruh ve středu oka) nemusí zvětšovat 
tak, jak je  třeba. V  průběhu  operace  také  může  dojít ke  změknutí  duhovky  (barevné  části oka),  což 
může vést k poškození oka. Pokud plánujete podstoupit operaci oka, ujistěte se, že jste řekl(a) Vašemu 
očnímu lékaři, že užíváte tento přípravek. 
 
Starší lidé s demencí 
U  starších  pacientů  s  demencí  hrozí  vyšší  riziko  cévní  mozkové  příhody.  Pokud  máte  demenci 
způsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste užívat risperidon. Během léčby risperidonem 
byste měl(a) často navštěvovat lékaře. 
V případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel objevíte náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlou 
slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zvláště na jedné straně těla, nebo nejasnou řeč, i 
 
2/10 
když  jen  na  krátký  okamžik,  je  nutno  ihned  vyhledat  lékařské  ošetření.  Může  se  jednat  o  příznaky 
cévní mozkové příhody. 
 
Děti a dospívající 
Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování. Pokud se 
během  léčby  risperidonem  objeví  únava,  může  problémy  s  pozorností  zlepšit  změna  doby  podávání 
přípravku. 
Před zahájením léčby může být Vám nebo Vašemu dítěti změřena tělesná hmotnost a v průběhu léčby 
může být pravidelně sledována. 
V malé a neprůkazné studii byl hlášen nárůst tělesné výšky u dětí, které užívaly risperidon, ale není 
známo, zda k němu došlo v důsledku účinku přípravku nebo z nějakého jiného důvodu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Rispen 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného: 
  léky,  které  působí  ve  Vašem  mozku,  jako  jsou  léky,  které  Vám  pomáhají  se  uklidnit 
(benzodiazepiny), nebo některé přípravky proti bolesti (opioidy), přípravky proti alergii (některá 
antihistaminika), protože risperidon může u všech zvýšit tlumivý účinek; 
  přípravky, které mohou změnit elektrickou aktivitu srdce, jako např. léky proti malárii, přípravky 
užívané  při  problémech  se  srdečním  rytmem,  při  alergiích  (antihistaminika),  některé  léky  proti 
depresi nebo jiné přípravky na léčbu duševních poruch; 
  přípravky, které zpomalují srdeční tep; 
  přípravky, které snižují hladiny draslíku v krvi (např. určitá diuretika – odvodňovací přípravky); 
  přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku. Risperidon může snížit krevní tlak; 
  léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa); 
  odvodňovací  přípravky  (diuretika)  užívané  při  srdečních  problémech  nebo  otocích  částí  Vašeho 
těla  vzhledem  k tvorbě  nadměrného  množství  tekutin  (jako  je  furosemid  nebo  chlorothiazid). 
Risperidon  užívaný  samostatně  nebo  v kombinaci  s furosemidem  může  zvýšit  riziko  mozkové 
příhody nebo smrti u starších lidí s demencí. 
 
Následující léky mohou snížit účinek risperidonu: 
  rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí); 
  karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie); 
  fenobarbital. 
Pokud  začnete  nebo  přestanete  užívat  některý  z těchto  přípravků,  může  být  nutno  upravit  dávku 
risperidonu. 
 
Následující léky mohou zvýšit účinek risperidonu: 
  chinidin (užívaný u určitých typů srdečních chorob); 
  antidepresiva, jako je paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva; 
  přípravky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku); 
  fenothiaziny (užívané např. k léčbě psychóz nebo na zklidnění); 
  cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku); 
  itrakonazol a ketokonazol (užívané k léčbě plísňových infekcí); 
  určité léky užívané k léčbě HIV/AIDS, jako je ritonavir;  
  verapamil, lék užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku nebo nenormálního srdečního rytmu;  
  sertralin a fluvoxamin, léky užívané k léčbě depresí a dalších psychických poruch.  
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku 
risperidonu. 
 
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem 
dříve, než začnete přípravek Rispen užívat. 
 
 
3/10 
Přípravek Rispen s jídlem, pitím a alkoholem 
Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem, nebo bez jídla. Při užívání přípravku Rispen byste 
se měl(a) vyvarovat pití alkoholu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař rozhodne, 
zda jej užívat můžete. 
 
U  novorozenců,  jejichž  matky  užívaly  přípravek  Rispen  v  posledním  trimestru  (poslední  tři  měsíce 
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, 
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto 
příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. 
 
Přípravek  Rispen  může  zvyšovat  hladinu  hormonu  s  názvem  „prolaktin“,  který  může  mít  vliv  na 
plodnost (viz Možné nežádoucí účinky). 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během léčby přípravkem Rispen se mohou vyskytnout závrať, únava a potíže se zrakem. 
Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem. 
 
Přípravek Rispen obsahuje laktosu 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  laktosu.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  trpíte  nesnášenlivostí 
některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 
Jak se přípravek Rispen užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je následující: 
 
Dospělí 
Léčba schizofrenie 
Obvyklá úvodní dávka jsou 2 mg denně, tu lze zvýšit na 4 mg denně druhý den. Dávku může lékař 
dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu. Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4–6 mg. 
Tato celková denní dávka může být podána buď v jedné dávce, nebo rozdělena do dvou dávek za den. 
Lékař Vám doporučí, co je pro Vás nejvhodnější. 
 
Léčba mánie 
Úvodní  dávka  je  obvykle  2  mg  jednou  denně.  Dávku  může  lékař  postupně  upravovat  podle  Vaší 
odpovědi na léčbu. Většina lidí se cítí lépe při dávce 1–6 mg podávané jednou denně. 
 
Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovou demencí 
Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně. Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší 
odpovědi na léčbu. Většina lidí se cítí lépe při dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou 
potřebovat  1  mg  dvakrát  denně.  Trvání  léčby  u  pacientů  s  Alzheimerovou  demencí  by  nemělo  být 
delší než 6 týdnů. 
 
Starší osoby 
Léčba schizofrenie a mánie 
Úvodní  dávka  je  obvykle  0,5  mg  dvakrát  denně.  Dávku  může  lékař  postupně  zvyšovat  na  1–2  mg 
dvakrát denně v závislosti na Vaší odpovědi na léčbu. Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší. 
 
 
4/10 
Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovou demencí 
Stejná jako u dospělých. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Děti a dospívající do 18 let věku by přípravek Rispen na léčbu schizofrenie a bipolární mánie neměli 
užívat. 
 
Léčba poruch chování u dětí a dospívajících 
Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte: 
 
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg 
  úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně  
  dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně 
  obvyklá udržovací dávka je 0,25–0,75 mg jednou denně. 
 
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více 
  úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně 
  dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně 
  obvyklá udržovací dávka je 0,5–1,5 mg jednou denně. 
 
Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů. 
 
Děti do 5 let věku by neměly být léčeny přípravkem Rispen pro poruchu chování. 
 
Osoby s onemocněním ledvin nebo jater 
Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu měly 
být poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji. 
U této skupiny pacientů je nutno risperidon užívat s opatrností. 
 
Přípravek Rispen, potahované tablety: 
  je dostupný ve čtyřech silách 1 mg, 2 mg, 3 mg a 4 mg umožňujících přesné dávkování; 
  Přípravek Rispen 1 mg má půlicí rýhu určenou k dělení tablet na dvě stejné poloviny umožňující 
dávku 0,5 mg. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky; 
  jestliže je zahajující dávka 0,25 mg, Váš lékař Vám předepíše jiný přípravek obsahující risperidon 
umožňující dávku 0,25 mg. 
 
Tablety spolkněte a zapijte vodou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Rispen, než jste měl(a) 
Okamžitě vyhledejte lékaře. Krabičku s přípravkem si vezměte s sebou. 
V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo mít neobvyklé pohyby těla, 
problémy  s  postojem  nebo  chůzí,  cítit  závrať  vzhledem  k  nízkému  krevnímu  tlaku  nebo  mít 
nenormální bušení srdce nebo záchvaty. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rispen 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku  (neužívejte  dvě  dávky  ve  stejnou  dobu),  abyste  nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro čas na 
další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem. 
Zapomenete-li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rispen 
Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li 
lékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní. 
 
 
5/10 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 
Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Okamžitě oznamte svému lékaři, pokud: 
  se u Vás objeví krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest 
a zarudnutí dolní končetiny), které mohou  putovat  žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na 
hrudi  a  dýchací  obtíže.  Jestliže  zpozorujete  některý  z  těchto  příznaků,  vyhledejte  okamžitě 
lékařskou pomoc; 
  máte demenci a dojde k náhlé změně Vašeho duševního stavu nebo se objeví náhlá slabost nebo 
necitlivost obličeje, paží nebo nohou, zvláště na jedné straně těla, nebo nezřetelná řeč, i když jen 
na krátký okamžik. Může se jednat o příznaky mozkové příhody (mrtvice); 
  se  objeví  horečka,  ztuhlost  svalů,  pocení  nebo  snížená  úroveň  vědomí  (onemocnění  zvané 
„neuroleptický maligní syndrom“). Může být nutná okamžitá léčba; 
  jste muž a máte prodlouženou nebo bolestivou erekci. To se nazývá priapismus. Může být nutná 
okamžitá léčba; 
  se  objeví  mimovolní  (nechtěné)  rytmické  pohyby  jazyka,  úst  nebo  obličeje.  Může  být  nutné 
ukončit léčbu risperidonem; 
  se objeví závažná alergická reakce projevující se horečkou, otokem úst, obličeje, rtů nebo jazyka, 
dušností, svěděním, kožní vyrážkou, nebo snížením krevního tlaku.  
 
Při užívání risperidonu se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10) 
  Obtíže s usínáním nebo se spánkem. 
  Parkinsonismus.  Tento  stav  může  zahrnovat:  pomalé  nebo  narušené  pohyby,  pocit  ztuhlosti  a 
napětí  svalů  (což  vede  k  trhavé  chůzi)  a  někdy  dokonce  pocitu  „zmrazení“  pohybu  a  poté  jeho 
obnovení. Další příznaky parkinsonismu zahrnují pomalou šouravou chůzi, klidový třes, zvýšení 
tvorby slin a/nebo slinění a ztrátu výrazu obličeje. 
  Pocit ospalosti nebo snížené pozornosti. 
  Bolest hlavy.  
 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 ) 
  Pneumonie (zánět plic), infekce v hrudníku (bronchitida = zánět průdušek), příznaky nachlazení, 
infekce nosních dutin, infekce močových cest, infekce ucha, pocity jako při chřipce. 
  Zvýšení  hladiny  hormonu  zvaného  „prolaktin“,  což  se  projeví  na  krevních  testech  (a  může,  ale 
nemusí  to  vést  k  výskytu  příznaků).  Příznaky  vysokého  prolaktinu  se  vyskytují  méně  často  a 
mohou zahrnovat u mužů otok prsou, obtíže s dosažením nebo udržením erekce, snížení sexuální 
potřeby nebo jiné sexuální potíže. U žen mohou zahrnovat nepříjemný pocit v prsou, únik mléka z 
prsů, vynechání menstruace nebo jiné problémy s menstruací nebo potíže s otěhotněním. 
  Přírůstek tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu. 
  Problémy se spánkem, podrážděnost, deprese, úzkost, neklid. 
  Dystonie:  jedná  se  o  stav  zahrnující  pomalé  nebo  přetrvávající  mimovolní  stahy  svalů.  I  když 
může  postihnout  jakoukoli  část  těla  (a  může  vést  k  nenormálnímu  držení  těla),  dystonie  často 
postihuje svaly obličeje, včetně nenormálních pohybů očí, úst, jazyka nebo čelisti. 
  Závrať. 
  Dyskineze:  jedná  se  o  stav  zahrnující  mimovolní  pohyby  svalů  a  může  zahrnovat  opakující  se 
stahy nebo svíjivé pohyby nebo záškuby. 
  Třes. 
  Rozmazané vidění, infekce oka nebo zánět spojivek. 
 
6/10 
  Rychlý tlukot srdce, vysoký krevní tlak, dušnost. 
  Bolest v krku, kašel, krvácení z nosu, ucpaný nos. 
  Bolest břicha, nepříjemný pocit v břiše, zvracení, pocit na zvracení, zácpa, průjem, špatné trávení, 
sucho v ústech, bolest zubů. 
  Vyrážka, zčervenání kůže. 
  Svalové stahy, bolest kostí nebo svalů, bolest zad, bolest kloubů. 
  Únik moči (inkontinence). 
  Otok těla, paží nebo nohou, horečka, bolest na hrudi, slabost, únava, bolest. 
  Pád. 
  
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 
  Infekce dýchacích cest, infekce močového měchýře, infekce oka, zánět mandlí (angína), plísňová 
infekce nehtů, infekce kůže, infekce omezená na jednu oblast kůže nebo část těla, virová infekce, 
zánět kůže způsobený roztoči. 
  Snížení počtu určitého druhu bílých krvinek, které pomáhají k ochraně proti infekci, snížení počtu 
bílých  krvinek,  snížení  počtu  krevních  destiček  (krevní  buňky,  které  pomáhají  zastavovat 
krvácení),  anemie,  snížení  počtu  červených  krvinek,  zvýšení  počtu  eozinofilů  (druh  bílých 
krvinek) v krvi. 
  Alergická reakce. 
  Cukrovka (diabetes) nebo její zhoršení, vysoká hladina cukru v krvi, nadměrné pití vody. 
  Úbytek tělesné hmotnosti, ztráta chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a nízké tělesné hmotnosti. 
  Zvýšení hladiny cholesterolu v krvi. 
  Povznesená nálada (mánie), zmatenost, snížení sexuální touhy, nervozita, noční můry. 
  Tardivní  dyskineze  (trhavé  nebo  škubavé  pohyby  obličeje,  jazyka  nebo  jiných  částí  těla,  které 
nemůžete kontrolovat). Okamžitě oznamte svému lékaři, objeví-li se u Vás mimovolní rytmické 
pohyby jazyka, úst nebo obličeje. Může být nutno ukončit léčbu přípravkem Rispen. 
  Náhlá ztráta zásobení mozku krví (mozková příhoda nebo malá mozková příhoda). 
  Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, snížená úroveň vědomí. 
  Křeče (záchvaty), mdloba. 
  Neklidné nutkání pohybovat částmi těla, problém s rovnováhou, nenormální koordinace, závrať po 
postavení  se,  porucha  pozornosti,  problém  s  řečí,  ztráta  chuti  nebo  nenormální  chuť,  snížená 
citlivost pokožky na bolest nebo dotek, pocit brnění, mravenčení nebo necitlivosti pokožky. 
  Přecitlivělost očí na světlo, suché oko, zvýšené slzení, překrvení očí. 
  Pocit točení hlavy (vertigo), zvonění v uších, bolest ucha. 
  Fibrilace  síní  (nenormální  tlukot  srdce),  přerušení  vedení  mezi  horní  a  dolní  částí  srdce, 
nenormální  elektrická  vodivost  v  srdci,  prodloužení  QT  intervalu  srdce,  pomalý  tlukot  srdce, 
nenormální  záznam  elektrického  vedení  v  srdci  (elektrokardiogram  neboli  EKG),  pocit  chvění 
nebo bušení v hrudi (palpitace). 
  Nízký  krevní  tlak,  nízký  krevní  tlak  po  postavení  se  (což  může  u  některých  osob  užívajících 
přípravek  Rispen  vést  k  mdlobě,  závrati  nebo  mohou  omdlít  po  rychlém  postavení  se  nebo 
posazení se), návaly horka. 
  Pneumonie (zánět plic) způsobená vdechnutím potravy, překrvení plic, překrvení dýchacích cest, 
chrčivé zvuky v plicích, sípání, porucha hlasu, porucha dýchacích cest. 
  Infekce  žaludku  nebo  střeva,  nemožnost  udržet  stolici,  velmi  tuhá  stolice,  obtíže  s  polykáním, 
nadměrná plynatost nebo větry. 
  Kopřivka, svědění, vypadávání vlasů, zesílení kůže, ekzém, suchá kůže, změna zbarvení pokožky, 
akné, šupinovitá svědivá ložiska ve vlasech či jinde na kůži, kožní problémy, poškození kůže. 
  Zvýšení  hladiny  kreatinfosfokinázy  v  krvi  (jedná  se  o  enzym,  který  je  někdy  vylučován  při 
rozpadu svalů). 
  Nenormální držení těla, ztuhlost kloubů, otok kloubů, svalová slabost, bolest krční páteře. 
  Časté močení, nemožnost se vymočit, bolest při močení. 
  Porucha erekce, porucha ejakulace. 
  Ztráta menstruace, vynechání menstruace nebo jiné problémy s menstruačním cyklem (u žen). 
  Zvětšení  prsů  u  mužů,  výtok  mléka  z  prsů,  sexuální  porucha,  bolest  prsou,  nepříjemný  pocit  v 
prsou, výtok z pochvy. 
 
7/10 
  Otok obličeje, úst, očí nebo rtů. 
  Zimnice, zvýšení tělesné teploty. 
  Změna způsobu chůze. 
  Pocit žízně, pocit nevolnosti, pocit tíhy na hrudi, pocit rozladěnosti, nepříjemný pocit. 
  Zvýšení  jaterních  aminotransferáz  v  krvi,  zvýšení  GGT  (jaterní  enzym  zvaný 
gamaglutamyltransferáza) v krvi, zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi. 
  Bolest spojená s podáním. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000) 
  Infekce. 
  Nepřiměřené vylučování hormonu, který kontroluje objem moči. 
  Cukr v moči, nízká hladina cukru v krvi, vysoká hladina triglyceridů (tuků) v krvi. 
  Nedostatek emocí, neschopnost dosáhnout orgasmu. 
  Neuroleptický  maligní  syndrom  (zmatenost,  snížená úroveň  vědomí  nebo  ztráta  vědomí,  vysoká 
horečka a závažná ztuhlost svalů). 
  Problémy s cévami v mozku. 
  Koma (hluboké bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou. 
  Třes hlavy. 
  Glaukom  (zelený  zákal,  zvýšený  nitrooční  tlak),  problémy  s  pohyby  očí,  protáčení  očí,  tvorba 
ospalků. 
  Oční  potíže  během  operace  šedého  zákalu.  Pokud  užíváte  nebo  jste  užíval(a)  přípravek  Rispen, 
může  se  při  operaci  šedého  zákalu  objevit stav,  který  se  nazývá  perioperační  syndrom  plovoucí 
duhovky.  Pokud  potřebujete  operaci  šedého  zákalu,  ujistěte  se,  že  jste  řekl(a)  očnímu  lékaři,  že 
užíváte nebo jste užíval(a) tento přípravek. 
  Nebezpečně nízké počty jistého druhu bílých krvinek potřebných k boji s infekcí v krvi 
  Závažná  alergická  reakce  charakterizovaná  horečkou,  otokem  úst,  obličeje,  rtů  nebo  jazyka, 
dušností, svěděním, kožní vyrážkou a někdy poklesem krevního tlaku. 
  Nebezpečně vysoký příjem vody. 
  Nepravidelný tlukot srdce. 
  Krevní sraženina v dolních končetinách, krevní sraženina v plicích. 
  Problémy s dýcháním během spánku (spánková apnoe), rychlé mělké dýchání. 
  Zánět slinivky břišní, neprůchodnost střeva. 
  Otok jazyka, rozpraskané rty, kožní vyrážka způsobená léčivým přípravkem. 
  Lupy. 
  Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza). 
  Opoždění menstruace, zvětšení žláz v prsou, zvětšení prsů, výtok z prsů. 
  Zvýšená hladina insulinu (hormon, který kontroluje hladinu cukru v krvi) v krvi. 
  Priapismus (prodloužená erekce, která může vyžadovat chirurgický zákrok). 
  Zesílení (nadměrné rohovatění) kůže. 
  Snížení tělesné teploty, studené končetiny. 
  Abstinenční příznaky (příznaky z vysazení léku). 
  Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka). 
  
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) 
  Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky. 
  Závažná alergická reakce s otokem, který může postihnout hrdlo a vést k obtížnému dýchání. 
  Nedostatečný pohyb střev, který způsobuje ucpání střev. 
 
Následující  nežádoucí  účinky  byly  pozorovány  při  užívání  jiného  léčivého  přípravku  zvaného 
paliperidon, který je risperidonu velmi podobný, takže je lze očekávat také u přípravku Rispen: 
  Rychlý tlukot srdce po postavení se. 
 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
 
Obecně  se  očekává,  že  nežádoucí  účinky  u  dětí  budou  podobné  nežádoucím  účinkům  u  dospělých. 
Následující  nežádoucí  účinky  byly  hlášeny  častěji  u  dětí  a  dospívajících  (od  5  do  17  let)  než  u 
 
8/10 
dospělých:  ospalost  nebo  snížená  pozornost,  únava,  bolest  hlavy,  zvýšená  chuť  k  jídlu,  zvracení, 
příznaky  nachlazení,  překrvení  nosní  sliznice,  bolest  břicha,  závrať,  kašel,  horečka,  třes,  průjem  a 
inkontinence (únik) moči. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Rispen uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za zkratkou 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli změn vzhledu tablet. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 
Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Rispen obsahuje 
Léčivou látkou je risperidonum (risperidon).  
Jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 1, 2, 3 nebo 4 mg. 
Dalšími složkami jsou laktosa, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-
stearát, hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý E 171, žlutý oxid železitý E 172 (Rispen 2 mg, 3 
mg), červený oxid železitý (Rispen 2 mg), zeleň laková E 104/132 (Rispen 4 mg). 
 
Jak přípravek Rispen vypadá a co obsahuje toto balení 
Rispen 1 mg: bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. 
Rispen 2 mg: světle růžové kulaté bikonvexní potahované tablety o velikosti 8 mm v průměru. 
Rispen 3 mg: žluté kulaté bikonvexní potahované tablety o velikosti 9 mm v průměru. 
Rispen 4 mg: světle zelené kulaté bikonvexní tablety o velikosti 10 mm v průměru. 
 
Balení obsahuje 20, 30 nebo 50 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká Republika 
 
9/10 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  10.2.2016
 
 
10/10